அபிதான சிந்தாமணி

தேவத்துதி 304 தேவர் வேண்டி இவ்வண்ணம் என்னால் விக்ரியை தேவயானம் - தெய்வவுலகம் போம்வழி. பண்ணப்பட்டது. இவ்வகை சம்யந்தவ தேவயானி - சுக்கிரனுக்கு ஊசல்வதிய சுத்தராயினார் இக்காலத் தெங்குமில்லை டம் உதித்த குமரி. யயாதியின் தேவி. யென்று ஸ்தோத்தரித்து நமஸ்கரித்துப் | தெய்வயானியைக் காண்க. போயினன். (சைநகதை). தேவாவணம் - ஒரு வித்யாதர நகரம். தேவத்துதி -ஒரு ருஷி. தேவாவிவிருதன் - சாத்துவதன் குமரன்; தேவநதி - கிராமணியின் குமரி ; சுமேகசன் இவன் குமான் புரு, பப்புரு இவர்களால் 'பாரி. | (கசுரு) பெயர் முத்தியடைந்தனர். தேவநாகம் - ஐராவதக் கன்று, | தேவாஷிதா - தேவகன் குமரி, வசுதே தேவநாயகர் - இவர் மாகறலூர்த் தேவநா வன் பாரியாள். யகர் எனப்படுவர். இவர் புறப்பொருள் தேவரக்ஷிதை - வசுதேவன் தேவி. குமார் வெண்பாமாலைக்கு உரையாசிரியர் என்பர். | நவசாத்திரன், கேதன். தேவந்தி- கண்ணகியின் பார்ப்பனத் தோழி தேவராசபட்டர் - யதுகிரிப் பெருமாளுக்கு யாய் மாநாய்கன் மனையில் வளர்ந்தவள், - உடையவர் சொற்படி புரோக்ஷண முத சாத்தன் என்னும் தெய்வத்தின் மனைவி.) லிய செய்த நம்பியார். (சிலப்பதிகாரம்.) 'தேவராசபிள்ளை - வல்லூரினர். சைவர், தேவந்தைமகருஷிகோத்ரன்- சோழன் தன் | சூதசங்கிதை தமிழில் இயற்றியவர். பெண்ணை ஸ்ரீரங்கநாதருக்குத் திருக்கல் தேவராசப்பெருமாள் - நடாதூர் தேவரா யாணஞ் செய்வித்த காலத்துக் கற்பூரதீப் சப்பெருமாளைக் காண்க மிட் டருள் பெற்ற வணிகன். | தேவராசன் -1. விஷ்ணு மூர்த்தி . தேவபத்தன் - சசிவருணனைக் காண்க. 2. இந்திரன். தேவபர்வதங்கள் - மகேந்திரம், மலயம், தேவாாதன்-1. சுநச்சேபனுக்கு ஒருபெயர். சஹ்யம், விந்தியம், உதயபர்வதம், பாரி 2. (சூ.) சுகேது குமரன். யாத்ரம், ஸ்ரீபர்பதம். (காரணம்.) 3. ஒரு இருடி, மிருகாவதியைக் காண்க. தேவபாகன் -1. வசுதேவன் தம்பி. 4. யதுவம்சத்துக் கரம்பி குமரன். -2, சூரனுக்கு மாரிஷையிடம் பிறந்த 5. மிதிலைநகரத்து ஸுகே தன் குமரன். குமரன். 6. ஒரு தவசி ; சயையைக் காண்க. தேவபாகு - கிருஷ்ணன் குமார். 7. நிமியின் வம்சத்தில் ஆறாவதான தேவபாசன் - சூரனுக்கு மாரிஷையிடம் வன். இவனிடத்தில் தக்ஷப்ரஜாபதி யாகத் பிறந்த குமரன். தில் வீரபத்ரர் வைத்திருந்த வில்லைத் தேவபாண்டியன் - இவன், கூன்பாண்டி தேவர்கள் கொடுத்திருந்தனர். அது பிறகு யன் மதுரையையாளுங் காலத்துத் திரு ராமனால் மிதிலையில் கொள்ளப்பட்டது. நெல்வேலியை ஆண்டவன். தேவராயசுவாமிகள் கந்தர் சஷ்டி கவசஞ் தேவபித்ருக்கள்- கவ்யவாகர், அநலர், சோ செய்த ஒரு தமிழ் ஆசிரியர். மர், யமர், அர்யம்ணர், அக்னிஷ்வாத்தர், தேவருலகு -(சுவர்க்கம்.) இதற்கு நாயகன் பரி ஹிஷி, ஆஜ்யபர், சோமபர். தேவேந்திரன். இவன் மனைவி புலோ தேவபீடன் - (சூ.) கீர்த்தி தரன் குமரன், மசை, குமரன் சயந்தன். இதில் ஐராவதம், 'தேவபூதி - கர்த்தமப் பிரசாபதியின் தேவி, காமதேறு, சந்தானம், அரிச்சந்தனம், பாரி கபிலருக்குத் தாய், சுவாயம்புமனுவின் சாதம், மந்தாரம், கற்பகம் முதலிய ஐந்த பெண் புத்திரனால் யோகமுணர்ந்து ருக்கள் உண்டு. இவர்கள் ஊண் அமிர்தம், முத்தியடைந்தவள். வயித்தியர், உபேந்திரர் என்னும் விஷ்ணு ; தேவப்ரயாகை - அளகந்தை நதி, கங்கை குரு , வியாழன் இவர்க்கு இரவுபகலில்லை. யுடன் கூடுமிடம். இதில் இந்திரன் முப்பத்து முக்கோடி தேவமதர் - ஒரு ருஷி; நார தருடன் பிறப் தேவர் வணங்க வீற்றிருப்பன். இதற்கு - பிற் சம்வாதம் செய்தவர். (பார - அச்வ.) அரசராவார் நூறு அச்வமேதம் முடித்தவர். தேவமதி-தேவ ததிமுன் என்பவன் தேவி. | இவ்வுலகத்தை யாகஞ்செய் தவரும் மகா தேவமித்திரன் - மாண்டுகேயர் சிஷ்யன். வீரரும் அடைவர். சுவர்க்கலோகம்காண்க. தேவமீடன் - இருதிகன் குமரன், இவன் தேவர் -1. (ரு.) பிரமா, விஷ்ணு , ருத்ரன், குமான் சூரன். வசுதேவனுக்குப்பாட்டன். | மகேசன், சதாசிவன்.
தேவத்துதி 304 தேவர் வேண்டி இவ்வண்ணம் என்னால் விக்ரியை தேவயானம் - தெய்வவுலகம் போம்வழி . பண்ணப்பட்டது . இவ்வகை சம்யந்தவ தேவயானி - சுக்கிரனுக்கு ஊசல்வதிய சுத்தராயினார் இக்காலத் தெங்குமில்லை டம் உதித்த குமரி . யயாதியின் தேவி . யென்று ஸ்தோத்தரித்து நமஸ்கரித்துப் | தெய்வயானியைக் காண்க . போயினன் . ( சைநகதை ) . தேவாவணம் - ஒரு வித்யாதர நகரம் . தேவத்துதி - ஒரு ருஷி . தேவாவிவிருதன் - சாத்துவதன் குமரன் ; தேவநதி - கிராமணியின் குமரி ; சுமேகசன் இவன் குமான் புரு பப்புரு இவர்களால் ' பாரி . | ( கசுரு ) பெயர் முத்தியடைந்தனர் . தேவநாகம் - ஐராவதக் கன்று | தேவாஷிதா - தேவகன் குமரி வசுதே தேவநாயகர் - இவர் மாகறலூர்த் தேவநா வன் பாரியாள் . யகர் எனப்படுவர் . இவர் புறப்பொருள் தேவரக்ஷிதை - வசுதேவன் தேவி . குமார் வெண்பாமாலைக்கு உரையாசிரியர் என்பர் . | நவசாத்திரன் கேதன் . தேவந்தி - கண்ணகியின் பார்ப்பனத் தோழி தேவராசபட்டர் - யதுகிரிப் பெருமாளுக்கு யாய் மாநாய்கன் மனையில் வளர்ந்தவள் - உடையவர் சொற்படி புரோக்ஷண முத சாத்தன் என்னும் தெய்வத்தின் மனைவி . ) லிய செய்த நம்பியார் . ( சிலப்பதிகாரம் . ) ' தேவராசபிள்ளை - வல்லூரினர் . சைவர் தேவந்தைமகருஷிகோத்ரன் - சோழன் தன் | சூதசங்கிதை தமிழில் இயற்றியவர் . பெண்ணை ஸ்ரீரங்கநாதருக்குத் திருக்கல் தேவராசப்பெருமாள் - நடாதூர் தேவரா யாணஞ் செய்வித்த காலத்துக் கற்பூரதீப் சப்பெருமாளைக் காண்க மிட் டருள் பெற்ற வணிகன் . | தேவராசன் - 1 . விஷ்ணு மூர்த்தி . தேவபத்தன் - சசிவருணனைக் காண்க . 2 . இந்திரன் . தேவபர்வதங்கள் - மகேந்திரம் மலயம் தேவாாதன் - 1 . சுநச்சேபனுக்கு ஒருபெயர் . சஹ்யம் விந்தியம் உதயபர்வதம் பாரி 2 . ( சூ . ) சுகேது குமரன் . யாத்ரம் ஸ்ரீபர்பதம் . ( காரணம் . ) 3 . ஒரு இருடி மிருகாவதியைக் காண்க . தேவபாகன் - 1 . வசுதேவன் தம்பி . 4 . யதுவம்சத்துக் கரம்பி குமரன் . - 2 சூரனுக்கு மாரிஷையிடம் பிறந்த 5 . மிதிலைநகரத்து ஸுகே தன் குமரன் . குமரன் . 6 . ஒரு தவசி ; சயையைக் காண்க . தேவபாகு - கிருஷ்ணன் குமார் . 7 . நிமியின் வம்சத்தில் ஆறாவதான தேவபாசன் - சூரனுக்கு மாரிஷையிடம் வன் . இவனிடத்தில் தக்ஷப்ரஜாபதி யாகத் பிறந்த குமரன் . தில் வீரபத்ரர் வைத்திருந்த வில்லைத் தேவபாண்டியன் - இவன் கூன்பாண்டி தேவர்கள் கொடுத்திருந்தனர் . அது பிறகு யன் மதுரையையாளுங் காலத்துத் திரு ராமனால் மிதிலையில் கொள்ளப்பட்டது . நெல்வேலியை ஆண்டவன் . தேவராயசுவாமிகள் கந்தர் சஷ்டி கவசஞ் தேவபித்ருக்கள் - கவ்யவாகர் அநலர் சோ செய்த ஒரு தமிழ் ஆசிரியர் . மர் யமர் அர்யம்ணர் அக்னிஷ்வாத்தர் தேவருலகு - ( சுவர்க்கம் . ) இதற்கு நாயகன் பரி ஹிஷி ஆஜ்யபர் சோமபர் . தேவேந்திரன் . இவன் மனைவி புலோ தேவபீடன் - ( சூ . ) கீர்த்தி தரன் குமரன் மசை குமரன் சயந்தன் . இதில் ஐராவதம் ' தேவபூதி - கர்த்தமப் பிரசாபதியின் தேவி காமதேறு சந்தானம் அரிச்சந்தனம் பாரி கபிலருக்குத் தாய் சுவாயம்புமனுவின் சாதம் மந்தாரம் கற்பகம் முதலிய ஐந்த பெண் புத்திரனால் யோகமுணர்ந்து ருக்கள் உண்டு . இவர்கள் ஊண் அமிர்தம் முத்தியடைந்தவள் . வயித்தியர் உபேந்திரர் என்னும் விஷ்ணு ; தேவப்ரயாகை - அளகந்தை நதி கங்கை குரு வியாழன் இவர்க்கு இரவுபகலில்லை . யுடன் கூடுமிடம் . இதில் இந்திரன் முப்பத்து முக்கோடி தேவமதர் - ஒரு ருஷி ; நார தருடன் பிறப் தேவர் வணங்க வீற்றிருப்பன் . இதற்கு - பிற் சம்வாதம் செய்தவர் . ( பார - அச்வ . ) அரசராவார் நூறு அச்வமேதம் முடித்தவர் . தேவமதி - தேவ ததிமுன் என்பவன் தேவி . | இவ்வுலகத்தை யாகஞ்செய் தவரும் மகா தேவமித்திரன் - மாண்டுகேயர் சிஷ்யன் . வீரரும் அடைவர் . சுவர்க்கலோகம்காண்க . தேவமீடன் - இருதிகன் குமரன் இவன் தேவர் - 1 . ( ரு . ) பிரமா விஷ்ணு ருத்ரன் குமான் சூரன் . வசுதேவனுக்குப்பாட்டன் . | மகேசன் சதாசிவன் .