அபிதான சிந்தாமணி

தேவதத்தம் 898 தேவதையான தேவதத்தம் -1. இந்திரனால் அருச்சுநனுக் களில் ஒன்று. இது, உக்ரமான துர்க்காதி குக் கொடுக்கப்பட்ட சங்கம், தேவதைகளுக்கு அபிஷேகம் செய்வித்த 2. கற்கி ஏறும் குதிரை. ஜலத்தைக் கொண்டு (கூ) முறை தீர்த் தேவதத்தன் -1. நாகன், பாதாளவாசி. தத்தை (ஆசமனம்) உண்பிக்கவேண்டும். 2. அக்னிவேசன் தந்தை, இவ்வாறு உண்டோர்களில் எவருக்காயி 3. சீவகன் தோழன். னும் (கச) நாட்களுக்குள் இராஜீக தெய் 4. அரிபுரத்தில் வணிககுலத் துதித்த வீகமான துன்பம் உண்டாக இல்லையோ வன். அவன் சுத்தன். (யஞ்ஞவல்கியம்) 5! சத்யவிரதனைக் காண்க. தேவதேவி திருக்கரம்பனூரிலிருந்த தாசி; 6. ஒரு காந்தருவன், இவன் மரத்திலே 'தொண்டரடிப் பொடியாழ்வாரைத் தன் றிக் கனிபறிக்கையில் அக்கனியில் ஒன்று வசமாக்க எண்ணி அவரை மயக்கமுடியா அடியில் தவஞ் செய்துகொண்டிருந்த துரு மல் கைங்கர்யபரையா யிருந்து ஒருநாள் வாச முனிவர்க்கெதிரில் விழுந்து இடை மழையில் இவள் நனையக் கண்டு ஆழ்வார் யூறு விளைத்தமையால் அவரால் நாரையா தம்மிடத்தில் ஒதுங்க அழைக்கச் சென்று கச் சபிக்கப்பட்டுச் சிவபூசையால் முத்தி அவரைத் தம் மனப்படியிருக்க மயக்கித் பெற்றவன். தன் வீடு சென்றனள், ஆழ்வாரும் பின் 7. (சூ.) உக்கிரசிரவசு குமரன். சென்று பிரிவாற்றாது இருந்தனர். பெரு 8. சத்தியவிரதனைக் காண்க. மாள், பொற்றாம்பாளம் ஆழ்வார் கொடுத் 9. பதுமயோனியைக் காண்க. ததாயிவளிடம் கொடுத்தனர். இவள் 10. கௌதம புத்தருடைய நண்பன், வாங்கிக் கோயில் அதிகாரிகள் கேட்கை அன்னத்தை எடுத்து வளர்த்த புத்தருடன் யில் ஆழ்வார்மீது கூறினள். அதிகாரிகள் அன்னத்தைத் தர வாதிட்டவன். ஆழ்வாரைக் கேட்டனர். பெருமாள், ஆழ் தேவதரிசநன் - திருவேங்கட மான்மியஞ் வார் அறியார் என்பதை அர்ச்சகர் மூல்ய சொன்ன இருடி. | மாய்த் தெரிவிக்க வுணர்ந்து களித்துத் தேவதாசித் - சுமதியின் குமரன் ; தாய் தனது திரவியம் எல்லாவற்றையும் பெரு துருவசேனை; தேவி ஆசூரி; குமான் தேவ மாள் கைங்கர்யத்தில் செலவிட்டுப் பரம ததிமுன். பத மடைந்தவள். தேவதாசியர் - முது நூலார் இவர்களை எழு தேவதையார் - தரணி திலகமெனும் நக வகையாகப் பிரித்திருக்கின் றனர். (I) தத் பத்து பதிவேகன் என்பான் ஒரு வித்யா தை - இவள் தானே தன்னைத் தேவனுக் தான் ராஜகிருக நகரத்துள்ள பெரியோர் குக் கொடுத்தவள். (2) விக்கிரீதை - களை வணங்க நினைத்து உத்தாமதுரையில் இவள் தேவாலய வூழியத்திற்கு விற்கப் சர்வகுப்திப்பட்டாரகரைப் பணிந்து தான் பட்டவள். (3) பிருஹத்ய - தன் குல செல்லுங் காரியத்தைக்கூற அவர் அப்படி விர்த்திக்காகத் தன்னைக் கோயில் ஊழியத் யாயின் அந்நகரத்துள்ள ஸ்ரீசவகிதேவதை திற்குத் தந்தவள். (4) பக்தை - தன்னைப் யென்பாளுக்கு என் 'ஆசீர்வாதம் கூறுக பக்தியால் தேவனுக்கு ஒப்பித்தவள் : (5) என அவன் அங்கு வந்து தன் மாயையால் ஹரிதா - கடவுளால் வசப்படுத்தப்பட்ட பிரமன், திருமால், சிவபெருமான், புத்தர், வள், (6) அலங்காரை - தன் தொழிலில் அருகர் போன்ற வடிவங்களை முறையே வல்லவளாய் அரசனால் கோயிலுக்கு அனு கொண்டு தருமோபதேசஞ் செய்தனன். ப்பப்பட்டவள். (7) ருத்ரகணிகை - சம்ப இதனை யறிந்த அந் நகரத்தார் பலரும் ளம் பெற்றுக் கோயில் வேலை செய்பவள். வந்து தேவதையாரை அழைத்தார்கள். இவர்கள் வலங்கைத் தாசிகள், இடங்கைத் அவர், இது மாயம் என்று துணிந்து சொ தாசிகளென இருவகையர். இவர்களில் ல்லி அங்கே போகாதிருந்தனர். பின் அந்த வலங்கைத்தாசியர் இடங்கையாருக் கேவல் வித்யாதரன் தேவதையாரிடம் வந்து அவர் செய்யார். அடுப்பில் மூட்டிய நெருப்பைக் குளிரும் தேவதாருவனம் - தாருகாவனம் காண்க. படி செய்ய, அவர் முன் மாயை செய்தோ தேவதா ஸ்நானேதக பிரமாணம் - இது ரும் நீரோ என்ன அவன் சர்வகுப்தியத் நியாய சபையில் வாதி பிரதிவாதிகளின் தாரகர் உமக்கு ஆசீர்வாதம் கூறினர். உண்மை யறியச் செய்விக்கும் பிரமாணம் உமது தர்சன மகாத்மியத்தைப் பரீக்ஷிக்க
தேவதத்தம் 898 தேவதையான தேவதத்தம் - 1 . இந்திரனால் அருச்சுநனுக் களில் ஒன்று . இது உக்ரமான துர்க்காதி குக் கொடுக்கப்பட்ட சங்கம் தேவதைகளுக்கு அபிஷேகம் செய்வித்த 2 . கற்கி ஏறும் குதிரை . ஜலத்தைக் கொண்டு ( கூ ) முறை தீர்த் தேவதத்தன் - 1 . நாகன் பாதாளவாசி . தத்தை ( ஆசமனம் ) உண்பிக்கவேண்டும் . 2 . அக்னிவேசன் தந்தை இவ்வாறு உண்டோர்களில் எவருக்காயி 3 . சீவகன் தோழன் . னும் ( கச ) நாட்களுக்குள் இராஜீக தெய் 4 . அரிபுரத்தில் வணிககுலத் துதித்த வீகமான துன்பம் உண்டாக இல்லையோ வன் . அவன் சுத்தன் . ( யஞ்ஞவல்கியம் ) 5 ! சத்யவிரதனைக் காண்க . தேவதேவி திருக்கரம்பனூரிலிருந்த தாசி ; 6 . ஒரு காந்தருவன் இவன் மரத்திலே ' தொண்டரடிப் பொடியாழ்வாரைத் தன் றிக் கனிபறிக்கையில் அக்கனியில் ஒன்று வசமாக்க எண்ணி அவரை மயக்கமுடியா அடியில் தவஞ் செய்துகொண்டிருந்த துரு மல் கைங்கர்யபரையா யிருந்து ஒருநாள் வாச முனிவர்க்கெதிரில் விழுந்து இடை மழையில் இவள் நனையக் கண்டு ஆழ்வார் யூறு விளைத்தமையால் அவரால் நாரையா தம்மிடத்தில் ஒதுங்க அழைக்கச் சென்று கச் சபிக்கப்பட்டுச் சிவபூசையால் முத்தி அவரைத் தம் மனப்படியிருக்க மயக்கித் பெற்றவன் . தன் வீடு சென்றனள் ஆழ்வாரும் பின் 7 . ( சூ . ) உக்கிரசிரவசு குமரன் . சென்று பிரிவாற்றாது இருந்தனர் . பெரு 8 . சத்தியவிரதனைக் காண்க . மாள் பொற்றாம்பாளம் ஆழ்வார் கொடுத் 9 . பதுமயோனியைக் காண்க . ததாயிவளிடம் கொடுத்தனர் . இவள் 10 . கௌதம புத்தருடைய நண்பன் வாங்கிக் கோயில் அதிகாரிகள் கேட்கை அன்னத்தை எடுத்து வளர்த்த புத்தருடன் யில் ஆழ்வார்மீது கூறினள் . அதிகாரிகள் அன்னத்தைத் தர வாதிட்டவன் . ஆழ்வாரைக் கேட்டனர் . பெருமாள் ஆழ் தேவதரிசநன் - திருவேங்கட மான்மியஞ் வார் அறியார் என்பதை அர்ச்சகர் மூல்ய சொன்ன இருடி . | மாய்த் தெரிவிக்க வுணர்ந்து களித்துத் தேவதாசித் - சுமதியின் குமரன் ; தாய் தனது திரவியம் எல்லாவற்றையும் பெரு துருவசேனை ; தேவி ஆசூரி ; குமான் தேவ மாள் கைங்கர்யத்தில் செலவிட்டுப் பரம ததிமுன் . பத மடைந்தவள் . தேவதாசியர் - முது நூலார் இவர்களை எழு தேவதையார் - தரணி திலகமெனும் நக வகையாகப் பிரித்திருக்கின் றனர் . ( I ) தத் பத்து பதிவேகன் என்பான் ஒரு வித்யா தை - இவள் தானே தன்னைத் தேவனுக் தான் ராஜகிருக நகரத்துள்ள பெரியோர் குக் கொடுத்தவள் . ( 2 ) விக்கிரீதை - களை வணங்க நினைத்து உத்தாமதுரையில் இவள் தேவாலய வூழியத்திற்கு விற்கப் சர்வகுப்திப்பட்டாரகரைப் பணிந்து தான் பட்டவள் . ( 3 ) பிருஹத்ய - தன் குல செல்லுங் காரியத்தைக்கூற அவர் அப்படி விர்த்திக்காகத் தன்னைக் கோயில் ஊழியத் யாயின் அந்நகரத்துள்ள ஸ்ரீசவகிதேவதை திற்குத் தந்தவள் . ( 4 ) பக்தை - தன்னைப் யென்பாளுக்கு என் ' ஆசீர்வாதம் கூறுக பக்தியால் தேவனுக்கு ஒப்பித்தவள் : ( 5 ) என அவன் அங்கு வந்து தன் மாயையால் ஹரிதா - கடவுளால் வசப்படுத்தப்பட்ட பிரமன் திருமால் சிவபெருமான் புத்தர் வள் ( 6 ) அலங்காரை - தன் தொழிலில் அருகர் போன்ற வடிவங்களை முறையே வல்லவளாய் அரசனால் கோயிலுக்கு அனு கொண்டு தருமோபதேசஞ் செய்தனன் . ப்பப்பட்டவள் . ( 7 ) ருத்ரகணிகை - சம்ப இதனை யறிந்த அந் நகரத்தார் பலரும் ளம் பெற்றுக் கோயில் வேலை செய்பவள் . வந்து தேவதையாரை அழைத்தார்கள் . இவர்கள் வலங்கைத் தாசிகள் இடங்கைத் அவர் இது மாயம் என்று துணிந்து சொ தாசிகளென இருவகையர் . இவர்களில் ல்லி அங்கே போகாதிருந்தனர் . பின் அந்த வலங்கைத்தாசியர் இடங்கையாருக் கேவல் வித்யாதரன் தேவதையாரிடம் வந்து அவர் செய்யார் . அடுப்பில் மூட்டிய நெருப்பைக் குளிரும் தேவதாருவனம் - தாருகாவனம் காண்க . படி செய்ய அவர் முன் மாயை செய்தோ தேவதா ஸ்நானேதக பிரமாணம் - இது ரும் நீரோ என்ன அவன் சர்வகுப்தியத் நியாய சபையில் வாதி பிரதிவாதிகளின் தாரகர் உமக்கு ஆசீர்வாதம் கூறினர் . உண்மை யறியச் செய்விக்கும் பிரமாணம் உமது தர்சன மகாத்மியத்தைப் பரீக்ஷிக்க