அபிதான சிந்தாமணி

நேசம் தேயிலைச் செடி யான கண்ணின் நரம்பில் உடையின் தேசிக்குரியகால்கள் - (உச) அவை : (1) ஆசாரியன் கெடுவன். தென்புறமாயுள்ள கீற்று , (2) கடிசரி, (3) மண்டலம், (4) கண்ணின் நரம்பிலுடையின் கிராமமும், 'வர்த்த னை, (5) காணம், (6) ஆலீடம், தன்னிருக்கையும் கெடும். வடபுறத்தின் (7) குஞ்சிப்பு, (8) கட்டுப்புரியம், (9) களி - கண்ணையடுத்த நரம்பில் உடையின் தன் யம், (10) உள்ளாளம், (11) கட்டுதல், னூரையாளும் அரசன் வேறாவன், தேங் (12) கம்பித்தல், (13) ஊர்தல், (14) கடுக் காயின் முகம் உடைந்தால் ஷோபம் உண் 'கல், (15) வாங்குதல், (16) அப்புதல், டாம். நீண்டு உடையின் பயமுண்டாம்.) (17) அணுக்குதல், (18) வாசிப்பு, (19) "தேங்காய் உடைக்கத் தொடங்குகையில் குத்துதல், (20) நெளிதல், (21) மாறு கைவிட்டு நழுவி அப்பால் விழின் கர்ப்பத்தி கால், (22) இட்டுப்புகுதல், (23) சுற்றி லுள்ள கருச் சிதையும், பல சுக்கல்களாய் வாங்குதல், (24) உடற்பிரிவுஎன்பனவாம், உடையின் கராமவாசிகள் பசியால் வரும் தேசிங்கு ராஜன் - நடு நாட்டில் செஞ்சி துவர். தேங்காய் உடைகையில் உள்ளில் 'யெனும் மலைக்கோட்டையை (1717-1723 நீரிலா திருப்பின் மழை நீங்கும். குடுமி 'A - D)-யில் ஆண்ட சுத்த வீரன். இவன் யில்லாதிருக்கின் தனக்ஷயம், தேங்காயி பெயர் ஜெயசிங்காக விருக்கலாம். இவன் லுள்ள நீர் துர்க்கந்தமாயிருக்கின் இராஜ் கர்னாடக நவாபிடம் யுத்தஞ் செய்தான். யச் செல்வமாயினும் கெடும். தேங்காய் 'இவன் சாததுல்லாவுடன் போரிட்டு மாண் அழுகி நாறுமேல் மகாமாரியால் வருத்த டவன். (தென் ஆற்காடு கெஜட்டியர்). முண்டாம். இவ்வகை நேருமேல் அவ் | தேசோகருப்பர் - பிரமன் சாயையிலுதித்த வகைத் தேங்காயை நீக்கி வேறொரு யௌ வனமாகிய தேங்காயை மூன்று கண்ணுள்ள தேவர், தாய் இரண்டுபாகம் மூலபாகத்திலும், ஒரு | தேநவர் - ஆயுள் வேதம் பயின்றவர். சுசுரு பாகம் முதற்பக்கத்திலும், முகபாகத்தில் | தருக்கு நண்பர். மூன்று பாகமும், பின்புறத்தில் இரண்டு மம் பின்பறக்கில் இரண்டு தேதிமழை - ஆனி 10s, ஆடிமீ 86., பாகமும் அல்லது இரண்டுபாகமும் சம | - ஆவணிய 6s, புரட்டாசியா 45, ஐப் மாகவேனும் உடைக்கின் சர்வசித்திகளும் | பசிமீ 2s, கார்த்திகை உ இந்தத் உண்டாம். (ஸ்ரீ - காரணம்.) தேதிகளில் மழை பெய்ய வேண்டும். தேசம் - (ருசு) அங்கம், அருணம், அவந்தி, தேநுமதி - ஒரு தீர்த்த ம். ஆந்திரம், இலாடம், யவனம், ஒட்டியம், தேயிலைச் செடி - இது இருபதடி வள கருசம், கலிங்கம், கன்னடம், கர்நாடம், ரக்கூடியது. இதனை அடர்ந்து (5-6) காசம், காச்மீரம், காந்தாரம், காம்போஜம், அடிகளுக்கு மேல் வளர விடுகிறதில்லை. கிராமம், குருகு, குடகம், குந்தளம், குரு, இது எக்காலமும் பசுமை நிறமாகவே குலிந்தம், கூர்ச்சரம், கேகயம், கேரளம், யிருக்கும். ஒவ்வொரு வருஷமும் விதை கொங்கணம், கொல்லம், கோசலம், சகம், யெடுத்து வசந்தகாலம் வரையில் மணலில் சவ்வீரம், சாலவம், சிங்களம், சிந்து, சீனம், புதைத்து வைப்பார்கள். பிறகு நாற்று சூரசேனம், சோழம், சோனகம், திராவி விட்டு (10-12) அங்குலம் வளர்ந்தபின் டம், துளுவம், தெங்கணம், நிடதம், நேபா பிடுங்கி நடுவார்கள். இது மேற்சொன்ன ளம், பாஞ்சாலம், பப்பாம், பல்லவம், பாண் படி வளர்ந்தபின் அறுவடை செய்வார்கள். டியம், புலிந்தம், போடம், மகதம், மச்சம், வருஷத்திற்கு (3)முறை இலை அறுவடை. மராடம், மலையாளம், மாளவம், யுகந்தரம், இலையைப் பறித்து உலர்த்திக் குவியலாக வங்கம், வங்காளம், விதர்ப்பம். வெகுநா ளிருந்தால் பழுப்படையும். இதி தேசாயி - இவர்கள் வட ஆற்காடு ஜில்லா னால் கறுப்புத் தேயிலையும், நிறம் பழுப் வில் உள்ளவர்கள். இவர்கள் தேசத்துக் படையாத தேயிலையில் பச்சைத் தேயிலை குரியவராகத் தம்மைக் கூறுவர். இவர்கள் யும் செய்கிறார்கள். இந்த இருவகைத் தலைவன் தேசாயி செட்டி யெனப்படுவன், தேயிலையும் நெருப்பில் வாட்டிப் பிறகு, தேசிகப்பை - ஓர் பரத்தை . கையினாலாவது யந்திரத்தினாலாவது சுருட் தேசிகர் - 1. வேதாந்ததேசிகரைக் காண்க.) வொர்கள். பிறகு இருப்புத் தட்டுகளில் '2 ஒரு பண்டாரத்தார் வகுப்பின் பட் வைத்து வாட்டுவார்கள். அப்போது அது உப் பெயர், பக்குவப்படும். இதில் கஷாயம் செய்து
நேசம் தேயிலைச் செடி யான கண்ணின் நரம்பில் உடையின் தேசிக்குரியகால்கள் - ( உச ) அவை : ( 1 ) ஆசாரியன் கெடுவன் . தென்புறமாயுள்ள கீற்று ( 2 ) கடிசரி ( 3 ) மண்டலம் ( 4 ) கண்ணின் நரம்பிலுடையின் கிராமமும் ' வர்த்த னை ( 5 ) காணம் ( 6 ) ஆலீடம் தன்னிருக்கையும் கெடும் . வடபுறத்தின் ( 7 ) குஞ்சிப்பு ( 8 ) கட்டுப்புரியம் ( 9 ) களி - கண்ணையடுத்த நரம்பில் உடையின் தன் யம் ( 10 ) உள்ளாளம் ( 11 ) கட்டுதல் னூரையாளும் அரசன் வேறாவன் தேங் ( 12 ) கம்பித்தல் ( 13 ) ஊர்தல் ( 14 ) கடுக் காயின் முகம் உடைந்தால் ஷோபம் உண் ' கல் ( 15 ) வாங்குதல் ( 16 ) அப்புதல் டாம் . நீண்டு உடையின் பயமுண்டாம் . ) ( 17 ) அணுக்குதல் ( 18 ) வாசிப்பு ( 19 ) தேங்காய் உடைக்கத் தொடங்குகையில் குத்துதல் ( 20 ) நெளிதல் ( 21 ) மாறு கைவிட்டு நழுவி அப்பால் விழின் கர்ப்பத்தி கால் ( 22 ) இட்டுப்புகுதல் ( 23 ) சுற்றி லுள்ள கருச் சிதையும் பல சுக்கல்களாய் வாங்குதல் ( 24 ) உடற்பிரிவுஎன்பனவாம் உடையின் கராமவாசிகள் பசியால் வரும் தேசிங்கு ராஜன் - நடு நாட்டில் செஞ்சி துவர் . தேங்காய் உடைகையில் உள்ளில் ' யெனும் மலைக்கோட்டையை ( 1717 - 1723 நீரிலா திருப்பின் மழை நீங்கும் . குடுமி ' A - D ) - யில் ஆண்ட சுத்த வீரன் . இவன் யில்லாதிருக்கின் தனக்ஷயம் தேங்காயி பெயர் ஜெயசிங்காக விருக்கலாம் . இவன் லுள்ள நீர் துர்க்கந்தமாயிருக்கின் இராஜ் கர்னாடக நவாபிடம் யுத்தஞ் செய்தான் . யச் செல்வமாயினும் கெடும் . தேங்காய் ' இவன் சாததுல்லாவுடன் போரிட்டு மாண் அழுகி நாறுமேல் மகாமாரியால் வருத்த டவன் . ( தென் ஆற்காடு கெஜட்டியர் ) . முண்டாம் . இவ்வகை நேருமேல் அவ் | தேசோகருப்பர் - பிரமன் சாயையிலுதித்த வகைத் தேங்காயை நீக்கி வேறொரு யௌ வனமாகிய தேங்காயை மூன்று கண்ணுள்ள தேவர் தாய் இரண்டுபாகம் மூலபாகத்திலும் ஒரு | தேநவர் - ஆயுள் வேதம் பயின்றவர் . சுசுரு பாகம் முதற்பக்கத்திலும் முகபாகத்தில் | தருக்கு நண்பர் . மூன்று பாகமும் பின்புறத்தில் இரண்டு மம் பின்பறக்கில் இரண்டு தேதிமழை - ஆனி 10s ஆடிமீ 86 . பாகமும் அல்லது இரண்டுபாகமும் சம | - ஆவணிய 6s புரட்டாசியா 45 ஐப் மாகவேனும் உடைக்கின் சர்வசித்திகளும் | பசிமீ 2s கார்த்திகை இந்தத் உண்டாம் . ( ஸ்ரீ - காரணம் . ) தேதிகளில் மழை பெய்ய வேண்டும் . தேசம் - ( ருசு ) அங்கம் அருணம் அவந்தி தேநுமதி - ஒரு தீர்த்த ம் . ஆந்திரம் இலாடம் யவனம் ஒட்டியம் தேயிலைச் செடி - இது இருபதடி வள கருசம் கலிங்கம் கன்னடம் கர்நாடம் ரக்கூடியது . இதனை அடர்ந்து ( 5 - 6 ) காசம் காச்மீரம் காந்தாரம் காம்போஜம் அடிகளுக்கு மேல் வளர விடுகிறதில்லை . கிராமம் குருகு குடகம் குந்தளம் குரு இது எக்காலமும் பசுமை நிறமாகவே குலிந்தம் கூர்ச்சரம் கேகயம் கேரளம் யிருக்கும் . ஒவ்வொரு வருஷமும் விதை கொங்கணம் கொல்லம் கோசலம் சகம் யெடுத்து வசந்தகாலம் வரையில் மணலில் சவ்வீரம் சாலவம் சிங்களம் சிந்து சீனம் புதைத்து வைப்பார்கள் . பிறகு நாற்று சூரசேனம் சோழம் சோனகம் திராவி விட்டு ( 10 - 12 ) அங்குலம் வளர்ந்தபின் டம் துளுவம் தெங்கணம் நிடதம் நேபா பிடுங்கி நடுவார்கள் . இது மேற்சொன்ன ளம் பாஞ்சாலம் பப்பாம் பல்லவம் பாண் படி வளர்ந்தபின் அறுவடை செய்வார்கள் . டியம் புலிந்தம் போடம் மகதம் மச்சம் வருஷத்திற்கு ( 3 ) முறை இலை அறுவடை . மராடம் மலையாளம் மாளவம் யுகந்தரம் இலையைப் பறித்து உலர்த்திக் குவியலாக வங்கம் வங்காளம் விதர்ப்பம் . வெகுநா ளிருந்தால் பழுப்படையும் . இதி தேசாயி - இவர்கள் வட ஆற்காடு ஜில்லா னால் கறுப்புத் தேயிலையும் நிறம் பழுப் வில் உள்ளவர்கள் . இவர்கள் தேசத்துக் படையாத தேயிலையில் பச்சைத் தேயிலை குரியவராகத் தம்மைக் கூறுவர் . இவர்கள் யும் செய்கிறார்கள் . இந்த இருவகைத் தலைவன் தேசாயி செட்டி யெனப்படுவன் தேயிலையும் நெருப்பில் வாட்டிப் பிறகு தேசிகப்பை - ஓர் பரத்தை . கையினாலாவது யந்திரத்தினாலாவது சுருட் தேசிகர் - 1 . வேதாந்ததேசிகரைக் காண்க . ) வொர்கள் . பிறகு இருப்புத் தட்டுகளில் ' 2 ஒரு பண்டாரத்தார் வகுப்பின் பட் வைத்து வாட்டுவார்கள் . அப்போது அது உப் பெயர் பக்குவப்படும் . இதில் கஷாயம் செய்து