அபிதான சிந்தாமணி

தூங்குமூஞ்சிமரம் 885 - தூப்புல் பிள்ளை வாச நற்றிணையில் 50-ம் பாடலொன்றும், விளைக்கும் சொற்களைக் கூறியும், தான் குறுந்தொகையில் இரண்டுமாக மூன்று எடுத்த காரியத்தைப் பகைவர் மனங்கொ பாடல்கள் இருக்கின்றன. ளக்கூறி அவர் கோபிக்கினும் அஞ்சாது தூங்குழஞ்சிமாம் - இந்தியாவில் சாலைக காலத்தோடு பொருந்த அது முடிக்கத்தக்க ளில் நிழலுக்காக வளர்க்கு மரங்களில் உபாயம் அறிபவனும், பகைவரிடம் செல் ஒன்று. இது சூரிய னஸ் தமிக்கும் மாலைக் லும் காலம், சென்றகாலம், சொல்லும் காலத்து இலைகளைச் சுருக்கிக்கொண்டு இடம் அறிந்து தான் கூறப்போம் விஷ உதயத்தில் விரிந்திருக்கிறது. யத்தை முன்னே விசாரித்து உரைப்பவ தூங்கெயிலெறிந்த தொடித்தோட் செம்பி னும், பகையரசரது அமைச்சர்களைத் தம் யன் - அகத்தியர் சொற்படி முதலிற் வசமாக்கும் வன்மை உடையுவனும் தூது காவிரிப்பூம் பட்டினத்தில் இந்திரவிழாச் கூறத்தக்கவனாவான். இவ்வகைச் செய் செய்வித்த சோழன், ஆகாயத்தில் செல்ல கை உடையானை அரசன் தூதாகக் கொள் வல்ல மூன்று கோட்டைகளை வாளர்லெறி ளல் வேண்டும். (மது) ந்து அசுரரைவென்று சுவர்க்கத்தைக் காத் தூதன் - பிறருடைய இங்கிதம், ஆகாரம், தவன். (மணிமேகலை). செயல்களை யறிதல், மறவியின்மை , காலம் தூசங்கோளல் - சித்திரக்கவியில் ஒன்று. இடம் அறிந்து செய்தல், சந்திவிக்ரம் முத ஒருவன் ஒரு வெண்பாச் சொன்னால் அத லிய ஆறு குணங்களையு மாராய்ந் தறிதல், னீற்றெழுத்தே ஈறாக, அதன் முதலெழு சொல்வன்மை, அஞ்சாமை முதலிய குண த்தே முதலாக மற்றொரு வெண்பாவின் ங்க ளுடையவன். (சுக் - நீ.) ஈற்றினின்று மேற் பாடுவது. (யாப்பு வி.) | தூதிடையாடல் - யுகம்போன்ற மாலைக்கா தூண்ன் - 1. விஸ்வாமித்திர புத்திரன். லத்துத் தலைவியுற்ற துன்பத்தைப் பார்த் 2. குபேரன் தூதன், துத் தோழி விட்டு நீங்காளாய்த் தலைவ தூதபாவை - பஞ்சநதத்தைக் காண்க. னிடத்தே தூதாகி நடந்தது. (பு. வெ. தூதலக்ஷணம் - நற்குடியிற் பிறந்தானாக பெருந்திணை.) | வும், சகல சாஸ்திரம் அறிந்தவனாகவும், தூதீற்பிரிவு - இருவாசரும் தம்மிற் பொரா கண் சிமிட்டு தல் முதலிய சாடைகள் சிட் நின்ற இடத்து அவரைச் சந்து செய்வித் டிக்கைப்போடுதல் முதலிய செய்கைகள் தற்குப் பிரிதல், இது, தலைமகனா லுணர் இவற்றினைக் கைகண்டறிபவனாயும், பொ ந்த தோழி தலைமகட்குரைத்தல், தலைவி ருள் விருப்பில்லாதவனாயும், சமர்த்தனா முன்பனிப்பருவங் கண்டு வருந்தல் தோழி யும், நற்குலத்தில் பிறந்தவனாயும் இருப்ப யாற்றுவித்தல் முதலிய . வன் தூதனாவான். அத் தூ தன் சகலரை நூபம் - பிசின்களானும், கட்டைகளாலும் யும் சிநேகிப்பவனாகவும், அன்புளானாக உண்டாக்கப்படுவன, தேவர்களுக்கு வும், ஞாபகமுளானாகவும், தேசகாலங்களை மணமுள்ளவைகளான பிசின்களால் தூப அறிந்தவனாகவும், தேகபுஷ்டி யுள்ளவனாக மளிக்கவேண்டும் தேவதைகளுக்கு வேறு வும், பயமிலானாகவும், பல பாஷைகளைப் உக்கிரமான கட்டைகள் முதலிய புகை பேசுகிறவனாகவும், சத்துரு. இடத்தில் அமைத்தல்வேண்டும். இது பலிக்குச் சுக் மறைந்து சென்று அவன் செய்கை, அபிப் ரர் கூறியது. (பார - அதுசா.) பிராயம், அவன் சேனையின் அபிப்பிராயம், தூபயந்திரம் - பெருத்த குண்டுசட்டியில், பலம், இச்சை இவைகளை அறிபவனாகவும், சரக்கை வைத்துச் சட்டி வாயில் சல்லடை சத்துருவினிடம் சென்று அவன் செய்கை போன்ற சீலை கட்டிப் பொருத்தமான களை அறியுமிடத்துத் தனக்குத் தீங்குதோ மேல்சட்டி மூடி யெரிப்பது. ராது தப்பித்துக் கொள்பவனாகவும் இருத் தூபலகன் - கிருஷ்ணனால் கொலையுண்ட தல் வேண்டும். இவ்வகைத் தூ தன், தான் மல்லன். | வகுத்துத் கூறுவான், கூறியது கூறுவான் தூப்புல் அப்பை -தேசிகர் திருவடி சம் என இருதிறப்படுவன். பின்னும் வேற் | பந்தி . றரசர் இடஞ்சென்று பேசும் பொழுது தூப்புல்தல முடையார்தாசர் - மணவாள தான் காரியங்களைத் தொகுத்துச்சொல்லி | மாமுனிகளுக்கு ஒரு பெயர். அவனுக்கு ஆகாத காரியங்களை அறிவிக்கும் தூப்புல்பிள்ளை - வேதாந்த தேசிகரைக் இடத்துக் கொடுஞ்சொற்களை நீக்கி நகை காண்க, என இருதி போன்று பேசும் பொங்க மாமுனிகளுக்கு வேதாந்த தேசி
தூங்குமூஞ்சிமரம் 885 - தூப்புல் பிள்ளை வாச நற்றிணையில் 50 - ம் பாடலொன்றும் விளைக்கும் சொற்களைக் கூறியும் தான் குறுந்தொகையில் இரண்டுமாக மூன்று எடுத்த காரியத்தைப் பகைவர் மனங்கொ பாடல்கள் இருக்கின்றன . ளக்கூறி அவர் கோபிக்கினும் அஞ்சாது தூங்குழஞ்சிமாம் - இந்தியாவில் சாலைக காலத்தோடு பொருந்த அது முடிக்கத்தக்க ளில் நிழலுக்காக வளர்க்கு மரங்களில் உபாயம் அறிபவனும் பகைவரிடம் செல் ஒன்று . இது சூரிய னஸ் தமிக்கும் மாலைக் லும் காலம் சென்றகாலம் சொல்லும் காலத்து இலைகளைச் சுருக்கிக்கொண்டு இடம் அறிந்து தான் கூறப்போம் விஷ உதயத்தில் விரிந்திருக்கிறது . யத்தை முன்னே விசாரித்து உரைப்பவ தூங்கெயிலெறிந்த தொடித்தோட் செம்பி னும் பகையரசரது அமைச்சர்களைத் தம் யன் - அகத்தியர் சொற்படி முதலிற் வசமாக்கும் வன்மை உடையுவனும் தூது காவிரிப்பூம் பட்டினத்தில் இந்திரவிழாச் கூறத்தக்கவனாவான் . இவ்வகைச் செய் செய்வித்த சோழன் ஆகாயத்தில் செல்ல கை உடையானை அரசன் தூதாகக் கொள் வல்ல மூன்று கோட்டைகளை வாளர்லெறி ளல் வேண்டும் . ( மது ) ந்து அசுரரைவென்று சுவர்க்கத்தைக் காத் தூதன் - பிறருடைய இங்கிதம் ஆகாரம் தவன் . ( மணிமேகலை ) . செயல்களை யறிதல் மறவியின்மை காலம் தூசங்கோளல் - சித்திரக்கவியில் ஒன்று . இடம் அறிந்து செய்தல் சந்திவிக்ரம் முத ஒருவன் ஒரு வெண்பாச் சொன்னால் அத லிய ஆறு குணங்களையு மாராய்ந் தறிதல் னீற்றெழுத்தே ஈறாக அதன் முதலெழு சொல்வன்மை அஞ்சாமை முதலிய குண த்தே முதலாக மற்றொரு வெண்பாவின் ங்க ளுடையவன் . ( சுக் - நீ . ) ஈற்றினின்று மேற் பாடுவது . ( யாப்பு வி . ) | தூதிடையாடல் - யுகம்போன்ற மாலைக்கா தூண்ன் - 1 . விஸ்வாமித்திர புத்திரன் . லத்துத் தலைவியுற்ற துன்பத்தைப் பார்த் 2 . குபேரன் தூதன் துத் தோழி விட்டு நீங்காளாய்த் தலைவ தூதபாவை - பஞ்சநதத்தைக் காண்க . னிடத்தே தூதாகி நடந்தது . ( பு . வெ . தூதலக்ஷணம் - நற்குடியிற் பிறந்தானாக பெருந்திணை . ) | வும் சகல சாஸ்திரம் அறிந்தவனாகவும் தூதீற்பிரிவு - இருவாசரும் தம்மிற் பொரா கண் சிமிட்டு தல் முதலிய சாடைகள் சிட் நின்ற இடத்து அவரைச் சந்து செய்வித் டிக்கைப்போடுதல் முதலிய செய்கைகள் தற்குப் பிரிதல் இது தலைமகனா லுணர் இவற்றினைக் கைகண்டறிபவனாயும் பொ ந்த தோழி தலைமகட்குரைத்தல் தலைவி ருள் விருப்பில்லாதவனாயும் சமர்த்தனா முன்பனிப்பருவங் கண்டு வருந்தல் தோழி யும் நற்குலத்தில் பிறந்தவனாயும் இருப்ப யாற்றுவித்தல் முதலிய . வன் தூதனாவான் . அத் தூ தன் சகலரை நூபம் - பிசின்களானும் கட்டைகளாலும் யும் சிநேகிப்பவனாகவும் அன்புளானாக உண்டாக்கப்படுவன தேவர்களுக்கு வும் ஞாபகமுளானாகவும் தேசகாலங்களை மணமுள்ளவைகளான பிசின்களால் தூப அறிந்தவனாகவும் தேகபுஷ்டி யுள்ளவனாக மளிக்கவேண்டும் தேவதைகளுக்கு வேறு வும் பயமிலானாகவும் பல பாஷைகளைப் உக்கிரமான கட்டைகள் முதலிய புகை பேசுகிறவனாகவும் சத்துரு . இடத்தில் அமைத்தல்வேண்டும் . இது பலிக்குச் சுக் மறைந்து சென்று அவன் செய்கை அபிப் ரர் கூறியது . ( பார - அதுசா . ) பிராயம் அவன் சேனையின் அபிப்பிராயம் தூபயந்திரம் - பெருத்த குண்டுசட்டியில் பலம் இச்சை இவைகளை அறிபவனாகவும் சரக்கை வைத்துச் சட்டி வாயில் சல்லடை சத்துருவினிடம் சென்று அவன் செய்கை போன்ற சீலை கட்டிப் பொருத்தமான களை அறியுமிடத்துத் தனக்குத் தீங்குதோ மேல்சட்டி மூடி யெரிப்பது . ராது தப்பித்துக் கொள்பவனாகவும் இருத் தூபலகன் - கிருஷ்ணனால் கொலையுண்ட தல் வேண்டும் . இவ்வகைத் தூ தன் தான் மல்லன் . | வகுத்துத் கூறுவான் கூறியது கூறுவான் தூப்புல் அப்பை - தேசிகர் திருவடி சம் என இருதிறப்படுவன் . பின்னும் வேற் | பந்தி . றரசர் இடஞ்சென்று பேசும் பொழுது தூப்புல்தல முடையார்தாசர் - மணவாள தான் காரியங்களைத் தொகுத்துச்சொல்லி | மாமுனிகளுக்கு ஒரு பெயர் . அவனுக்கு ஆகாத காரியங்களை அறிவிக்கும் தூப்புல்பிள்ளை - வேதாந்த தேசிகரைக் இடத்துக் கொடுஞ்சொற்களை நீக்கி நகை காண்க என இருதி போன்று பேசும் பொங்க மாமுனிகளுக்கு வேதாந்த தேசி