அபிதான சிந்தாமணி

தினமார்ககன 884 தூங்கலோரியார் | துன்மார்க்கன் -1. துருபதனுடன் பாரதப் துஷ்டிமான் - உக்கிரசேநன் குமரன். போரில் யுத்தஞ் செய்தவன். துஷ்பதருஷணன் - திருதராட்டிரன் கும 2. பாரதப் போர்வீரருள் ஒருவன். ரன். துன்முகன் - 1. திருதராட்டிரன் குமரன். துஷ்யந்தன் - துட்டியந்தனைக் காண்க. 14-ம் நாள் வீமனா லி றந்தவன். துஸ்வாஸன் - பதினேழாநாள் யுத்தத்தில் 2. நலன் என்னும் சூர்யகுலத் தரசன் வீமனால் கொல்லப்பட்டவன். குமரன், வாமதேவர்மீது ஏவிய அம்பால் மாய்ந்து மீண்டும் உயிர் பெற்றவன். தூ 3. இராவணன் மந்திரியரில் ஒருவன் ; பதினாறு கோடி சைந்யத் தலைவன், அநும தூக்கணங்குருவி - இது ஊர்க்குருவிபோல் னால் இறந்தவன். - மஞ்சணிறமாம். கழுத்தில் கறுப்பு நிறம் 4. துன்மருடன் குமரன். வாய்ந்த சிறு பறவை. சுறுசுறுப்புள்ளது. 5. சூரபன்மன் மந்திரி. இனத்துடன் வாழ்வது. இது பனை தெ 6. ஒரு வானரத்தலைவன். ன்னை சந்து முதலியவற்றின் நரம்புகளை 7. இந்திரன் சபை நோக்கி வந்த கங் அலகால் கிழித்து மரங்களில் கூடு கட்டும். கையின் வஸ்திரம் வாயுவால் விலகி அங் இது அக் கூடுகளை மரத்தில் தொங்கும்படி கிருந்தவர் கண் மூடிக்கொள்ள இவன் யாகப் பின்னிப் பின்புறம் வழியும் உள் மாத்திரம் அவளைப் பார்த்ததால் பூமியில் ளில் பல அறைகளையும் செய்து முட்டை யயாதி புத்திரனாகப் பிறந்து கங்கையை யிட்டபின் குஞ்சுகளுக்கு வெளிச்சத்தின் மணக்கச் சாபம் பெற்றவன். பொருட்டுச் சேற்றைக் கூண்டினுள் அப்பி துன்ழகீ-ஓர் அரக்கி, அயமுகிக்குத் துணைவி அதில் மின்மினிப் பூச்சுகளை வைக்கும். ' வீரமாகாளரால் கூந்தலறுப்புண்டவள், இதை மஞ்சள் குருவி யென்பர். துன்னர் - ஒருவகை சாதியார். துணி முத தூக்தமாம் - கடுங்கொலை செய்தோரைத் வியவை தைப்போர், தோல் துன்னர் - தூக்கி உயிர் போக்கு மாம். இது நீண்ட 'செருப்பு முதலிய தைப்போர். 'கோலில் குறுக்கிட்ட சட்டமிட்ட வடிவது. துஷாசனன் - திருதராட்டிரன் குமரன். அதில் கழுத்தில் கயிறிட்டு உயிர் போக்கு துஷிதர் - இரண்டாமன்வந்தரத்துத்தேவர்.) வர். | துஷிதை - வேதசிரன் என்னும் ருஷியின் தூகீது -- தாளங்களின் வழிவரும் பேதம் ; பாரி. அது தான், செந்தூக்கு, மதலைத்தூக்கு, துஷ்கிரமன் - திருதராட்டிரன் குமரன். துணிபுத் தூக்கு, கோயிற்றுக்கு, நிவப்புத் துஷ்டகேது - சிசுபாலன் குமரன். (அறு தூக்கு, கழாற்றூக்கு, நெடுந்தூக்கு என கிலா தனம்சம்.) தருமனுக்கு உதவி செய் ஏழு வகைப்படும். அவை "ஒருசீர் செங் தவன். தூக்கு, இருசீர்மதலை, முச்சீர் துணிபு, நாற் துஷ்ட தேவதைகள் - பாமரர் சிலர் நீரில் சீர்கோயில், ஐஞ்சீர்நிவப்பே, அறுசீர்கழா இறந்த பெண்களைப் பாதாள பொன்னி -லே, எழுசீர்நெடுந்தூக்கு, என்மனார் புல யம்மை எனவும், தீப்பட்டிறந் தவளை அக்கி வர்' என்பதனால் அறிக. யம்மை எனவும், ஒருத்தியைப் புதைத்த தூங்கலோரியார் - இவர், தழும்பனையும் இடத்தில் புற்றுக் கண்டால் புத்தம்மை அவனது ஊனூரையும் பாடியதாக "வாய் எனவும், புற்றில் நாக மிருக்கக் கண்டால் வாட்ட மிழகப்படுத்தவிமிழிசை முரசின் நாகாத்தாள் எனவும், எந்தச் சாலையிலேனு வருநர்வரையாப் பெருநாளிருக்கைத் தூங் மிறந்து கிடந்தவளைச் சாலாம்பாள் எனவும், கல் பாடிய வோங்குபெரு நல்லிசைப்பிடி பனையடியி லி றந்தவளைப் பனையாயி என மகிழுறு துணைப் பெரும்பெயர்த் தழும்பன் வும் வணங்குவர். (உ.வ.) கடிமதில், வரைப்பினூ ணூரும் எனும் துஷ்டந்தன் - திருதராட்டிரன் குமரன். கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார் (அகம் துஷ்டி - 1. தக்ஷனுக்குப் பிரசூதியிடம் உ உசு - ல்) புகழ்ந்து கூறியுள்ளார். அங்க உதித்த குமரி, யமன் தேவி. னம் இவர் பாடிய பாடல் காணப்பெறா '2. சுநந்தன் தேவி, இவளில்லா விடத் மையின் அழிந்தது போலும். இவர் மரு துக் களிப்பில்லை. தத்திணையையும் பாலைத்திணையையும் சிற துஷ்டிமந்தன் - கஞ்சன் தம்பி. பித்துப் பாடியுள்ளார். இவர் பாடியன நாகர், கடந் துறைத் தவளையம்)
தினமார்ககன 884 தூங்கலோரியார் | துன்மார்க்கன் - 1 . துருபதனுடன் பாரதப் துஷ்டிமான் - உக்கிரசேநன் குமரன் . போரில் யுத்தஞ் செய்தவன் . துஷ்பதருஷணன் - திருதராட்டிரன் கும 2 . பாரதப் போர்வீரருள் ஒருவன் . ரன் . துன்முகன் - 1 . திருதராட்டிரன் குமரன் . துஷ்யந்தன் - துட்டியந்தனைக் காண்க . 14 - ம் நாள் வீமனா லி றந்தவன் . துஸ்வாஸன் - பதினேழாநாள் யுத்தத்தில் 2 . நலன் என்னும் சூர்யகுலத் தரசன் வீமனால் கொல்லப்பட்டவன் . குமரன் வாமதேவர்மீது ஏவிய அம்பால் மாய்ந்து மீண்டும் உயிர் பெற்றவன் . தூ 3 . இராவணன் மந்திரியரில் ஒருவன் ; பதினாறு கோடி சைந்யத் தலைவன் அநும தூக்கணங்குருவி - இது ஊர்க்குருவிபோல் னால் இறந்தவன் . - மஞ்சணிறமாம் . கழுத்தில் கறுப்பு நிறம் 4 . துன்மருடன் குமரன் . வாய்ந்த சிறு பறவை . சுறுசுறுப்புள்ளது . 5 . சூரபன்மன் மந்திரி . இனத்துடன் வாழ்வது . இது பனை தெ 6 . ஒரு வானரத்தலைவன் . ன்னை சந்து முதலியவற்றின் நரம்புகளை 7 . இந்திரன் சபை நோக்கி வந்த கங் அலகால் கிழித்து மரங்களில் கூடு கட்டும் . கையின் வஸ்திரம் வாயுவால் விலகி அங் இது அக் கூடுகளை மரத்தில் தொங்கும்படி கிருந்தவர் கண் மூடிக்கொள்ள இவன் யாகப் பின்னிப் பின்புறம் வழியும் உள் மாத்திரம் அவளைப் பார்த்ததால் பூமியில் ளில் பல அறைகளையும் செய்து முட்டை யயாதி புத்திரனாகப் பிறந்து கங்கையை யிட்டபின் குஞ்சுகளுக்கு வெளிச்சத்தின் மணக்கச் சாபம் பெற்றவன் . பொருட்டுச் சேற்றைக் கூண்டினுள் அப்பி துன்ழகீ - ஓர் அரக்கி அயமுகிக்குத் துணைவி அதில் மின்மினிப் பூச்சுகளை வைக்கும் . ' வீரமாகாளரால் கூந்தலறுப்புண்டவள் இதை மஞ்சள் குருவி யென்பர் . துன்னர் - ஒருவகை சாதியார் . துணி முத தூக்தமாம் - கடுங்கொலை செய்தோரைத் வியவை தைப்போர் தோல் துன்னர் - தூக்கி உயிர் போக்கு மாம் . இது நீண்ட ' செருப்பு முதலிய தைப்போர் . ' கோலில் குறுக்கிட்ட சட்டமிட்ட வடிவது . துஷாசனன் - திருதராட்டிரன் குமரன் . அதில் கழுத்தில் கயிறிட்டு உயிர் போக்கு துஷிதர் - இரண்டாமன்வந்தரத்துத்தேவர் . ) வர் . | துஷிதை - வேதசிரன் என்னும் ருஷியின் தூகீது - - தாளங்களின் வழிவரும் பேதம் ; பாரி . அது தான் செந்தூக்கு மதலைத்தூக்கு துஷ்கிரமன் - திருதராட்டிரன் குமரன் . துணிபுத் தூக்கு கோயிற்றுக்கு நிவப்புத் துஷ்டகேது - சிசுபாலன் குமரன் . ( அறு தூக்கு கழாற்றூக்கு நெடுந்தூக்கு என கிலா தனம்சம் . ) தருமனுக்கு உதவி செய் ஏழு வகைப்படும் . அவை ஒருசீர் செங் தவன் . தூக்கு இருசீர்மதலை முச்சீர் துணிபு நாற் துஷ்ட தேவதைகள் - பாமரர் சிலர் நீரில் சீர்கோயில் ஐஞ்சீர்நிவப்பே அறுசீர்கழா இறந்த பெண்களைப் பாதாள பொன்னி - லே எழுசீர்நெடுந்தூக்கு என்மனார் புல யம்மை எனவும் தீப்பட்டிறந் தவளை அக்கி வர் ' என்பதனால் அறிக . யம்மை எனவும் ஒருத்தியைப் புதைத்த தூங்கலோரியார் - இவர் தழும்பனையும் இடத்தில் புற்றுக் கண்டால் புத்தம்மை அவனது ஊனூரையும் பாடியதாக வாய் எனவும் புற்றில் நாக மிருக்கக் கண்டால் வாட்ட மிழகப்படுத்தவிமிழிசை முரசின் நாகாத்தாள் எனவும் எந்தச் சாலையிலேனு வருநர்வரையாப் பெருநாளிருக்கைத் தூங் மிறந்து கிடந்தவளைச் சாலாம்பாள் எனவும் கல் பாடிய வோங்குபெரு நல்லிசைப்பிடி பனையடியி லி றந்தவளைப் பனையாயி என மகிழுறு துணைப் பெரும்பெயர்த் தழும்பன் வும் வணங்குவர் . ( . . ) கடிமதில் வரைப்பினூ ணூரும் எனும் துஷ்டந்தன் - திருதராட்டிரன் குமரன் . கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார் ( அகம் துஷ்டி - 1 . தக்ஷனுக்குப் பிரசூதியிடம் உசு - ல் ) புகழ்ந்து கூறியுள்ளார் . அங்க உதித்த குமரி யமன் தேவி . னம் இவர் பாடிய பாடல் காணப்பெறா ' 2 . சுநந்தன் தேவி இவளில்லா விடத் மையின் அழிந்தது போலும் . இவர் மரு துக் களிப்பில்லை . தத்திணையையும் பாலைத்திணையையும் சிற துஷ்டிமந்தன் - கஞ்சன் தம்பி . பித்துப் பாடியுள்ளார் . இவர் பாடியன நாகர் கடந் துறைத் தவளையம் )