அபிதான சிந்தாமணி

துவாதசாதித்தர் 379 துளசி வைத்தல், தன்மம் பண்ணல், உழுதல், துவிதன் - நரகாசுரனுக்கு நண்பனாகிய விதைத்தல், நெல்லறுத்தல், தான்ய சங்கிர வாகரன் ; சுக்கிரீவன் மந்திரி, மயிந்தனுக் கம், விஷ்ணுபூசை, ஆபரணம்பூணல், திர குத் தம்பி. நரகாசுானைக் கண்ண ன் யோ தசியில் - வாகனமேறல், விவாகம், கொன்ற காரணத்தால் கோபமூண்டு துவா சித்திரகன்மங்கள், சதுர்த்தசியில் - குரூர ரகை முதலிய பட்டணங்களைத் தீயிட்டு மந்திராப்பியாசம், ஆகமம், ஒளஷத அப்பி வருத்திக் கோகுலம்வந்து கோவியருடன் யாசம், சாந்திகருமம் பௌரணையில் - மங் விளையாடும் பலராமரை வருத்தி யவரா கலகன்மம், தன்மகாரியங்கள், கிரகப்பிர 'லிறந்தவன். இலக்குமணரைக் காண்க, வேசம், . அமாவாசையில் - சமுத்திர ஸ்நா இவன் லக்ஷமணருக்குச் சுரநோய் போக்கி னம், பிதுர் தர்ப்பணம், தானம், சிரார்த்த வேதனம் பெற்றவன். கன்மமும் செய்யலாம். (விதான.) துவைதம் - மார்த்தவமதத்தைக் காண்க, துவாதசாதித்தர் - ஆதிதேயரைக் காண்க. இது சீவாத்மா பரமாத்மா இவ்விரண்டும் துவாபரயுகத் தெய்வம் - வில், அம்பு வாள், வேறென்றும் முத்தியிலும் வேறாக அச்சு கட்வாங்கம், கையிற்கொண்டு புண்ணிய மானது இருக்குமென்றும் கூறும்மதம் பாபம் கலந் தவுருவுடன் குரோத முடைத் துவைதவனம் - பாண்டவர்கள் நீருண்ட தாயிருக்கும். | 'நச்சுப்பொய்கை, (பார - மஹப்.) துவாபரயுகம் - சதுர்யுகத்தில், மூன்றாவது துவைபாயனம் - குருக்ஷேத்திரத்திற்கு யுகம். இதற்கு வருஷம் எட்டுலகூத்து அருகில் உள்ள தீர்த்தம், துரியோ தனன் அறுபத்து நாலாயிரம். படை இழந்த பின் இத்தடாகத்தில் மறை துவாரகை - இது முத்தித்தலங்கள் எழுள் -ந்து ஜலத்தம்பனம் செய்தனன். (பார.சல்) ஒன்று. கர்ச்சரத்திற்கு மேற்கிலிருப்பது. துளசாபுரபீடம் - சத்திபீடங்களில் ஒன்று, இதில் பரமபதவாசியாகிய விஷ்ணுமூர்த்தி துளசி -1, கார்ப்பு மணமுமுள்ள மூலிகை, உலகபார நிவர்த்திக்காகக் கிருஷ்ண மூர்த் நல்ல துளசி, கருந் துளசி, செந் துளசி, தியாயும் பலராமமூர்த்தியாயும் இலக்ஷமி கர்ப்பூரத் துளசி, காட்டுத் துளசி, சிவத் தேவி முதலியவர் தேவியாகவும் திருஅவ துளசி, சிறு துளசி, நாய்த் துளசி, நிலத் தரித்தனர். இதில் ஐந்து தினம் திருமா துளசி, பெருந் துளசி எனப் பலவகைப் லைத் தியானித்திருந்து இறந்தவர் எலும்பு படும். விஷ்ணுமூர்த்தியின் சங்கின் உரு அடையும் 2. தர்மத்வசன் எனும் மதுவம்சத்தர என்று காசிமான்மியம் கூறும். கண்ண சன், தன் மனைவி மாதவி, நூறு வருடம் னுக்குப் பிறகு கடல் கொண்டது. (காசி கருக்கொண்டு ஒரு குமரியைப் பெற்றாள். காண்ட ம், கருடபுராணம்). (Dwaraka in அக் குழந்தை அழகில் ஒப்பில்லாதிருந்த Guzerat). . தால் (துள - ஒப்பு, சி- இலாதது) 'துளசி துவிசக்கா வண்டி - இது, முன்னும் பின் எனப் பெயரிட்டனர். இவள் பதரிவனஞ் னுமாக இரண்டு சக்கரங்களை யுடையது. சென்று நாராயணன் புருடனாக வா எண் இதில் ஏறிச் செலுத்துவோன் தன் காலடி ணித் தவஞ் செய்தனள். பிரமனிவட்குத் யிலுள்ள சக்கரத்தில் பொருந்தியுள்ள மிதி தரிசனம் தந்து என்ன வரம் வேண்டுமென யடியைக் காலால் மிதித்து மிதித்துத் தூக் நான் நாராயணனைக் கணவனாக விரும்பு கச்செல்லும் தொழில்களுள்ளது. மூன்று கிறேனெனப் பிரமனிவளை நோக்கி அம் சக்கர வண்டியுமுண்டு, மா கிருஷ்ணன் தேகத்தில் பிறந்த சுதர் துவிசாாசதலோத்தம பாண்டியன் - மன் எனும் கோபாலன் முன்னொருகால் இராசசார்த்தூல பாண்டியனுக்குக் கும உன்னைக்கண்டு மோகித்து அவ்வாசையை ரன், இவன் குமரன் ஆயோதனப்பிரவீ முடிக்காதவனாய் வருந்துகையில் ராதை ணன். | அவனைப் பூமியில் பிறக்கச் சபித்தனள். துவிதன் -1 கிட்கிந்தையாண்ட ஒருவாக அவன் பூமியில் சங்கசூடனாய்ப் பிறந்திருக் ரன். | கிறான். நீ அவனை மணந்து பின் விருக்ஷ 2. பிரமன் மாகஸபுத்திரருள் ஒருவன். ரூபமாய்ப் பிருந்தாவனத்தில் பிருந்தாவணி 3. துவிவிதனுக்கு ஒரு பெயர். எனும் பெயருடன் கிருஷ்ணனுட னிருப் துவிமீடன் - அத்தியின் குமான். பாய் என்று மறைந்தனன். பின் இவள் துவிழர்த்தனன் - தறுகுமாரில் ஒருவன், தன்னை நாடிவந்த சங்கசூடனை மணந்தாள்,
துவாதசாதித்தர் 379 துளசி வைத்தல் தன்மம் பண்ணல் உழுதல் துவிதன் - நரகாசுரனுக்கு நண்பனாகிய விதைத்தல் நெல்லறுத்தல் தான்ய சங்கிர வாகரன் ; சுக்கிரீவன் மந்திரி மயிந்தனுக் கம் விஷ்ணுபூசை ஆபரணம்பூணல் திர குத் தம்பி . நரகாசுானைக் கண்ண ன் யோ தசியில் - வாகனமேறல் விவாகம் கொன்ற காரணத்தால் கோபமூண்டு துவா சித்திரகன்மங்கள் சதுர்த்தசியில் - குரூர ரகை முதலிய பட்டணங்களைத் தீயிட்டு மந்திராப்பியாசம் ஆகமம் ஒளஷத அப்பி வருத்திக் கோகுலம்வந்து கோவியருடன் யாசம் சாந்திகருமம் பௌரணையில் - மங் விளையாடும் பலராமரை வருத்தி யவரா கலகன்மம் தன்மகாரியங்கள் கிரகப்பிர ' லிறந்தவன் . இலக்குமணரைக் காண்க வேசம் . அமாவாசையில் - சமுத்திர ஸ்நா இவன் லக்ஷமணருக்குச் சுரநோய் போக்கி னம் பிதுர் தர்ப்பணம் தானம் சிரார்த்த வேதனம் பெற்றவன் . கன்மமும் செய்யலாம் . ( விதான . ) துவைதம் - மார்த்தவமதத்தைக் காண்க துவாதசாதித்தர் - ஆதிதேயரைக் காண்க . இது சீவாத்மா பரமாத்மா இவ்விரண்டும் துவாபரயுகத் தெய்வம் - வில் அம்பு வாள் வேறென்றும் முத்தியிலும் வேறாக அச்சு கட்வாங்கம் கையிற்கொண்டு புண்ணிய மானது இருக்குமென்றும் கூறும்மதம் பாபம் கலந் தவுருவுடன் குரோத முடைத் துவைதவனம் - பாண்டவர்கள் நீருண்ட தாயிருக்கும் . | ' நச்சுப்பொய்கை ( பார - மஹப் . ) துவாபரயுகம் - சதுர்யுகத்தில் மூன்றாவது துவைபாயனம் - குருக்ஷேத்திரத்திற்கு யுகம் . இதற்கு வருஷம் எட்டுலகூத்து அருகில் உள்ள தீர்த்தம் துரியோ தனன் அறுபத்து நாலாயிரம் . படை இழந்த பின் இத்தடாகத்தில் மறை துவாரகை - இது முத்தித்தலங்கள் எழுள் - ந்து ஜலத்தம்பனம் செய்தனன் . ( பார . சல் ) ஒன்று . கர்ச்சரத்திற்கு மேற்கிலிருப்பது . துளசாபுரபீடம் - சத்திபீடங்களில் ஒன்று இதில் பரமபதவாசியாகிய விஷ்ணுமூர்த்தி துளசி - 1 கார்ப்பு மணமுமுள்ள மூலிகை உலகபார நிவர்த்திக்காகக் கிருஷ்ண மூர்த் நல்ல துளசி கருந் துளசி செந் துளசி தியாயும் பலராமமூர்த்தியாயும் இலக்ஷமி கர்ப்பூரத் துளசி காட்டுத் துளசி சிவத் தேவி முதலியவர் தேவியாகவும் திருஅவ துளசி சிறு துளசி நாய்த் துளசி நிலத் தரித்தனர் . இதில் ஐந்து தினம் திருமா துளசி பெருந் துளசி எனப் பலவகைப் லைத் தியானித்திருந்து இறந்தவர் எலும்பு படும் . விஷ்ணுமூர்த்தியின் சங்கின் உரு அடையும் 2 . தர்மத்வசன் எனும் மதுவம்சத்தர என்று காசிமான்மியம் கூறும் . கண்ண சன் தன் மனைவி மாதவி நூறு வருடம் னுக்குப் பிறகு கடல் கொண்டது . ( காசி கருக்கொண்டு ஒரு குமரியைப் பெற்றாள் . காண்ட ம் கருடபுராணம் ) . ( Dwaraka in அக் குழந்தை அழகில் ஒப்பில்லாதிருந்த Guzerat ) . . தால் ( துள - ஒப்பு சி - இலாதது ) ' துளசி துவிசக்கா வண்டி - இது முன்னும் பின் எனப் பெயரிட்டனர் . இவள் பதரிவனஞ் னுமாக இரண்டு சக்கரங்களை யுடையது . சென்று நாராயணன் புருடனாக வா எண் இதில் ஏறிச் செலுத்துவோன் தன் காலடி ணித் தவஞ் செய்தனள் . பிரமனிவட்குத் யிலுள்ள சக்கரத்தில் பொருந்தியுள்ள மிதி தரிசனம் தந்து என்ன வரம் வேண்டுமென யடியைக் காலால் மிதித்து மிதித்துத் தூக் நான் நாராயணனைக் கணவனாக விரும்பு கச்செல்லும் தொழில்களுள்ளது . மூன்று கிறேனெனப் பிரமனிவளை நோக்கி அம் சக்கர வண்டியுமுண்டு மா கிருஷ்ணன் தேகத்தில் பிறந்த சுதர் துவிசாாசதலோத்தம பாண்டியன் - மன் எனும் கோபாலன் முன்னொருகால் இராசசார்த்தூல பாண்டியனுக்குக் கும உன்னைக்கண்டு மோகித்து அவ்வாசையை ரன் இவன் குமரன் ஆயோதனப்பிரவீ முடிக்காதவனாய் வருந்துகையில் ராதை ணன் . | அவனைப் பூமியில் பிறக்கச் சபித்தனள் . துவிதன் - 1 கிட்கிந்தையாண்ட ஒருவாக அவன் பூமியில் சங்கசூடனாய்ப் பிறந்திருக் ரன் . | கிறான் . நீ அவனை மணந்து பின் விருக்ஷ 2 . பிரமன் மாகஸபுத்திரருள் ஒருவன் . ரூபமாய்ப் பிருந்தாவனத்தில் பிருந்தாவணி 3 . துவிவிதனுக்கு ஒரு பெயர் . எனும் பெயருடன் கிருஷ்ணனுட னிருப் துவிமீடன் - அத்தியின் குமான் . பாய் என்று மறைந்தனன் . பின் இவள் துவிழர்த்தனன் - தறுகுமாரில் ஒருவன் தன்னை நாடிவந்த சங்கசூடனை மணந்தாள்