அபிதான சிந்தாமணி

துலாதான் 877 துவஷ்டரன் யற்றிப் பிரமன் தரிசனந்தந்து என்ன. | போ, சுத்தனாயின் மேல் கொண்டு செல் வரம் வேண்டுகின்றா யென் றனன், யான் என்று பிரார்த்திப்பது (யாஞ்ஞவல்கம்). பூர்வத்தில் கோலோகத்திலிருந்த துளசி துலுவம்சம் - சந்திரகுப்தன் வழிவந்த சூத்ர யெனும் கோபிகை, இராதைக்குத் தோழி குலம். இவரே துளுவர் எனப்பட்டுத் நான் கிருஷ்ணனுடன் கீரிடிக்கக் கண்ட |- தமிழ் நாட்டிற் குடியேறினர். பாதை, என்னைப் பூமியிற் பிறக்கச் சாப | துல்யவான் - பரத்துவாச முனிவர் கும மிட்டனள். அதனால் பூமியிற் பிறந்தே ரன்; இவன் இந்திரனை யெண்ணித் னெனப் பிரமன், நீ சுதாமன் எனும் கோ தவமியற்றி ஓதா துணர்ந் தவன் ; தந்தை வலன் பூமியில் சங்கசூடனாகப் பிறந்திருக் யிடத்துக் கீதவித்தை கற்றவன். இவன் கிறான். அவனை மணந்து அருந்தரம் நாரா பராவசுதேவியைக் காமுற்றுக் கைப்பற் யணனுக்கு விருக்ஷரூபமாய்ப் பிரியையா இப்போகையில் அவள் தம்பி மாமனாரிட ய்ப் பிருந்தாவனத்தில் பிருந்தை யெனும் த்து அடாததைக்கூற மாமனாராகிய இரப் பெயருடன் விளங்குவாய் என்றனர். பியர் பூதங்களையேவிக் கொலைபுரிய மாண் 3. சரஸ்வதி, இலக்ஷ்மி, கங்கை மூவ டவன். இவனுக்கு வக்கன் என்றும் பெய ரும் வைகுண்ட நாதனுக்குத் தேவியர். ருண்டு. இரப்பியர் புத்திரனால் மீண்டு இவர்கள் மூவரும் வைகுண்டத்தில் இருக் முயிர் பெற்றவன். கையில் கங்கை, விஷ்ணுவைக் காமத்தால் துல்லியன் - பல நூற் பயிற்சியையுடைய நோக்க, இதனைக்கண்டு சரஸ்வதி கங்கை ஓராசன் பெருவழியிடையே தருமத்திற் யைப் பிடித்துச் சண்டை இடப்போகை காக நீர்நிலைகள் பல உண்டாக்கியவன், 'யில், இலக்ஷ்மி இடையில் நின்று விலக்கிய (பெருங்கதை) | தால் நீ செடி ஆகவெனச் சரஸ்வதியால் துவகன் - பிரியவிரதன் பேரன் ; கிருத சபிக்கப்பட்டனள். பின் கங்கையை நீ பிருஷ்டன் குமரன். அந்தர்வாகினியாகிப் பாதாளஞ் செல்க துவசகேது - துருபதன் குமான். எனவும் பாபிகளின் பாபத்தை நதி உரு துவசசேநன் - துருபதன் மகன், வாகப் பூமியிற் சென்று சுமக்க எனவும், துவசேதன் - பாஞ்சாலன் குமரன், சபித்தனள். இந்தக் கலகத்தை அறிந்த துவதிகன் - கந்திற் பாவையைச் சேர்ந்து திருமால், லக்ஷ்மியை நோக்கி நீ தருமத்து ' முக்காலச்செய்தி அறிவிக்குந் தேவன், வசனுக்குக் குமரியாய்ச் சங்கசூடனை மண துவராபதி - ஒரு பழைய நகரம். இதனா ந்து துளசியாய்ப் பின் பத்மாவதி நதி உரு சன் சங்கரன். (பெ. கதை). வாய், என்னை அடைக எனவும், கங்கை துவரை - துவாரகையைக் காண்க. யை நோக்கிப் பகீரதனால் பூமியை அடை துவரைநாடு - இது பாண்டிவள நாட்டி ந்து சந்தனுவை மணந்து சிவனை அடைக லுள்ள சிறு நாடுகளுள் ஒன்று ; வைகைக் எனவும் கூற அவ்வாறு அடைந்தனர். கரையிலுள்ளது; (துவரை யென்பது மது துலாதான் - 1. விஷ்ணுபக்தனாகிய வைசி ரைக்கு மேற்கேயுள்ள துவரைமானென்னு யன் ; காசிலி இருடிக்குப் பிரமகீதை உப மூராக இருத்தல் கூடு மென்கின்றனர். தேசித்தவன். (திருவிளையாடல்) 2. சாசலியைக் காண்க. துவரைக்கோமான் - 1. இடைச் சங்கப் துலாபுருஷதானம் - தான த்தைக் காண்க. புலவன். | துலாப்பிரமாணம் - இது, வாதி பிரதிவா 2. இடைச்சங்க காலத்திருந்த ஒருசிற் திகள் நியாயசபையில் பிரமாணஞ் செய்வ றரசன். இவன் கண்ண பிரான் வழியின தில் ஒன்று. ஒரு பெரிய தராசை நிறுத்தி னாம் வேளிர்வழியினனாய்த் தெற்கினாண்ட ஒரு தட்டில் தம் நிறைக்குத்தக்க பொருளை ஒருவனாகக் கருதப்படுகிறான், யிட்டு மற்றொன்றில் தாம் ஏறி நின்று ஒரு அடையாளமிட்டுத் தராசை நோக்கி ஒ துவர் - (க) நாவல், கடுக்காய், நெல்லி, திராசே நீ சத்தியத்திற் கிருப்பிடமா யிரு தான்றி, ஆல், அரசு, அத்தி, இத்தி, முத் க்கிறாய் முன் தேவர்களால் நிருமிக்கப்பட் - தக் காசு, மாந்தளிர். டுள்ளாய்; ஆகையால் சத்தியத்தைக் கூறு. துவஜவதி - அரிமேதஸ் புத்திரி. என்னைச் சம்சயத்திலிருந்து விடுவி தாயே துவஷ்டான் - சுக்ரன் குமான் ; அசுர நான் பாவி ஆயின் என்னைக் கீழ்கொண்டு புரோகிதன்.
துலாதான் 877 துவஷ்டரன் யற்றிப் பிரமன் தரிசனந்தந்து என்ன . | போ சுத்தனாயின் மேல் கொண்டு செல் வரம் வேண்டுகின்றா யென் றனன் யான் என்று பிரார்த்திப்பது ( யாஞ்ஞவல்கம் ) . பூர்வத்தில் கோலோகத்திலிருந்த துளசி துலுவம்சம் - சந்திரகுப்தன் வழிவந்த சூத்ர யெனும் கோபிகை இராதைக்குத் தோழி குலம் . இவரே துளுவர் எனப்பட்டுத் நான் கிருஷ்ணனுடன் கீரிடிக்கக் கண்ட | - தமிழ் நாட்டிற் குடியேறினர் . பாதை என்னைப் பூமியிற் பிறக்கச் சாப | துல்யவான் - பரத்துவாச முனிவர் கும மிட்டனள் . அதனால் பூமியிற் பிறந்தே ரன் ; இவன் இந்திரனை யெண்ணித் னெனப் பிரமன் நீ சுதாமன் எனும் கோ தவமியற்றி ஓதா துணர்ந் தவன் ; தந்தை வலன் பூமியில் சங்கசூடனாகப் பிறந்திருக் யிடத்துக் கீதவித்தை கற்றவன் . இவன் கிறான் . அவனை மணந்து அருந்தரம் நாரா பராவசுதேவியைக் காமுற்றுக் கைப்பற் யணனுக்கு விருக்ஷரூபமாய்ப் பிரியையா இப்போகையில் அவள் தம்பி மாமனாரிட ய்ப் பிருந்தாவனத்தில் பிருந்தை யெனும் த்து அடாததைக்கூற மாமனாராகிய இரப் பெயருடன் விளங்குவாய் என்றனர் . பியர் பூதங்களையேவிக் கொலைபுரிய மாண் 3 . சரஸ்வதி இலக்ஷ்மி கங்கை மூவ டவன் . இவனுக்கு வக்கன் என்றும் பெய ரும் வைகுண்ட நாதனுக்குத் தேவியர் . ருண்டு . இரப்பியர் புத்திரனால் மீண்டு இவர்கள் மூவரும் வைகுண்டத்தில் இருக் முயிர் பெற்றவன் . கையில் கங்கை விஷ்ணுவைக் காமத்தால் துல்லியன் - பல நூற் பயிற்சியையுடைய நோக்க இதனைக்கண்டு சரஸ்வதி கங்கை ஓராசன் பெருவழியிடையே தருமத்திற் யைப் பிடித்துச் சண்டை இடப்போகை காக நீர்நிலைகள் பல உண்டாக்கியவன் ' யில் இலக்ஷ்மி இடையில் நின்று விலக்கிய ( பெருங்கதை ) | தால் நீ செடி ஆகவெனச் சரஸ்வதியால் துவகன் - பிரியவிரதன் பேரன் ; கிருத சபிக்கப்பட்டனள் . பின் கங்கையை நீ பிருஷ்டன் குமரன் . அந்தர்வாகினியாகிப் பாதாளஞ் செல்க துவசகேது - துருபதன் குமான் . எனவும் பாபிகளின் பாபத்தை நதி உரு துவசசேநன் - துருபதன் மகன் வாகப் பூமியிற் சென்று சுமக்க எனவும் துவசேதன் - பாஞ்சாலன் குமரன் சபித்தனள் . இந்தக் கலகத்தை அறிந்த துவதிகன் - கந்திற் பாவையைச் சேர்ந்து திருமால் லக்ஷ்மியை நோக்கி நீ தருமத்து ' முக்காலச்செய்தி அறிவிக்குந் தேவன் வசனுக்குக் குமரியாய்ச் சங்கசூடனை மண துவராபதி - ஒரு பழைய நகரம் . இதனா ந்து துளசியாய்ப் பின் பத்மாவதி நதி உரு சன் சங்கரன் . ( பெ . கதை ) . வாய் என்னை அடைக எனவும் கங்கை துவரை - துவாரகையைக் காண்க . யை நோக்கிப் பகீரதனால் பூமியை அடை துவரைநாடு - இது பாண்டிவள நாட்டி ந்து சந்தனுவை மணந்து சிவனை அடைக லுள்ள சிறு நாடுகளுள் ஒன்று ; வைகைக் எனவும் கூற அவ்வாறு அடைந்தனர் . கரையிலுள்ளது ; ( துவரை யென்பது மது துலாதான் - 1 . விஷ்ணுபக்தனாகிய வைசி ரைக்கு மேற்கேயுள்ள துவரைமானென்னு யன் ; காசிலி இருடிக்குப் பிரமகீதை உப மூராக இருத்தல் கூடு மென்கின்றனர் . தேசித்தவன் . ( திருவிளையாடல் ) 2 . சாசலியைக் காண்க . துவரைக்கோமான் - 1 . இடைச் சங்கப் துலாபுருஷதானம் - தான த்தைக் காண்க . புலவன் . | துலாப்பிரமாணம் - இது வாதி பிரதிவா 2 . இடைச்சங்க காலத்திருந்த ஒருசிற் திகள் நியாயசபையில் பிரமாணஞ் செய்வ றரசன் . இவன் கண்ண பிரான் வழியின தில் ஒன்று . ஒரு பெரிய தராசை நிறுத்தி னாம் வேளிர்வழியினனாய்த் தெற்கினாண்ட ஒரு தட்டில் தம் நிறைக்குத்தக்க பொருளை ஒருவனாகக் கருதப்படுகிறான் யிட்டு மற்றொன்றில் தாம் ஏறி நின்று ஒரு அடையாளமிட்டுத் தராசை நோக்கி துவர் - ( ) நாவல் கடுக்காய் நெல்லி திராசே நீ சத்தியத்திற் கிருப்பிடமா யிரு தான்றி ஆல் அரசு அத்தி இத்தி முத் க்கிறாய் முன் தேவர்களால் நிருமிக்கப்பட் - தக் காசு மாந்தளிர் . டுள்ளாய் ; ஆகையால் சத்தியத்தைக் கூறு . துவஜவதி - அரிமேதஸ் புத்திரி . என்னைச் சம்சயத்திலிருந்து விடுவி தாயே துவஷ்டான் - சுக்ரன் குமான் ; அசுர நான் பாவி ஆயின் என்னைக் கீழ்கொண்டு புரோகிதன் .