அபிதான சிந்தாமணி

தர்ச்சயன் 878 துலசி துர்சீசயன்- 1. திருதராட்டிரன் குமரன். துக்கொண்டான் , இவனுக்கு மருத்து 2. குரோதகீர்த்தியின் குமான். என்றும் பெயர். 3. தநுப்புத்திரன். துர்யோதனன் - துரியோதனனைக் காண்க, 4. ஒரு வாஸ்து. துர்வசு - யயாதிக்குத் தெய்வயானையிடத் துர்த்தமன் - 1. காந்தார னிரண்டாம் பே துப் பிறந்த புத்திரன். என். பத்திரசேனன் புத்ரன். துர்வாகன் - திருதராட்டிரன் குமரன். 2. பிரியவிரதன் வம்சத்தரசருள் ஒரு துர்ஜயன் - சுப்ரதீகன் குமரன். இவன் வன். தேவராஜனை வெல்ல நினைத்ததை நாரதர் 3. இவன் கதம்பநகரத்து மதனன் புதல் தேவராஜனுக்குக் கூற அவன் இவனுக்குச் வன்; இவன் கொடியருடன் கூடிக் குடி சுகேசி, மித்ரகேசி என்பவர்களை மணஞ் களை வருத்திவருகையில் ஒருமுறை வேட் செய்வித்தனன். இவன் குமரன் பிரபா டை வசத்தனாய்க் காசியெய்த இவன் வசு. (வராஹ புராணம்). செய்த தீமைகள் தோன்றி ஞானமுண்டாய் துலசி -1. சங்கசூடன் தேவி, சங்கசூடன் முத்தியடைந்தனன். (காசிகாண்டம். சிவபிரானால் யுத்தத்திலி றந்தபின் விஷ்ணு - 4. சுவாயம்பு மநுகுலத்தரசன், இரை' இவன் வேடந் தரித்து இவளைப் புணர்ந்த வதனைக் காண்க. னர். இப் புணர்ச்சி வேறுபாடுணர்ந்த துர்த்தருஷன் -1. திருதராட்டிரன் குமரன். துலசி போஷாணமாகுக எனச்சபிக்கையில் 2. இராவண சேநாபதி ; அநுமனால் திருமால் அவளை நோக்கி நீ பூர்வத்தில் மாண்டவன். என்னைப் பதியாகப் பெறத் தவஞ் செய்தா துர்த்தன் - அஜன் தந்தை. யா தலால் இவ்வாறு நிகழ்ந்ததெனக்கூறி துர்மதன் -1. புரக்ஞயனுக்கு நண்பன், அவளை நோக்கி நீ இவ்வுடல் விட்டுக் கோ 2. பத்திரசேனன் குமரன். லோகமடைக உன்னுடல் கண்டகி நதியுரு 3. வசுதேவருக்கு சோகணியிடம் பிற வடைக, உன் ரோமங்கள் துளசிகளாகுக. ந்த குமரன், வசுதேவருக்குப் பௌாவியி அத்துளசி மூன்றுலகங்களிலும் சிறக்க. டம் பிறந்த குமரன் என்பர். தேவர்க்குரித்தாக. அத் துளசி என் சந் துர்மாணம் - ஜீவர்கள், தாம் செய்யும் நிதியில் எல்லா மலர்களினுஞ் சிறக்க.. தோஷங்களால் ஆயுள் குறைந்து இறக் அத் துளசி மூலத்தில் எல்லாப் புண்ய கின்றனர். மரித்த வீட்டில் போஜனஞ் தீர்த்தங்களும் அதிஷ்டித்திருக்க. துளசி செய்கின்றவனும், பிறன் மனைவியரைப் தள தீர்த்தம் மேல்விழ அதிபுண்யம் உண் புணர் இச்சிப்பவனும், தனக்குத் தகாத டாகுக. தேவர்கள் பலரும் அதனடியில் இழிதொழிலைப் புரிகின்றவனும், இகபரத் வசிக்க. துளசி பத்ர தானத்தால் பதினா துக்கு உறுதியாய் நல்வினைபுரியா தவனும், யிரம் கோதானம் செய்த பலமடைக. பெரியோரைப் பூஜியா தவனும், தூய்மை துளசி நீர், மரண காலத்தில் எவன் மேற் இல்லாதவனும், தெய்வபக்தி இல்லாதவ படுமோ அவன் வைகுண்ட மடைக. எவன் னும், பாபங்களையே செய்கின்றவனும், துளசி கட்டையால் செய்த மணியணிவா பிறன்கேடு சூழ்கின்றவனும், பொய்பேசு னோ அவன் அச்வமே தபலம் அடைக கின்றவனும், ஜீவகருணை இல்லா தவனும், என்று வரம் அருளினர். இதன் விரி சாஸ்திரப்படி நடவாதவனும், தனக்குரிய வைப் பிரம்மகைவர்த்த புராணம் பிரகிருதி கருமத்தைத் தவிர்த்துப் பிறனுக்குரிய கண்டத்திற் காண்க. திருமாலும் அவள் கருமத்தைப் புரிகின்றவனும், புண்ணிய சாபப்படி கண்டகி நதியில் சிலாரூபமாகிய தீர்த்தம் ஆடா தவனும், தேவாராதனம் சாளக்கிராமமாய் இருந்தனர். செய்யாதவனும், துர்மரணம் அடைவன். 2. தர்மத்துவசன் மாதவியென்னும் தன் (கருடபுராணம்) தேவியுடன் நூறு திவ்யவருஷம் கூடியி துர்மருஷணன் - சிரஞ்சயனுக்கு இராஷ் ருக்கையில் அவள் வயிற்றில் கார்த்திகை டிரபாலியிட முதித்த குமரன். மாத சுக்ரவாரத்தில் ஒருபெண் பிறந்தது. துர்முகன் - 1. மால்யவந்தன் குமரன். இவளுக்குத் துவசீயென்று பெயரிட்ட 2. தூர்யோ தனன் தம்பி. னன். இவள் பிறந்து குழந்தைப் பரு துர்யசித் - யயாதிக்கு நான்காம் பேரன், வத்தில் தானே பதரிவனஞ்சென்று தவ இவன் துஷ்யந் தனது சகோதரனை வளர்த் மேற்கொண்டு பிரமனை நோக்கித் தவமி தவதையாய்
தர்ச்சயன் 878 துலசி துர்சீசயன் - 1 . திருதராட்டிரன் குமரன் . துக்கொண்டான் இவனுக்கு மருத்து 2 . குரோதகீர்த்தியின் குமான் . என்றும் பெயர் . 3 . தநுப்புத்திரன் . துர்யோதனன் - துரியோதனனைக் காண்க 4 . ஒரு வாஸ்து . துர்வசு - யயாதிக்குத் தெய்வயானையிடத் துர்த்தமன் - 1 . காந்தார னிரண்டாம் பே துப் பிறந்த புத்திரன் . என் . பத்திரசேனன் புத்ரன் . துர்வாகன் - திருதராட்டிரன் குமரன் . 2 . பிரியவிரதன் வம்சத்தரசருள் ஒரு துர்ஜயன் - சுப்ரதீகன் குமரன் . இவன் வன் . தேவராஜனை வெல்ல நினைத்ததை நாரதர் 3 . இவன் கதம்பநகரத்து மதனன் புதல் தேவராஜனுக்குக் கூற அவன் இவனுக்குச் வன் ; இவன் கொடியருடன் கூடிக் குடி சுகேசி மித்ரகேசி என்பவர்களை மணஞ் களை வருத்திவருகையில் ஒருமுறை வேட் செய்வித்தனன் . இவன் குமரன் பிரபா டை வசத்தனாய்க் காசியெய்த இவன் வசு . ( வராஹ புராணம் ) . செய்த தீமைகள் தோன்றி ஞானமுண்டாய் துலசி - 1 . சங்கசூடன் தேவி சங்கசூடன் முத்தியடைந்தனன் . ( காசிகாண்டம் . சிவபிரானால் யுத்தத்திலி றந்தபின் விஷ்ணு - 4 . சுவாயம்பு மநுகுலத்தரசன் இரை ' இவன் வேடந் தரித்து இவளைப் புணர்ந்த வதனைக் காண்க . னர் . இப் புணர்ச்சி வேறுபாடுணர்ந்த துர்த்தருஷன் - 1 . திருதராட்டிரன் குமரன் . துலசி போஷாணமாகுக எனச்சபிக்கையில் 2 . இராவண சேநாபதி ; அநுமனால் திருமால் அவளை நோக்கி நீ பூர்வத்தில் மாண்டவன் . என்னைப் பதியாகப் பெறத் தவஞ் செய்தா துர்த்தன் - அஜன் தந்தை . யா தலால் இவ்வாறு நிகழ்ந்ததெனக்கூறி துர்மதன் - 1 . புரக்ஞயனுக்கு நண்பன் அவளை நோக்கி நீ இவ்வுடல் விட்டுக் கோ 2 . பத்திரசேனன் குமரன் . லோகமடைக உன்னுடல் கண்டகி நதியுரு 3 . வசுதேவருக்கு சோகணியிடம் பிற வடைக உன் ரோமங்கள் துளசிகளாகுக . ந்த குமரன் வசுதேவருக்குப் பௌாவியி அத்துளசி மூன்றுலகங்களிலும் சிறக்க . டம் பிறந்த குமரன் என்பர் . தேவர்க்குரித்தாக . அத் துளசி என் சந் துர்மாணம் - ஜீவர்கள் தாம் செய்யும் நிதியில் எல்லா மலர்களினுஞ் சிறக்க . . தோஷங்களால் ஆயுள் குறைந்து இறக் அத் துளசி மூலத்தில் எல்லாப் புண்ய கின்றனர் . மரித்த வீட்டில் போஜனஞ் தீர்த்தங்களும் அதிஷ்டித்திருக்க . துளசி செய்கின்றவனும் பிறன் மனைவியரைப் தள தீர்த்தம் மேல்விழ அதிபுண்யம் உண் புணர் இச்சிப்பவனும் தனக்குத் தகாத டாகுக . தேவர்கள் பலரும் அதனடியில் இழிதொழிலைப் புரிகின்றவனும் இகபரத் வசிக்க . துளசி பத்ர தானத்தால் பதினா துக்கு உறுதியாய் நல்வினைபுரியா தவனும் யிரம் கோதானம் செய்த பலமடைக . பெரியோரைப் பூஜியா தவனும் தூய்மை துளசி நீர் மரண காலத்தில் எவன் மேற் இல்லாதவனும் தெய்வபக்தி இல்லாதவ படுமோ அவன் வைகுண்ட மடைக . எவன் னும் பாபங்களையே செய்கின்றவனும் துளசி கட்டையால் செய்த மணியணிவா பிறன்கேடு சூழ்கின்றவனும் பொய்பேசு னோ அவன் அச்வமே தபலம் அடைக கின்றவனும் ஜீவகருணை இல்லா தவனும் என்று வரம் அருளினர் . இதன் விரி சாஸ்திரப்படி நடவாதவனும் தனக்குரிய வைப் பிரம்மகைவர்த்த புராணம் பிரகிருதி கருமத்தைத் தவிர்த்துப் பிறனுக்குரிய கண்டத்திற் காண்க . திருமாலும் அவள் கருமத்தைப் புரிகின்றவனும் புண்ணிய சாபப்படி கண்டகி நதியில் சிலாரூபமாகிய தீர்த்தம் ஆடா தவனும் தேவாராதனம் சாளக்கிராமமாய் இருந்தனர் . செய்யாதவனும் துர்மரணம் அடைவன் . 2 . தர்மத்துவசன் மாதவியென்னும் தன் ( கருடபுராணம் ) தேவியுடன் நூறு திவ்யவருஷம் கூடியி துர்மருஷணன் - சிரஞ்சயனுக்கு இராஷ் ருக்கையில் அவள் வயிற்றில் கார்த்திகை டிரபாலியிட முதித்த குமரன் . மாத சுக்ரவாரத்தில் ஒருபெண் பிறந்தது . துர்முகன் - 1 . மால்யவந்தன் குமரன் . இவளுக்குத் துவசீயென்று பெயரிட்ட 2 . தூர்யோ தனன் தம்பி . னன் . இவள் பிறந்து குழந்தைப் பரு துர்யசித் - யயாதிக்கு நான்காம் பேரன் வத்தில் தானே பதரிவனஞ்சென்று தவ இவன் துஷ்யந் தனது சகோதரனை வளர்த் மேற்கொண்டு பிரமனை நோக்கித் தவமி தவதையாய்