அபிதான சிந்தாமணி

இருவன் துருவாசர் 3. பலகாரன் - புத்தி உள்வான் வலி பாக்குட்ட இதன் மூக்குக் கருமை, கால்கள் சிவந்த த்திலிருப்பது. இவன் தவநிலை நீங்கித் வை. இதன் தலையும், கழுத்தும், முதுகின் தாய் தந்தையரைக் கண்டு (உச,000) வரு பக்கமும் கறுப்பு, வயிறு பழுத்த வெண் டம் அரசு ஆண்டு, உத்தமனைக்கொன்ற மை. இது ஐரோப்பாகண்டத்து நியூபவு யக்ஷருடன் போரிட்டு மனுவாலுபதேசிக்க ண்ட்லாண்ட், ஐஸ்லாண்ட் முதலிய இடங் நீங்கினவன், இவன் பாரி பிரமி, இளை; களில் கூட்டம் கூட்டமா யிருக்கிறது. இது குமாரர் கல்பன், வற்சான். (பாகவதம்) பெரிய முட்டை கோடைகாலத்தில் குழி (காசிகாண்டம்). | தோண்டி அதில் இடுகிறது. இதன் முட் 2. அஷ்டவசுக்களில் ஒருவன், தரும டைகளை வேட்டைக்காரர் வர்த்தகத்திற் னுக்கு, வசுவிட முதித்தவன்பாரி, தாணி. காகத் திருடி விற்கின்றனர். 3. பலராமன் தம்பி. ' பென் தயின் - இது ஆபிரிகாவின் தெற் 4. மதிசாரன் குமான். இலுள்ள மகாசமுத்திரத் தீவுகளில் வசிப் 5. பிரசாபதிக்குப் புத்தியிடம் பிறந்த பது. இது 3, 4 அடிகள் உயரம், அடி வன் ; குமரன் காலன், கனம். இதற்குத் தலையும் முதுகும் கறுப் 6. வசுதேவருக்கு போகணியிடம் பிற பாயும், வயிற்றுப்பக்கம் சுத்த வெண்மை ந்த குமான். யாயும் இருக்கிறது. இதற்குத் தலையில் துருவாசர் - 1. அத்திரிருஷிக்கு அநசூயை கொண்டையுண்டு, கால்கள் அதிக குறுகி | யிடம் உதித்த குமரர். அடிவயிற்றின் கீழ் ஒதுங்கியுமிருக்கின்றன. '2. கோபாலர், இவராச்சிரமஞ் சென்று இது நேராய் நிற்கவல்லது. இதன் மூக் தங்களிலொருவனைக் கர்ப்பிணியாக வேட குச் சிறுத்து நீண்டு கூர்மையாயும் கறுப் மிட்டு இவள் வயிற்றில் பிறப்பது ஆணோ பாயு மிருக்கிறது. இப் பறவையினத்தில் பெண்ணோவெனப் பரிகளிக்க முனிவர் 7, 8 அடிகள் உயரமுள்ளவையு முண்டு. உங்கள் வம்சத்தை நாசமாக்கும் ஓர் இருப் பென்குயின் அரசன் என்பர். இது பாக் புலக்கை பெறுக எனச் சாபமிட்டவர். லண்டு தீவுகளிலிருக்கிறது. இவை கூட் 3. ஒரு வித்யாதாமாது. இலக்குமி டம் கூட்டமாய் வசிக்கும். இந்தப் பற யைப் பூசித்துப் பெற்ற மாலையைத் தாம் வைகள் பாறைகளில் முட்டையிட்டு ஒரு பெற்று இந்திரனுக்குக் கொடுக்க இந்தி மாதம் அடைகாத்துக் குஞ்சு பொரிக்கும். ரன் அதனை அசட்டையாக வாங்கியதால் இது குஞ்சுகளுக்குத் தன் வாயை அண் இந்திரனது செல்வ முழுதும் கடலையடை ணாந்துகாட்ட அக்குஞ்சுகள் தம் தலையைத் யச் சாபமிட்டவர். தாயின் வாய்க்குள் தலையை நுழைத்து 4. இவரது சகோதரர் தத்தாத்திரேயர், இரைகொள்ளும். சோமர். துருவன் -1. உத்தானபாதனுக்குச் சுநீதி 5. தேவதத்தனை நாரையாகச் சபித்த யிடம் உதித்தகுமான்; இவன் ஒருமுறை வர். ஹேஹயன் தத்தாத்திரேயரைக் சுருசியுடன் கூடியிருந்த தன் பிதாவை கொல்ல வா இவர் எழு நாளில் அநசூயை யணையத் தந்தை இவனைக்கண்டு களிக்கா யிடம் பிறந்து அரசனை நீறாக்கினர். திருந்ததையறிந்து இருக்கையில் மாற்றாந் '6. சுவேதகியஞ்ஞத்தை முடித்தவர். தாயாகிய சுருசிவந்து சக்களத்தி புத்திர ' 7. மௌற்கல்லியரிடம் அன்னம் வேண் ஒாகிய இவனைநோக்கி நீயென்வயிற்றில் டிப் புசித்தவர். பிறவாமல் சுமீதியிடம் உதித்ததால் உனக் 8. துரியோ தனன் ஏவலால் பாண்டவ குத் தந்தையிடம் இருக்கும் உரிமையில்லை ரிடத்துப் பதினைந்து நாழிகைக்கு மேல் யென்றனள். அதைக்கேட்ட அரசனும் வந்து அன்னம் வேண்டிக் கண்ணனால் சும்மாவிருந் தனன். இதனால் துருவன் பசி நீங்கினவர். அம்பரீஷனிடத்திருந்த தாயை அணைந்து நடந்தவை கூறி இருடி விஷ்ணு சக்கரத்தால் துறப்புண்டு இறுதி களையணைந்து நாரதரால் உபதேசம் பெற் யிலவனை வேண்டி நீங்கப் பெற்றவர், கிரு றுத் தவமியற்றுகையில், பேயொன்று பய ஷ்ணனை வேடனால் உள்ளங்காலி லடிப் முறுத்த அஞ்சாது பெருந் தவமியற்றித் பட்டு இறக்கச் சபித்தவர். அருவபதம் என ஒருபதம் பெற்றனன். 9. வசிட்டாச்சிரமஞ் சென்ற தசர தரு இவன துபதம் சப்தருஷி மண்டலத்திற்கு க்கு அவர் பிள்ளைகளின் உற்பாதம் கூறிய மேல் பதின்மூன்று லக்ஷம் யோசனை தூர) வர்,
இருவன் துருவாசர் 3 . பலகாரன் - புத்தி உள்வான் வலி பாக்குட்ட இதன் மூக்குக் கருமை கால்கள் சிவந்த த்திலிருப்பது . இவன் தவநிலை நீங்கித் வை . இதன் தலையும் கழுத்தும் முதுகின் தாய் தந்தையரைக் கண்டு ( உச 000 ) வரு பக்கமும் கறுப்பு வயிறு பழுத்த வெண் டம் அரசு ஆண்டு உத்தமனைக்கொன்ற மை . இது ஐரோப்பாகண்டத்து நியூபவு யக்ஷருடன் போரிட்டு மனுவாலுபதேசிக்க ண்ட்லாண்ட் ஐஸ்லாண்ட் முதலிய இடங் நீங்கினவன் இவன் பாரி பிரமி இளை ; களில் கூட்டம் கூட்டமா யிருக்கிறது . இது குமாரர் கல்பன் வற்சான் . ( பாகவதம் ) பெரிய முட்டை கோடைகாலத்தில் குழி ( காசிகாண்டம் ) . | தோண்டி அதில் இடுகிறது . இதன் முட் 2 . அஷ்டவசுக்களில் ஒருவன் தரும டைகளை வேட்டைக்காரர் வர்த்தகத்திற் னுக்கு வசுவிட முதித்தவன்பாரி தாணி . காகத் திருடி விற்கின்றனர் . 3 . பலராமன் தம்பி . ' பென் தயின் - இது ஆபிரிகாவின் தெற் 4 . மதிசாரன் குமான் . இலுள்ள மகாசமுத்திரத் தீவுகளில் வசிப் 5 . பிரசாபதிக்குப் புத்தியிடம் பிறந்த பது . இது 3 4 அடிகள் உயரம் அடி வன் ; குமரன் காலன் கனம் . இதற்குத் தலையும் முதுகும் கறுப் 6 . வசுதேவருக்கு போகணியிடம் பிற பாயும் வயிற்றுப்பக்கம் சுத்த வெண்மை ந்த குமான் . யாயும் இருக்கிறது . இதற்குத் தலையில் துருவாசர் - 1 . அத்திரிருஷிக்கு அநசூயை கொண்டையுண்டு கால்கள் அதிக குறுகி | யிடம் உதித்த குமரர் . அடிவயிற்றின் கீழ் ஒதுங்கியுமிருக்கின்றன . ' 2 . கோபாலர் இவராச்சிரமஞ் சென்று இது நேராய் நிற்கவல்லது . இதன் மூக் தங்களிலொருவனைக் கர்ப்பிணியாக வேட குச் சிறுத்து நீண்டு கூர்மையாயும் கறுப் மிட்டு இவள் வயிற்றில் பிறப்பது ஆணோ பாயு மிருக்கிறது . இப் பறவையினத்தில் பெண்ணோவெனப் பரிகளிக்க முனிவர் 7 8 அடிகள் உயரமுள்ளவையு முண்டு . உங்கள் வம்சத்தை நாசமாக்கும் ஓர் இருப் பென்குயின் அரசன் என்பர் . இது பாக் புலக்கை பெறுக எனச் சாபமிட்டவர் . லண்டு தீவுகளிலிருக்கிறது . இவை கூட் 3 . ஒரு வித்யாதாமாது . இலக்குமி டம் கூட்டமாய் வசிக்கும் . இந்தப் பற யைப் பூசித்துப் பெற்ற மாலையைத் தாம் வைகள் பாறைகளில் முட்டையிட்டு ஒரு பெற்று இந்திரனுக்குக் கொடுக்க இந்தி மாதம் அடைகாத்துக் குஞ்சு பொரிக்கும் . ரன் அதனை அசட்டையாக வாங்கியதால் இது குஞ்சுகளுக்குத் தன் வாயை அண் இந்திரனது செல்வ முழுதும் கடலையடை ணாந்துகாட்ட அக்குஞ்சுகள் தம் தலையைத் யச் சாபமிட்டவர் . தாயின் வாய்க்குள் தலையை நுழைத்து 4 . இவரது சகோதரர் தத்தாத்திரேயர் இரைகொள்ளும் . சோமர் . துருவன் - 1 . உத்தானபாதனுக்குச் சுநீதி 5 . தேவதத்தனை நாரையாகச் சபித்த யிடம் உதித்தகுமான் ; இவன் ஒருமுறை வர் . ஹேஹயன் தத்தாத்திரேயரைக் சுருசியுடன் கூடியிருந்த தன் பிதாவை கொல்ல வா இவர் எழு நாளில் அநசூயை யணையத் தந்தை இவனைக்கண்டு களிக்கா யிடம் பிறந்து அரசனை நீறாக்கினர் . திருந்ததையறிந்து இருக்கையில் மாற்றாந் ' 6 . சுவேதகியஞ்ஞத்தை முடித்தவர் . தாயாகிய சுருசிவந்து சக்களத்தி புத்திர ' 7 . மௌற்கல்லியரிடம் அன்னம் வேண் ஒாகிய இவனைநோக்கி நீயென்வயிற்றில் டிப் புசித்தவர் . பிறவாமல் சுமீதியிடம் உதித்ததால் உனக் 8 . துரியோ தனன் ஏவலால் பாண்டவ குத் தந்தையிடம் இருக்கும் உரிமையில்லை ரிடத்துப் பதினைந்து நாழிகைக்கு மேல் யென்றனள் . அதைக்கேட்ட அரசனும் வந்து அன்னம் வேண்டிக் கண்ணனால் சும்மாவிருந் தனன் . இதனால் துருவன் பசி நீங்கினவர் . அம்பரீஷனிடத்திருந்த தாயை அணைந்து நடந்தவை கூறி இருடி விஷ்ணு சக்கரத்தால் துறப்புண்டு இறுதி களையணைந்து நாரதரால் உபதேசம் பெற் யிலவனை வேண்டி நீங்கப் பெற்றவர் கிரு றுத் தவமியற்றுகையில் பேயொன்று பய ஷ்ணனை வேடனால் உள்ளங்காலி லடிப் முறுத்த அஞ்சாது பெருந் தவமியற்றித் பட்டு இறக்கச் சபித்தவர் . அருவபதம் என ஒருபதம் பெற்றனன் . 9 . வசிட்டாச்சிரமஞ் சென்ற தசர தரு இவன துபதம் சப்தருஷி மண்டலத்திற்கு க்கு அவர் பிள்ளைகளின் உற்பாதம் கூறிய மேல் பதின்மூன்று லக்ஷம் யோசனை தூர ) வர்