அபிதான சிந்தாமணி

தும்பை துரியோதனன் தும்பை - குருதியாற் சிவந்தகளத்து மாறு தோறும் சாராயத்தையும் அதிவிருப்பொடு பாட்டை நினைந்து பசுந் தும்பையாகிய மிகுதியுங் குடித்தும் புசித்தவர்களுக்குத் போர்ப் பூவை முடியிடத்துச் சூடியது. தும்மிசகமென்றும், விஷயமென்றும் இர (பு - வெ.) | ண்டு ரோகங்கள் பிறப்பனவாம். (ஜீவ.) தும்பையாவம் - அழகணிந்த வீரக்கழற் துயாவற் குரைத்தல் - மயங்கிய மாலைக்கா காலினையுடையான். தனது சேனையைத் | லம் மயில் போன்ற இயலின் வருந்தலை தலையளி பண்ணியது.. (பு- வெ.) அறியச் சொல்லி அவன்பத்தைத் தோழி தும்மலின் தணதணங்கள் - பலமுறை திம் தலைவற்குச்சொல்லியது. (பு.வெ. பெருந்.) மினால் காரியசித்தி, தும்மின பிறகு இரு துமிந்தன் - ஒரு வாநர சேநாபதி, மின்லாபம், ஒரு தும்மல் தீமை, தும்மின துயிலேடைநிலை - கொல்லும் வலியினைய பிறகு மூக்குச்சிந்தினால் மரணம், ஒரே டைய வேந்தர்க்கு அருள எழுந்திருப்பா தும்மல் தும்மின போதுடன் சிந்தின போ யாகவெனக் கட்டுங் சழல் வேந்தனைத் தும், எடுத்த காரியத்தைச் செய்யாமல் துயினீக்கியது. (பு. வெ. பாடாண்.) காலம் போக்கிப், பிறகு செய்யின் தோஷ துயுமன் - விப்ராசித தேசத்துக்குக் காவ மில்லை. தாம்பூலம் தரித்துக் கொளப் லாளி, சத்தியோதா, அவிர் முகிவாசல் போம்போதும், போஜனம் செயத்தொடங் களுக்கு அதிகாரி, புரஞ்சநன் சிநேகன், குகையிலும், படுக்கைக்குப் போகும்போ துயுமான் -- திவோதாசன் குமான்; இவனே தும் தும்முதல் நலமாம். ஒருகாரியத்தை பிரதரன், சத்ருசித், வச்சன், ரித்துவசன், ஆலோசிக்கும் போதாயினும், காரியத்திற் குவலயாசுவன் என்று பெயருற்றான், குப் பிரயாணஞ்செய்யும் போதாயினும், இவன் குமரன் அளர்க்க ன். நான்கு கால்களையுடைய ஜெந்துக்களில் துய்மனன் - சாக்ஷ ஸமனுவிற்கு நட்வலை எதேனும் தம்மினால் மரண மாயினும், மா யிடத்துதித்த குமான். னத்தையொத்த தீமையாயினும் விளையும். துாககதி -(0) மல்லகதி, மயூரகதி, வியாக் தும்மிக்கொண்டே படுக்கைவிட்டெழுதல் | ரகதி, வாநாகதி, இடபகதி. நல்லது, தும்மிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருத் | துராசதன் - பிரமசரன் குமரன், இவன் தல் காரியாலசியம். போராடிக்கொண்டே தவம்புரிந்து சர்வசித்திபெற்று, பிரமன், தும்முதல் காரிய ஆனி, தாம்பூலம் தரித் விஷ்ணு முதலியோர் பதிகளை வென்று துக்கொண்டு தும்முதல் நல்லது. தும்முங் ஆங்காங்கு ஒரு அசுாரை நியமித்துக் காலையில் செம்பு, பித்தளை முதலியவைக கொடுங்கோன்மை செய்து வருகையில் மந் ளைத் தொட்டுக் கொண்டிருக்கில் காரிய திரிக ளிவனை நோக்கி உனக்குப் பயந்து நலமாம், இரும்பு, வெள்ளிகளைப் பிடித்துக் தேவர் காசியையடைந்தனர் எனக்கேட்டுப் கொண்டிருக்கில் காரியங்கெடும். இளம் படைகொண்டு செல்லத் தேவர் இறை பிள்ளைகள், குழந்தைகள், தாசிகள், பறை வியை வேண்ட இறைவி முகத்தில் வக்கிர யர் தும்மின் காரியசித்தி. கர்ப்பஸ்திரீ, துண்ட விநாயகரைத் தோற்று வித்துத் மலடி, தூரமானவள், விதவை, கண்ணில் தொலைத்தனள், லாள், ஊமை, மொண்டி, வண்ணாத்தி, துராசாரன்-1. வக்கிரதுண்டால் கொலை வாணிச்சி, சக்கிலிச்சி, சுமை தூக்கிக் செய்யப்பட்ட அசுரன். கொண்டிருப்பவள் இவர்களில் எவர்தும்மி 2. துராசாரத்தால் பாபமடைந்து சேது னாலும் கஷ்டங்கள் உண்டாம். நெடியினா ஸ்நானத்தால் சுத்தமடைந்த வேதியன், லும் மூக்குத்தூள் போடுவதினாலும் உண் துாலிங்கர் - அகத்தியர் மாணாக்கர். டாகும் தும்மல் பலனில்லை. துரிஞ்சல் - வௌவாலினத்தைச் சேர்ந்தது. எம்மீசகரோகம்- வாயினால் கோழை கோ இது உருவத்தில் வௌவாலைப்போன்று ழையாகக் கக்கல், வார்த்தை கேட்க அரு இருக்கும். இரவில் இரை தேடப் புறப் வருத்தல், நெஞ்சுலால், அதி நித்திரை, படும். பகலில் வெளி வரின் காக்கைகள் சோம்பல் இவைகளை யுண்டாக்கும். இது குத்தும். இது இருளடைந்த இடங்களிலும் தேகத்தை நாசமாக்குதலால் இப் பெயர் கோயில்களிலும் தலை கீழாகத் தொங்கும். பெற்றது. (ஜீவ.) துரியோதனன் - இவன் திருதராட்டிர தும்மீசகவிக்ஷயரோகம் - இது வழக்கமா னுக்குக் காந்தாரியிடம் பிறந்த குமாரில் கப் புசிக்கிற வஸ்துக்களை விட்டு, நாள் | மூத்தவன். இவன் கலியம்சம். இவன்
தும்பை துரியோதனன் தும்பை - குருதியாற் சிவந்தகளத்து மாறு தோறும் சாராயத்தையும் அதிவிருப்பொடு பாட்டை நினைந்து பசுந் தும்பையாகிய மிகுதியுங் குடித்தும் புசித்தவர்களுக்குத் போர்ப் பூவை முடியிடத்துச் சூடியது . தும்மிசகமென்றும் விஷயமென்றும் இர ( பு - வெ . ) | ண்டு ரோகங்கள் பிறப்பனவாம் . ( ஜீவ . ) தும்பையாவம் - அழகணிந்த வீரக்கழற் துயாவற் குரைத்தல் - மயங்கிய மாலைக்கா காலினையுடையான் . தனது சேனையைத் | லம் மயில் போன்ற இயலின் வருந்தலை தலையளி பண்ணியது . . ( பு - வெ . ) அறியச் சொல்லி அவன்பத்தைத் தோழி தும்மலின் தணதணங்கள் - பலமுறை திம் தலைவற்குச்சொல்லியது . ( பு . வெ . பெருந் . ) மினால் காரியசித்தி தும்மின பிறகு இரு துமிந்தன் - ஒரு வாநர சேநாபதி மின்லாபம் ஒரு தும்மல் தீமை தும்மின துயிலேடைநிலை - கொல்லும் வலியினைய பிறகு மூக்குச்சிந்தினால் மரணம் ஒரே டைய வேந்தர்க்கு அருள எழுந்திருப்பா தும்மல் தும்மின போதுடன் சிந்தின போ யாகவெனக் கட்டுங் சழல் வேந்தனைத் தும் எடுத்த காரியத்தைச் செய்யாமல் துயினீக்கியது . ( பு . வெ . பாடாண் . ) காலம் போக்கிப் பிறகு செய்யின் தோஷ துயுமன் - விப்ராசித தேசத்துக்குக் காவ மில்லை . தாம்பூலம் தரித்துக் கொளப் லாளி சத்தியோதா அவிர் முகிவாசல் போம்போதும் போஜனம் செயத்தொடங் களுக்கு அதிகாரி புரஞ்சநன் சிநேகன் குகையிலும் படுக்கைக்குப் போகும்போ துயுமான் - - திவோதாசன் குமான் ; இவனே தும் தும்முதல் நலமாம் . ஒருகாரியத்தை பிரதரன் சத்ருசித் வச்சன் ரித்துவசன் ஆலோசிக்கும் போதாயினும் காரியத்திற் குவலயாசுவன் என்று பெயருற்றான் குப் பிரயாணஞ்செய்யும் போதாயினும் இவன் குமரன் அளர்க்க ன் . நான்கு கால்களையுடைய ஜெந்துக்களில் துய்மனன் - சாக்ஷ ஸமனுவிற்கு நட்வலை எதேனும் தம்மினால் மரண மாயினும் மா யிடத்துதித்த குமான் . னத்தையொத்த தீமையாயினும் விளையும் . துாககதி - ( 0 ) மல்லகதி மயூரகதி வியாக் தும்மிக்கொண்டே படுக்கைவிட்டெழுதல் | ரகதி வாநாகதி இடபகதி . நல்லது தும்மிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருத் | துராசதன் - பிரமசரன் குமரன் இவன் தல் காரியாலசியம் . போராடிக்கொண்டே தவம்புரிந்து சர்வசித்திபெற்று பிரமன் தும்முதல் காரிய ஆனி தாம்பூலம் தரித் விஷ்ணு முதலியோர் பதிகளை வென்று துக்கொண்டு தும்முதல் நல்லது . தும்முங் ஆங்காங்கு ஒரு அசுாரை நியமித்துக் காலையில் செம்பு பித்தளை முதலியவைக கொடுங்கோன்மை செய்து வருகையில் மந் ளைத் தொட்டுக் கொண்டிருக்கில் காரிய திரிக ளிவனை நோக்கி உனக்குப் பயந்து நலமாம் இரும்பு வெள்ளிகளைப் பிடித்துக் தேவர் காசியையடைந்தனர் எனக்கேட்டுப் கொண்டிருக்கில் காரியங்கெடும் . இளம் படைகொண்டு செல்லத் தேவர் இறை பிள்ளைகள் குழந்தைகள் தாசிகள் பறை வியை வேண்ட இறைவி முகத்தில் வக்கிர யர் தும்மின் காரியசித்தி . கர்ப்பஸ்திரீ துண்ட விநாயகரைத் தோற்று வித்துத் மலடி தூரமானவள் விதவை கண்ணில் தொலைத்தனள் லாள் ஊமை மொண்டி வண்ணாத்தி துராசாரன் - 1 . வக்கிரதுண்டால் கொலை வாணிச்சி சக்கிலிச்சி சுமை தூக்கிக் செய்யப்பட்ட அசுரன் . கொண்டிருப்பவள் இவர்களில் எவர்தும்மி 2 . துராசாரத்தால் பாபமடைந்து சேது னாலும் கஷ்டங்கள் உண்டாம் . நெடியினா ஸ்நானத்தால் சுத்தமடைந்த வேதியன் லும் மூக்குத்தூள் போடுவதினாலும் உண் துாலிங்கர் - அகத்தியர் மாணாக்கர் . டாகும் தும்மல் பலனில்லை . துரிஞ்சல் - வௌவாலினத்தைச் சேர்ந்தது . எம்மீசகரோகம் - வாயினால் கோழை கோ இது உருவத்தில் வௌவாலைப்போன்று ழையாகக் கக்கல் வார்த்தை கேட்க அரு இருக்கும் . இரவில் இரை தேடப் புறப் வருத்தல் நெஞ்சுலால் அதி நித்திரை படும் . பகலில் வெளி வரின் காக்கைகள் சோம்பல் இவைகளை யுண்டாக்கும் . இது குத்தும் . இது இருளடைந்த இடங்களிலும் தேகத்தை நாசமாக்குதலால் இப் பெயர் கோயில்களிலும் தலை கீழாகத் தொங்கும் . பெற்றது . ( ஜீவ . ) துரியோதனன் - இவன் திருதராட்டிர தும்மீசகவிக்ஷயரோகம் - இது வழக்கமா னுக்குக் காந்தாரியிடம் பிறந்த குமாரில் கப் புசிக்கிற வஸ்துக்களை விட்டு நாள் | மூத்தவன் . இவன் கலியம்சம் . இவன்