அபிதான சிந்தாமணி

தந்தபன் 870 தும்புரு கையில் வருஷத்திற் கொருமுறை சுவா துமிந்தன் - இராமமூர்த்தியால் விபூஷண சம்விடுவான் அப்பொழுது பூமி, மலை, னிடமனுப்பப்பட்ட வாநரவீரன். விருக்ஷங்கள் எழுநாள் நடுங்கும் இவன் துமிரன் - இவன் இராம கார்யமாய்ச் சீதை குவலயாசுவனால் கொல்லப்பட்டான். யைத் தேடச்சென்ற வாநரவீரர் ஒரு துந்துபன் - ஒரு சிவகணத்தலைவன். பொய்கையைக்கண்டு நீருண்டு உறங்கு துந்துபி - 1. அ நுகுமான; இவன் குமரன் கையில் அங்கதனை மார்பிலறைந்து அங் தரித்திரம். 'கதனால் அறையுண்டிறந் தவன். இவனுக் 2: மயன் குமரன் ; மந்தோதரியின் குப் புட்கலன் என்றும் ஒரு பெயர். சகோ தரன் வாலியால் கொல்லப்பட்டிறந் தும்பி - இது வண்டின் இனத்தைச் சேர்ந் தவன். இவன் எலும்பின் குவியலை இலக் தது. இதற்கு வண்டிற் குள்ளது போல் குமணர் காலால் தள்ளித் தம் வலிமையைச் முகத்தில் பரிச வுறுப்புக்க ளுண்டு, ஆறு சுக்கிரீவனுக்குத் தெரிவித்தனர். கால்களும் கண்ணாடி போன்ற இறக்கை 3. யதுவம்சத்து நரன் குமரன், களும் கொண்டு பறக்கும், 4. மாயாவியின் குமரன். தும்பிசோகீரனூர் - இவர் பெயர் தும்பிசேர் 5. இந்திராதியரை வருத்திச் சிவமூர்த் கீரன். கீரனென்பது இயற்பெயர். சேர் தியால் கொலையுண்ட அசுரன். அடைமொழி. இதன் பொருள் விளங்கா 6. உதத்தனைக் காண்க. மையால் இவர் பெயரைச் சேர்க்கீரனார் 7. ஒரு அசுரன், இவன் ஒரு முனிக்கு என்று பதிப்பிக்கலாயிற்று. தமது பாட மாரன் போலுருக்கொண்டு விஷங்கலந்த லிலே தும்பியை நோக்கி "கொடியை நாவற்கனி கொண்டுவந்து விநாயகரை வாழி தும்பி” (நற். உஎஎ) எனவும் அம்ம உண்பிக்க விநாயகர் இவனை மோதகம் வாழியே மவிச்சிறைத் தும்பி” (குறு. அருத்திக் கொன்றனர். ஙக உ) எனவும் விளித்து அதனைப் பலவாக 8. தரன் குமரன். முகப்பாராட்டிக்கூறலின் இவர் தும்பிசேர் 9. இவன் மகிஷ வடிவமான அசுரன் சிவபிரானிடம் வரம் பெற்றவன். (பார கீரனார் எனப்பட்டார். இவர் எல்லாத் தம் - அநுசாசநி.) | 'திணையையும் பாடியுள்ளார். தலைவனிடம் துந்துமாரன் - 1. கபிலாசவனுக்கு ஒரு சென்று தன்னிலை உரைத்தா யல்லையே யென்று தும்பியைத் தலைவி முனிந்து பெயர், 2. குவலயாச்வனைக் காண்க; இவன் கூறியதாக இவர் பாடியது இனிய சுவை விலங்கின் தோல்போர்த்திருந்த தார்க்கிக யுடையதாகும். (நற். உ எஎ) தலைவனை ருஷியின் புத்திரனை விலங்கென்றெண் முயங்காது கண்ணாலே நோக்கி மட்டு மகி ணிக் கொன்றவன். துந்துவெனு மரக்க ழ்தற்கு மக்கள் நடைவண்டி இழுத்து னைக் கொன்றவன். (பிரா. புரா) மகிழ்தலை உவமைக் கூறியுள்ளார். (குறு, துந்துமாரி - முதல்வள்ளல்கள் எழுவரில் சுக) வண்டுவிடு தூது இவர் பாடியது ஆரா யத்தக்கது. (குறு. கூசுஉ) இவர் பாடியன ஒருவன். துந்துமி - 1. அசுரன் ; பிரகலாதனுக்கு வாக நற்றிணையில் (உ எஎ)-ம் பாடலொன் றும் குறுந்தொகையில் நாலுமாக ஐந்து மாமன் இவன் காசியில் தவஞ்செய்த பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. முனிவரை வருத்திய தால் சிவமூர்த்தியிவ னைக் கொன்றனர்.) தும்பிமோசிகீரன் - இவர் கடைச்சங்க 2. ஒரு காந்திருவன், பிரமன் பூசைக்கு மருவிய புலவர்களில் ஒருவர். இவர் குறுந் தொகையில் ($20) செய்யுட்கள் பாடி வைத்திருந்த மலரை மோந்து கழுதையா கச் சாபமடைந்து பின் நீங்கினவன். (திரு யவர். இவர் மோசிகீரனில் வேறு, இவர் வோத்தூர் புராணம்). ஊர் மோசியாக இருக்கலாம். துப்பிரதன் - மூதேவியின் கணவன். தும்புரு - விபுலன் குமார் ; இந்திரனைப்பா துமத்சேநன் - சத்யவந்தன் தந்தை, சாவித் டிய பாவத்தால் நாரதரால் பூமியிற் திரு 'திரிக்கு மாமன், சாள்வதேசத்தரசன், வேங்கடத்தில் ஒரு பொய்கையில் தள்ளப் துமயன் - யமனுக்குப் புஷ்டியிட முதித்த பட்டு அக்கரையில் தவமியற்றிச் சித்தி குமரன். பெற்றவர். காந் தருவர், இவர் செய்த துமி - இரேவதன் குமரன். நூல் தும்புரீயம் என்பர்.
தந்தபன் 870 தும்புரு கையில் வருஷத்திற் கொருமுறை சுவா துமிந்தன் - இராமமூர்த்தியால் விபூஷண சம்விடுவான் அப்பொழுது பூமி மலை னிடமனுப்பப்பட்ட வாநரவீரன் . விருக்ஷங்கள் எழுநாள் நடுங்கும் இவன் துமிரன் - இவன் இராம கார்யமாய்ச் சீதை குவலயாசுவனால் கொல்லப்பட்டான் . யைத் தேடச்சென்ற வாநரவீரர் ஒரு துந்துபன் - ஒரு சிவகணத்தலைவன் . பொய்கையைக்கண்டு நீருண்டு உறங்கு துந்துபி - 1 . நுகுமான ; இவன் குமரன் கையில் அங்கதனை மார்பிலறைந்து அங் தரித்திரம் . ' கதனால் அறையுண்டிறந் தவன் . இவனுக் 2 : மயன் குமரன் ; மந்தோதரியின் குப் புட்கலன் என்றும் ஒரு பெயர் . சகோ தரன் வாலியால் கொல்லப்பட்டிறந் தும்பி - இது வண்டின் இனத்தைச் சேர்ந் தவன் . இவன் எலும்பின் குவியலை இலக் தது . இதற்கு வண்டிற் குள்ளது போல் குமணர் காலால் தள்ளித் தம் வலிமையைச் முகத்தில் பரிச வுறுப்புக்க ளுண்டு ஆறு சுக்கிரீவனுக்குத் தெரிவித்தனர் . கால்களும் கண்ணாடி போன்ற இறக்கை 3 . யதுவம்சத்து நரன் குமரன் களும் கொண்டு பறக்கும் 4 . மாயாவியின் குமரன் . தும்பிசோகீரனூர் - இவர் பெயர் தும்பிசேர் 5 . இந்திராதியரை வருத்திச் சிவமூர்த் கீரன் . கீரனென்பது இயற்பெயர் . சேர் தியால் கொலையுண்ட அசுரன் . அடைமொழி . இதன் பொருள் விளங்கா 6 . உதத்தனைக் காண்க . மையால் இவர் பெயரைச் சேர்க்கீரனார் 7 . ஒரு அசுரன் இவன் ஒரு முனிக்கு என்று பதிப்பிக்கலாயிற்று . தமது பாட மாரன் போலுருக்கொண்டு விஷங்கலந்த லிலே தும்பியை நோக்கி கொடியை நாவற்கனி கொண்டுவந்து விநாயகரை வாழி தும்பி ( நற் . உஎஎ ) எனவும் அம்ம உண்பிக்க விநாயகர் இவனை மோதகம் வாழியே மவிச்சிறைத் தும்பி ( குறு . அருத்திக் கொன்றனர் . ஙக ) எனவும் விளித்து அதனைப் பலவாக 8 . தரன் குமரன் . முகப்பாராட்டிக்கூறலின் இவர் தும்பிசேர் 9 . இவன் மகிஷ வடிவமான அசுரன் சிவபிரானிடம் வரம் பெற்றவன் . ( பார கீரனார் எனப்பட்டார் . இவர் எல்லாத் தம் - அநுசாசநி . ) | ' திணையையும் பாடியுள்ளார் . தலைவனிடம் துந்துமாரன் - 1 . கபிலாசவனுக்கு ஒரு சென்று தன்னிலை உரைத்தா யல்லையே யென்று தும்பியைத் தலைவி முனிந்து பெயர் 2 . குவலயாச்வனைக் காண்க ; இவன் கூறியதாக இவர் பாடியது இனிய சுவை விலங்கின் தோல்போர்த்திருந்த தார்க்கிக யுடையதாகும் . ( நற் . எஎ ) தலைவனை ருஷியின் புத்திரனை விலங்கென்றெண் முயங்காது கண்ணாலே நோக்கி மட்டு மகி ணிக் கொன்றவன் . துந்துவெனு மரக்க ழ்தற்கு மக்கள் நடைவண்டி இழுத்து னைக் கொன்றவன் . ( பிரா . புரா ) மகிழ்தலை உவமைக் கூறியுள்ளார் . ( குறு துந்துமாரி - முதல்வள்ளல்கள் எழுவரில் சுக ) வண்டுவிடு தூது இவர் பாடியது ஆரா யத்தக்கது . ( குறு . கூசுஉ ) இவர் பாடியன ஒருவன் . துந்துமி - 1 . அசுரன் ; பிரகலாதனுக்கு வாக நற்றிணையில் ( எஎ ) - ம் பாடலொன் றும் குறுந்தொகையில் நாலுமாக ஐந்து மாமன் இவன் காசியில் தவஞ்செய்த பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . முனிவரை வருத்திய தால் சிவமூர்த்தியிவ னைக் கொன்றனர் . ) தும்பிமோசிகீரன் - இவர் கடைச்சங்க 2 . ஒரு காந்திருவன் பிரமன் பூசைக்கு மருவிய புலவர்களில் ஒருவர் . இவர் குறுந் தொகையில் ( $ 20 ) செய்யுட்கள் பாடி வைத்திருந்த மலரை மோந்து கழுதையா கச் சாபமடைந்து பின் நீங்கினவன் . ( திரு யவர் . இவர் மோசிகீரனில் வேறு இவர் வோத்தூர் புராணம் ) . ஊர் மோசியாக இருக்கலாம் . துப்பிரதன் - மூதேவியின் கணவன் . தும்புரு - விபுலன் குமார் ; இந்திரனைப்பா துமத்சேநன் - சத்யவந்தன் தந்தை சாவித் டிய பாவத்தால் நாரதரால் பூமியிற் திரு ' திரிக்கு மாமன் சாள்வதேசத்தரசன் வேங்கடத்தில் ஒரு பொய்கையில் தள்ளப் துமயன் - யமனுக்குப் புஷ்டியிட முதித்த பட்டு அக்கரையில் தவமியற்றிச் சித்தி குமரன் . பெற்றவர் . காந் தருவர் இவர் செய்த துமி - இரேவதன் குமரன் . நூல் தும்புரீயம் என்பர் .