அபிதான சிந்தாமணி

திட்டை 860 முன். சுமதி குமான் என்று கூறுப. பூரு க்கு நீர் வேண்டும்போது விழுதை நீட்டி வம்சத்து இளீநனுக்கு தந்தரை யிடம் நீர் குடிக்கிறதாம் குடித்தபின் விழுதைச் பிறந்த குமரன் எனவும் கூறுவர். சுருக்கிக்கொள்ளுகின்றதாம். யாராவது துட்டை - தக்ஷன் பெண் ; தருமன் தேவி, தண்ணீர் ஊற்றினால் துதிக்கையாலுண்டு துட்பண்ணியன் - இவன் பாடலிபுத்திர நீரூற்றினவருக்கு நன்றி செலுத்துதல் அரச குமரரைக் கொன்றவன் ; இவன் போல் மரத்தை அசைக்கிறதாம். செய்கையைப் பசுமான், அரசனிடங் துதிமந்தன் - பிரிய விரதன் குமரன், இர கூறிக் காட்டில் துரத்த அங்கு ஒரு யானை வஞ்சத் தீவையாண்டவன். இவனை விழுங்க அதனாற் பேயாகி, அகத் | துதிமான் - ஒன்பதாம் வந்தாத்து ருஷி. 'தியராற் சாப நீக்கமடைந்தனன். துத்தநாகம் - சிறிது லேங்கலந்த வெண் துணையிளங்கிள்ளி - காஞ்சியில் புத்தால ணிறமுள்ள உலோகம். இது, அடித்தால் யம் கட்டுவித்த ஒரு சோழன், தொடுகழற் நீளத்தக்கது. ஈயத்தைப்போல் பொடி கிள்ளியின் தம்பி. (மணிமேகலை). யாகாது, இது, எளிதில் களிம்பேதை துணை வயிற்பிரிவு - நண்பனாகிய வேந்த உலோகமா தலால் இதனால் போஜன பாத் னுக்குப் பகை வேந்தரிடையூறுற்றவழி திரங்கள் செய்யப்படுகின்றன. இதைத் அவ்விடையூறு தீர்த்தற்குத் தலைமகன் தகடுகளாக அடித்துக் கட்டடங்களுக்கு துணையாகப் பிரிதல், இது துணை வயிற் உபயோகிக்கிறார்கள். பிரிந்தமை தோழி தலைமகட் குணர்த்தல், துத்தமன் -ஒரு காந்தருவன் , இவன் தன் தலைவி பின்பனிப்பருவங் கண்டு புலம்பல், மனைவியருடன் நீராடுகையில் அவ்விடம் தோழி யாற்றுவித்தல் முதலிய காலவருஷிவா அப்பெண்களஞ்சிச் சேலை துண்டிகோம் - ஒரு தேசம், 'யுடுத்தனர். இவன் மாத்திரம் உடை உடுக் துண்டிவினயகர் - 1 தூராசாரன் என்னும் காதிருந்ததால் அரக்கனாகச் சபிக்கப்பட்டுக் அரசனைக் கொல்லும்படி பார்வதி பிராட்டி காலவரைக் கொல்லவர முனிவர் விஷ்ணு யார் ஐந்து திருமுகமும் பத்துத் திருக்காங் மூர்த்தியின் சக்கரத்தால் இவ்வாக்கனைக் எளுடனிருக்க அம்முகங்களிலிருந்து ஐந்து கொலை செய்வித்தனர். திருமுகமும் பத்துத் திருக்கரங்களுடனும் துந்திமீ - ஒரு அரக்கன் ; இவன் சிவன் விநாயகமூர்த்தி திருஅவதரித்துத் திராசா விஷ்ணு முதலிய தேவர்களிடம் யுத்தத் எனைச் சங்கரித்தனர். ஆதலால் இவர் வக் திற்குப்போக அவர்கள் வாலியிடம் அனு கிரதுண்டர் எனவும், துண்டிவிநாயகர் ப்ப வாலியால் கொலை யுண்டவன். இவ எனவும் பெயர் பெற்றனர். னுக்குத் தலையி லிரண்டு கொம்புண்டு. 2. காசியிலெழுந்தருளி யிருக்கும் விநா துந்திவன் - இவன் ஓர் காந்தருவன் உபய யகர். (காசிரகசியம்). காவிரிக்கு அருகில் எருக்கு வனத்தில் துண்டீரன் - ஒரு சிவகணத் தலைவன், இருந்து புராண தூஷணஞ்சொல்லி அரக்க துண்டுழகன் -- ஒரு வேதியன். இவன் பாரி னாய்க் காலவ முனியைப் பிடித்துக்கொண்டு விசாலை, இவன் ஒரு குமரனை அமாவா விஷ்ணு சக்கரத்தால் மாண்டவன். சையிற் பெற்று வளர்த்து மணஞ் செய்ய துந்து - 1. மதுகைடவர்க்குக் குமான் ; அவன் மனைவியை விரும்பாது தீயொழுக் விஷ்ணுவைக் கொல்லப் பிரமனை நோக் கம் பூண்டு கொலைமேற் கொண்டு அரச கித் தவஞசெய்து பலநாள் கடற்கரையிற் னால் துரப்புண்டு காசியடைந்து கங்கை தூங்கி ஆன்மாக்களை வருத்தினவன். யில் மூழ்கிச் சிவமூர்த்தியால் காதில் பஞ் இவன், குவலயாயுசுவன் குமரரில் மூவர் சாக்ஷரம் உபதேசிக்கப் பெற்று முத்திய தவிர மற்றவர்களைக் கொலைசெய்து குவ டைந்தவனுக்குத் தந்தை. (இலிங்க புரா லாயசுவனா விறந்தவன். ணம்). 2. (சூர்.) அஜன் என்னும் அரசன் துதி -பிரதிகர்த்தாவின் தேவி ; இவளுக்கு குமரன், இவன் மான்றோல் போர்த்துத் ஸ்துதியெனவும் பெயர். தவத்திலிருந்த இருடியை மானென்று துதிக்கையால் தண்ணிர் குடிக்கு மரம் - அறியாது கொன்று, சாந்தமகருஷியால் தென் அமெரிக்காவின் ஆற்றங்கரையில் அவரை எழுப்பக் கேட்டுக்கொண்டவன் உள்ள காடுகளில் ஒருவகை மரம் விழுது 3. ஒரு அசுரன், மதுவின் மைந்தன். டன் கூடின தாக இருக்கிறது. அது தன பூமியையழிக்கப் பாதாளத்தில் தவஞ்செய்
திட்டை 860 முன் . சுமதி குமான் என்று கூறுப . பூரு க்கு நீர் வேண்டும்போது விழுதை நீட்டி வம்சத்து இளீநனுக்கு தந்தரை யிடம் நீர் குடிக்கிறதாம் குடித்தபின் விழுதைச் பிறந்த குமரன் எனவும் கூறுவர் . சுருக்கிக்கொள்ளுகின்றதாம் . யாராவது துட்டை - தக்ஷன் பெண் ; தருமன் தேவி தண்ணீர் ஊற்றினால் துதிக்கையாலுண்டு துட்பண்ணியன் - இவன் பாடலிபுத்திர நீரூற்றினவருக்கு நன்றி செலுத்துதல் அரச குமரரைக் கொன்றவன் ; இவன் போல் மரத்தை அசைக்கிறதாம் . செய்கையைப் பசுமான் அரசனிடங் துதிமந்தன் - பிரிய விரதன் குமரன் இர கூறிக் காட்டில் துரத்த அங்கு ஒரு யானை வஞ்சத் தீவையாண்டவன் . இவனை விழுங்க அதனாற் பேயாகி அகத் | துதிமான் - ஒன்பதாம் வந்தாத்து ருஷி . ' தியராற் சாப நீக்கமடைந்தனன் . துத்தநாகம் - சிறிது லேங்கலந்த வெண் துணையிளங்கிள்ளி - காஞ்சியில் புத்தால ணிறமுள்ள உலோகம் . இது அடித்தால் யம் கட்டுவித்த ஒரு சோழன் தொடுகழற் நீளத்தக்கது . ஈயத்தைப்போல் பொடி கிள்ளியின் தம்பி . ( மணிமேகலை ) . யாகாது இது எளிதில் களிம்பேதை துணை வயிற்பிரிவு - நண்பனாகிய வேந்த உலோகமா தலால் இதனால் போஜன பாத் னுக்குப் பகை வேந்தரிடையூறுற்றவழி திரங்கள் செய்யப்படுகின்றன . இதைத் அவ்விடையூறு தீர்த்தற்குத் தலைமகன் தகடுகளாக அடித்துக் கட்டடங்களுக்கு துணையாகப் பிரிதல் இது துணை வயிற் உபயோகிக்கிறார்கள் . பிரிந்தமை தோழி தலைமகட் குணர்த்தல் துத்தமன் - ஒரு காந்தருவன் இவன் தன் தலைவி பின்பனிப்பருவங் கண்டு புலம்பல் மனைவியருடன் நீராடுகையில் அவ்விடம் தோழி யாற்றுவித்தல் முதலிய காலவருஷிவா அப்பெண்களஞ்சிச் சேலை துண்டிகோம் - ஒரு தேசம் ' யுடுத்தனர் . இவன் மாத்திரம் உடை உடுக் துண்டிவினயகர் - 1 தூராசாரன் என்னும் காதிருந்ததால் அரக்கனாகச் சபிக்கப்பட்டுக் அரசனைக் கொல்லும்படி பார்வதி பிராட்டி காலவரைக் கொல்லவர முனிவர் விஷ்ணு யார் ஐந்து திருமுகமும் பத்துத் திருக்காங் மூர்த்தியின் சக்கரத்தால் இவ்வாக்கனைக் எளுடனிருக்க அம்முகங்களிலிருந்து ஐந்து கொலை செய்வித்தனர் . திருமுகமும் பத்துத் திருக்கரங்களுடனும் துந்திமீ - ஒரு அரக்கன் ; இவன் சிவன் விநாயகமூர்த்தி திருஅவதரித்துத் திராசா விஷ்ணு முதலிய தேவர்களிடம் யுத்தத் எனைச் சங்கரித்தனர் . ஆதலால் இவர் வக் திற்குப்போக அவர்கள் வாலியிடம் அனு கிரதுண்டர் எனவும் துண்டிவிநாயகர் ப்ப வாலியால் கொலை யுண்டவன் . இவ எனவும் பெயர் பெற்றனர் . னுக்குத் தலையி லிரண்டு கொம்புண்டு . 2 . காசியிலெழுந்தருளி யிருக்கும் விநா துந்திவன் - இவன் ஓர் காந்தருவன் உபய யகர் . ( காசிரகசியம் ) . காவிரிக்கு அருகில் எருக்கு வனத்தில் துண்டீரன் - ஒரு சிவகணத் தலைவன் இருந்து புராண தூஷணஞ்சொல்லி அரக்க துண்டுழகன் - - ஒரு வேதியன் . இவன் பாரி னாய்க் காலவ முனியைப் பிடித்துக்கொண்டு விசாலை இவன் ஒரு குமரனை அமாவா விஷ்ணு சக்கரத்தால் மாண்டவன் . சையிற் பெற்று வளர்த்து மணஞ் செய்ய துந்து - 1 . மதுகைடவர்க்குக் குமான் ; அவன் மனைவியை விரும்பாது தீயொழுக் விஷ்ணுவைக் கொல்லப் பிரமனை நோக் கம் பூண்டு கொலைமேற் கொண்டு அரச கித் தவஞசெய்து பலநாள் கடற்கரையிற் னால் துரப்புண்டு காசியடைந்து கங்கை தூங்கி ஆன்மாக்களை வருத்தினவன் . யில் மூழ்கிச் சிவமூர்த்தியால் காதில் பஞ் இவன் குவலயாயுசுவன் குமரரில் மூவர் சாக்ஷரம் உபதேசிக்கப் பெற்று முத்திய தவிர மற்றவர்களைக் கொலைசெய்து குவ டைந்தவனுக்குத் தந்தை . ( இலிங்க புரா லாயசுவனா விறந்தவன் . ணம் ) . 2 . ( சூர் . ) அஜன் என்னும் அரசன் துதி - பிரதிகர்த்தாவின் தேவி ; இவளுக்கு குமரன் இவன் மான்றோல் போர்த்துத் ஸ்துதியெனவும் பெயர் . தவத்திலிருந்த இருடியை மானென்று துதிக்கையால் தண்ணிர் குடிக்கு மரம் - அறியாது கொன்று சாந்தமகருஷியால் தென் அமெரிக்காவின் ஆற்றங்கரையில் அவரை எழுப்பக் கேட்டுக்கொண்டவன் உள்ள காடுகளில் ஒருவகை மரம் விழுது 3 . ஒரு அசுரன் மதுவின் மைந்தன் . டன் கூடின தாக இருக்கிறது . அது தன பூமியையழிக்கப் பாதாளத்தில் தவஞ்செய்