அபிதான சிந்தாமணி

அயக்ரீவர் - அயனாதி சங்கிரமம் திரை தெளியும் விதம் ஆலோசிக்க என டாயிற்று. பின் அயக்கிரீவராகிய விஷ் அவர்களுள் உருத்திரர், செல்உருக்கொ ணுவால் அவ்வசுரன் கொலை செய்யப் ண்டு நாணினைப் போக்கின் விஷ்ணுவிற்கு பட்டனன். (தேவிபாகவதம்). நித்திரை தெளியும் என, பிரமன் இந்ய கிரீவன் -1. விஷ்ணுவின் அவதாரம் திரனை நோக்கி நீ செல்லுருக்கொண்டு மதுகைடபரைக் கொல்ல வெழுந்த அவ அவ்வாறு செய்யின் யஞ்ஞத்தில் பக்கமாக சரம். இவர் சந்திரகாந்தியுடைய தேகம் எது விழுகிறதோ அது உன்னுடைய பாக உடையராய்த் தேவர்களெல்லாரும் தம் மாக அறிதி எனக்கூற, இந்திரன் செல் முருவிலமைத்து அயக்ரீவ உருவமாய்ப் வருக்கொண்டு நாணினை அறுத்தான். பா தானஞ் சென்று வேதசிக்ஷையிலுண் அறுந்த அந்தச் சத்தத்தால் திசைகள் டான உத்கீதஸ்வரத்தை உண்டு பண்ணி எல்லாம் நடுங்கின. உடனே விஷ்ணுவின் னார். இந்தச் சுவரம் வந்தவழி அசுரர்வந்து சிரம் அறுந்து விழுந்த இடம் தெரியாமற் திருமாலிடம் போரிடத் திருமால் அசுர போயிற்று. இதனால் இந்திரன் முதலா ரைக் கொன்றனர். (பாரதம்-சாந்தி). னோர் துக்கிக்க அவர்களைப் பிரகஸ்பதி 2. இவன் ஓர் அரசன், இவன் தன் தேற்றத் தேறினர். பின் பிரமதேவர் இராஜ்யத்தை அரசு செய்து சுவர்க்க மடை தேவர்களை நோக்கித் தேவியைத் துதிக்கக் ந்தவன். இவனது சரிதம் வியாசரால் தரு கூறத் தேவி அசரீரியாய்க் கூறுவாள். ஒரு மருக்குச் சொல்லப்பட்டது. (பார-சாந்). காலத்தில் விஷ்ணு மிக்கசுந்தரமுள்ள திரு அயசிரை -1. வைச்வாநரன் பெண் மகளின் முகத்தைப் பார்த்து இகம்ந்து - 2. சூரியனுடைய ரூபவிசேடம். கூறினார். அதனால் கவலையுற்ற திருமகள் 'அயதி - நகுஷபுத்திரன். யயாதியின் உடன் இது நம்மிற் பொறாமை கொண்ட ஒருத்தி பிறந்தான். செய்த கலகத்தால் விளைந்தது என அயத்ரிழனிவர் - துரியோதனனுக்கு நீதி எண்ணி, விஷ்ணுவின் தலை அற்றுவிழக் கூறிப் பாகந்தரச்சொல்ல, மறுத்த துரி கடவது என்று சபித்தனள். ஆதலால் இப்போது விஷ்ணுவின் தலை ல வண யோதனனை, வீமனால் தொடை முரியச் சமுத்திரத்தில் ஆழ்ந்து போயிற்று. இதன் சபித்தவர். காரணம் முன்னொரு காலத்தில் அயக் அயனம்- இது சூரியகதியைத் தெரிவிப்பது, கிரீவன் என்னும் அசுரன், ஆயிரம் 1. உத்தராயனம், தக்ஷணாயனம், பூரணாய வருஷம் என்னை நோக்கித் தவஞ் செய் னம் எனப்படும். தனன். அவனுக்கு எதிரில் நான் பிரத்தி 2. சூரியன் ருது திரயத்தில் சாக்கும் யக்ஷமாகி உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் காலம். இது, தைமீ முதல் ஆறு மாதம் என அவன் எவ்விதத்திலும் எனக்கு மர உத்தராயனம். ஆடி முதல் ஆறு மாதம் ணம் நேரிடாதவி தம் அருளுக என, அவ் தக்ஷிணாயனம். மேஷவீதி உத்தராயனம் வாறே நான், உன்னை எவருங் கொல்லார். ருஷபவீதி பூரணாயனம். மிதுனவீதி உன் வேண்டுகோளின்படி உன்னை ஒப் தக்ஷிணாயனம். உத்தராயணம் சூரியன் பவனால் உனக்கு முடிவு நேர்க என்று தென்கிழக்குத் திசையிலிருந்து வடகிழக் வரந் தந்தேன். அவ்வரம்பெற்ற அசுரன் கிற்குச் செல்லல் தேவர்க் குரியது. தக்ஷி தேவர் முனிவர்களைத் துன்பஞ் செய்து ணாயணம் சூரியன் வடகிழக்குத் திசையி கொண்டிருந்தனன், அவனைக் கொல்ல விருந்து தென்கிழக்குத் திசைக்குச் செல் லுங்காலம். அசுராதியர்க் குரிய காலம் வேண்டி இது நேர்ந்தது. ஆதலால் அஞ் சற்க எனத் தேவர்களை நோக்கிப் பிரமன் இக்கதியால் ருதுக்கள் உண்டாம். ஒரு குதிரையின் சிரத்தை விஷ்ணுவின் அயன திசங்கிரமம் - இரண்டயனங்களுக்கு தேகத்தில் பொருத்துவன், விஷ்ணு எழு முன் (கூ) நாளும், பின் (உ) நாளுங் கழிக் ந்து உங்கள் காரியத்தை முடிப்பர் எனக் கப்படுவது. (உ) விஷவங்களுக்கு முன் கூறக்கேட்ட தேவர்கள் பிரமனை வேண் ஒன்றரை நாளும், பின் ஒன்றரை நாளுக் டப் பிரமன் ஒரு குதிரையின் தலையை கழிக்கப்படுவது. அல்லாத மாசசங்கிரமங்க அறுத்து விஷ்ணுவின் தலையிற் பொருத்த ளுக்கு முன் ($0) நாழிகையும் கழிக்கப் விஷ்ணுமூர்த்தி எழுந்தனர். அன்று முதல் படுவது. நாட்களுக் காதியந்தகளில் இவ் அயக்கிரீவகாமம் விஷ்ணுவிற்கு உண் விரண்டு நாழிகைகள் கழிக்கப்படும். திதிக
அயக்ரீவர் - அயனாதி சங்கிரமம் திரை தெளியும் விதம் ஆலோசிக்க என டாயிற்று . பின் அயக்கிரீவராகிய விஷ் அவர்களுள் உருத்திரர் செல்உருக்கொ ணுவால் அவ்வசுரன் கொலை செய்யப் ண்டு நாணினைப் போக்கின் விஷ்ணுவிற்கு பட்டனன் . ( தேவிபாகவதம் ) . நித்திரை தெளியும் என பிரமன் இந்ய கிரீவன் - 1 . விஷ்ணுவின் அவதாரம் திரனை நோக்கி நீ செல்லுருக்கொண்டு மதுகைடபரைக் கொல்ல வெழுந்த அவ அவ்வாறு செய்யின் யஞ்ஞத்தில் பக்கமாக சரம் . இவர் சந்திரகாந்தியுடைய தேகம் எது விழுகிறதோ அது உன்னுடைய பாக உடையராய்த் தேவர்களெல்லாரும் தம் மாக அறிதி எனக்கூற இந்திரன் செல் முருவிலமைத்து அயக்ரீவ உருவமாய்ப் வருக்கொண்டு நாணினை அறுத்தான் . பா தானஞ் சென்று வேதசிக்ஷையிலுண் அறுந்த அந்தச் சத்தத்தால் திசைகள் டான உத்கீதஸ்வரத்தை உண்டு பண்ணி எல்லாம் நடுங்கின . உடனே விஷ்ணுவின் னார் . இந்தச் சுவரம் வந்தவழி அசுரர்வந்து சிரம் அறுந்து விழுந்த இடம் தெரியாமற் திருமாலிடம் போரிடத் திருமால் அசுர போயிற்று . இதனால் இந்திரன் முதலா ரைக் கொன்றனர் . ( பாரதம் - சாந்தி ) . னோர் துக்கிக்க அவர்களைப் பிரகஸ்பதி 2 . இவன் ஓர் அரசன் இவன் தன் தேற்றத் தேறினர் . பின் பிரமதேவர் இராஜ்யத்தை அரசு செய்து சுவர்க்க மடை தேவர்களை நோக்கித் தேவியைத் துதிக்கக் ந்தவன் . இவனது சரிதம் வியாசரால் தரு கூறத் தேவி அசரீரியாய்க் கூறுவாள் . ஒரு மருக்குச் சொல்லப்பட்டது . ( பார - சாந் ) . காலத்தில் விஷ்ணு மிக்கசுந்தரமுள்ள திரு அயசிரை - 1 . வைச்வாநரன் பெண் மகளின் முகத்தைப் பார்த்து இகம்ந்து - 2 . சூரியனுடைய ரூபவிசேடம் . கூறினார் . அதனால் கவலையுற்ற திருமகள் ' அயதி - நகுஷபுத்திரன் . யயாதியின் உடன் இது நம்மிற் பொறாமை கொண்ட ஒருத்தி பிறந்தான் . செய்த கலகத்தால் விளைந்தது என அயத்ரிழனிவர் - துரியோதனனுக்கு நீதி எண்ணி விஷ்ணுவின் தலை அற்றுவிழக் கூறிப் பாகந்தரச்சொல்ல மறுத்த துரி கடவது என்று சபித்தனள் . ஆதலால் இப்போது விஷ்ணுவின் தலை வண யோதனனை வீமனால் தொடை முரியச் சமுத்திரத்தில் ஆழ்ந்து போயிற்று . இதன் சபித்தவர் . காரணம் முன்னொரு காலத்தில் அயக் அயனம் - இது சூரியகதியைத் தெரிவிப்பது கிரீவன் என்னும் அசுரன் ஆயிரம் 1 . உத்தராயனம் தக்ஷணாயனம் பூரணாய வருஷம் என்னை நோக்கித் தவஞ் செய் னம் எனப்படும் . தனன் . அவனுக்கு எதிரில் நான் பிரத்தி 2 . சூரியன் ருது திரயத்தில் சாக்கும் யக்ஷமாகி உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் காலம் . இது தைமீ முதல் ஆறு மாதம் என அவன் எவ்விதத்திலும் எனக்கு மர உத்தராயனம் . ஆடி முதல் ஆறு மாதம் ணம் நேரிடாதவி தம் அருளுக என அவ் தக்ஷிணாயனம் . மேஷவீதி உத்தராயனம் வாறே நான் உன்னை எவருங் கொல்லார் . ருஷபவீதி பூரணாயனம் . மிதுனவீதி உன் வேண்டுகோளின்படி உன்னை ஒப் தக்ஷிணாயனம் . உத்தராயணம் சூரியன் பவனால் உனக்கு முடிவு நேர்க என்று தென்கிழக்குத் திசையிலிருந்து வடகிழக் வரந் தந்தேன் . அவ்வரம்பெற்ற அசுரன் கிற்குச் செல்லல் தேவர்க் குரியது . தக்ஷி தேவர் முனிவர்களைத் துன்பஞ் செய்து ணாயணம் சூரியன் வடகிழக்குத் திசையி கொண்டிருந்தனன் அவனைக் கொல்ல விருந்து தென்கிழக்குத் திசைக்குச் செல் லுங்காலம் . அசுராதியர்க் குரிய காலம் வேண்டி இது நேர்ந்தது . ஆதலால் அஞ் சற்க எனத் தேவர்களை நோக்கிப் பிரமன் இக்கதியால் ருதுக்கள் உண்டாம் . ஒரு குதிரையின் சிரத்தை விஷ்ணுவின் அயன திசங்கிரமம் - இரண்டயனங்களுக்கு தேகத்தில் பொருத்துவன் விஷ்ணு எழு முன் ( கூ ) நாளும் பின் ( ) நாளுங் கழிக் ந்து உங்கள் காரியத்தை முடிப்பர் எனக் கப்படுவது . ( ) விஷவங்களுக்கு முன் கூறக்கேட்ட தேவர்கள் பிரமனை வேண் ஒன்றரை நாளும் பின் ஒன்றரை நாளுக் டப் பிரமன் ஒரு குதிரையின் தலையை கழிக்கப்படுவது . அல்லாத மாசசங்கிரமங்க அறுத்து விஷ்ணுவின் தலையிற் பொருத்த ளுக்கு முன் ( $ 0 ) நாழிகையும் கழிக்கப் விஷ்ணுமூர்த்தி எழுந்தனர் . அன்று முதல் படுவது . நாட்களுக் காதியந்தகளில் இவ் அயக்கிரீவகாமம் விஷ்ணுவிற்கு உண் விரண்டு நாழிகைகள் கழிக்கப்படும் . திதிக