அபிதான சிந்தாமணி

இடியும் - துட்டியந்தன் துடியர் - இவர் மருதநிலமாக்கள் கிணை மையுண்டாம்; மோதிரவிரல் (து - டி) யென்னும் மருதநிலப் பறையொலிப்பவ நன்மைசாரும், சிறுவிரலாயின் சாவில்லை; ராதலால் இப்பெயர் பெற்றனர். இக்கா நெஞ்சு (து - டி) நோக்காடு; வலது முலை லத்துப் பள்ளர்" எனப்படுவோர் இவ (து-டி) சா; இடது முலை (து-டி) பிரியம் ; ரென்று தெரிகிறது. தொப்புள் (து-டி) விசனம்; வயிறு (து-டி) துடியின் குணாதணங்கள் - இது மனித நோய்வந்து நீங்கும்; வலப்புற முதுகு தேகத்தில் உண்டாம் உறுப்புகள் துடிப்ப (து - டி) நோய்வந்து தீரும்; இடது புறம் தனால் உண்டாகும் நன்மை தீமைகளைத் (து - டி) குடியிருந்த வீட்டைவிட்டு நீங்கு தெரிவிப்பது. உச்சி துடிக்கில் இடர் நீங் வான்; முதுகு (து - டி) நோய் நீங்காது; கும்; அதன் வலப்பாகம் (து-ல்) அச்சம்; வலது செட்டை (து - டி) புது வஸ்திரம அதன் இடப்பாகம் (து - ல்) பெருமை; கிடைக்கும்; இடது (து-டி) பிரியவார்த் பின் தலை (து - டி) சத்துருக்களுண்டாம்; தை; செட்டைகளிரண்டும் (து-டி) துன் தலைமுழுதுந் (து - டி) சம்பத்துண்டாம்; பம்; வலவிலா (து.டி) விசனம்; இடவிலா இடதுநெற்றி (து - டி) சம்பத்து; வலது (து-டி ) மனையிழப்பாம்; இடை (து-டி) புக நெற்றி (து-டி) பிணிநீங்கும்; வலப்புருவம் 'ழுண்டாம்; கோசம் (து-டி) தூரத்தாரால் (து-டி) பெருமை; இடப்புருவம் (து-டி) விசனம்; கீழ்க்கோசந் து - டி) நன்மை ; 'தீயவார்த்தை ; இரண்டு புருவங்கள் (து-டி) வலது பீஜம் (து-டி) யானை குதிரை யேறு பெருமை; வலதிமை (து - டி) வழக்கு வான்; இடது பீஜம் (து-டி) நோயாகும்; நேர்ந்து விலகும்; இடைக்கண்ணின் மேல் இரண்டும் (து-டி) வழக்கு; வலத்தொடை இமை (து-டி) விசனம் வந்து மாறும்; கண் (து-ல்) வழக்குண்டாகி வெல்லும்; இடை ணின் முன்குவளை (து-டி) புகழும் செல் த்தொடை (து-ல்) இனிய்வார்த்தை; இரு வமுமுண்டாம்; வலக்கண்ணின் கீழிமை தொடைகளும் (து-ல்) செம்பொனுண்டு; (து-டி) துணைவனுக்குத் துன்பம்; வலது வலமுழந்தாள் (து-ல்) கோபம்; இடமுழம் கண் முழுதும் (து-டி) பிணிவந்து மாறும்; தாள் (து-ல்) பந்து சேரும்; இரண்டு முழக் இடக்கண் முழுதுந் (து-டி) செல்வமிகும்; தாள்களும் (து-ல்) சம்பத்துண்டாம்; வலது கழுத்து முழுதும் (து-டி) மரணந் தெரிவிக் கணைக்கால் (து-ல்) சம்பத்து; இடது கணை கும்; வலது மூக்கு முழுதும் (து-டி) சம்பத் கோல் (து-ல்) சாவார்த்தை ; வலது கண் துண்டாம்; இடமூக்கு (துடி) செல்வமெய் 'டைக்கால் (து.ல்) அடிமையாவான் ; இட தும்; மேலிதழ் (து-டி) இனியவார்த்தை ; கெண்டைக்கால் (து-ல்) நோய் துன்பமுண் கீழி தழ் (து - டி) தின்பண்டங்கள் உண் டாம்; இரண்டு கணைக்காலும் (து-ல்) பிர டாம்; பிடரி வலம் (து-டி) நன்மை ; இடம் யாணம்; வலப்புறவடி (து-ல்) நோய்; இட (து-டி) பெருமை உண்டாம்; முதுகு (து-டி) ப்புறவடி (து-ல்) வழக்காகி வெல்லும் ; செல்வந்தரும்; வலது புஜம் (து-டி) வழக்கு வலது உள்ளங்கால் (து-ல்) பொருள் கைக் ஜெயிக்கும்; இடது புஜம் (து - டி) தூர கூடும் ; இடது உள்ளங்கால் (து-ல்) பிணி செய்தி வரும்; இடது மார்பும் புஜமும் வந்து நீங்கும்; கால் விரல்கள் (துல்) செல் (து.டி) சாச்செய்தி; வலது கண்டக்கை வமும் நன்மையு முண்டாம். (து-டி) தோஷந் தீரும்; வலது முழங்கை துடுப்பு - இது கோல்போல் முனை யகன்ற (து - டி) தவப்பயனாம்; இட முழங்கை மரத்துண்டு. இதில் சிற்றுரு சோறு முத (து - டி) தனஞ்சாரும்; அகங்கை வலம் லிய கிளறுவதற்கும், பேருரு படகு, கட்டு (து - டி) ஈனம்; இட அகங்கை (து - டி) மரம் ஒட்டுதற்கும் உதவி. லாபம்; வலப்புறங்கை (து - டி) வழக்கு; துடைப்பம் - ஊகந்தாள், தென்னை நரம்பு, இடப்புறங்கை (து-டி) துன்பம்; கையில் ஈந்தோலை முதலியவற்றால் குப்பை தூசு பெருவிரல் சுட்டுவிரல் (து-டி) லாபம்; நடு முதலிய விலக்கச் சேர்த்த ஷ பொருள் விரல் (து-டி) நல்லசெய்தி; மோதிரவிரல் களின் கற்றை . (து-டி) பெருமை; சிறுவிரல் (து-டி) மர பட்டகேது - சிசுபாலன் குமரன். ணம்; வலக்கை அடி (து-டி) எடுத்த காரி துட்டியந்தன் - (சங்.) நீலன் குமரன், தாய் யம் முடியும்; இடக்கையின் பெருவிரல் இரத்தினமாலை, இவன் வேட்டைக்குச் (இ-டி) நிறையுண்டாம்; சுட்டுவிரல் (து-டி) - சென்று கண்ணுவ ராச்சிரமத்தில் சகுந் இராஜநோக்காம்; நடுவிரல் (து-டி) பெரு தலையைக் கண்டு மணந்து பரதனைப் பெற் து-டி இபுறம் இடி) கடி) யான இரண்டு வந்து மேன்மையு முன்போல் சோறு கட்டு
இடியும் - துட்டியந்தன் துடியர் - இவர் மருதநிலமாக்கள் கிணை மையுண்டாம் ; மோதிரவிரல் ( து - டி ) யென்னும் மருதநிலப் பறையொலிப்பவ நன்மைசாரும் சிறுவிரலாயின் சாவில்லை ; ராதலால் இப்பெயர் பெற்றனர் . இக்கா நெஞ்சு ( து - டி ) நோக்காடு ; வலது முலை லத்துப் பள்ளர் எனப்படுவோர் இவ ( து - டி ) சா ; இடது முலை ( து - டி ) பிரியம் ; ரென்று தெரிகிறது . தொப்புள் ( து - டி ) விசனம் ; வயிறு ( து - டி ) துடியின் குணாதணங்கள் - இது மனித நோய்வந்து நீங்கும் ; வலப்புற முதுகு தேகத்தில் உண்டாம் உறுப்புகள் துடிப்ப ( து - டி ) நோய்வந்து தீரும் ; இடது புறம் தனால் உண்டாகும் நன்மை தீமைகளைத் ( து - டி ) குடியிருந்த வீட்டைவிட்டு நீங்கு தெரிவிப்பது . உச்சி துடிக்கில் இடர் நீங் வான் ; முதுகு ( து - டி ) நோய் நீங்காது ; கும் ; அதன் வலப்பாகம் ( து - ல் ) அச்சம் ; வலது செட்டை ( து - டி ) புது வஸ்திரம அதன் இடப்பாகம் ( து - ல் ) பெருமை ; கிடைக்கும் ; இடது ( து - டி ) பிரியவார்த் பின் தலை ( து - டி ) சத்துருக்களுண்டாம் ; தை ; செட்டைகளிரண்டும் ( து - டி ) துன் தலைமுழுதுந் ( து - டி ) சம்பத்துண்டாம் ; பம் ; வலவிலா ( து . டி ) விசனம் ; இடவிலா இடதுநெற்றி ( து - டி ) சம்பத்து ; வலது ( து - டி ) மனையிழப்பாம் ; இடை ( து - டி ) புக நெற்றி ( து - டி ) பிணிநீங்கும் ; வலப்புருவம் ' ழுண்டாம் ; கோசம் ( து - டி ) தூரத்தாரால் ( து - டி ) பெருமை ; இடப்புருவம் ( து - டி ) விசனம் ; கீழ்க்கோசந் து - டி ) நன்மை ; ' தீயவார்த்தை ; இரண்டு புருவங்கள் ( து - டி ) வலது பீஜம் ( து - டி ) யானை குதிரை யேறு பெருமை ; வலதிமை ( து - டி ) வழக்கு வான் ; இடது பீஜம் ( து - டி ) நோயாகும் ; நேர்ந்து விலகும் ; இடைக்கண்ணின் மேல் இரண்டும் ( து - டி ) வழக்கு ; வலத்தொடை இமை ( து - டி ) விசனம் வந்து மாறும் ; கண் ( து - ல் ) வழக்குண்டாகி வெல்லும் ; இடை ணின் முன்குவளை ( து - டி ) புகழும் செல் த்தொடை ( து - ல் ) இனிய்வார்த்தை ; இரு வமுமுண்டாம் ; வலக்கண்ணின் கீழிமை தொடைகளும் ( து - ல் ) செம்பொனுண்டு ; ( து - டி ) துணைவனுக்குத் துன்பம் ; வலது வலமுழந்தாள் ( து - ல் ) கோபம் ; இடமுழம் கண் முழுதும் ( து - டி ) பிணிவந்து மாறும் ; தாள் ( து - ல் ) பந்து சேரும் ; இரண்டு முழக் இடக்கண் முழுதுந் ( து - டி ) செல்வமிகும் ; தாள்களும் ( து - ல் ) சம்பத்துண்டாம் ; வலது கழுத்து முழுதும் ( து - டி ) மரணந் தெரிவிக் கணைக்கால் ( து - ல் ) சம்பத்து ; இடது கணை கும் ; வலது மூக்கு முழுதும் ( து - டி ) சம்பத் கோல் ( து - ல் ) சாவார்த்தை ; வலது கண் துண்டாம் ; இடமூக்கு ( துடி ) செல்வமெய் ' டைக்கால் ( து . ல் ) அடிமையாவான் ; இட தும் ; மேலிதழ் ( து - டி ) இனியவார்த்தை ; கெண்டைக்கால் ( து - ல் ) நோய் துன்பமுண் கீழி தழ் ( து - டி ) தின்பண்டங்கள் உண் டாம் ; இரண்டு கணைக்காலும் ( து - ல் ) பிர டாம் ; பிடரி வலம் ( து - டி ) நன்மை ; இடம் யாணம் ; வலப்புறவடி ( து - ல் ) நோய் ; இட ( து - டி ) பெருமை உண்டாம் ; முதுகு ( து - டி ) ப்புறவடி ( து - ல் ) வழக்காகி வெல்லும் ; செல்வந்தரும் ; வலது புஜம் ( து - டி ) வழக்கு வலது உள்ளங்கால் ( து - ல் ) பொருள் கைக் ஜெயிக்கும் ; இடது புஜம் ( து - டி ) தூர கூடும் ; இடது உள்ளங்கால் ( து - ல் ) பிணி செய்தி வரும் ; இடது மார்பும் புஜமும் வந்து நீங்கும் ; கால் விரல்கள் ( துல் ) செல் ( து . டி ) சாச்செய்தி ; வலது கண்டக்கை வமும் நன்மையு முண்டாம் . ( து - டி ) தோஷந் தீரும் ; வலது முழங்கை துடுப்பு - இது கோல்போல் முனை யகன்ற ( து - டி ) தவப்பயனாம் ; இட முழங்கை மரத்துண்டு . இதில் சிற்றுரு சோறு முத ( து - டி ) தனஞ்சாரும் ; அகங்கை வலம் லிய கிளறுவதற்கும் பேருரு படகு கட்டு ( து - டி ) ஈனம் ; இட அகங்கை ( து - டி ) மரம் ஒட்டுதற்கும் உதவி . லாபம் ; வலப்புறங்கை ( து - டி ) வழக்கு ; துடைப்பம் - ஊகந்தாள் தென்னை நரம்பு இடப்புறங்கை ( து - டி ) துன்பம் ; கையில் ஈந்தோலை முதலியவற்றால் குப்பை தூசு பெருவிரல் சுட்டுவிரல் ( து - டி ) லாபம் ; நடு முதலிய விலக்கச் சேர்த்த பொருள் விரல் ( து - டி ) நல்லசெய்தி ; மோதிரவிரல் களின் கற்றை . ( து - டி ) பெருமை ; சிறுவிரல் ( து - டி ) மர பட்டகேது - சிசுபாலன் குமரன் . ணம் ; வலக்கை அடி ( து - டி ) எடுத்த காரி துட்டியந்தன் - ( சங் . ) நீலன் குமரன் தாய் யம் முடியும் ; இடக்கையின் பெருவிரல் இரத்தினமாலை இவன் வேட்டைக்குச் ( - டி ) நிறையுண்டாம் ; சுட்டுவிரல் ( து - டி ) - சென்று கண்ணுவ ராச்சிரமத்தில் சகுந் இராஜநோக்காம் ; நடுவிரல் ( து - டி ) பெரு தலையைக் கண்டு மணந்து பரதனைப் பெற் து - டி இபுறம் இடி ) கடி ) யான இரண்டு வந்து மேன்மையு முன்போல் சோறு கட்டு