அபிதான சிந்தாமணி

தீயை 865 துக்காராம் டும். பத்து பேசை சாதாது அபோத்து நிதார்தாரை, நிரா செய்யும் ஜனங்களுக்கு அபீஷ்டமான யோக மார்க்கத்தால் மாணாக்க னிருதயத் புத்தி, முக்தி, ரூப் பலங்களைக் கொடுப்ப திற் சென்று தீக்ஷித்தல். அவுத்திரி தீக்ஷை. தாயும், மலாதி பாசங்களை ஷயிப்பதாயும் ஓமாதி காரியத்தால் தீஷிப்பது. ஞான இருக்கும் கிரியை எனப்படும். இது தீக்ஷை - இது, ஒளத்திரியில் குண்ட மண் பௌதக, நைஷ்டிக என இருவி தப்படும். டலாதிகள் முதலிய மனத்தால் பாவித்துத் அவற்றுள் பௌதகீ விசித்திரமான அபீஷ் தீமிப்பது. கிரியா தீகை - குண்ட மண் டபோகங்களைக் கொடுத்துப் பின்னால் டலாதிகள் செய்து தீக்ஷிப்பது. இது, மோகத்தைத் தருவது. கைஷ்டிக என் நிர்ப்பீ ஜம், சபீஜம் என இருவகை. நிர்ப் பது, நிஷ்டையைக் கொடுப்பது. இது பீஜம் - சத்தியோநிர்வாணம், அசத்தியோ தவத்தவர் சம்பந்தமாதலால், இப் பெயர் நிர்வாணமென இருவகை. சத்தியோகிர் பெற்றது. பின்னும் இத் தீக்ஷைகள், வாணம் - விருத்தர் முதலிய பக்குவர்க்குச் சாபேகை, நிராபேக்ஷை என இருவிதப் செய்யுந் தீக்ஷை, அசத்திய நிர்வாணம் - படும். சமயாசாரா அநுஷ்டானங்களை வாலிபர் முதலிய மற்றவர்க்குச் செய்வது, அபேக்ஷித்தது சாமபக்ஷை, அதை அபே சபீஜ தீக்ஷை - ஆசாரியரை யடுத்து வேத க்ஷயாதது நிராபேக்ஷையாம், பின்னும் சிவாகமங்களை ஓதிச் சமயாசாரங்களில் இத் தீக்ஷை நிராதாரை, சாதாரை என வழுவாது நிற்பவருக்குச் செய்வது. இது, இருவகையாம். இவற்றுள் நிராதாரை உலோக தர்மணி சிவதர்மணி யென இரண் என்பது இறைவனே நேரில் தம்மைத் டாம். உலோக தர்மணி ஆசாரியன் மாண தியானிக்கும் அடியவர் பொருட்டுச் செய் க்கனைப் பதப்பிராப்தியாகிய புவனங்க வதாம். சாதாரை குருமூர்த்தியை அதிட் ளில் சேர்ப்பிக்கச் செய்யப்படுவது. சிவ டித்துச் செய்வது. பின்னும் ஞானாசாரி தர்மணி - மோக்ஷ காமியாகிய மாணாக்கனு யன் பார்வையாலும், அஸ் தமஸ் தகசை க்குச் சிகாச்சே தன முதலிய செய்து மோ யோகத்தாலும், திருவடிமுடி சூட்டலாலும் க்ஷத்தை அடைவிக்குந் தீகை. சமய, தீஷை செய்வதும் உண்டு. இது மந்தி விசேடம், நிருவாணம், ஆசாரியா வபி நாங்கள் விஷசக்தியைப் போக்குவது போல ஷேக முதலிய, நிர்ப்பீஜ சபீஜ தீகைகளி ஆன்மாக்களுக்கு அநாதியே உண்டாகிய லடங்கும். (சித்தா .) மலசக்தியைப் போக்குவதால் தீக்ஷை, ஆன்மசமஸ்காரமாம். பின்னும் சேதனா சேதன சுவரூபத்தைப் பிரகாசிப்பித்து மோக்ஷத்தைத் தருவதாதலின் இப்பெயர்த்து கண்டன் - ஒரு அரசன், தாகும். துகாராம் - இவர் திண்டகாமனு எனுங்கிரா 3. இது, ஆசாரியன், ஆன்மாவைப்பற் மத்தில் வணிகர் குலத்தில் அவதரித்தவர். றிய பாசம் நீங்கச் செய்யப்படுவது. இது இவர் சத்யவிரதராயிருந்து இல்லற நடத்தி மாணாக்கன் பக்குவம் நோக்கிப் பலவகைப் வருநாட்களில் துஷ்காலம் நேரிட்டதால் படும். நயன தீக்ஷை - இது, மீன் தனது விவகாரத்தில் விரக்திபெற்று கொதசி விர முட்டைகளைக்கண்ணால் பார்த்துக் காப்பது தம் அநுட்டித்து அரிபஜனை செய்து பகவா போல் ஆசாரியன் மாணாக்கனை அருட் னருளால் கவிகள் பாடித் தமது மகிமை கண்ணால் நோக்கிப் பாசம் நீக்குவது. யால் சிவாஜி அரசனுக்கு நேரிட்ட துன் பரிசதீக்ஷை - கோழி தன் சிறகால் தழு பத்தை விலக்கி அவன் கொடுத்த செல் விக் காத்தல் போல் ஆசாரியன் மாணாக் வத்தை விரும்பாது இருந்தனர். இவ்வாறு கனை ஞான அஸ்தத்தால் மத்தகத்தில் தொ தாம் கீர்த்தனைகள் செய்யும் சமயத்தில் ட்டுப் பாசநீக்கல். மானத தீக்ஷை - ஆமை ஒருத்தி தன்னுயிர் நீங்கின குமரனை தன் முட்டைகளை நினைத்த காலத்தில் இவர்க்கு முன்னிட்டு வருந்த அவனை அவை பொரிந்துடன் செல்வது போல் உயிர்ப்பித்தனர். இவர் இரண்டுமாதகாலம் ஆசாரியன் மாணாக்கனைப் பரிபாக மெண் காட்டில் திரிந்து கொண் டிருக்கையில் ணித் தீக்ஷித்துப் பாச நீக்குதல், வாசக இவர் மனைவி இவரைத்தேடிப் பிடித்து தீக்ஷை - பஞ்சாக்ஷர உபதேசத்தால் தீக்ஷி மனைக்கண் கொண்டுவந்து வசிக்கையில் ப்பது. சாத்திர தீக்ஷை - சிவாகமங்களைப் இவர் மனைவியை நோக்கிப் பிரபஞ்சக் போதித்துத் தீக்ஷித்தல். யோக தீகை -! காவடியைச் சுமந்து வாணாள் வீணாளாக் 109
தீயை 865 துக்காராம் டும் . பத்து பேசை சாதாது அபோத்து நிதார்தாரை நிரா செய்யும் ஜனங்களுக்கு அபீஷ்டமான யோக மார்க்கத்தால் மாணாக்க னிருதயத் புத்தி முக்தி ரூப் பலங்களைக் கொடுப்ப திற் சென்று தீக்ஷித்தல் . அவுத்திரி தீக்ஷை . தாயும் மலாதி பாசங்களை ஷயிப்பதாயும் ஓமாதி காரியத்தால் தீஷிப்பது . ஞான இருக்கும் கிரியை எனப்படும் . இது தீக்ஷை - இது ஒளத்திரியில் குண்ட மண் பௌதக நைஷ்டிக என இருவி தப்படும் . டலாதிகள் முதலிய மனத்தால் பாவித்துத் அவற்றுள் பௌதகீ விசித்திரமான அபீஷ் தீமிப்பது . கிரியா தீகை - குண்ட மண் டபோகங்களைக் கொடுத்துப் பின்னால் டலாதிகள் செய்து தீக்ஷிப்பது . இது மோகத்தைத் தருவது . கைஷ்டிக என் நிர்ப்பீ ஜம் சபீஜம் என இருவகை . நிர்ப் பது நிஷ்டையைக் கொடுப்பது . இது பீஜம் - சத்தியோநிர்வாணம் அசத்தியோ தவத்தவர் சம்பந்தமாதலால் இப் பெயர் நிர்வாணமென இருவகை . சத்தியோகிர் பெற்றது . பின்னும் இத் தீக்ஷைகள் வாணம் - விருத்தர் முதலிய பக்குவர்க்குச் சாபேகை நிராபேக்ஷை என இருவிதப் செய்யுந் தீக்ஷை அசத்திய நிர்வாணம் - படும் . சமயாசாரா அநுஷ்டானங்களை வாலிபர் முதலிய மற்றவர்க்குச் செய்வது அபேக்ஷித்தது சாமபக்ஷை அதை அபே சபீஜ தீக்ஷை - ஆசாரியரை யடுத்து வேத க்ஷயாதது நிராபேக்ஷையாம் பின்னும் சிவாகமங்களை ஓதிச் சமயாசாரங்களில் இத் தீக்ஷை நிராதாரை சாதாரை என வழுவாது நிற்பவருக்குச் செய்வது . இது இருவகையாம் . இவற்றுள் நிராதாரை உலோக தர்மணி சிவதர்மணி யென இரண் என்பது இறைவனே நேரில் தம்மைத் டாம் . உலோக தர்மணி ஆசாரியன் மாண தியானிக்கும் அடியவர் பொருட்டுச் செய் க்கனைப் பதப்பிராப்தியாகிய புவனங்க வதாம் . சாதாரை குருமூர்த்தியை அதிட் ளில் சேர்ப்பிக்கச் செய்யப்படுவது . சிவ டித்துச் செய்வது . பின்னும் ஞானாசாரி தர்மணி - மோக்ஷ காமியாகிய மாணாக்கனு யன் பார்வையாலும் அஸ் தமஸ் தகசை க்குச் சிகாச்சே தன முதலிய செய்து மோ யோகத்தாலும் திருவடிமுடி சூட்டலாலும் க்ஷத்தை அடைவிக்குந் தீகை . சமய தீஷை செய்வதும் உண்டு . இது மந்தி விசேடம் நிருவாணம் ஆசாரியா வபி நாங்கள் விஷசக்தியைப் போக்குவது போல ஷேக முதலிய நிர்ப்பீஜ சபீஜ தீகைகளி ஆன்மாக்களுக்கு அநாதியே உண்டாகிய லடங்கும் . ( சித்தா . ) மலசக்தியைப் போக்குவதால் தீக்ஷை ஆன்மசமஸ்காரமாம் . பின்னும் சேதனா சேதன சுவரூபத்தைப் பிரகாசிப்பித்து மோக்ஷத்தைத் தருவதாதலின் இப்பெயர்த்து கண்டன் - ஒரு அரசன் தாகும் . துகாராம் - இவர் திண்டகாமனு எனுங்கிரா 3 . இது ஆசாரியன் ஆன்மாவைப்பற் மத்தில் வணிகர் குலத்தில் அவதரித்தவர் . றிய பாசம் நீங்கச் செய்யப்படுவது . இது இவர் சத்யவிரதராயிருந்து இல்லற நடத்தி மாணாக்கன் பக்குவம் நோக்கிப் பலவகைப் வருநாட்களில் துஷ்காலம் நேரிட்டதால் படும் . நயன தீக்ஷை - இது மீன் தனது விவகாரத்தில் விரக்திபெற்று கொதசி விர முட்டைகளைக்கண்ணால் பார்த்துக் காப்பது தம் அநுட்டித்து அரிபஜனை செய்து பகவா போல் ஆசாரியன் மாணாக்கனை அருட் னருளால் கவிகள் பாடித் தமது மகிமை கண்ணால் நோக்கிப் பாசம் நீக்குவது . யால் சிவாஜி அரசனுக்கு நேரிட்ட துன் பரிசதீக்ஷை - கோழி தன் சிறகால் தழு பத்தை விலக்கி அவன் கொடுத்த செல் விக் காத்தல் போல் ஆசாரியன் மாணாக் வத்தை விரும்பாது இருந்தனர் . இவ்வாறு கனை ஞான அஸ்தத்தால் மத்தகத்தில் தொ தாம் கீர்த்தனைகள் செய்யும் சமயத்தில் ட்டுப் பாசநீக்கல் . மானத தீக்ஷை - ஆமை ஒருத்தி தன்னுயிர் நீங்கின குமரனை தன் முட்டைகளை நினைத்த காலத்தில் இவர்க்கு முன்னிட்டு வருந்த அவனை அவை பொரிந்துடன் செல்வது போல் உயிர்ப்பித்தனர் . இவர் இரண்டுமாதகாலம் ஆசாரியன் மாணாக்கனைப் பரிபாக மெண் காட்டில் திரிந்து கொண் டிருக்கையில் ணித் தீக்ஷித்துப் பாச நீக்குதல் வாசக இவர் மனைவி இவரைத்தேடிப் பிடித்து தீக்ஷை - பஞ்சாக்ஷர உபதேசத்தால் தீக்ஷி மனைக்கண் கொண்டுவந்து வசிக்கையில் ப்பது . சாத்திர தீக்ஷை - சிவாகமங்களைப் இவர் மனைவியை நோக்கிப் பிரபஞ்சக் போதித்துத் தீக்ஷித்தல் . யோக தீகை - ! காவடியைச் சுமந்து வாணாள் வீணாளாக் 109