அபிதான சிந்தாமணி

திவ்யம் 880 தீபமும் தீபாராதனையும் திவ்யம் - பிரமனால் சூரியனிடம் வைக்கப் தீக்குணம் - (க) பொய் சொல்லல், கோட் பட்ட அக்னி. சொல்லல், கோபித்துச் சொல்லல், பய திவ்யன் - சாத்துவதனன் குமரன். னில சொல்லல் இவை நான்கும் வாக்கின் திவ்பாங்கருஷி - நாசு கேதுக்குத் தந்தை. தீக்குணம், களவாடல், வறிதேதொழில் திறல் விந்து - துரியோதனனுக்குத் தம்பி, செயல், கொலைசெயல் இம்மூன்றும் காயத் திறைகொண்டு பெயர்தல்- கொல்லும் வலி தீக்குணம். கொலை நினைக்கை, காமப் மிகும் எயிலினிடத்து மன்னரெல்லாம் பற்று, ஆசை இம்மூன்றும் மனத் தீக் தாழ்வு சொல்ல முறைமையான திறை குணம். | யைக்கொண்டு இருந்த ஊரினின்றும் தீபகல்பம் - மூன்று புறங்களில் மட்டும் எடுத்துவிட்டது. (புறவெண்பா) ஜலம் சூழ்ந்து இருக்கும். அதற்குப் பரி தினபலன் - ஜன்ம நட்சத்திரமுதல் அன் யாயத் தீவு அல்லது தீபகல்பம் என்று றைய நட்சத்திரம் வரையில் எண்ணிக் பெயர். (பூகோளம்). கண்ட தொகையுடன் ஞாயிறு முதல் தீபகன் - வேத தருமரைக் காண்க. அன்றையவாரம் வரையிலும் பிரதமை | தீபதிமான் - கிருஷ்ணன் புத்திரன், முதல் அன்றைய திதிவரையிலுங் கூட்டிக் தீபழம் தீபாராதனையும் - தேவாலயங்க கண்ட தொகையைச் சேர்த்து ஒன்பதிற் ளில் முக்கியமாய்ச் சிவாலயங்களில் பல கழித்த மிச்சம் (க) வியாகூலம்; (உ) சுபம்; வகைப்பட ஒன்று முதல் முறையே தீபார் (க) தூர்வார்த்தை (ச) பந்து தரிசனம் ; த்திகள் பலவகைப் பேதங்களாகத் தேவர் (ரு) பெண்போகம் ; (சு) சுபம் (எ) கல களுக்கு ஆராதிப்பது. ஆராதனை காலத் கம ; (அ) சோகம் ; (க) ஞானவாக்கியம். தில் தேவர்கள் அனைவரும் தேவதரி தினமிருது - அஸ்தம், அவிட்ட முதற்கால்; சனத்தின் பொருட்டு வந்து அவ்வுருவமாக விசாகம், திருவாதிரை இரண்டாங்கால்; நின்று ஆராதனை தெரிசித்து விடை கொ ஆயிலியம், உத்திரட்டாதி மூன்றாங்கால்; ண்டு செல்வதாக ஆகமங்கள் கூறுகின்றன். பாணி, மூலம் நான் காங்கால், தினமிருத்து அவற்றுள் ஒன்று முதல் ஐந்தளவுள்ள . வாம். இக்காலங்களில் சுபகன்மங்கள் நீக் 'தீபார்த்திகள் ஈசனாதி தேவர்கள் என்றும், கபபடும். இரவில் தோஷமில்லை. சந்தி திரிதீபம், தத்வத்ரயம் என்றும், பஞ்ச' என் பூரணனாய் ஒரு சுபக்கிரகத்துடன் தீபம், பஞ்சகலாசத்திகள் என்றும், சப்த நிற்கையில் பகலிலும் தோஷமில்லை. தீபங்கள், சப்தமாதர்கள் என்றும், நவ (விதானமாலை.) தீபம், நவசக்திகள் என்றும், ஏக தீபம், தனை -(சாமை) ஒருவகைத் தானியம். இது ஸரஸ்வதி ஸ்வாகாதேவி யென்றும் மற் எழைகளுக்கு ஆகாரமாக உதவுகிறது. றைய ருஷபாதி ரூபமுள்ளவை பல தேவ இது வட ஆப்ரிகா, யுனைடெட்ஸ்டேட்ஸ், ர்கள் அவ்வுருக்கொண்டு வந்து தெரிசிப்ப இந்தியா, ஐரோப்பாவின் தென்பாகம் வர் என்றும் சோடசங்களாகிய உபசாரங் முதலிய இடங்களில் விளைகிறது. கள் பஞ்சபூதாதி தேவதா தரிசனமென் தின்னநரி - மதுரைக்குத் தெற்கே ஒருகாத றும், ஸ்ரீகாரணத்தில் ஒரு பாகத்தில் கூற தூரத்திலுள்ள தோரூர் (திருவிளை.) ப்பட்டிருக்கின்றது. இந்தத் தீபார்த்தி திஷ்டன் - (சூ.) வைவச்சு தமனுவின் கும் கள் சந்திராதாரமாகவும், ஏகாதாரமாகவும் 'ரன் - இக்ஷவாகுவிற்குச் சகோதரன் ; 'கொம்புகளை ஆதாரமாகவும் பெற்றதாம். இவன் குமரன் நாபாகன் இவை சர்வகிர்த்திம நாசத்தின் பொருட் தஷ்யந்தன் - துர்யசித் என்பவன் அபிமான டும், சர்வலோக இதத்தின் பொருட்டும் புத்ரன், துஷ்யந்தனுக்குச் சகோதரன். செய்யப்படுவன. தீபாராதனைகளில் கா தக்ஷிணா- கிரிசாசுவன் தேவி, தக்ஷன் பெண்; ராம் பசுவின் நெய் உத்தமம், மற்றப் பசுக் இவளுக்குத் திடணை எனவும் பெயர். கள் மத்திமம். ஆட்டின் நெய்யும் எண் ணெயும் அதமம். விருக்ஷபீஜங்களின் நெய் நீக்கத்தக்கவை. முதலில் தீபாராதனை செ ய்யுமிடத்து நாகார்த்தி முதலாகக் கட தீபம் தீ - (ங) உயிரிலுள்ள தீ, உதரத்திலுள்ள தீ, இறுதியாகச் செய்யவேண்டியது. பின் சினத்தில் எழுந்தீ. (ந) காருகபதயம், னும் பதினாறு கலைகொண்ட தீபமும், பக்ஷ ஆகவனீடம் தக்ஷிணாக்கி த்வீபமும், வார தீபமும், ருத்ரம், நிர்திஷ்
திவ்யம் 880 தீபமும் தீபாராதனையும் திவ்யம் - பிரமனால் சூரியனிடம் வைக்கப் தீக்குணம் - ( ) பொய் சொல்லல் கோட் பட்ட அக்னி . சொல்லல் கோபித்துச் சொல்லல் பய திவ்யன் - சாத்துவதனன் குமரன் . னில சொல்லல் இவை நான்கும் வாக்கின் திவ்பாங்கருஷி - நாசு கேதுக்குத் தந்தை . தீக்குணம் களவாடல் வறிதேதொழில் திறல் விந்து - துரியோதனனுக்குத் தம்பி செயல் கொலைசெயல் இம்மூன்றும் காயத் திறைகொண்டு பெயர்தல் - கொல்லும் வலி தீக்குணம் . கொலை நினைக்கை காமப் மிகும் எயிலினிடத்து மன்னரெல்லாம் பற்று ஆசை இம்மூன்றும் மனத் தீக் தாழ்வு சொல்ல முறைமையான திறை குணம் . | யைக்கொண்டு இருந்த ஊரினின்றும் தீபகல்பம் - மூன்று புறங்களில் மட்டும் எடுத்துவிட்டது . ( புறவெண்பா ) ஜலம் சூழ்ந்து இருக்கும் . அதற்குப் பரி தினபலன் - ஜன்ம நட்சத்திரமுதல் அன் யாயத் தீவு அல்லது தீபகல்பம் என்று றைய நட்சத்திரம் வரையில் எண்ணிக் பெயர் . ( பூகோளம் ) . கண்ட தொகையுடன் ஞாயிறு முதல் தீபகன் - வேத தருமரைக் காண்க . அன்றையவாரம் வரையிலும் பிரதமை | தீபதிமான் - கிருஷ்ணன் புத்திரன் முதல் அன்றைய திதிவரையிலுங் கூட்டிக் தீபழம் தீபாராதனையும் - தேவாலயங்க கண்ட தொகையைச் சேர்த்து ஒன்பதிற் ளில் முக்கியமாய்ச் சிவாலயங்களில் பல கழித்த மிச்சம் ( ) வியாகூலம் ; ( ) சுபம் ; வகைப்பட ஒன்று முதல் முறையே தீபார் ( ) தூர்வார்த்தை ( ) பந்து தரிசனம் ; த்திகள் பலவகைப் பேதங்களாகத் தேவர் ( ரு ) பெண்போகம் ; ( சு ) சுபம் ( ) கல களுக்கு ஆராதிப்பது . ஆராதனை காலத் கம ; ( ) சோகம் ; ( ) ஞானவாக்கியம் . தில் தேவர்கள் அனைவரும் தேவதரி தினமிருது - அஸ்தம் அவிட்ட முதற்கால் ; சனத்தின் பொருட்டு வந்து அவ்வுருவமாக விசாகம் திருவாதிரை இரண்டாங்கால் ; நின்று ஆராதனை தெரிசித்து விடை கொ ஆயிலியம் உத்திரட்டாதி மூன்றாங்கால் ; ண்டு செல்வதாக ஆகமங்கள் கூறுகின்றன் . பாணி மூலம் நான் காங்கால் தினமிருத்து அவற்றுள் ஒன்று முதல் ஐந்தளவுள்ள . வாம் . இக்காலங்களில் சுபகன்மங்கள் நீக் ' தீபார்த்திகள் ஈசனாதி தேவர்கள் என்றும் கபபடும் . இரவில் தோஷமில்லை . சந்தி திரிதீபம் தத்வத்ரயம் என்றும் பஞ்ச ' என் பூரணனாய் ஒரு சுபக்கிரகத்துடன் தீபம் பஞ்சகலாசத்திகள் என்றும் சப்த நிற்கையில் பகலிலும் தோஷமில்லை . தீபங்கள் சப்தமாதர்கள் என்றும் நவ ( விதானமாலை . ) தீபம் நவசக்திகள் என்றும் ஏக தீபம் தனை - ( சாமை ) ஒருவகைத் தானியம் . இது ஸரஸ்வதி ஸ்வாகாதேவி யென்றும் மற் எழைகளுக்கு ஆகாரமாக உதவுகிறது . றைய ருஷபாதி ரூபமுள்ளவை பல தேவ இது வட ஆப்ரிகா யுனைடெட்ஸ்டேட்ஸ் ர்கள் அவ்வுருக்கொண்டு வந்து தெரிசிப்ப இந்தியா ஐரோப்பாவின் தென்பாகம் வர் என்றும் சோடசங்களாகிய உபசாரங் முதலிய இடங்களில் விளைகிறது . கள் பஞ்சபூதாதி தேவதா தரிசனமென் தின்னநரி - மதுரைக்குத் தெற்கே ஒருகாத றும் ஸ்ரீகாரணத்தில் ஒரு பாகத்தில் கூற தூரத்திலுள்ள தோரூர் ( திருவிளை . ) ப்பட்டிருக்கின்றது . இந்தத் தீபார்த்தி திஷ்டன் - ( சூ . ) வைவச்சு தமனுவின் கும் கள் சந்திராதாரமாகவும் ஏகாதாரமாகவும் ' ரன் - இக்ஷவாகுவிற்குச் சகோதரன் ; ' கொம்புகளை ஆதாரமாகவும் பெற்றதாம் . இவன் குமரன் நாபாகன் இவை சர்வகிர்த்திம நாசத்தின் பொருட் தஷ்யந்தன் - துர்யசித் என்பவன் அபிமான டும் சர்வலோக இதத்தின் பொருட்டும் புத்ரன் துஷ்யந்தனுக்குச் சகோதரன் . செய்யப்படுவன . தீபாராதனைகளில் கா தக்ஷிணா - கிரிசாசுவன் தேவி தக்ஷன் பெண் ; ராம் பசுவின் நெய் உத்தமம் மற்றப் பசுக் இவளுக்குத் திடணை எனவும் பெயர் . கள் மத்திமம் . ஆட்டின் நெய்யும் எண் ணெயும் அதமம் . விருக்ஷபீஜங்களின் நெய் நீக்கத்தக்கவை . முதலில் தீபாராதனை செ ய்யுமிடத்து நாகார்த்தி முதலாகக் கட தீபம் தீ - ( ) உயிரிலுள்ள தீ உதரத்திலுள்ள தீ இறுதியாகச் செய்யவேண்டியது . பின் சினத்தில் எழுந்தீ . ( ) காருகபதயம் னும் பதினாறு கலைகொண்ட தீபமும் பக்ஷ ஆகவனீடம் தக்ஷிணாக்கி த்வீபமும் வார தீபமும் ருத்ரம் நிர்திஷ்