அபிதான சிந்தாமணி

திருவேங்கடையர் 156 திரேதாயுகதெய்வம் குமான கேகயதே இவன் கு குறைந்து நீச்சப்பெண்ணினை மணந்து ஆகாயவாக்காக நம்மை அர்ச்சிக்கும் சைவ களவுமேற்கொண்டு வாழ்ந்து நீச்சப்பெண் னாகிய இவனுக்குக் காணியாட்சி முதலிய தன்னைவிட்டுத் துரத்த மனம் குன்றி ஸ்ரீநி எல்லா உரிமையுங் கொடுங்க ளென்ன வாஸப்பெருமாள் எழுந்தருளி யிருக்கும் அவர்களும் அவ்வாறே செய்தனர். இதனை திருமலையடைந்து அதின்மீது ஏறினன். “ஐயாற தனில் சைவனாகியும்" என்னும் இவன் பாப (கடம்) தேகம் சடசடவென்று மணிவாசகர் வாக்காலுமறிக. நெருப்புப்போல் வேக இவன் சுடர்விடு திருஷத்வதி - 1. யமுனை நதிக்கு மேல்பாலி பசும் பொன்போல் தோன்றினமையால் ருக்கும் நதி. திருமலைக்கு (வேம், கடம்) வேங்கடம் 2. ஒரு நதி The Caggar wbicb எனப் பெயர் வந்தது. இது கருடாழ்வா flowed through Ambala and Sirhind, னால் வைகுந்தத்திருந்து கொண்டுவந்து now lost in the sands of Rajaputana. பிரதிட்டிக்கப்பட்டது என்பர். (திருவேங் திருஷ்டகேது-1. சிசுபாலன் புத்திரன். கட புராணம்). | 2. (சூ) சுதிருதி குமரன். திருவேங்கடையர் - இவர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் 3. திட்டத்துய்ம்ம ன் குமரன். வேதியர். உபமான சங்கிரகம் தமிழில் 4. சத்திய திருதி குமரன். செய்தவர். 5. சுகுமாரன் குமரன் ; இவன் குமரன் திருவையாற்றுச்சைவன் - திருவையாற் வீதிஹோத்ரன். றில் சிவபூசை செய்துவரும் ஆதிசைவர் 6. சத்யகேதுவின் குமரன் ; இவன் இருபத்து நால்வரில் ஒருவர். கங்கா யாத் குமரன் சுகுமாரன். திரைசென்று நெடுநாள் வராதிருந்தனர். 7. கேகயதேசாதிபதி, சுதகிருதியை இதையறிந்த எனைய இருபத்து மூவரும் 'மணந்தவன் ; இவன் குமார் சந்தாதனன் யாத்திரை சென்றவரது காணியாட்சி சுவ முதலிய ஐவர். தந்திரங்களைக் கவரத்தொடங்கினர். யாத் | திருஷ்டதுய்மன் - திட்டதுய்மனைக் காண்க. திரிகரது மனைவி சிறுமைந்தனுடனே | திருஷ்ட துவிதி - குருக்ஷேத்திரத்தருகிருக் அவர்கட்கு நியாயங் கூறியுங் கேளாமை கும் நதி. யால் மனைவி சிவபிரானுடன் முறையிட் திருஷ்டவர்மன் - 1. அக்குரூான் தம்பி. டனள். சிவமூர்த்தி காசியாத்திரை சென்ற -2. சுவ பலருக்குக் காந்தியிட முதித்த பிராமணர்போல் காவடியுடன் வந்து நீங் குமான். கள் சுகமோ என்று தழுவிக்கொண்டு என் திருஷ்டன் - (சூ) வைவச்சுதம நுவின் கும சுவதந்தரத்தை இல்லை யென்றவர் | ரன் ; நபாகன் தந்தை , இவனிடம் தாரஷ் யாரென்று கேட்கப் பிராமணர்கள் “நாங் டியென்கிறவர் பிறந்து பிராமணராயினர். கள் செய்த பிழை பொறுக்க என்று பிரார்த் திருஷ்டி - யதுவம்சத்துக் குந்தி புத்திரன். தித்தனர்" இவ்வாறிருக்கையில் மனைவி திருஷ்யன் - அகஸ்தியன் புத்ரன். யும் மைந்தரும் பிரிவாற்றாமைக் கிரங்கிக் திருஹ்யன் - யயாதி புத்ரருள் ஒருவன். காணியிழந்தமையுங் கூறினர். சிவமூர்த் தியாகிய வேதியர் ஸ்நாந முதலிய செய்து திரேதாக்னிகள் - 1. பவமாகன், பாவகன், சிவபூசை முடித்து ஒருமடத்திலிருக்கை சுசி; இவர்கள் வசிட்டர் சாபத்தால் அங் யில் காசி யாத்திரை சென்ற வேதியர் தர்த்தானனுக்குக் குமரராய்ப் பிறந்த அக் காவடி தாங்கி மடத்தில் வந்துநிற்கக், கண் நிகள். டார் யாவரும் திகைத்தனர். பின்வந் 2. இது தக்ஷிணாக்கி, காருகபத்யம், ஆஹ தாரை, முன்னிருந்தவர் நீர் யாரென்ன வனீயம் என மூன்று வகைப்படும். வேதி நான் முதற்பூசைக் குரியோன் இருபத்து கைக்குத் தக்ஷணத்தி லிருப்பது தக்ஷ நால்வரில் ஒருவன் என்றனர். அதுகேட்ட ணாக்கி. காருகபத்யம் எஜமானனால் மற்ற முன்னவர் பின்னவரை பலவாறு உபத்திர அக்னிகளுக்கு முன் ஸம்ஸகரிக்கப் பட் வப்படுத்த அவர் பலசாசனங்களைக் காட்டி டது. ஆகவனீயம் கிரியாசமாப்திபர்யந் நிரூபித்தனர். இவ்விருவர் சாசனங்களி தம் ஓமஞ்செய்யத் தகுந்தது. லும் சிவபெருமான் சாசன முயர்ந்ததால் திரேதாயுக தெய்வம் - தருமவுருவத்துடன் உரிமை சிவமூர்த்தியாகிய வேதியாதா | சபமாலிகையையும், துடுவையும், கையிற் யிற்று. உடனே சிவபிரான் மறைந்து, கொண்டு களிப்புடனிருக்கும்.
திருவேங்கடையர் 156 திரேதாயுகதெய்வம் குமான கேகயதே இவன் கு குறைந்து நீச்சப்பெண்ணினை மணந்து ஆகாயவாக்காக நம்மை அர்ச்சிக்கும் சைவ களவுமேற்கொண்டு வாழ்ந்து நீச்சப்பெண் னாகிய இவனுக்குக் காணியாட்சி முதலிய தன்னைவிட்டுத் துரத்த மனம் குன்றி ஸ்ரீநி எல்லா உரிமையுங் கொடுங்க ளென்ன வாஸப்பெருமாள் எழுந்தருளி யிருக்கும் அவர்களும் அவ்வாறே செய்தனர் . இதனை திருமலையடைந்து அதின்மீது ஏறினன் . ஐயாற தனில் சைவனாகியும் என்னும் இவன் பாப ( கடம் ) தேகம் சடசடவென்று மணிவாசகர் வாக்காலுமறிக . நெருப்புப்போல் வேக இவன் சுடர்விடு திருஷத்வதி - 1 . யமுனை நதிக்கு மேல்பாலி பசும் பொன்போல் தோன்றினமையால் ருக்கும் நதி . திருமலைக்கு ( வேம் கடம் ) வேங்கடம் 2 . ஒரு நதி The Caggar wbicb எனப் பெயர் வந்தது . இது கருடாழ்வா flowed through Ambala and Sirhind னால் வைகுந்தத்திருந்து கொண்டுவந்து now lost in the sands of Rajaputana . பிரதிட்டிக்கப்பட்டது என்பர் . ( திருவேங் திருஷ்டகேது - 1 . சிசுபாலன் புத்திரன் . கட புராணம் ) . | 2 . ( சூ ) சுதிருதி குமரன் . திருவேங்கடையர் - இவர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் 3 . திட்டத்துய்ம்ம ன் குமரன் . வேதியர் . உபமான சங்கிரகம் தமிழில் 4 . சத்திய திருதி குமரன் . செய்தவர் . 5 . சுகுமாரன் குமரன் ; இவன் குமரன் திருவையாற்றுச்சைவன் - திருவையாற் வீதிஹோத்ரன் . றில் சிவபூசை செய்துவரும் ஆதிசைவர் 6 . சத்யகேதுவின் குமரன் ; இவன் இருபத்து நால்வரில் ஒருவர் . கங்கா யாத் குமரன் சுகுமாரன் . திரைசென்று நெடுநாள் வராதிருந்தனர் . 7 . கேகயதேசாதிபதி சுதகிருதியை இதையறிந்த எனைய இருபத்து மூவரும் ' மணந்தவன் ; இவன் குமார் சந்தாதனன் யாத்திரை சென்றவரது காணியாட்சி சுவ முதலிய ஐவர் . தந்திரங்களைக் கவரத்தொடங்கினர் . யாத் | திருஷ்டதுய்மன் - திட்டதுய்மனைக் காண்க . திரிகரது மனைவி சிறுமைந்தனுடனே | திருஷ்ட துவிதி - குருக்ஷேத்திரத்தருகிருக் அவர்கட்கு நியாயங் கூறியுங் கேளாமை கும் நதி . யால் மனைவி சிவபிரானுடன் முறையிட் திருஷ்டவர்மன் - 1 . அக்குரூான் தம்பி . டனள் . சிவமூர்த்தி காசியாத்திரை சென்ற - 2 . சுவ பலருக்குக் காந்தியிட முதித்த பிராமணர்போல் காவடியுடன் வந்து நீங் குமான் . கள் சுகமோ என்று தழுவிக்கொண்டு என் திருஷ்டன் - ( சூ ) வைவச்சுதம நுவின் கும சுவதந்தரத்தை இல்லை யென்றவர் | ரன் ; நபாகன் தந்தை இவனிடம் தாரஷ் யாரென்று கேட்கப் பிராமணர்கள் நாங் டியென்கிறவர் பிறந்து பிராமணராயினர் . கள் செய்த பிழை பொறுக்க என்று பிரார்த் திருஷ்டி - யதுவம்சத்துக் குந்தி புத்திரன் . தித்தனர் இவ்வாறிருக்கையில் மனைவி திருஷ்யன் - அகஸ்தியன் புத்ரன் . யும் மைந்தரும் பிரிவாற்றாமைக் கிரங்கிக் திருஹ்யன் - யயாதி புத்ரருள் ஒருவன் . காணியிழந்தமையுங் கூறினர் . சிவமூர்த் தியாகிய வேதியர் ஸ்நாந முதலிய செய்து திரேதாக்னிகள் - 1 . பவமாகன் பாவகன் சிவபூசை முடித்து ஒருமடத்திலிருக்கை சுசி ; இவர்கள் வசிட்டர் சாபத்தால் அங் யில் காசி யாத்திரை சென்ற வேதியர் தர்த்தானனுக்குக் குமரராய்ப் பிறந்த அக் காவடி தாங்கி மடத்தில் வந்துநிற்கக் கண் நிகள் . டார் யாவரும் திகைத்தனர் . பின்வந் 2 . இது தக்ஷிணாக்கி காருகபத்யம் ஆஹ தாரை முன்னிருந்தவர் நீர் யாரென்ன வனீயம் என மூன்று வகைப்படும் . வேதி நான் முதற்பூசைக் குரியோன் இருபத்து கைக்குத் தக்ஷணத்தி லிருப்பது தக்ஷ நால்வரில் ஒருவன் என்றனர் . அதுகேட்ட ணாக்கி . காருகபத்யம் எஜமானனால் மற்ற முன்னவர் பின்னவரை பலவாறு உபத்திர அக்னிகளுக்கு முன் ஸம்ஸகரிக்கப் பட் வப்படுத்த அவர் பலசாசனங்களைக் காட்டி டது . ஆகவனீயம் கிரியாசமாப்திபர்யந் நிரூபித்தனர் . இவ்விருவர் சாசனங்களி தம் ஓமஞ்செய்யத் தகுந்தது . லும் சிவபெருமான் சாசன முயர்ந்ததால் திரேதாயுக தெய்வம் - தருமவுருவத்துடன் உரிமை சிவமூர்த்தியாகிய வேதியாதா | சபமாலிகையையும் துடுவையும் கையிற் யிற்று . உடனே சிவபிரான் மறைந்து கொண்டு களிப்புடனிருக்கும் .