அபிதான சிந்தாமணி

திருவாதவூரர்புராணம் 858 திருவாரூர் நாகராஜரும்பி வாதவூரர், அவைகளை எழுதவேண்டும் செய்த பாசுரங்கள், பெரியாழ்வார் அரு என் றனர். வேதியர் எழுத உடன்பட்ட ளிச்செய்த திருப்பல்லாண்டு முதலிய, னர். வேதியர் பல செய்யுட்கள் எழுதி ஆண்டாள் அருளிய பாசுரங்கள், தொண்ட முடித்த பின்பு வாதவூரரை நோக்கித் திரு ரடிப்பொடியாழ்வார் அருளிச்செய்த திரு ச்சிற்றம்பல முடையார்மீது ஒர் கோவைப் மாலை, திருப்பள்ளியெழுச்சி முதலியவை பிரபந்தம் பாடவேண்டும் என்றனர். வாத யும், திருப்பாணாழ்வார் அருளிச்செய்த வூர் எழுதப் பாடி முடித்தனர். பின் அமலனாதிப்பிரான் முதலியவும், திருமங் வேதியராய் எழுந்தருளிய சிவமூர்த்தி கையாழ்வார் அருளிச்செய்த பெரிய திரு புத்தகத்தின் முடிவில் மாணிக்கவாசகன் மொழி, திருக்குறுந்தாண்டகம், திருபெருந் சொற்படி அம்பலவாணன் கையெழுத்து தாண்டகம், திருவெழுகூற்றிருக்கை, எனக் கையொப்பமிட்டுத் திருச்சிற்றம்பல சிறிய திருமடல், பெரிய திருமடல் முத முடையார் திருவாயிற் படியில் திருமு லிய அடங்கினவையாம். றையை வைத்து மறைந்தனர். அதைக் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை - இவர் அண்ணர் கண்ட வேதியர் ஒருவர் தில்லை மூவாயிரவ என்பவர்க்குக் குமார்; இவர்க்குத் திருமலை ருக்கு அறிவிக்க அனைவரும் கூடி அருச் ஆழ்வான் எனப் பிள்ளைத்திருநாமம். இவர் சித்து அது திருவாசகமும் திருக்கோவை அவதரித்த தலம் குந்தி நகரம். இவர்க்கு 'யுமா யிருக்கக் கண்டு புளகாங்கிதராய்த் ஸ்ரீ சைலேசர் எனவும் பெயர் என்பர். திருவாதவூரரிடஞ் சென்று நடந்தவை இவர் தாய், பிள்ளைலோகாசாரியார் கோ கூறிப் பொருள் கேட்டனர். வாதவூர யிலைவிட்டு வெளியேறின தால் தரியாது ரைப் பொருள் கூறும்படி வேதியர் அனை உயிர்விடச் சிறிய தாயாரிடம் வளர்ந்தனர். வரும் பின்பற்ற வாதவூரர் திருச்சிற்றம் இவர் தமக்குக் கூரகுலோத்தமதாசர், திரு பலத்தில் சென்று நடராஜமூர்த்தியைச் விருத்தத்திற்குப் பொருள் சொல்லேன் சுட்டி இவரே பொருள் என்று மறைந்தரு என்று மறுத்ததால் தாம் பிள்ளை லோகா ளினர். இவருக்கு அருள்வாசகர், மாணி சாரியரை இளமையில் ஆசாயித்தவர் என் க்கவாசகர், திருவாதவூரடிகள், தென்ன பதைச் சிறிய தாயாரா லுணர்ந்து அடங்கி, வன் பிரமராயன் எனவும் பெயர். இவர் கூரகுலோத்தமதாசர், விளாஞ்சோலைப் திருப்பாதிரிப்புலியூரில் பாடலேசுரரைத் பிள்ளை, நயினாச்சாம்பிள்ளை முதலியவர்க தரிசிக்க எழுந்தருளி யிருக்கையில் கெடில ளிடம் திருவாய்மொழி யெல்லாஞ் சேவித் நதி பிரவகித்து வருவது அறிந்து வந்த துத் திருநகரி சென்று, காடுவெட்டி, இறைவர் சித்தராக எழுந்தருளித் தம் கர நாடாக்கிக் குடியேற்றி ஆழ்வாரைப் பிர த்தில் உள்ள பிரம்பால் கெடிலத்தை நோ திட்டை செய்வித்துச் சடகோபதாசர் என க்கிப் பாடலிவனத்திற்கு வடபுறமாக வில வும், திரு அனந்தபுரத்தில் விளாஞ்சோலைப் கச் செய்தனர். பின்பு சுவாமிகள் பாடலி பிள்ளையிடத்து ரகஸ்ய விசேஷங்களைக் வனஞ் சென்று தரிசனஞ் செய்தனர் என் கேட்டுத் திருவாய்மொழியில் வல்லவா பது அத் தலபுராணம், கையால் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை யென திருவாதவூார்புராணம் - மாணிக்கசுவாமி வும், பெயர்பெற்றுச் சதுர்வேதமங்கல கள் புராணம்; இதை இயற்றியவர் கடவுள் மென வொருவூர் திருநகரியில் உண்டாக்கி மாமுனிவர். உடையவர்க்குக் கோயில் கட்டுவித்துக் திருவாய்மொழிப்பிரபந்தம் - முதல் ஆழ் காடுவெட்டியையன் எனப் பெயரடைந்து வார்கள் மூவரும் அருளிச் செய்த வெண் மணவாள மாமுனிகளுக்குப் பஞ்சஸமஸ்கா பா அந்தாதிகள். திருமழிசை யாழ்வார் ரஞ்செய்து திருநாட்டிற் கெழுந்தருளிய அருளிச்செய்த நான்முகன் திரு அந்தாதி, வைஷ்ணவாசாரியரில் ஒருவர். திருச்சந்த விருத்தம், நம்மாழ்வார் அருளிச் திருவாரூர் நாகராஜநம்பி - இவன் திருவா செய்த ருக்வேதசாரமான திருவிருத்தம், ரூர் தேவஸ்தான குருக்கள். இவன் அறு யசுர்வேதசாரமான திருவாசிரியம், அதர் பத்து மூவர் விக்ரகங்களில் இரண்டைக் வணவேதசாரமான பெரிய அந்தாதி, சாம் கருமானுக்கு விற்று விட, அவன் நறுக்கி வேதசாரமான திருவாய்மொழி, மதுரகவி உருக்கினான் என்பதைக் கிளிக்குக் கற் யாழ்வார் அருளிச்செய்த கண்ணினுண் பித்து அதனைக்கொண்டு கிருஷ்ணதேவரா சிறுத்தாம்பு, குலசேகராழ்வார் அருளிச் யருக்கு அறிவித்தார் என்பது. வெண்பா - வம்பால் திருவோய் விடுசோகன்
திருவாதவூரர்புராணம் 858 திருவாரூர் நாகராஜரும்பி வாதவூரர் அவைகளை எழுதவேண்டும் செய்த பாசுரங்கள் பெரியாழ்வார் அரு என் றனர் . வேதியர் எழுத உடன்பட்ட ளிச்செய்த திருப்பல்லாண்டு முதலிய னர் . வேதியர் பல செய்யுட்கள் எழுதி ஆண்டாள் அருளிய பாசுரங்கள் தொண்ட முடித்த பின்பு வாதவூரரை நோக்கித் திரு ரடிப்பொடியாழ்வார் அருளிச்செய்த திரு ச்சிற்றம்பல முடையார்மீது ஒர் கோவைப் மாலை திருப்பள்ளியெழுச்சி முதலியவை பிரபந்தம் பாடவேண்டும் என்றனர் . வாத யும் திருப்பாணாழ்வார் அருளிச்செய்த வூர் எழுதப் பாடி முடித்தனர் . பின் அமலனாதிப்பிரான் முதலியவும் திருமங் வேதியராய் எழுந்தருளிய சிவமூர்த்தி கையாழ்வார் அருளிச்செய்த பெரிய திரு புத்தகத்தின் முடிவில் மாணிக்கவாசகன் மொழி திருக்குறுந்தாண்டகம் திருபெருந் சொற்படி அம்பலவாணன் கையெழுத்து தாண்டகம் திருவெழுகூற்றிருக்கை எனக் கையொப்பமிட்டுத் திருச்சிற்றம்பல சிறிய திருமடல் பெரிய திருமடல் முத முடையார் திருவாயிற் படியில் திருமு லிய அடங்கினவையாம் . றையை வைத்து மறைந்தனர் . அதைக் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை - இவர் அண்ணர் கண்ட வேதியர் ஒருவர் தில்லை மூவாயிரவ என்பவர்க்குக் குமார் ; இவர்க்குத் திருமலை ருக்கு அறிவிக்க அனைவரும் கூடி அருச் ஆழ்வான் எனப் பிள்ளைத்திருநாமம் . இவர் சித்து அது திருவாசகமும் திருக்கோவை அவதரித்த தலம் குந்தி நகரம் . இவர்க்கு ' யுமா யிருக்கக் கண்டு புளகாங்கிதராய்த் ஸ்ரீ சைலேசர் எனவும் பெயர் என்பர் . திருவாதவூரரிடஞ் சென்று நடந்தவை இவர் தாய் பிள்ளைலோகாசாரியார் கோ கூறிப் பொருள் கேட்டனர் . வாதவூர யிலைவிட்டு வெளியேறின தால் தரியாது ரைப் பொருள் கூறும்படி வேதியர் அனை உயிர்விடச் சிறிய தாயாரிடம் வளர்ந்தனர் . வரும் பின்பற்ற வாதவூரர் திருச்சிற்றம் இவர் தமக்குக் கூரகுலோத்தமதாசர் திரு பலத்தில் சென்று நடராஜமூர்த்தியைச் விருத்தத்திற்குப் பொருள் சொல்லேன் சுட்டி இவரே பொருள் என்று மறைந்தரு என்று மறுத்ததால் தாம் பிள்ளை லோகா ளினர் . இவருக்கு அருள்வாசகர் மாணி சாரியரை இளமையில் ஆசாயித்தவர் என் க்கவாசகர் திருவாதவூரடிகள் தென்ன பதைச் சிறிய தாயாரா லுணர்ந்து அடங்கி வன் பிரமராயன் எனவும் பெயர் . இவர் கூரகுலோத்தமதாசர் விளாஞ்சோலைப் திருப்பாதிரிப்புலியூரில் பாடலேசுரரைத் பிள்ளை நயினாச்சாம்பிள்ளை முதலியவர்க தரிசிக்க எழுந்தருளி யிருக்கையில் கெடில ளிடம் திருவாய்மொழி யெல்லாஞ் சேவித் நதி பிரவகித்து வருவது அறிந்து வந்த துத் திருநகரி சென்று காடுவெட்டி இறைவர் சித்தராக எழுந்தருளித் தம் கர நாடாக்கிக் குடியேற்றி ஆழ்வாரைப் பிர த்தில் உள்ள பிரம்பால் கெடிலத்தை நோ திட்டை செய்வித்துச் சடகோபதாசர் என க்கிப் பாடலிவனத்திற்கு வடபுறமாக வில வும் திரு அனந்தபுரத்தில் விளாஞ்சோலைப் கச் செய்தனர் . பின்பு சுவாமிகள் பாடலி பிள்ளையிடத்து ரகஸ்ய விசேஷங்களைக் வனஞ் சென்று தரிசனஞ் செய்தனர் என் கேட்டுத் திருவாய்மொழியில் வல்லவா பது அத் தலபுராணம் கையால் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை யென திருவாதவூார்புராணம் - மாணிக்கசுவாமி வும் பெயர்பெற்றுச் சதுர்வேதமங்கல கள் புராணம் ; இதை இயற்றியவர் கடவுள் மென வொருவூர் திருநகரியில் உண்டாக்கி மாமுனிவர் . உடையவர்க்குக் கோயில் கட்டுவித்துக் திருவாய்மொழிப்பிரபந்தம் - முதல் ஆழ் காடுவெட்டியையன் எனப் பெயரடைந்து வார்கள் மூவரும் அருளிச் செய்த வெண் மணவாள மாமுனிகளுக்குப் பஞ்சஸமஸ்கா பா அந்தாதிகள் . திருமழிசை யாழ்வார் ரஞ்செய்து திருநாட்டிற் கெழுந்தருளிய அருளிச்செய்த நான்முகன் திரு அந்தாதி வைஷ்ணவாசாரியரில் ஒருவர் . திருச்சந்த விருத்தம் நம்மாழ்வார் அருளிச் திருவாரூர் நாகராஜநம்பி - இவன் திருவா செய்த ருக்வேதசாரமான திருவிருத்தம் ரூர் தேவஸ்தான குருக்கள் . இவன் அறு யசுர்வேதசாரமான திருவாசிரியம் அதர் பத்து மூவர் விக்ரகங்களில் இரண்டைக் வணவேதசாரமான பெரிய அந்தாதி சாம் கருமானுக்கு விற்று விட அவன் நறுக்கி வேதசாரமான திருவாய்மொழி மதுரகவி உருக்கினான் என்பதைக் கிளிக்குக் கற் யாழ்வார் அருளிச்செய்த கண்ணினுண் பித்து அதனைக்கொண்டு கிருஷ்ணதேவரா சிறுத்தாம்பு குலசேகராழ்வார் அருளிச் யருக்கு அறிவித்தார் என்பது . வெண்பா - வம்பால் திருவோய் விடுசோகன்