அபிதான சிந்தாமணி

திருமோகூர் ஆழ்வான் 849 திருவள்ளுவநாயனா திருமோகூர் ஆழ்வான் - எழுபத்தினான்கு விஷ்ணு மூர்த்தி விபீஷணர் கனவில் தரிச சிம்மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர். (குருபரம்). னந் தந்து இத்தலம் பூர்வம் அகிலாண்ட திருமோகூர்நின்றன் - ஆளவந்தார் திருவடி நாயகி தவஞ் செய்ததாலும், ஸ்ரீமகாலஷ்மி சம்பந்தி. நடனஞ் செய்யுச் சிவமூர்த்தி அநுக்கிர திருவசந்தி - சூர்யவம்சத் தாசன். கித்ததாதலாலும் ஸ்ரீ அரங்கம் என்றாகியது. ஆதலால் இவ்விடம் நாம் இருக்க விரும்பு திருவணன் -- பிருதுசக்கிரவர்த்திக்கு அர்ச் கின்றோம் என, விபீஷணர் அவ்விதம் பிர சசியிடத்துதித்த குமரன். திட்டை செய்து பூசித்துவரும் தலம். (திரு திருவநந்தபுரத்தம்மை - உடையவர் திரு ஆனைக்கா புராணம்). இதிலுள்ள தீர்த் வடிசம்பந்தி. தங்கள் சந்திரபுஷ்கரணி, பில்வ தீர்த்தம், திருவரங்கத்தமுதனார் - கூரத்தாழ்வார் திரு சம்பு தீர்த்தம், சம்பு, அச்வத்தம், புன்னா வடி சம்பந்தி, இராமா நுச நூற்றந்தாதி கம், வகுளம், கதம்பம், ஆமரம், பலாசம் அருளிச் செய்தவர். முதலிய தலவிருக்ஷங்களு முண்டு. இத் திருவாங்கத்தம்மை -ஆக்கியாழ்வா னிருந்த தலத்தில் திருகோயில் கோபுரம் முதலிய ஸமஸ்தானத்தாசன் தேவி ; யாமுநர்க்கு கைங்கர்யங்கள் தர்மவர்மா வென்னும் ஆளவந்தார் என்று திருநாமம் இட்டு அழை சோழனால் செய்யப்பட்டன. த்தவள். ஆளவந்தார் திருவடி சம்பந்தி. திருவருட்பா - இராமலிங்கப்பிள்ளை யென் திருவரங்கப் பெருமாளரையர் - சங்கு கர் | னும் வித்வான் பாடிய சிவத்துதிகள். ணாம்சரான இவர் கலியின் (ச,06அ ) பிங் திருவல்லிக்கேணிபாண்பெருமாளரைமர் - கள வைகாசிய கிருஷ்ணப்பிரதமை | உய்யக்கொண்டார் திருவடிகளை ஆச்ரயி வெள்ளிக்கிழமை அவதரித்தவர் ; பெரிய த்த ஆசாரியர். நம்பிக்குப் பின்னவர், ஆளவந்தார் புத்தி திருவழுதிவளநாடர் - ஒரு வேளாளர், இவர் ரர். இவர்க்கு ஆளவந்தாராழ்வார் எனவும் குமரர் அறந்தாங்கியார். பெயர், மணக்கால் நம்பிகளை ஆச்ரயித்தவர். திருவழந்தூரந்தாதீ- இவளைச் சோழன் எந்த உடையவர்க்கு ஒரு ஆசிரியர். வூர் என்றபோது அவள் பாடியது. "கம் திருவாங்கமாயோன் - உடையவர் திருவடி பன் பிறந்தவூர் காவிரி தங்குமூர், கும்ப சம்பந்தி, காவலதிகாரி. முனி சாபம் குலைந்தவூர் - செம்பதுமத், கிருவரங்கமாளிகையரையர் - உடையவ தாதகத்து நான் முகனுந் தாதையும் தேடிக் ரது பண்டாரம் நோக்குவோர். 'காணு, வோதகத்தார் வாழுமழுந் தூர்” திருவாங்கம்-1, இக்ஷ வாகு மகாராசா தவஞ் என்றனள். | செய்ததறிந்த இந்திரன், உருப்பசி, மன் திருவள்ளுவநாயனூர் - ஒரு பிரளயத்தில் மதன் முதலியோரை அனுப்பியும் சலி - பிரமன் ஒடுங்கியிருக்க, சிவமூர்த்தியார் யாமைகண்டு தானேவர் அக்காலத்தும் என வள்ளுவர் என்றார். அவ்வகையே சலிப்பில்லாதிருக்கப் பிரமனிடங் கூறப் ஆதிக்கும் பகவனுக்கும் திருமயிலை நகரத் பிரமன் இக்ஷவாகுவிடம்வர அக்காலத்து திற் பிறந்து தாய் தந்தையர் விட்டு நீங்க ஸ்ரீ விஷ்ணு மூர்த்தி விமானத்துடன் எழுந் “எவ்வுயிருங் காக்கவொரு வீசனுண்டோ தருளிக் காக்ஷி தந்து தன்னை அவ்விடம் விலையோ, அவ்வுயிரின் யானொருவனல்ல பூசிக்கக் கட்டளையிட்டனர். பிறகு இராம வோ - எவ்வி, அருகுவது கொண்டிங் கலை மூர்த்தி அம்மூர்த்தத்தை விபீஷணருக்குக் வதே னன்னே , வருகுவது தானே வரும்." கொடுக்க விபீஷணர் தென்னாடு செல்லு என்று வேளாளரிடம் வளர்ந்து அவர்களை கையில் இருடிகளும் தருமவர்மாவும் வேண் விட்டு நீங்கி ஒரு பனையடியிலிருந்து மார்க் டக் காவிரிமத்தியில் கட்டியிருந்த திருக் கசகாயன் என்னும் வேளாளன் வேண்டு கோயிலில் பிரதிட்டித்தனர். அதுவே கோளுக்கிரங்கி வேதாளத்தைப் பஞ்சா திருவரங்கம். க்ஷரத்தால் ஒட்டி, யவன் பெண்ணாகிய - 2. திரு அயோத்தியிலிருந்து சுவர்ண வாசுகியை மணலைச் சமைக்கச் செய்து விஷ்ணுமூர்த்தியைப் பெற்று இலங்கை அவள் செய்ய மணந்து, எலேலசிங்கன் யில் பிரதிட்டிக்கச் சென்ற விபீஷணர், என்னும் வர்த்தகனிடம் நூல் வாங்கி நெச இவ்விடம் திருமஞ்சனத்தை முடித்து எடு வுத்தொழில் செய்து இல்லற நடத்தி வரு க்கையில் வராததால் வருந்தி நின்றனர். | கையில் ஊர்த்த தாண்டவத்தி னழுவிய - 107 ல் இனலசத்து, வாங்கின்
திருமோகூர் ஆழ்வான் 849 திருவள்ளுவநாயனா திருமோகூர் ஆழ்வான் - எழுபத்தினான்கு விஷ்ணு மூர்த்தி விபீஷணர் கனவில் தரிச சிம்மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர் . ( குருபரம் ) . னந் தந்து இத்தலம் பூர்வம் அகிலாண்ட திருமோகூர்நின்றன் - ஆளவந்தார் திருவடி நாயகி தவஞ் செய்ததாலும் ஸ்ரீமகாலஷ்மி சம்பந்தி . நடனஞ் செய்யுச் சிவமூர்த்தி அநுக்கிர திருவசந்தி - சூர்யவம்சத் தாசன் . கித்ததாதலாலும் ஸ்ரீ அரங்கம் என்றாகியது . ஆதலால் இவ்விடம் நாம் இருக்க விரும்பு திருவணன் - - பிருதுசக்கிரவர்த்திக்கு அர்ச் கின்றோம் என விபீஷணர் அவ்விதம் பிர சசியிடத்துதித்த குமரன் . திட்டை செய்து பூசித்துவரும் தலம் . ( திரு திருவநந்தபுரத்தம்மை - உடையவர் திரு ஆனைக்கா புராணம் ) . இதிலுள்ள தீர்த் வடிசம்பந்தி . தங்கள் சந்திரபுஷ்கரணி பில்வ தீர்த்தம் திருவரங்கத்தமுதனார் - கூரத்தாழ்வார் திரு சம்பு தீர்த்தம் சம்பு அச்வத்தம் புன்னா வடி சம்பந்தி இராமா நுச நூற்றந்தாதி கம் வகுளம் கதம்பம் ஆமரம் பலாசம் அருளிச் செய்தவர் . முதலிய தலவிருக்ஷங்களு முண்டு . இத் திருவாங்கத்தம்மை - ஆக்கியாழ்வா னிருந்த தலத்தில் திருகோயில் கோபுரம் முதலிய ஸமஸ்தானத்தாசன் தேவி ; யாமுநர்க்கு கைங்கர்யங்கள் தர்மவர்மா வென்னும் ஆளவந்தார் என்று திருநாமம் இட்டு அழை சோழனால் செய்யப்பட்டன . த்தவள் . ஆளவந்தார் திருவடி சம்பந்தி . திருவருட்பா - இராமலிங்கப்பிள்ளை யென் திருவரங்கப் பெருமாளரையர் - சங்கு கர் | னும் வித்வான் பாடிய சிவத்துதிகள் . ணாம்சரான இவர் கலியின் ( 06அ ) பிங் திருவல்லிக்கேணிபாண்பெருமாளரைமர் - கள வைகாசிய கிருஷ்ணப்பிரதமை | உய்யக்கொண்டார் திருவடிகளை ஆச்ரயி வெள்ளிக்கிழமை அவதரித்தவர் ; பெரிய த்த ஆசாரியர் . நம்பிக்குப் பின்னவர் ஆளவந்தார் புத்தி திருவழுதிவளநாடர் - ஒரு வேளாளர் இவர் ரர் . இவர்க்கு ஆளவந்தாராழ்வார் எனவும் குமரர் அறந்தாங்கியார் . பெயர் மணக்கால் நம்பிகளை ஆச்ரயித்தவர் . திருவழந்தூரந்தாதீ - இவளைச் சோழன் எந்த உடையவர்க்கு ஒரு ஆசிரியர் . வூர் என்றபோது அவள் பாடியது . கம் திருவாங்கமாயோன் - உடையவர் திருவடி பன் பிறந்தவூர் காவிரி தங்குமூர் கும்ப சம்பந்தி காவலதிகாரி . முனி சாபம் குலைந்தவூர் - செம்பதுமத் கிருவரங்கமாளிகையரையர் - உடையவ தாதகத்து நான் முகனுந் தாதையும் தேடிக் ரது பண்டாரம் நோக்குவோர் . ' காணு வோதகத்தார் வாழுமழுந் தூர் திருவாங்கம் - 1 இக்ஷ வாகு மகாராசா தவஞ் என்றனள் . | செய்ததறிந்த இந்திரன் உருப்பசி மன் திருவள்ளுவநாயனூர் - ஒரு பிரளயத்தில் மதன் முதலியோரை அனுப்பியும் சலி - பிரமன் ஒடுங்கியிருக்க சிவமூர்த்தியார் யாமைகண்டு தானேவர் அக்காலத்தும் என வள்ளுவர் என்றார் . அவ்வகையே சலிப்பில்லாதிருக்கப் பிரமனிடங் கூறப் ஆதிக்கும் பகவனுக்கும் திருமயிலை நகரத் பிரமன் இக்ஷவாகுவிடம்வர அக்காலத்து திற் பிறந்து தாய் தந்தையர் விட்டு நீங்க ஸ்ரீ விஷ்ணு மூர்த்தி விமானத்துடன் எழுந் எவ்வுயிருங் காக்கவொரு வீசனுண்டோ தருளிக் காக்ஷி தந்து தன்னை அவ்விடம் விலையோ அவ்வுயிரின் யானொருவனல்ல பூசிக்கக் கட்டளையிட்டனர் . பிறகு இராம வோ - எவ்வி அருகுவது கொண்டிங் கலை மூர்த்தி அம்மூர்த்தத்தை விபீஷணருக்குக் வதே னன்னே வருகுவது தானே வரும் . கொடுக்க விபீஷணர் தென்னாடு செல்லு என்று வேளாளரிடம் வளர்ந்து அவர்களை கையில் இருடிகளும் தருமவர்மாவும் வேண் விட்டு நீங்கி ஒரு பனையடியிலிருந்து மார்க் டக் காவிரிமத்தியில் கட்டியிருந்த திருக் கசகாயன் என்னும் வேளாளன் வேண்டு கோயிலில் பிரதிட்டித்தனர் . அதுவே கோளுக்கிரங்கி வேதாளத்தைப் பஞ்சா திருவரங்கம் . க்ஷரத்தால் ஒட்டி யவன் பெண்ணாகிய - 2 . திரு அயோத்தியிலிருந்து சுவர்ண வாசுகியை மணலைச் சமைக்கச் செய்து விஷ்ணுமூர்த்தியைப் பெற்று இலங்கை அவள் செய்ய மணந்து எலேலசிங்கன் யில் பிரதிட்டிக்கச் சென்ற விபீஷணர் என்னும் வர்த்தகனிடம் நூல் வாங்கி நெச இவ்விடம் திருமஞ்சனத்தை முடித்து எடு வுத்தொழில் செய்து இல்லற நடத்தி வரு க்கையில் வராததால் வருந்தி நின்றனர் . | கையில் ஊர்த்த தாண்டவத்தி னழுவிய - 107 ல் இனலசத்து வாங்கின்