அபிதான சிந்தாமணி

அம்பிகைபாகர் 75 அம்மூவனார் அம்பிகைபாகர் - இவர் யாழ்ப்பாணத்து அம்போதாங்க வொத்தாழிசைக்கலிப்பா இணுவில் பிறந்த சைவவேளாளர். தமிழ் - வண்ணகவொத்தாழிசைக்கலிப்பாவில் வல்லவர். இணுவையந்தாதி இயற்றியவர். அராகம் ஒழிய வருவது. அம்புசழனி- குலாலகுரு. தேவி உதபதி. அம்போருகன் - விஸ்வாமித்திரபுத்திரன், இவர் சுவாயம்பு மனுவென்பர் குலாலர். அம்மங்கிப் பெருமாள் - எழுபத்தினான்கு (குலாலபுராணம்) சிங்காசனாதிபதிகளில் ஒருவராகிய வைண அம்புதாரை-ஆயுஷ்மனுவின் தேவி. வாசிரியர். (குருபரம்பரை). அம்பை -1. ஒரு நதி, உயிர்கள் மழையி அம்மங்கியர் மாள் - உடையவர் திருவடி லாது வருந்தியகாலத்தில் பார்வதி பிரா சம்பந்தி. ட்டி நதி யுருக்கொண்டு வந்தனள் என்பர். அம்மங்கியாண்டான் - எழுபத்தினான்கு இருடிகள் மாமரவுருக்கொண்டு இதன் | சிங்காசனாதிபதிகளில் ஒருவராகிய வைண கரையில் தவஞ்செய்ததால் இதற்கு ஆம் | வாசிரியர். உடையவர்க்குப் பாலமுது பிராநதி யெனவும் பெயர். காய்ச்சும் கைங்கர்யம் மேற்கொண்டவர். 2. பார்வதி (குருபரம்பரை). - 3. காசியாசன் பெண். இவள் சகோ அம்மணியாழ்வான்- பட்டர் திருவடிகளை தரிகள் அம்பிகை, அம்பாலிகை, இவர் ஆச்ரயித்தவர். களின் பருவகாலத்தில் இவர்களின் தந் அம்மள்ளனார்- மள்ளனார் எனப் பலபேர் தை சுயம்வரம் நாட்ட பீஷ்மர், சாளுவன் உளராதலால் அவர்களினின்றும் வேறு முதலாயினாரைத் துரத்தி மூன்று கன்னி படுத்த இவர் அம்மளனாரெனப்பட்டார் யரையும் வலிவிற்கொண்டு தம் தம்பியா போலும். இவர் குறிஞ்சித்திணையைப் கிய விசித்ரவீர்யனுக்கு மணக்கப் போகை பாடியுள்ளார். இவர் பாடலில் முருக யில் அறிவோர், முன்பே அம்பை அவள் வேளும், வள்ளியம்மையும் உவமிக்கப் தந்தையாற் சாளுவனுக்குக் கொடுக்கப் பட்டுள்ளனர் ; தலை மகன் தலைமகளை பட்டாளாகையால் அவள் ஒழிந்த இரு அழைத்தல் மிக்க இனிமை யுடையது. வருமே மணக்கத்தக்கவர்கள் என்றனர். இவர் பாடியது நற். (அ உ)-ஆம் செய்யுள். அதைக் கேட்ட வீஷ்மர், அவளைச் சாளுவ அம்மவ்வை பெச்சமாதேவியைக் காண்க. னிடம் அனுப்பினர். சாளுவன், ஒருவன் அம்ழவனார் - மூவன் என்பது இவர் இயற் வலிவிற்கொண்ட உன்னை நான் மணக் பெயர். அடைமொழி புணர்த்தி அம்மூவ கேனென்று மறுத்தனன். என்னை இவ் னாரெனப்பட்ட தென்று எண்ணலாம். வகை செய்த உன்னை உயிர்போக்குகிறே ஆயினும் இவர் பாடவில் மேலைக் கடற் னென்று தவஞ்செய்து காளி வரத்தால் கரையின்கணுள்ள தொண்டி, மாந்தை துருபத தேசாதிபதியாகிய இராஜசேந முதலாய சேரநாட்டு ஊர்கள் சிறப்பித்துப் னிடம் சிகண்டியெனும் பெயருடன் பிற பாடியிருப்பது பற்றி இவர் சேரநாட்டு ந்து பத்தாநாள் பாரதயுத்தத்தில் பீஷ் மேலைக் கடற்கரையிலிருந் தவரென்று கரு மரை மாய்த்த வள். (பாரதம்). தற்கிட மிருத்தலாலும், இக்காலத்தும் அந் அம்பை , விருத்தை - இவ்விருவரும் சமற் நாட்டில் அம்மு, திம்மு, திப்பு என்னும் காரன் என்னும் அரசன் குமரிகள். இவர் பெயர்கள் மக்களுக்கிடப்பட்டு வழங்கி கள் மணப்பருவம் அடைந்து இரண்டர வருதலாலும், இவரது இயற்பெயர் அம் சர்களை மணந்தனர். அரசர் இருவரும் மூவென்றுமிருக்கலாம். இவர் பாடியவற் யவனதேசத்தாருடன் போரிட்டு மாண் றுள் அகம் (கூடு)-ஆஞ் செய்யுளொன்றுமே டனர். அதனால் இவ்விருவரும் சத்தியை பாலைத் திணையாகவும், ஏனையவெல்லாம் எண்ணித் தவம்புரிந்து அவள் பிரசன்ன நெய்தற்றிணையாகவும் காணக்கிடத்தலின் மாகப் பகைவரை வென்று சித்தி அடைந் இவர் நெய்தனிலவளத்தைச் சிறப்பித் தவர்கள். இரண்டு சத்திகள். துப் பாடு தலில் வல்லவராவர். நற்றிணை அம்போதரங்கம் - இது, கலிப்பாவின் உறு யில் (எசு) - ஆஞ் செய்யுளைப் பாலைத் ப்புக்களில் ஒன்று. இது நாற்சீரடியாகிய திணையிற் பாடத்தொடங்கியவர், கிளவித் ஈரடியாலிரண்டும், ஓரடியானான்கும், முச் தலைவியை நெய்தனிலத்தினளாக வமைத் சீரடியாலெட்டும், இருசீரடியால் பதினாறு ததனால் இவரது ஆற்றல் பெரிதும் விளங் மாக வருவது. கும். நற்றிணையில் இவர் கூறிய உள்ளுறை
அம்பிகைபாகர் 75 அம்மூவனார் அம்பிகைபாகர் - இவர் யாழ்ப்பாணத்து அம்போதாங்க வொத்தாழிசைக்கலிப்பா இணுவில் பிறந்த சைவவேளாளர் . தமிழ் - வண்ணகவொத்தாழிசைக்கலிப்பாவில் வல்லவர் . இணுவையந்தாதி இயற்றியவர் . அராகம் ஒழிய வருவது . அம்புசழனி - குலாலகுரு . தேவி உதபதி . அம்போருகன் - விஸ்வாமித்திரபுத்திரன் இவர் சுவாயம்பு மனுவென்பர் குலாலர் . அம்மங்கிப் பெருமாள் - எழுபத்தினான்கு ( குலாலபுராணம் ) சிங்காசனாதிபதிகளில் ஒருவராகிய வைண அம்புதாரை - ஆயுஷ்மனுவின் தேவி . வாசிரியர் . ( குருபரம்பரை ) . அம்பை - 1 . ஒரு நதி உயிர்கள் மழையி அம்மங்கியர் மாள் - உடையவர் திருவடி லாது வருந்தியகாலத்தில் பார்வதி பிரா சம்பந்தி . ட்டி நதி யுருக்கொண்டு வந்தனள் என்பர் . அம்மங்கியாண்டான் - எழுபத்தினான்கு இருடிகள் மாமரவுருக்கொண்டு இதன் | சிங்காசனாதிபதிகளில் ஒருவராகிய வைண கரையில் தவஞ்செய்ததால் இதற்கு ஆம் | வாசிரியர் . உடையவர்க்குப் பாலமுது பிராநதி யெனவும் பெயர் . காய்ச்சும் கைங்கர்யம் மேற்கொண்டவர் . 2 . பார்வதி ( குருபரம்பரை ) . - 3 . காசியாசன் பெண் . இவள் சகோ அம்மணியாழ்வான் - பட்டர் திருவடிகளை தரிகள் அம்பிகை அம்பாலிகை இவர் ஆச்ரயித்தவர் . களின் பருவகாலத்தில் இவர்களின் தந் அம்மள்ளனார் - மள்ளனார் எனப் பலபேர் தை சுயம்வரம் நாட்ட பீஷ்மர் சாளுவன் உளராதலால் அவர்களினின்றும் வேறு முதலாயினாரைத் துரத்தி மூன்று கன்னி படுத்த இவர் அம்மளனாரெனப்பட்டார் யரையும் வலிவிற்கொண்டு தம் தம்பியா போலும் . இவர் குறிஞ்சித்திணையைப் கிய விசித்ரவீர்யனுக்கு மணக்கப் போகை பாடியுள்ளார் . இவர் பாடலில் முருக யில் அறிவோர் முன்பே அம்பை அவள் வேளும் வள்ளியம்மையும் உவமிக்கப் தந்தையாற் சாளுவனுக்குக் கொடுக்கப் பட்டுள்ளனர் ; தலை மகன் தலைமகளை பட்டாளாகையால் அவள் ஒழிந்த இரு அழைத்தல் மிக்க இனிமை யுடையது . வருமே மணக்கத்தக்கவர்கள் என்றனர் . இவர் பாடியது நற் . ( ) - ஆம் செய்யுள் . அதைக் கேட்ட வீஷ்மர் அவளைச் சாளுவ அம்மவ்வை பெச்சமாதேவியைக் காண்க . னிடம் அனுப்பினர் . சாளுவன் ஒருவன் அம்ழவனார் - மூவன் என்பது இவர் இயற் வலிவிற்கொண்ட உன்னை நான் மணக் பெயர் . அடைமொழி புணர்த்தி அம்மூவ கேனென்று மறுத்தனன் . என்னை இவ் னாரெனப்பட்ட தென்று எண்ணலாம் . வகை செய்த உன்னை உயிர்போக்குகிறே ஆயினும் இவர் பாடவில் மேலைக் கடற் னென்று தவஞ்செய்து காளி வரத்தால் கரையின்கணுள்ள தொண்டி மாந்தை துருபத தேசாதிபதியாகிய இராஜசேந முதலாய சேரநாட்டு ஊர்கள் சிறப்பித்துப் னிடம் சிகண்டியெனும் பெயருடன் பிற பாடியிருப்பது பற்றி இவர் சேரநாட்டு ந்து பத்தாநாள் பாரதயுத்தத்தில் பீஷ் மேலைக் கடற்கரையிலிருந் தவரென்று கரு மரை மாய்த்த வள் . ( பாரதம் ) . தற்கிட மிருத்தலாலும் இக்காலத்தும் அந் அம்பை விருத்தை - இவ்விருவரும் சமற் நாட்டில் அம்மு திம்மு திப்பு என்னும் காரன் என்னும் அரசன் குமரிகள் . இவர் பெயர்கள் மக்களுக்கிடப்பட்டு வழங்கி கள் மணப்பருவம் அடைந்து இரண்டர வருதலாலும் இவரது இயற்பெயர் அம் சர்களை மணந்தனர் . அரசர் இருவரும் மூவென்றுமிருக்கலாம் . இவர் பாடியவற் யவனதேசத்தாருடன் போரிட்டு மாண் றுள் அகம் ( கூடு ) - ஆஞ் செய்யுளொன்றுமே டனர் . அதனால் இவ்விருவரும் சத்தியை பாலைத் திணையாகவும் ஏனையவெல்லாம் எண்ணித் தவம்புரிந்து அவள் பிரசன்ன நெய்தற்றிணையாகவும் காணக்கிடத்தலின் மாகப் பகைவரை வென்று சித்தி அடைந் இவர் நெய்தனிலவளத்தைச் சிறப்பித் தவர்கள் . இரண்டு சத்திகள் . துப் பாடு தலில் வல்லவராவர் . நற்றிணை அம்போதரங்கம் - இது கலிப்பாவின் உறு யில் ( எசு ) - ஆஞ் செய்யுளைப் பாலைத் ப்புக்களில் ஒன்று . இது நாற்சீரடியாகிய திணையிற் பாடத்தொடங்கியவர் கிளவித் ஈரடியாலிரண்டும் ஓரடியானான்கும் முச் தலைவியை நெய்தனிலத்தினளாக வமைத் சீரடியாலெட்டும் இருசீரடியால் பதினாறு ததனால் இவரது ஆற்றல் பெரிதும் விளங் மாக வருவது . கும் . நற்றிணையில் இவர் கூறிய உள்ளுறை