அபிதான சிந்தாமணி

திருமழிசையாழ்வார் - 847 | திருமாளிகை த்தேவர் தீயை யேவினர். அந்த ருத்ரனைத் தகிக்க ருத்திரன் அபசயப்பட்டு ஆழ்வாரை வாழி ஆழ்வானைக் காட்டினர். இதனால் க்ஷாமணங் கேட்டுக்கொண்டு பக்திசாரர் வேதியர் பயந்து பிரார்த்திக்க ஆழ்வார் என்கிற திருநாமம் சாற்றிச் சென்றனன், கடாக்ஷத்து அவ்விடமிருந்து திருக்குடந் முதல் ஆழ்வார்கள். மூவரும் இவருடன் தைக்கு எழுந்தருளி ஆராவமுதனைச் சேவி கூடித் திருவல்லிக்கேணி தரிசித்தனர். த்து (உ, ங.00-u) யோகத்திலிருந்து திரு இவருண்ட பாலின் சேஷத்தால் சூத்திர நாட்டுக் கெழுந்தருளினர். இவர் சக்கிராம் ருக்குப் பிறந்த கணிகண்ணர், ஆழ்வார் சம். இவர் (ச. எ02-u) எழுந்தருளி காஞ்சியில் எழுந்தருளியிருக்கையில் கைங் யிருந்தனர். இவர் சக்திகாரன், கொங்க கர்யம் செய்துகொண்டிருந்து அச்சந்நிதி ணர் முதலியவர்களை வெற்றிகொண்டன யில் கைங்கர்யம் செய்த விருத்தையிடத்து ராம். இவர் செய்தவை நான்முகன் திரு அன்புவைத்து அவ்விருத்தையைக் குமரி வந்தாதி, திருச்சந்தவிருத்தம் முதலிய. யாக்கினர். இதைக் கேள்வியுற்ற பல்லவ (குருபரம்பரை.) ராயன் என்கிற ராஜா தன்னை யௌவன திருமறுமார்பன் - இலக்குமியையும் மச்சத் புருஷனாகச் செய்யக் கேட்டனன். கணி | தையும் மார்பிலுடைய திருமால், கண்ணர் மறுத்தனர். அதனால் பல்லவன் | திருமாபத்தினி - கண்ணகியின் சிறப்புப் என்னாட்டைவிட்டு நீங்குக என்றனன். பெயர். (சிலப்பதிகாரம்). இதனைக் கணிகண்ணர் திருமழிசை ஆழ் திருமாலாயுதம் - (ரு) சங்கம், சக்கிரம், சார் வாருக் கறிவித்து நீங்க ஆழ்வாரும் கணி கண்ணன் போகின்றான் காமருபூங்கச்சி, ங்கம், வாள், கதை. மணிவண்ணா நீ யிங்கிராதே - துணிவுட திருமாலிருஞ்சோலைதாசர் -ஆளவந்தார் னே, செங்காப் புலவனியான் செல்கின்றே திருவடிசம்பந்தி, னீயுமுன் றன், பைந்நாகப் பாய்சுருட்டிக் திருமாலை தந்த பெருமாள் - மணவாளமா கொள்" என்று ஊரைவிட்டு நீங்கினர். முனிகள் காலத்துத் திருவரங்கத் தலத் ததி இதனால் பெருமாளும் நீங்கினர். பெரு காரி ; மணவாளமா முனிகளைத் திருவாய் மாள் நீங்கவே நகரம் வெறுமையடைந்தது. மொழிக்கு வியாக்கியானம் கூறச் சொல் இதனால் அரசன் துக்கமடைந்து இருவ லிக்கேட்டு அவர்க்கு முப்பத்தாறாயிரப் ரையு மடைந்து வேண்டி மீண்டு மெழுங் பெருக்கென்று பெயரிட்டவர். தருளச் செய்தனன். இவ்வகை சிறிதுநா திருமாலையாண்டான் - வநமாலாம்சரான ளிருந்து ஆழ்வார், பெரும்புலியூர் வேதி இவர் கலி (ச,050)க்குமேல் சர்வதாரி யர் தம்மைச் சூத்திரர் என இகழ்ந்தமை மாசியா வெள்ளிக்கிழமை அழகர்மலையி யெண்ணி அக் கிராமத்திற் செல்லாது லவதரித்தனர். இவர் திருமலைநம்பிக்குப் விலக அவ்விடமிருந்த பெருமாள் ஆழ்வார் பின்னவர். ஆளவந்தார் திருவடிசம்பந்தி. சென்ற வழி நோக்கினர். இதனை அறிந்த திருமால் அவதாரம் --1. (க0) மச்சம், கூர் நம்பி வேதியருக் கறிவிக்க அவ் வேதியர், மம், வராகம், நரசிங்கம், வாமனம், பாசி தங்களுக்கு வேதாத்தியயனத்தில் விட்ட ராமன், இராமன், பலராமன், கண்ண ன், இடந் தெரியாது மறந் தமைக்கும் பாகவத கற்கியாம். | தூஷணமே காரணமென் றுணர்ந்து ஆழ் '2. (கரு) சநகன், சாந்தனன், சநாதன், வாரை நமஸ்கரிக்க ஆழ்வார் வே தமுணர்ந் சநற்குமாரன், நரநாராயணன், கபிலன், தும் அவர்கள் எண்ணியதை விளக்க வர் இடபன், நாரதன், அயக்ரீவன், தத்தாத் ணாச்சிரமத்தால் வாயாற் கூறாமல் ஒரு ரேயன், மோகினி, யாகபதி, வியாதன், கறுப்பு நெல்லைப் பிளந்து காட்டினர். தன்வந்திரி, பௌத்தன். இதனால் வேதியர் வேதத்தில் விட்டவிட திருமாளிகைத்தேவர் - இவர் போகரிஷி மறிந்து சென்றனர். இதுநிற்க, அவ்வூரில் யின் மாணாக்கர், பலருள்ளும் சிறந்தவர், யாகஞ் செய்ய யத்தனித்த வேதியர் யாக சுத்த சைவர். திருவாவடுதுறையில் எழும் பலஸித்தி யடைய வேண்டி ஆழ்வாரை தருளியிருந்தவர். இவர் ஒருநாள் சிவபூசை யக்யஸ தவில் உட்காருவித்தனர். அவ்விட செய்து அந்தச் சிவபூசா பிரசாதத்தைக் மிருந்த சில வேதியர் அருவருத்தனர். கருவூர்த் தேவர்க்கு அளிக்கக் கருவூர்த் இதனை ஆழ்வாரறிந்து திருமார்பில் திரு தேவர் அதைக் களிப்புடன் ஏற்றுக்கொண்
திருமழிசையாழ்வார் - 847 | திருமாளிகை த்தேவர் தீயை யேவினர் . அந்த ருத்ரனைத் தகிக்க ருத்திரன் அபசயப்பட்டு ஆழ்வாரை வாழி ஆழ்வானைக் காட்டினர் . இதனால் க்ஷாமணங் கேட்டுக்கொண்டு பக்திசாரர் வேதியர் பயந்து பிரார்த்திக்க ஆழ்வார் என்கிற திருநாமம் சாற்றிச் சென்றனன் கடாக்ஷத்து அவ்விடமிருந்து திருக்குடந் முதல் ஆழ்வார்கள் . மூவரும் இவருடன் தைக்கு எழுந்தருளி ஆராவமுதனைச் சேவி கூடித் திருவல்லிக்கேணி தரிசித்தனர் . த்து ( . 00 - u ) யோகத்திலிருந்து திரு இவருண்ட பாலின் சேஷத்தால் சூத்திர நாட்டுக் கெழுந்தருளினர் . இவர் சக்கிராம் ருக்குப் பிறந்த கணிகண்ணர் ஆழ்வார் சம் . இவர் ( . எ02 - u ) எழுந்தருளி காஞ்சியில் எழுந்தருளியிருக்கையில் கைங் யிருந்தனர் . இவர் சக்திகாரன் கொங்க கர்யம் செய்துகொண்டிருந்து அச்சந்நிதி ணர் முதலியவர்களை வெற்றிகொண்டன யில் கைங்கர்யம் செய்த விருத்தையிடத்து ராம் . இவர் செய்தவை நான்முகன் திரு அன்புவைத்து அவ்விருத்தையைக் குமரி வந்தாதி திருச்சந்தவிருத்தம் முதலிய . யாக்கினர் . இதைக் கேள்வியுற்ற பல்லவ ( குருபரம்பரை . ) ராயன் என்கிற ராஜா தன்னை யௌவன திருமறுமார்பன் - இலக்குமியையும் மச்சத் புருஷனாகச் செய்யக் கேட்டனன் . கணி | தையும் மார்பிலுடைய திருமால் கண்ணர் மறுத்தனர் . அதனால் பல்லவன் | திருமாபத்தினி - கண்ணகியின் சிறப்புப் என்னாட்டைவிட்டு நீங்குக என்றனன் . பெயர் . ( சிலப்பதிகாரம் ) . இதனைக் கணிகண்ணர் திருமழிசை ஆழ் திருமாலாயுதம் - ( ரு ) சங்கம் சக்கிரம் சார் வாருக் கறிவித்து நீங்க ஆழ்வாரும் கணி கண்ணன் போகின்றான் காமருபூங்கச்சி ங்கம் வாள் கதை . மணிவண்ணா நீ யிங்கிராதே - துணிவுட திருமாலிருஞ்சோலைதாசர் - ஆளவந்தார் னே செங்காப் புலவனியான் செல்கின்றே திருவடிசம்பந்தி னீயுமுன் றன் பைந்நாகப் பாய்சுருட்டிக் திருமாலை தந்த பெருமாள் - மணவாளமா கொள் என்று ஊரைவிட்டு நீங்கினர் . முனிகள் காலத்துத் திருவரங்கத் தலத் ததி இதனால் பெருமாளும் நீங்கினர் . பெரு காரி ; மணவாளமா முனிகளைத் திருவாய் மாள் நீங்கவே நகரம் வெறுமையடைந்தது . மொழிக்கு வியாக்கியானம் கூறச் சொல் இதனால் அரசன் துக்கமடைந்து இருவ லிக்கேட்டு அவர்க்கு முப்பத்தாறாயிரப் ரையு மடைந்து வேண்டி மீண்டு மெழுங் பெருக்கென்று பெயரிட்டவர் . தருளச் செய்தனன் . இவ்வகை சிறிதுநா திருமாலையாண்டான் - வநமாலாம்சரான ளிருந்து ஆழ்வார் பெரும்புலியூர் வேதி இவர் கலி ( 050 ) க்குமேல் சர்வதாரி யர் தம்மைச் சூத்திரர் என இகழ்ந்தமை மாசியா வெள்ளிக்கிழமை அழகர்மலையி யெண்ணி அக் கிராமத்திற் செல்லாது லவதரித்தனர் . இவர் திருமலைநம்பிக்குப் விலக அவ்விடமிருந்த பெருமாள் ஆழ்வார் பின்னவர் . ஆளவந்தார் திருவடிசம்பந்தி . சென்ற வழி நோக்கினர் . இதனை அறிந்த திருமால் அவதாரம் - - 1 . ( க0 ) மச்சம் கூர் நம்பி வேதியருக் கறிவிக்க அவ் வேதியர் மம் வராகம் நரசிங்கம் வாமனம் பாசி தங்களுக்கு வேதாத்தியயனத்தில் விட்ட ராமன் இராமன் பலராமன் கண்ண ன் இடந் தெரியாது மறந் தமைக்கும் பாகவத கற்கியாம் . | தூஷணமே காரணமென் றுணர்ந்து ஆழ் ' 2 . ( கரு ) சநகன் சாந்தனன் சநாதன் வாரை நமஸ்கரிக்க ஆழ்வார் வே தமுணர்ந் சநற்குமாரன் நரநாராயணன் கபிலன் தும் அவர்கள் எண்ணியதை விளக்க வர் இடபன் நாரதன் அயக்ரீவன் தத்தாத் ணாச்சிரமத்தால் வாயாற் கூறாமல் ஒரு ரேயன் மோகினி யாகபதி வியாதன் கறுப்பு நெல்லைப் பிளந்து காட்டினர் . தன்வந்திரி பௌத்தன் . இதனால் வேதியர் வேதத்தில் விட்டவிட திருமாளிகைத்தேவர் - இவர் போகரிஷி மறிந்து சென்றனர் . இதுநிற்க அவ்வூரில் யின் மாணாக்கர் பலருள்ளும் சிறந்தவர் யாகஞ் செய்ய யத்தனித்த வேதியர் யாக சுத்த சைவர் . திருவாவடுதுறையில் எழும் பலஸித்தி யடைய வேண்டி ஆழ்வாரை தருளியிருந்தவர் . இவர் ஒருநாள் சிவபூசை யக்யஸ தவில் உட்காருவித்தனர் . அவ்விட செய்து அந்தச் சிவபூசா பிரசாதத்தைக் மிருந்த சில வேதியர் அருவருத்தனர் . கருவூர்த் தேவர்க்கு அளிக்கக் கருவூர்த் இதனை ஆழ்வாரறிந்து திருமார்பில் திரு தேவர் அதைக் களிப்புடன் ஏற்றுக்கொண்