அபிதான சிந்தாமணி

திருநீற்றுச்சோழன் 848 திருமங்கலியத்திற்கு - உருச்குதல் வந்தி ஆலயத்திற் சென்று சிவபூசை செய் னியில் அந்தர்ப்ப வித்தனர். இவர் (20) கையில் சுவாமிமீது ஒருசிலம்பி விழுந்தது.) திருநக்ஷத்திரம் எழுந்தருளி யிருந்தனர். அருகிலிருந்த மனைவியார் சிலம்பி விழுந் (குருபரம்பரை). தது கண்டு சுவாமியின் திருமேனியை திருப்பாற்கடல் - இது, சத்த சமுத்திரங்க ஊதித்துமித்தனர். இதனைக் கணவர் கண்டு ளில் ஒன்று. இதில் திருமால், ஆலிலை நீ அநுசிதமான காரியம் செய்தனை யாகை மீதும் திரு அநந்தாழ்வான் மீதும் எழுந்த யால் எனக்குப் புறம்பென மனைவியார் ருளி அடியவர்க்கு அருள் செய்திருக்கின் அஞ்சி ஆலயத்து ளிருந்தனர். நாயனார் றனர். இதனைத் தேவர், பலமுறை கடை வீட்டிற்குச் சென்றனர். சிவமூர்த்தி, ந்து சிந்தாமணி முதலிய பொருள்கள் பெ நாயனார் கனவிற் சென்று தமது திருமே ற்றனர். தேவர் பொருட்டு, கார்த்தவீரி னியைக் காட்டி, உன் மனைவி ஊதித் யன், வாலி முதலியவரும் இதைக் கடைந் துமித்த விட மொழிய மற்ற விடம் சிலம்பி தனர். இதனை, உபமன்னியர் பொருட்டுச் யின் கொப்புளம் என, நாயனார் விழித்துக் சிவமூர்த்தி பானஞ் செய்ய அளித்தனர். களிப்புடன் ஆலயத்துட் சென்று இறை பாற்கடல் கடைந்ததைக் காண்க. வனைப் பணிந்து மனைவியாரை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்தனர். இவ்வகை இருக்கும் | திருப்புகழ் - பலசந்தங்களாக அருணகிரி நாட்களில் திருஞானசம்பந்த மூர்த்திகள் நாதரால் குமாரக்கடவுளைப் பாடிய தோத் அத் தலத்திற் கெழுந்தருள அவரை எதிர் திரப்பா . கொண்டு அவர்க்குத் திருவமுது செய்வி திருப்புட்குழிஜீயர் - திருவாய்மொழி கேட் த்து அவருடன் வந்த பாணருக்கு இடங் குமபடி திருமலயாழ்வாருக்குக்கூரகுலோ கொடுத்து நித்யாக்கினி வலஞ் சுழித்த த்தம தாசர் கூறிய ஸ்ரீவைணவர் தனால் சாதி யுயர்ந்த தன்று பக்தியே யுயர்ந் திருப்பெருந்துறை - சுகுண பாண்டியனைக் ததென்றறிந்து சிலகாலமிருந்து திருஞான காண்க. சம்பந்தமூர்த்திகள் திருமணஞ் சேவித்து திருப்பவேசயோகம் - பூர்வபக்ஷத்து நல்ல முத்தி பெற்றவர். (பெரிய புராணம்). கிழமையுடன் கூடின. அன்றைய பக்ஷமும்; திருநீற்று சீசோழன் - அநபாயச் சோழனுக் நக்ஷத்திரமும், சுபயோகமும் வர, வாராதி கொரு பெயர். பன் உச்சத்தானமேறி உச்சாம்சம் பெற திருநீற்று மதில் - கோச்செங்கட் சோழனைக் உச்சராசி லக்னமாகக் கற்பா தானம், கிரகா காண்க. ரம்பம் விவாகம் செய்யின் முறையே சக்ர திருப்பாணாழ்வார் - இவர் கலியுகம் நாச2) | வர்த்தித்வம், அழியாச்செல்வம், பூர்ணாயுள் துர்மதி வருஷம், கார்த்திகை மாதம், கிரு பெருஞ் சம்பத்துண்டாம். (விதானமாலை). ஷ்ண துவிதியை புதன்கிழமை, ரோஹணி திருமகள்-இவள் ஒருகாலத்துக் கோக்களிட நக்ஷத்திரத்தில் திருஉறையூரில் நெற்கதி 'த்திற் சென்று தான் அவற்றின் தேகத்தி ரில் திரு அவதரித்துப் பிள்ளையில்லாப் பஞ் ருக்க வேண்ட கோக்கள் நீ நிலையற்றவள் சம தம்பதிகளால் எடுத்து வளர்க்கப் பசும் எனக் கூறின. பாலுண்டு வளர்ந்து உடலால் உட்செல்லக் திருமங்கலியத்திற்குப் பொன்னுருகீததல்- கூடாமையால் காவிரிக்கரையி விருந்து திங்கள், புதன், வியாழம், வெள்ளி வாரங் பெரியபெருமாள் திருச்சந்நிதியை நோக் களும்; பிரதமை, சதுர்த்தி, அஷ்டமி, கிப் பாடிக்கொண்டிருந்தனர். பெருமாள், நவமி, சதுர்த்தசி, பூரணை, அமாவாசியை உகந்து லோகசாரங்க முனிகளுக்குத் திரு ஒழிந்த திதிகளும்; அச்சுவினி, ரோகிணி, ப்பாணாழ்வாரைத் தோளிற் றூக்கிவரக் மிருகசீரஷம், புனர்ப்பூசம், பூசம், மகம், கட்டளை யிட்டனர். லோகசாரங்கமுனி உத்தரத்திரயம், அத்தம், சுவாதி, அனு கள் பெருமாள் கட்டளையைக் கோயிலனக் ஷம், திருவோணம், அவிட்டம், சதயம், தக்கொத்துக்கும் அறிவித்து ஆழ்வாரைத் ரேவதி ஆகிய நட்சத்திரங்களும் ; விருஷ தோளில் எழுந்தருளச் செய்துகொண்டு பம், மிதுனம், கர்கடகம், கன்னி , துலாம், பெருமாள் முன்னிறக்கி யருளினர். ஆழ் தனுசு, மீனராசிகளும், எட்டாமிடம் சுத்த வார் பெருமாளைக் கண்ணாரச் சேவித்து முமாக ஸ்திரி புருஷர்களுக்கு அநுகூல அமலனாதிப்பிரான்" எனத் திருப்பாசுரம் மான நட்சத்திரங்களிலே திருமங்கிலியத் அருளிச்செய்து பெரிய பெருமாள் திருமே திற்குப் பொன்னுருக்க நன்று. ஒழிந்த திடம், புனர்ப்பூ, சுவாதி,
திருநீற்றுச்சோழன் 848 திருமங்கலியத்திற்கு - உருச்குதல் வந்தி ஆலயத்திற் சென்று சிவபூசை செய் னியில் அந்தர்ப்ப வித்தனர் . இவர் ( 20 ) கையில் சுவாமிமீது ஒருசிலம்பி விழுந்தது . ) திருநக்ஷத்திரம் எழுந்தருளி யிருந்தனர் . அருகிலிருந்த மனைவியார் சிலம்பி விழுந் ( குருபரம்பரை ) . தது கண்டு சுவாமியின் திருமேனியை திருப்பாற்கடல் - இது சத்த சமுத்திரங்க ஊதித்துமித்தனர் . இதனைக் கணவர் கண்டு ளில் ஒன்று . இதில் திருமால் ஆலிலை நீ அநுசிதமான காரியம் செய்தனை யாகை மீதும் திரு அநந்தாழ்வான் மீதும் எழுந்த யால் எனக்குப் புறம்பென மனைவியார் ருளி அடியவர்க்கு அருள் செய்திருக்கின் அஞ்சி ஆலயத்து ளிருந்தனர் . நாயனார் றனர் . இதனைத் தேவர் பலமுறை கடை வீட்டிற்குச் சென்றனர் . சிவமூர்த்தி ந்து சிந்தாமணி முதலிய பொருள்கள் பெ நாயனார் கனவிற் சென்று தமது திருமே ற்றனர் . தேவர் பொருட்டு கார்த்தவீரி னியைக் காட்டி உன் மனைவி ஊதித் யன் வாலி முதலியவரும் இதைக் கடைந் துமித்த விட மொழிய மற்ற விடம் சிலம்பி தனர் . இதனை உபமன்னியர் பொருட்டுச் யின் கொப்புளம் என நாயனார் விழித்துக் சிவமூர்த்தி பானஞ் செய்ய அளித்தனர் . களிப்புடன் ஆலயத்துட் சென்று இறை பாற்கடல் கடைந்ததைக் காண்க . வனைப் பணிந்து மனைவியாரை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்தனர் . இவ்வகை இருக்கும் | திருப்புகழ் - பலசந்தங்களாக அருணகிரி நாட்களில் திருஞானசம்பந்த மூர்த்திகள் நாதரால் குமாரக்கடவுளைப் பாடிய தோத் அத் தலத்திற் கெழுந்தருள அவரை எதிர் திரப்பா . கொண்டு அவர்க்குத் திருவமுது செய்வி திருப்புட்குழிஜீயர் - திருவாய்மொழி கேட் த்து அவருடன் வந்த பாணருக்கு இடங் குமபடி திருமலயாழ்வாருக்குக்கூரகுலோ கொடுத்து நித்யாக்கினி வலஞ் சுழித்த த்தம தாசர் கூறிய ஸ்ரீவைணவர் தனால் சாதி யுயர்ந்த தன்று பக்தியே யுயர்ந் திருப்பெருந்துறை - சுகுண பாண்டியனைக் ததென்றறிந்து சிலகாலமிருந்து திருஞான காண்க . சம்பந்தமூர்த்திகள் திருமணஞ் சேவித்து திருப்பவேசயோகம் - பூர்வபக்ஷத்து நல்ல முத்தி பெற்றவர் . ( பெரிய புராணம் ) . கிழமையுடன் கூடின . அன்றைய பக்ஷமும் ; திருநீற்று சீசோழன் - அநபாயச் சோழனுக் நக்ஷத்திரமும் சுபயோகமும் வர வாராதி கொரு பெயர் . பன் உச்சத்தானமேறி உச்சாம்சம் பெற திருநீற்று மதில் - கோச்செங்கட் சோழனைக் உச்சராசி லக்னமாகக் கற்பா தானம் கிரகா காண்க . ரம்பம் விவாகம் செய்யின் முறையே சக்ர திருப்பாணாழ்வார் - இவர் கலியுகம் நாச2 ) | வர்த்தித்வம் அழியாச்செல்வம் பூர்ணாயுள் துர்மதி வருஷம் கார்த்திகை மாதம் கிரு பெருஞ் சம்பத்துண்டாம் . ( விதானமாலை ) . ஷ்ண துவிதியை புதன்கிழமை ரோஹணி திருமகள் - இவள் ஒருகாலத்துக் கோக்களிட நக்ஷத்திரத்தில் திருஉறையூரில் நெற்கதி ' த்திற் சென்று தான் அவற்றின் தேகத்தி ரில் திரு அவதரித்துப் பிள்ளையில்லாப் பஞ் ருக்க வேண்ட கோக்கள் நீ நிலையற்றவள் சம தம்பதிகளால் எடுத்து வளர்க்கப் பசும் எனக் கூறின . பாலுண்டு வளர்ந்து உடலால் உட்செல்லக் திருமங்கலியத்திற்குப் பொன்னுருகீததல் கூடாமையால் காவிரிக்கரையி விருந்து திங்கள் புதன் வியாழம் வெள்ளி வாரங் பெரியபெருமாள் திருச்சந்நிதியை நோக் களும் ; பிரதமை சதுர்த்தி அஷ்டமி கிப் பாடிக்கொண்டிருந்தனர் . பெருமாள் நவமி சதுர்த்தசி பூரணை அமாவாசியை உகந்து லோகசாரங்க முனிகளுக்குத் திரு ஒழிந்த திதிகளும் ; அச்சுவினி ரோகிணி ப்பாணாழ்வாரைத் தோளிற் றூக்கிவரக் மிருகசீரஷம் புனர்ப்பூசம் பூசம் மகம் கட்டளை யிட்டனர் . லோகசாரங்கமுனி உத்தரத்திரயம் அத்தம் சுவாதி அனு கள் பெருமாள் கட்டளையைக் கோயிலனக் ஷம் திருவோணம் அவிட்டம் சதயம் தக்கொத்துக்கும் அறிவித்து ஆழ்வாரைத் ரேவதி ஆகிய நட்சத்திரங்களும் ; விருஷ தோளில் எழுந்தருளச் செய்துகொண்டு பம் மிதுனம் கர்கடகம் கன்னி துலாம் பெருமாள் முன்னிறக்கி யருளினர் . ஆழ் தனுசு மீனராசிகளும் எட்டாமிடம் சுத்த வார் பெருமாளைக் கண்ணாரச் சேவித்து முமாக ஸ்திரி புருஷர்களுக்கு அநுகூல அமலனாதிப்பிரான் எனத் திருப்பாசுரம் மான நட்சத்திரங்களிலே திருமங்கிலியத் அருளிச்செய்து பெரிய பெருமாள் திருமே திற்குப் பொன்னுருக்க நன்று . ஒழிந்த திடம் புனர்ப்பூ சுவாதி