அபிதான சிந்தாமணி

அம்பலவாணபண்டிதர் 74 அம்பிகை சிவாச்சிரமத்தெளிவு, தசகாரியம், நமச்சி கூறினான் எனப் பிரத்தியக்ஷத்திற் காட்டி வாயமாலை, நட்டைவிளக்கம் இயற்றியவர். ஐயம் நீக்கினர். பின்பு அரசன் மந்திரி அம்பலவாணபண்டிதர் - இவர் யாழ்ப் சொல்லால் அம்பிகாபதிக்குச் சந்தனம் பாணத்து வித்வான்களில் ஒருவர், தமிழ் பூசி இராஜகுமரியிடம் முத்துச்சுன்னம் வல்லவர். இவர் கோப்பாய் அருளம்பல பெற்றுவர ஏவ அவ்வகைசென்று அரச முதலியாருக்கு மைந்தர். சேனாதிராய குமரியால் தழுவப்பெற்றுச் சின்னங்க முதலியாருக்கு மாணவகர். வேளாளர். ளுடன் வந்ததைக் குறிப்பாலுணர்ந்து நீர், சைவசமயத்தவர். காலம் இற்றைக்கு பேரின்பம்பட (500) செய்யுட்களைப் (கூ எ) வருடங்களுக்கு முன் என்பர். இவர் பாடின் என் குமரியை உமக்குத் தருவன் நூல்கள் ஒன்றுஞ் செய்திலர். அன்றேல் கொலைபுரிவன் என, உடன் அம்பஷ்டதேசம் - உசீநான் குமான் நிரு பட்டு (கக) செய்யுட்கள் பாடி முடித்து மித்த தேசம். ஒரு செய்யுள் பாடத் தொடங்குகையில் அம்பா - 1. சாசியரசன் குமரி . அரசிளங்குமரி இதைக் கேட்டிருந்து விநா 2. ஒரு சத்தி, யகர் வணக்கமுட்பட (க30) செய்யுட்கள் அம்பாலிகை - அம்பிகையைக் காண்க. முடிந்தனவெனக் களித்துப் புலவரை அம்பிகா - ஒரு மாயாதேவி. யெட்டிப் பார்க்கப் புலவர் அவளைப் பார் அம்பிகாபதி - கம்பநாடர் குமார். இவர் த்து சற்றே பருத்த தனமே குலுங்கத் சம்பர் அருளிய இராமாயணத்திற்குச் தாளவடந், துற்றேயசையக் குழையூச "சம்பநாடன்னுமைசெவி” எனும் சிறப் லாடத் துவர்செள் செவ்வாய், நற்றே புப்பாயிரங் கூறினர் என்பர். இவர் ஒரு னொழுக நடனசிங்கார நடையழகின், 'நாள், நிலவில் அரசன் அரண்மனை வழி பொற்றேரிருக்கத் தலையலங்காரம் புறப் யாகச் செல்லுகையில் உப்பரிகைமீதிருந்த பட்டதே" எனும் செய்யுளைப்பாடி அர அரசன் புத்திரியைக் கண்டு "பூவாச பிழ சனால் கொலையுண்டனர் என்ப. இராஜ லிலே புத்நிலாத்தனில்" எனுஞ் செய் குமரியும் துக்கமேலீட்டால் இறந்தனள் யுளைப்பாட அரசகன்னிகை அரசனிடங் என்பர். இவர், தம்பெயராற் செய்த உற அரசன் அம்பிகாபதியை அழைத்துக் கோவை அம்பிகாபதிக்கோவை யெனப் கேட்க அம்பிகாபதி அரசனுக்கு அக் கவி படும். இவர் குமரர் தண்டி யென்பர் யை மாற்றிப்பாடித் தப்பினர். பின்பு " அருளம்பிகாபதி பொன்னடித் தாமரை அரசகுமரி, இவரது கவிவன்மையையும் சூட்டியகப், பொருளம்பிகாடதிகம் புனைந் வனப்பையுங் கண்டு மயல் பூண்டு வாயில் தேனிப்புனைந்த செஞ்சொல், தெருளம் களால் வருவித்துக் களவிற்புணர்ந்து வரு புலவர்முன் செப்பியபோதுள தப்புரை வதை மந்திரியறிந்து அரசனுக்குக் குறிப் யார், மருளுங்குழவி மழலைக் கென்னோ பித்தனன். அரசன், புலவர்க்கு விருந் பொருண்மற்றிங் கன்றே" இது, இவர் திட்டுக் களவுகாண எண்ணிப் பல புலவர் தம் கோவையி னவையடக்கம் (அம்பிகா களை வருவித்துத் தன் குமரியைப் பரி பதிக் கோவை). இப் பெயர்கொண்ட மற் மாறச்செய்ய அம்பிகாபதி, அரசகுமரி றொருவர் ஒட்டக்கூத்தர்க்கு மாணாக்கராக அடிவருந்தி வருவதைச் சகியாதவராகி இருந்திருக்கலாமென்பது " காவடம் 11 "இட்டடிகோவ எடுத்தடி கொப்புளிக்க என்ற செய்யுளால் தெரிகிறது. வட்டில் சுமந்து மருங்கசைய" எனும் அம்பிகை -1. பரமேச்வரி. இரண்டடிகளைக் கூறியதை அருகிருந்த '2. காசியரசன் பெண். இவள் அம்பா தந்தையாராகிய கம்பநாடர் கேட்டு லிகையின் உடன்பிறந்தவள். இவ்விரு மோசம் வந்ததென்று மற்ற இரண்டடி வரையும் பீஷ்மாசாரியர் காசியாசனிடம் கள் முடியுமுன் "கொட்டிக், கிழங்கோ பெற்றுக்கொண்டு விசித்திரவீர்யனுக்கு கிழங்கென்று உறுவாணாவில், வழங் மணஞ் செய்வித்தனர். இவ்விருவரும் கோதை வையம் பெறும்'' என்று முடித் விசித்ரவீர்யனுக்குப் பிறகு சத்தியவதி தனர். இதைக் கேட்ட அரசன் முதலி பின் கட்டளையால் வியாசரைக்கூடித் யோர் சந்தேகித்து வினவிய தற்குக் கம்பர் திருதராட்டிர பாண்டுக்களைப் பெற்றவர் சரஸ்வதி தெருவில் கிழங்கு விற்றுச் கள். (பாரதம்) சென்றனள் அகனைக்கேட்ட அம்பிகாபதி 3. பவன் எனும் ஏகாதசருதான் தேவி,
அம்பலவாணபண்டிதர் 74 அம்பிகை சிவாச்சிரமத்தெளிவு தசகாரியம் நமச்சி கூறினான் எனப் பிரத்தியக்ஷத்திற் காட்டி வாயமாலை நட்டைவிளக்கம் இயற்றியவர் . ஐயம் நீக்கினர் . பின்பு அரசன் மந்திரி அம்பலவாணபண்டிதர் - இவர் யாழ்ப் சொல்லால் அம்பிகாபதிக்குச் சந்தனம் பாணத்து வித்வான்களில் ஒருவர் தமிழ் பூசி இராஜகுமரியிடம் முத்துச்சுன்னம் வல்லவர் . இவர் கோப்பாய் அருளம்பல பெற்றுவர ஏவ அவ்வகைசென்று அரச முதலியாருக்கு மைந்தர் . சேனாதிராய குமரியால் தழுவப்பெற்றுச் சின்னங்க முதலியாருக்கு மாணவகர் . வேளாளர் . ளுடன் வந்ததைக் குறிப்பாலுணர்ந்து நீர் சைவசமயத்தவர் . காலம் இற்றைக்கு பேரின்பம்பட ( 500 ) செய்யுட்களைப் ( கூ ) வருடங்களுக்கு முன் என்பர் . இவர் பாடின் என் குமரியை உமக்குத் தருவன் நூல்கள் ஒன்றுஞ் செய்திலர் . அன்றேல் கொலைபுரிவன் என உடன் அம்பஷ்டதேசம் - உசீநான் குமான் நிரு பட்டு ( கக ) செய்யுட்கள் பாடி முடித்து மித்த தேசம் . ஒரு செய்யுள் பாடத் தொடங்குகையில் அம்பா - 1 . சாசியரசன் குமரி . அரசிளங்குமரி இதைக் கேட்டிருந்து விநா 2 . ஒரு சத்தி யகர் வணக்கமுட்பட ( க30 ) செய்யுட்கள் அம்பாலிகை - அம்பிகையைக் காண்க . முடிந்தனவெனக் களித்துப் புலவரை அம்பிகா - ஒரு மாயாதேவி . யெட்டிப் பார்க்கப் புலவர் அவளைப் பார் அம்பிகாபதி - கம்பநாடர் குமார் . இவர் த்து சற்றே பருத்த தனமே குலுங்கத் சம்பர் அருளிய இராமாயணத்திற்குச் தாளவடந் துற்றேயசையக் குழையூச சம்பநாடன்னுமைசெவி எனும் சிறப் லாடத் துவர்செள் செவ்வாய் நற்றே புப்பாயிரங் கூறினர் என்பர் . இவர் ஒரு னொழுக நடனசிங்கார நடையழகின் ' நாள் நிலவில் அரசன் அரண்மனை வழி பொற்றேரிருக்கத் தலையலங்காரம் புறப் யாகச் செல்லுகையில் உப்பரிகைமீதிருந்த பட்டதே எனும் செய்யுளைப்பாடி அர அரசன் புத்திரியைக் கண்டு பூவாச பிழ சனால் கொலையுண்டனர் என்ப . இராஜ லிலே புத்நிலாத்தனில் எனுஞ் செய் குமரியும் துக்கமேலீட்டால் இறந்தனள் யுளைப்பாட அரசகன்னிகை அரசனிடங் என்பர் . இவர் தம்பெயராற் செய்த உற அரசன் அம்பிகாபதியை அழைத்துக் கோவை அம்பிகாபதிக்கோவை யெனப் கேட்க அம்பிகாபதி அரசனுக்கு அக் கவி படும் . இவர் குமரர் தண்டி யென்பர் யை மாற்றிப்பாடித் தப்பினர் . பின்பு அருளம்பிகாபதி பொன்னடித் தாமரை அரசகுமரி இவரது கவிவன்மையையும் சூட்டியகப் பொருளம்பிகாடதிகம் புனைந் வனப்பையுங் கண்டு மயல் பூண்டு வாயில் தேனிப்புனைந்த செஞ்சொல் தெருளம் களால் வருவித்துக் களவிற்புணர்ந்து வரு புலவர்முன் செப்பியபோதுள தப்புரை வதை மந்திரியறிந்து அரசனுக்குக் குறிப் யார் மருளுங்குழவி மழலைக் கென்னோ பித்தனன் . அரசன் புலவர்க்கு விருந் பொருண்மற்றிங் கன்றே இது இவர் திட்டுக் களவுகாண எண்ணிப் பல புலவர் தம் கோவையி னவையடக்கம் ( அம்பிகா களை வருவித்துத் தன் குமரியைப் பரி பதிக் கோவை ) . இப் பெயர்கொண்ட மற் மாறச்செய்ய அம்பிகாபதி அரசகுமரி றொருவர் ஒட்டக்கூத்தர்க்கு மாணாக்கராக அடிவருந்தி வருவதைச் சகியாதவராகி இருந்திருக்கலாமென்பது காவடம் 11 இட்டடிகோவ எடுத்தடி கொப்புளிக்க என்ற செய்யுளால் தெரிகிறது . வட்டில் சுமந்து மருங்கசைய எனும் அம்பிகை - 1 . பரமேச்வரி . இரண்டடிகளைக் கூறியதை அருகிருந்த ' 2 . காசியரசன் பெண் . இவள் அம்பா தந்தையாராகிய கம்பநாடர் கேட்டு லிகையின் உடன்பிறந்தவள் . இவ்விரு மோசம் வந்ததென்று மற்ற இரண்டடி வரையும் பீஷ்மாசாரியர் காசியாசனிடம் கள் முடியுமுன் கொட்டிக் கிழங்கோ பெற்றுக்கொண்டு விசித்திரவீர்யனுக்கு கிழங்கென்று உறுவாணாவில் வழங் மணஞ் செய்வித்தனர் . இவ்விருவரும் கோதை வையம் பெறும் ' ' என்று முடித் விசித்ரவீர்யனுக்குப் பிறகு சத்தியவதி தனர் . இதைக் கேட்ட அரசன் முதலி பின் கட்டளையால் வியாசரைக்கூடித் யோர் சந்தேகித்து வினவிய தற்குக் கம்பர் திருதராட்டிர பாண்டுக்களைப் பெற்றவர் சரஸ்வதி தெருவில் கிழங்கு விற்றுச் கள் . ( பாரதம் ) சென்றனள் அகனைக்கேட்ட அம்பிகாபதி 3 . பவன் எனும் ஏகாதசருதான் தேவி