அபிதான சிந்தாமணி

திருதிவிருதன 838 திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் ரன். 4. விசயன் குமரன். இவன் குமரன் பூண்டிருத்தவின் காமச்சுவை கண்டவர் திருதவிருதன் போல் கவிபாடியிருத்தல் எண்ணத்தக்க 5. கபிலன் தேவி. இவளில்லாவிடம் தெனச் சந்தேகித்தலைத் தேவருணர்ந்து தைரியமின்றி யிருக்கும். இருப்புக் கட்டியைப் பழுக்கக்காய்ச்சு திருதிவிருதன் - 1. ஏகாதச ருத்திரருள் ஒரு வித்து நான் இளைமை முதல் துறவுபூண்டு வன். தேவி தீக்ஷை. தீநெறியொழுகா திருத்தல் உண்மையா 2. திருதி குமான். இவன் குமரன் சத் யின் இத்தீ என்னைச்சுடா தொழிக எனக் தியகர்மா . கட்டியைத் தழுவினர். புறங்கூறிய சிலர் திருதுசேது - தெக்ஷசாவர்ணி மநுப் புத்தி நடுங்கித் தேவரை வேண்டிக்கொள்ளத் தேவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் எனது திருத்தக்கதேவர் - இவர், சோழர் குலத் துறவொழுக்கத்தைப் பலரறியச் செய்தீர் துதித்துக் கல்வியில் வல்லவராய்த் தம் ஆதலின் நன்மையே புரிந்தீரெனக் களிப் மத சித்தாந்தமாகிய ஆருகதசமய வுண்மை பித்து, ஆசிரியரைச் சேர்ந்திருந்தனர். யறிந்து துறவு பூண்டு இருந்தனர். இவர் இவர் செய்த நூல்கள், நரிவிருத்தம், சீவக மதுரை நகரடைந்து சங்கப் புலவர்களு சிந்தாமணி. இவர் திருவள்ளுவரிருந்த டன் பழகி அளவளாவி யிருக்கையில் சங் மயிலை நகரத்தில் அவர் காலத்திருந்தா கத்தவர்கள், உங்கள் சமயத்துப் புலவர்கள் ரென்றும் கூறுவர். (சீவக சிந்தாமணி.) வீட்டு ஏல் கூறவல்லரேயன்றிக் காமநூல் திருத்தங்கால் - பாண்டி நாட்டிலுள்ளதோ கழறும் வலியிலர் எனத் தேவர், அங்ஙனம் ரூர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்குச் சமீபமாக வுள் அன்று அவர்கள் அதனை வெறுத்துச் ளது. (சிலப்பதிகாரம்) செய்திலர். காமச்சுவை யறியா தாரன்று திருத்தாமனர் - சேரமான் வஞ்சனைப் என்றனர். அது உண்மையாயின் நீர் ஒரு பாடிப் பரிசுபெற்றவர். (புற.நா.) நூல் செய்கவென்றனர். தேவர் அதை மன திருத்திரன் - பாஷூ எனும் அரசனுக்குப் திற்கொண்டு தமது எண்ணத்தைத் தமது புத்திரன், இவன் ருக்வேதத்திற் புகழ்ந்து ஆசிரியர்க்குத் தெரிவிக்க, ஆசிரியர், அப் கூறப்பட்டவன். பொது அவ்வழி யோடிய நரியைக் காட்டி திருத்தொண்டாந்தாதி - நம்பியாண்டார் நம் இங்கரிச் சாதியை முன்னிட்டு ஒரு சரிதை பிகளாலருளிச் செய்யப்பட்ட தொண்டர் செய்யக் கட்டளையிட்டனர். தேவர் அத சரிதை. னைச் சிரத்திற்கொண்டு யாக்கை, செல் திருத்தொண்டர் புராணம் - சிவனடியவர் வம் முதலியவற்றின் நிலையாமை பொரு | சரிதை சொன்ன நூல். இது சேக்கிழார் ளாக நரிவிருத்தம் என ஒரு நூல் செய்து சுவாமிகளால் அருளிச்செய்யப்பட்டது ஆசிரியருக்குக் காட்டினர். ஆசிரியர் களிப் திருத்தோணியப்பர் - இவர் விஜயநகர் புற்றுச் சீவகன் சரிதையைக் காவியமாக்க - தரசராகிய கிருஷ்ணதேவ மகராயர் காலத என்று கடவுள் வாழ்த்துப்பாடி யருளினர். | திருந்த ஒரு புலவர். தத்வப்ரகாசரைக் திருத்தக்கதேவர் ஆசிரியர் பாடிய "செம் காண்க. பொன்" என்னும் கவியைச் சிரமேற் திருநகரிப்பிள்ளை - எழுபத்தினாலு சிம்மாச கொண்டு தாமும் "மூவா முதலா என் னாதிபதிகளில் ஒருவர், ஸ்ரீ வைஷ்ணவர். னும் ஒரு செய்யுளியற்றியாசிரியர்க்குக் (குருபரம்பரை.) காட்டினர். ஆசிரியர், திருத்தக்கதேவர் திருநகர் - வேசாலி என்றும் அரசனது நகர், செய்ததே நன்றாயிருத்தல் கண்டு அதனை -(பெ.கதை) முன்வைக்கக் கட்டளையி.- ஆசிரியர் கட்ட | திருநறையூர் நம்பி - திருமங்கையாழ்வார்க்கு ளைக்கஞ்சி அதனை முன்வைத்து எட்டு நாட்) ஆசாரியர். களில் சீவக சிந்தாமணியைப் பாடிமுடித்து திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் - திரிமுனைப் ஆசிரியர்க்குக் காட்டினர். ஆசிரியர் காவி பாடி நாட்டில் திருவாமூரில் வேளாளர் பத்தைச் சங்கத்தவர்க்குக் காட்டக் கட்ட குலத்தில் குறுக்கையார் குடியில் புகழ ளையிட அவ்வகைப் பாண்டியனவைக்களத் னார்க்கு மாதினியார் வயிற்றில் தில தவதி அச் சங்கத்தார் முன்பு கூறச் சங்கத்தவர் யார் என்னும் ஒரு புத்திரியும் ; இரண்டா கேட்டுக் களித்தனர். அவர்களுட் சிலர் வது இவரும் அவதரித்தனர். இவர்க்குத் இவர் இளைமைப்பருவந் தொடங்கித் துறவு தந்தையார் மருணீக்கியார் எனத் திரு
திருதிவிருதன 838 திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் ரன் . 4 . விசயன் குமரன் . இவன் குமரன் பூண்டிருத்தவின் காமச்சுவை கண்டவர் திருதவிருதன் போல் கவிபாடியிருத்தல் எண்ணத்தக்க 5 . கபிலன் தேவி . இவளில்லாவிடம் தெனச் சந்தேகித்தலைத் தேவருணர்ந்து தைரியமின்றி யிருக்கும் . இருப்புக் கட்டியைப் பழுக்கக்காய்ச்சு திருதிவிருதன் - 1 . ஏகாதச ருத்திரருள் ஒரு வித்து நான் இளைமை முதல் துறவுபூண்டு வன் . தேவி தீக்ஷை . தீநெறியொழுகா திருத்தல் உண்மையா 2 . திருதி குமான் . இவன் குமரன் சத் யின் இத்தீ என்னைச்சுடா தொழிக எனக் தியகர்மா . கட்டியைத் தழுவினர் . புறங்கூறிய சிலர் திருதுசேது - தெக்ஷசாவர்ணி மநுப் புத்தி நடுங்கித் தேவரை வேண்டிக்கொள்ளத் தேவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் எனது திருத்தக்கதேவர் - இவர் சோழர் குலத் துறவொழுக்கத்தைப் பலரறியச் செய்தீர் துதித்துக் கல்வியில் வல்லவராய்த் தம் ஆதலின் நன்மையே புரிந்தீரெனக் களிப் மத சித்தாந்தமாகிய ஆருகதசமய வுண்மை பித்து ஆசிரியரைச் சேர்ந்திருந்தனர் . யறிந்து துறவு பூண்டு இருந்தனர் . இவர் இவர் செய்த நூல்கள் நரிவிருத்தம் சீவக மதுரை நகரடைந்து சங்கப் புலவர்களு சிந்தாமணி . இவர் திருவள்ளுவரிருந்த டன் பழகி அளவளாவி யிருக்கையில் சங் மயிலை நகரத்தில் அவர் காலத்திருந்தா கத்தவர்கள் உங்கள் சமயத்துப் புலவர்கள் ரென்றும் கூறுவர் . ( சீவக சிந்தாமணி . ) வீட்டு ஏல் கூறவல்லரேயன்றிக் காமநூல் திருத்தங்கால் - பாண்டி நாட்டிலுள்ளதோ கழறும் வலியிலர் எனத் தேவர் அங்ஙனம் ரூர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்குச் சமீபமாக வுள் அன்று அவர்கள் அதனை வெறுத்துச் ளது . ( சிலப்பதிகாரம் ) செய்திலர் . காமச்சுவை யறியா தாரன்று திருத்தாமனர் - சேரமான் வஞ்சனைப் என்றனர் . அது உண்மையாயின் நீர் ஒரு பாடிப் பரிசுபெற்றவர் . ( புற . நா . ) நூல் செய்கவென்றனர் . தேவர் அதை மன திருத்திரன் - பாஷூ எனும் அரசனுக்குப் திற்கொண்டு தமது எண்ணத்தைத் தமது புத்திரன் இவன் ருக்வேதத்திற் புகழ்ந்து ஆசிரியர்க்குத் தெரிவிக்க ஆசிரியர் அப் கூறப்பட்டவன் . பொது அவ்வழி யோடிய நரியைக் காட்டி திருத்தொண்டாந்தாதி - நம்பியாண்டார் நம் இங்கரிச் சாதியை முன்னிட்டு ஒரு சரிதை பிகளாலருளிச் செய்யப்பட்ட தொண்டர் செய்யக் கட்டளையிட்டனர் . தேவர் அத சரிதை . னைச் சிரத்திற்கொண்டு யாக்கை செல் திருத்தொண்டர் புராணம் - சிவனடியவர் வம் முதலியவற்றின் நிலையாமை பொரு | சரிதை சொன்ன நூல் . இது சேக்கிழார் ளாக நரிவிருத்தம் என ஒரு நூல் செய்து சுவாமிகளால் அருளிச்செய்யப்பட்டது ஆசிரியருக்குக் காட்டினர் . ஆசிரியர் களிப் திருத்தோணியப்பர் - இவர் விஜயநகர் புற்றுச் சீவகன் சரிதையைக் காவியமாக்க - தரசராகிய கிருஷ்ணதேவ மகராயர் காலத என்று கடவுள் வாழ்த்துப்பாடி யருளினர் . | திருந்த ஒரு புலவர் . தத்வப்ரகாசரைக் திருத்தக்கதேவர் ஆசிரியர் பாடிய செம் காண்க . பொன் என்னும் கவியைச் சிரமேற் திருநகரிப்பிள்ளை - எழுபத்தினாலு சிம்மாச கொண்டு தாமும் மூவா முதலா என் னாதிபதிகளில் ஒருவர் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் . னும் ஒரு செய்யுளியற்றியாசிரியர்க்குக் ( குருபரம்பரை . ) காட்டினர் . ஆசிரியர் திருத்தக்கதேவர் திருநகர் - வேசாலி என்றும் அரசனது நகர் செய்ததே நன்றாயிருத்தல் கண்டு அதனை - ( பெ . கதை ) முன்வைக்கக் கட்டளையி . - ஆசிரியர் கட்ட | திருநறையூர் நம்பி - திருமங்கையாழ்வார்க்கு ளைக்கஞ்சி அதனை முன்வைத்து எட்டு நாட் ) ஆசாரியர் . களில் சீவக சிந்தாமணியைப் பாடிமுடித்து திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் - திரிமுனைப் ஆசிரியர்க்குக் காட்டினர் . ஆசிரியர் காவி பாடி நாட்டில் திருவாமூரில் வேளாளர் பத்தைச் சங்கத்தவர்க்குக் காட்டக் கட்ட குலத்தில் குறுக்கையார் குடியில் புகழ ளையிட அவ்வகைப் பாண்டியனவைக்களத் னார்க்கு மாதினியார் வயிற்றில் தில தவதி அச் சங்கத்தார் முன்பு கூறச் சங்கத்தவர் யார் என்னும் ஒரு புத்திரியும் ; இரண்டா கேட்டுக் களித்தனர் . அவர்களுட் சிலர் வது இவரும் அவதரித்தனர் . இவர்க்குத் இவர் இளைமைப்பருவந் தொடங்கித் துறவு தந்தையார் மருணீக்கியார் எனத் திரு