அபிதான சிந்தாமணி

திருக்கோளூர் பெண்பிள்ளை 830 திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி வர். இதற்குத் திருச்சிற்றம்பலக்கோவை திருச்யன் - அகத்திய முனிவர்க்குக் குமரன். யார் எனவும் பெயர். திருச்செங்கோடு - முருகக்கடவுள் எழுந்த திருக்கோளூர் பெண்பிள்ளை - இவள் உடை ருளிய திருப்பதிகளில் ஒன்று. (சிலப்பதி.) யவர் திருக்கோளூருக்கு எழுந்தருளுசை திருச்செந்தில் - குமாரக்கடவுள் பொருட்டு யில் சில ரஹஸ்யங்களைக் கூறிச் சிஷ்யை | விசுவகர்மன் நிருமித்த பட்டணம். யானவள். திருஞானசம்பந்தழர்த்தி நாயனூர் - சோழ திருசானு - பானுவுரன் குமரன் ; இவன் மண்டலத்தில் சீர்காழியென்னுந் திருப்பதி குமரன் காந்தமன். 'யில் வேதியர்வம்சத்தில் கௌணியர்கோத் திருச்சாளக்கிராமம் - ஒரு புண்ணியக்ஷேத திரத்தில் சிவபாத இருதயர்செய்த தவத் திரம். இதில் விஷ்ணுமூர்த்தி எழுந்தருளி தால் அவர் மனைவியராகிய பகவதியார் யிருப்பர். திருவயிற்றில் திரு அவதரித்தனர். இவர்க் திருச்சிற்றம்பலக்கோவையார் - திருக்கோ குச் சாதகன்மாதி சடங்குகள் முழுதும் வையாரைக் காண்க. தந்தையார் களிப்புடன் செய்தனர். பிள் "திருச்சிற்றம்பலநாவலர் - இவர் ஊர் தொ ளையார், தமது மூன்றாமாண்டில் ஒருநாள் ண்டை நாட்டு மாம்பாக்கம், சைவர். அண் ஸ்நானத்திற்குச் செல்லுந் தந்தையாரி ணாமலையார்மீது அண்ணாமலைச் சதகம் னுடன் செல்ல அழ, தந்தையார் உட என நூறு எண்சீர்க்கழிநெடிலடியால் சத னழைத்துச்சென்று குளக்கரையில் இருத் கம் பாடிய புலவர். தித் தாம் நீருள் மூழ்கி அகமருஷண ஸ்நா ருச்சிற்றம்பலமுடையார் - சேக்கிழார்பொ னஞ் செய்தனர். பிள்ளையார் தந்தையா ரூட்டு (உலகெலாம்'' எனத் திருவாக் கரு ரைக் காணாமல் பண்டைய நினைவுவாத் பரிச் செய்தவர். பெற்றான் சாம்பான் என் திருத்தோணியப்பரின் விமானத்தை நோ னும் அடியவர்க்குத் தீக்ஷை செய்விக்கும் க்கி அம்மே, அப்பாவென்று அழுதனர். பொருட்டுக் கொற்றவன்குடி யுமாபதி வெமூர்த்தி இவர்க்கு அருள் புரியத் திரு சிவாசாரிய சுவாமிகளுக்குத் திருமுகப் வுளங்கொண்டு பிராட்டியுடன் இடபாரூட பாசுரம் "அடியர்க்கெளியன் சிற்றம்பல பாய் எழுந்தருளி இறைவியை நோக்கிப் வன் கொற்றம், குடியார்க் கெழுதியகைச் பாலூட்டக் கட்டளையிட்டனர். பிராட்டி சீட்டுப்-படியின்மிசைப், பெற்றான் சாம் யார் திருமுலைப்பாலைப் பொன் வள்ளத் பானுக்குப் பேதமறத் தீக்கை செய்து, திற்பெய்து பிள்ளையாரின் கண்ணீரைத் முத்தி கொடுக்கை முறை,'' என அருள் துடைத்துப் பால்வள்ள த்தைப் பிள்ளையார் செய்தவர். உமாபதிசிவாசாரியாரைக் கரத்தில் அளித்துச் சிவமூர்த்தியிடங் கலந் காண்க, சேந்தனாரைக் காண்க, தனர். தந்தையார் ஸ்நானமுடித்துக் கரை திருச்சிற்றம்பலழனிவர் - இவர் வேதாரண் யேறிப் பிள்ளையார் வாயினின்று ஒழுகு யத்திருந்த புலவர். - திருக்காவிரிபுராண கின்ற பால்கண்டு நீ யார் தந்த பாலையுண் மியற்றியவர். | டாய் என்று ஒரு சிறு மாறுகொண்டு பய திருச்சிற்றம்பலம் - இது ஞானகாசமாய்ச் முறுத்தி அடிக்கப்புகப் பிள்ளையார் சிவா சிவபிரான் திருநடஞ்செய்யும் தலம். இது னந்தம் பெருக உச்சியின் மீது எடுத்துச் திருத்தில்லையென்னுந் தலத்திலிருப்பது, சுட்டிய திருக்கரத்துடன் தமக்கு ஞானப் இதற்குத் தகராகாசம், கனகசபை, பொன் பாலூட்டுவித்து அந்தரத்தில் இடபாரூட னம்பலம், ஞான பரமாநந் தசபை எனவும் சாய்ப் பிராட்டியாருடன் எழுந்தருளி பெயர். இது ஆருந்தசுவ ரூபமா தலாலும், யிருக்கும் அம்மை அப்பரை "தோடுடைய சபாநாயகன் ஆகந்தசுவரூபியாகிய ஞான செவியன்" என எடுத்துத் திருப்பாசுரத் மயமாய்ப் பிரபஞ்சகிருத்தியத்தின் பொரு தாற் பாடித் துதித்துத் திருக்கோயிலுட் ட்டுத் திருநடஞ் செய்ததாலும் இப்பெயர் சென்று துதித்துப் பணிந்தனர். இவ்வற் பெற்றது. தேவர்கள் இதின் உண்மை புதக் காட்சியைக் கண்ட கேட்ட பலரும் யைப் பொற்றகட்டில் எழுதிப் பூசித்த பிள்ளையாரை வணங்கினர். இதைக்கண்ட தால் சிதம்பரம் என்று இதற்கு ஒரு தந்தையார் ஆருந்தத்தால் பிள்ளையாரைத் பெயர். இது விராட்புருடனுக்கு இருதய தோளில் தூக்கிச் சென்றனர். மறுநாள் கமலமா யிருத்தலின் புண்டரீகபுரம் - 1 விடியற்காலத்தில் பிள்ளையார் திருக்கோ பெயர் பெற்றது. லக்கா என்னும் திருப்பதியை அடைந்து
திருக்கோளூர் பெண்பிள்ளை 830 திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி வர் . இதற்குத் திருச்சிற்றம்பலக்கோவை திருச்யன் - அகத்திய முனிவர்க்குக் குமரன் . யார் எனவும் பெயர் . திருச்செங்கோடு - முருகக்கடவுள் எழுந்த திருக்கோளூர் பெண்பிள்ளை - இவள் உடை ருளிய திருப்பதிகளில் ஒன்று . ( சிலப்பதி . ) யவர் திருக்கோளூருக்கு எழுந்தருளுசை திருச்செந்தில் - குமாரக்கடவுள் பொருட்டு யில் சில ரஹஸ்யங்களைக் கூறிச் சிஷ்யை | விசுவகர்மன் நிருமித்த பட்டணம் . யானவள் . திருஞானசம்பந்தழர்த்தி நாயனூர் - சோழ திருசானு - பானுவுரன் குமரன் ; இவன் மண்டலத்தில் சீர்காழியென்னுந் திருப்பதி குமரன் காந்தமன் . ' யில் வேதியர்வம்சத்தில் கௌணியர்கோத் திருச்சாளக்கிராமம் - ஒரு புண்ணியக்ஷேத திரத்தில் சிவபாத இருதயர்செய்த தவத் திரம் . இதில் விஷ்ணுமூர்த்தி எழுந்தருளி தால் அவர் மனைவியராகிய பகவதியார் யிருப்பர் . திருவயிற்றில் திரு அவதரித்தனர் . இவர்க் திருச்சிற்றம்பலக்கோவையார் - திருக்கோ குச் சாதகன்மாதி சடங்குகள் முழுதும் வையாரைக் காண்க . தந்தையார் களிப்புடன் செய்தனர் . பிள் திருச்சிற்றம்பலநாவலர் - இவர் ஊர் தொ ளையார் தமது மூன்றாமாண்டில் ஒருநாள் ண்டை நாட்டு மாம்பாக்கம் சைவர் . அண் ஸ்நானத்திற்குச் செல்லுந் தந்தையாரி ணாமலையார்மீது அண்ணாமலைச் சதகம் னுடன் செல்ல அழ தந்தையார் உட என நூறு எண்சீர்க்கழிநெடிலடியால் சத னழைத்துச்சென்று குளக்கரையில் இருத் கம் பாடிய புலவர் . தித் தாம் நீருள் மூழ்கி அகமருஷண ஸ்நா ருச்சிற்றம்பலமுடையார் - சேக்கிழார்பொ னஞ் செய்தனர் . பிள்ளையார் தந்தையா ரூட்டு ( உலகெலாம் ' ' எனத் திருவாக் கரு ரைக் காணாமல் பண்டைய நினைவுவாத் பரிச் செய்தவர் . பெற்றான் சாம்பான் என் திருத்தோணியப்பரின் விமானத்தை நோ னும் அடியவர்க்குத் தீக்ஷை செய்விக்கும் க்கி அம்மே அப்பாவென்று அழுதனர் . பொருட்டுக் கொற்றவன்குடி யுமாபதி வெமூர்த்தி இவர்க்கு அருள் புரியத் திரு சிவாசாரிய சுவாமிகளுக்குத் திருமுகப் வுளங்கொண்டு பிராட்டியுடன் இடபாரூட பாசுரம் அடியர்க்கெளியன் சிற்றம்பல பாய் எழுந்தருளி இறைவியை நோக்கிப் வன் கொற்றம் குடியார்க் கெழுதியகைச் பாலூட்டக் கட்டளையிட்டனர் . பிராட்டி சீட்டுப் - படியின்மிசைப் பெற்றான் சாம் யார் திருமுலைப்பாலைப் பொன் வள்ளத் பானுக்குப் பேதமறத் தீக்கை செய்து திற்பெய்து பிள்ளையாரின் கண்ணீரைத் முத்தி கொடுக்கை முறை ' ' என அருள் துடைத்துப் பால்வள்ள த்தைப் பிள்ளையார் செய்தவர் . உமாபதிசிவாசாரியாரைக் கரத்தில் அளித்துச் சிவமூர்த்தியிடங் கலந் காண்க சேந்தனாரைக் காண்க தனர் . தந்தையார் ஸ்நானமுடித்துக் கரை திருச்சிற்றம்பலழனிவர் - இவர் வேதாரண் யேறிப் பிள்ளையார் வாயினின்று ஒழுகு யத்திருந்த புலவர் . - திருக்காவிரிபுராண கின்ற பால்கண்டு நீ யார் தந்த பாலையுண் மியற்றியவர் . | டாய் என்று ஒரு சிறு மாறுகொண்டு பய திருச்சிற்றம்பலம் - இது ஞானகாசமாய்ச் முறுத்தி அடிக்கப்புகப் பிள்ளையார் சிவா சிவபிரான் திருநடஞ்செய்யும் தலம் . இது னந்தம் பெருக உச்சியின் மீது எடுத்துச் திருத்தில்லையென்னுந் தலத்திலிருப்பது சுட்டிய திருக்கரத்துடன் தமக்கு ஞானப் இதற்குத் தகராகாசம் கனகசபை பொன் பாலூட்டுவித்து அந்தரத்தில் இடபாரூட னம்பலம் ஞான பரமாநந் தசபை எனவும் சாய்ப் பிராட்டியாருடன் எழுந்தருளி பெயர் . இது ஆருந்தசுவ ரூபமா தலாலும் யிருக்கும் அம்மை அப்பரை தோடுடைய சபாநாயகன் ஆகந்தசுவரூபியாகிய ஞான செவியன் என எடுத்துத் திருப்பாசுரத் மயமாய்ப் பிரபஞ்சகிருத்தியத்தின் பொரு தாற் பாடித் துதித்துத் திருக்கோயிலுட் ட்டுத் திருநடஞ் செய்ததாலும் இப்பெயர் சென்று துதித்துப் பணிந்தனர் . இவ்வற் பெற்றது . தேவர்கள் இதின் உண்மை புதக் காட்சியைக் கண்ட கேட்ட பலரும் யைப் பொற்றகட்டில் எழுதிப் பூசித்த பிள்ளையாரை வணங்கினர் . இதைக்கண்ட தால் சிதம்பரம் என்று இதற்கு ஒரு தந்தையார் ஆருந்தத்தால் பிள்ளையாரைத் பெயர் . இது விராட்புருடனுக்கு இருதய தோளில் தூக்கிச் சென்றனர் . மறுநாள் கமலமா யிருத்தலின் புண்டரீகபுரம் - 1 விடியற்காலத்தில் பிள்ளையார் திருக்கோ பெயர் பெற்றது . லக்கா என்னும் திருப்பதியை அடைந்து