அபிதான சிந்தாமணி

திருக்குறள் 829 திருக்கோவையார் அணியிலக்கண மியற்றியவர். இதற்கு றிய தமது திருக்கரத்தால் நாயனாரது உலர தென்திருப்பேறையூரினராகிய காரி சிரத்தைப் பிடித்து "அன்ப உனது பத்தி இரத்தின கவிராயரா லியற்றப்பட்டது. மையை மூவுலகும் பாவச் செய்தனம்" இதில் உள்ள உதாரணச் செய்யுட்கள் இனி நம் உலகு அடை . எனத் திருவாய் பலவும் சடகோபர். விஷயமானவை, மலரத் திருக்கைலை யடைந் சுவர். (பெரிய திருக்குறள் - இது, திருவள்ளுவ நாயனாசா புராணம்.) வியற்றப்பட்ட தரும் நீதி நூல் ; இது அற திருக்குறுங்குடி நம்பி - 1. திருக்குறுங்குடி த்துப்பால், பொருட்பால், காமத்துப்பால் பெருமாள், உடையவரிடத்தில், ஸ்ரீவைஷ் என மூன்று பாலாகவும், இவ்லறவியல், ணவர்போல் வந்து பஞ்சசமஸ்காரம் பெற் துறவ நலியல், அரசியல், அங்கவியல், றனர், பின் ஸ்ரீவைஷ்ணவநம்பி யென்று ஒழிபியல், களவியல், கற்பியல் என எழு பெருமாளுக்குப் பெயருண்டாயிற்று. (குரு வியல்களாகவும் (க) அதிகாரங்களாக பரம்பரை) | வும் வகுக்கப்பட்டது. இந்நூற்கு தருமர், 2. எழுபத்தினாலு சிம்மாசனாதிபதி, மணக்குடையர், தாமத்தர், நர், பரிதி, ளில் ஒருவர். (குருபரம்பரை:) பரிமேலழகர், திருமலையர், மல்லர், கலிப் திருக்குறுந்தாண்டகம் - திருமங்கையாழ்வார் பெருமாள், காளிங்கர் முதலிய உரையா அருளிச்செய்த பிரபந்தத் திரட்டு சிரியர்கள் உரை இயற்றினர். இவ்வுரை திருக்குன்றத்தாசிரியர் - சொல்லூராசிரியர் களுட் பரிமேலழகர் உரை சிறந்ததாகும். ஆண்டைப் பெருக்குமானாரிடம் பொரு இதற்கு முப்பானூல், உத்தரவேதம், தொளதிகாரம் கேட்டவர். ய்வ நூல், திருவள்ளுவர், பொய்யாமொழி, திருக்கோட்டி நம்பி - உள்ளமுடையான் வாயுறைவாழ்த்து, தமிழ்மறை, பொது எனும் சோதிட நூலாசிரியர். இவர் சகர மறை எனப் பெயர். இது சங்கமருவிய னாண்டு (1200). இல் வடமொழியிலிருந்த பதினெண்கீழ்க்கணக்கி லொன்று. இத நூலாகிய உள்ள முடையானைத் தமிழில் னது பெருமையைத் திருவள்ளுவமாலையா இயற்றினர். இவர் வெண்பைக்குடி நாட் லறிக. டுப் பிரதேசம். பாண்டவன் மங்கலமான திருக்குறிப்புத் தொண்ட நாயனார் - இவர் பஞ்சமாதேவி சதுர்வேதி மங்கலம் கடவுர் தொண்டைநாட்டில் காஞ்சிபுரத்தில் எகா ஆரியன் எனச் செந்தமிழ்ப் பத்திரிகை லியர் குலத்தில் திரு அவதரித்துச் சிவனடி கூறுகிறது. யவர் குறிப்பின்படி அவர்க்கு ஆடை முத தீருகீகோட்டியூர்நம்பி -1, புண்டரிகார் விய அழுக்கு நீக்கி உதவிவருவர். இவ் சம், இவர் கலி (ச02 அ ) இல் சர்வரித்வா வகை செய்து வரும் நாட்களில் சிவபெரு வைகாசி சனிக்கிழமை திருவவதரித்த மான் ஒரு விருத்தராய் அழுக்கடைந்த வர், ஆளவந்தார் திருவடி சம்பந்தி. கந்தையுடன்வா அவரைத் தரிசித்த நாய 2. இவர், வெண்பைக்கும் நாட்டுப்பிர னார் எதிர்கொண்டு பணிந்து உம்முடைய தேசம், பாண்டவன் மங்கலமான பஞ்சமா கந்தையைத் தந்தால் அடியேன் அழுக்கு தேவி சதுர்வேதிமங்கலம், படபாரியன், நீக்கித் தருகிறேன் என்றனர். விருத்தர், திருக்கோட்டிநம்பியென கருவள்ள மன-- இது கந்தையாயினும் குளிர்க்கு ஆதரவா யான் சாத்திர எட்டி விருப்பதால் உள்ள யிருக்கும், பொழுதுபோகுமுன் கொடுக் முடையான் நூலாசிரியர் ரா . கின் தருகிறேன் என்றனர். நாயனார், தெரிகிறது. அதற்கு உடன்பட்டுக் கந்தையை வாங்கிக் திருக்கோவலூராழ்வான் - முத்திகை கசக்கி வெள்ளாவியில் வைத்து மீண்டும் சிம்மாசன திபதிகளில் ஒருவர். (கா கசக்கப் புகுந்தனர். அப்போது வான திருக்கோவையார் - பரிமன் மாபர் வெயில்லை பழை பொகது. நாயனார், சக சுவாமிகளால் அகப்பொருளிலக்கணம் வாக்குத் தவறும் எனவும், விருத்தர் கு பொருந்தச் சிவமூர்த்தியை ககர 2 ரால் வருத்துவர் என எண்ணியும், பெரிய எண்ணித் தம்மை அடிமையாக் சோலார் வர்க்குத் தீங்கு செய்தவன் ஆகிறேன் என திருவாய்மலர்ந்த சட்டளைக் கலித்துறை நினைத்தும் தாய் ஆடைவெளக்கும் கருங் இதற்கு உசையாளர் நச்சினர் இனி உற்பாக, நாவல் தமது தொடை மோகத் உரையியற்றினர் ப சிலர் சிலர் கணிசெல்ல சிவசர்த்திடாலம்னே பராசிரியர் உரைன்ர ம் சம்
திருக்குறள் 829 திருக்கோவையார் அணியிலக்கண மியற்றியவர் . இதற்கு றிய தமது திருக்கரத்தால் நாயனாரது உலர தென்திருப்பேறையூரினராகிய காரி சிரத்தைப் பிடித்து அன்ப உனது பத்தி இரத்தின கவிராயரா லியற்றப்பட்டது . மையை மூவுலகும் பாவச் செய்தனம் இதில் உள்ள உதாரணச் செய்யுட்கள் இனி நம் உலகு அடை . எனத் திருவாய் பலவும் சடகோபர் . விஷயமானவை மலரத் திருக்கைலை யடைந் சுவர் . ( பெரிய திருக்குறள் - இது திருவள்ளுவ நாயனாசா புராணம் . ) வியற்றப்பட்ட தரும் நீதி நூல் ; இது அற திருக்குறுங்குடி நம்பி - 1 . திருக்குறுங்குடி த்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் பெருமாள் உடையவரிடத்தில் ஸ்ரீவைஷ் என மூன்று பாலாகவும் இவ்லறவியல் ணவர்போல் வந்து பஞ்சசமஸ்காரம் பெற் துறவ நலியல் அரசியல் அங்கவியல் றனர் பின் ஸ்ரீவைஷ்ணவநம்பி யென்று ஒழிபியல் களவியல் கற்பியல் என எழு பெருமாளுக்குப் பெயருண்டாயிற்று . ( குரு வியல்களாகவும் ( ) அதிகாரங்களாக பரம்பரை ) | வும் வகுக்கப்பட்டது . இந்நூற்கு தருமர் 2 . எழுபத்தினாலு சிம்மாசனாதிபதி மணக்குடையர் தாமத்தர் நர் பரிதி ளில் ஒருவர் . ( குருபரம்பரை : ) பரிமேலழகர் திருமலையர் மல்லர் கலிப் திருக்குறுந்தாண்டகம் - திருமங்கையாழ்வார் பெருமாள் காளிங்கர் முதலிய உரையா அருளிச்செய்த பிரபந்தத் திரட்டு சிரியர்கள் உரை இயற்றினர் . இவ்வுரை திருக்குன்றத்தாசிரியர் - சொல்லூராசிரியர் களுட் பரிமேலழகர் உரை சிறந்ததாகும் . ஆண்டைப் பெருக்குமானாரிடம் பொரு இதற்கு முப்பானூல் உத்தரவேதம் தொளதிகாரம் கேட்டவர் . ய்வ நூல் திருவள்ளுவர் பொய்யாமொழி திருக்கோட்டி நம்பி - உள்ளமுடையான் வாயுறைவாழ்த்து தமிழ்மறை பொது எனும் சோதிட நூலாசிரியர் . இவர் சகர மறை எனப் பெயர் . இது சங்கமருவிய னாண்டு ( 1200 ) . இல் வடமொழியிலிருந்த பதினெண்கீழ்க்கணக்கி லொன்று . இத நூலாகிய உள்ள முடையானைத் தமிழில் னது பெருமையைத் திருவள்ளுவமாலையா இயற்றினர் . இவர் வெண்பைக்குடி நாட் லறிக . டுப் பிரதேசம் . பாண்டவன் மங்கலமான திருக்குறிப்புத் தொண்ட நாயனார் - இவர் பஞ்சமாதேவி சதுர்வேதி மங்கலம் கடவுர் தொண்டைநாட்டில் காஞ்சிபுரத்தில் எகா ஆரியன் எனச் செந்தமிழ்ப் பத்திரிகை லியர் குலத்தில் திரு அவதரித்துச் சிவனடி கூறுகிறது . யவர் குறிப்பின்படி அவர்க்கு ஆடை முத தீருகீகோட்டியூர்நம்பி - 1 புண்டரிகார் விய அழுக்கு நீக்கி உதவிவருவர் . இவ் சம் இவர் கலி ( ச02 ) இல் சர்வரித்வா வகை செய்து வரும் நாட்களில் சிவபெரு வைகாசி சனிக்கிழமை திருவவதரித்த மான் ஒரு விருத்தராய் அழுக்கடைந்த வர் ஆளவந்தார் திருவடி சம்பந்தி . கந்தையுடன்வா அவரைத் தரிசித்த நாய 2 . இவர் வெண்பைக்கும் நாட்டுப்பிர னார் எதிர்கொண்டு பணிந்து உம்முடைய தேசம் பாண்டவன் மங்கலமான பஞ்சமா கந்தையைத் தந்தால் அடியேன் அழுக்கு தேவி சதுர்வேதிமங்கலம் படபாரியன் நீக்கித் தருகிறேன் என்றனர் . விருத்தர் திருக்கோட்டிநம்பியென கருவள்ள மன - - இது கந்தையாயினும் குளிர்க்கு ஆதரவா யான் சாத்திர எட்டி விருப்பதால் உள்ள யிருக்கும் பொழுதுபோகுமுன் கொடுக் முடையான் நூலாசிரியர் ரா . கின் தருகிறேன் என்றனர் . நாயனார் தெரிகிறது . அதற்கு உடன்பட்டுக் கந்தையை வாங்கிக் திருக்கோவலூராழ்வான் - முத்திகை கசக்கி வெள்ளாவியில் வைத்து மீண்டும் சிம்மாசன திபதிகளில் ஒருவர் . ( கா கசக்கப் புகுந்தனர் . அப்போது வான திருக்கோவையார் - பரிமன் மாபர் வெயில்லை பழை பொகது . நாயனார் சக சுவாமிகளால் அகப்பொருளிலக்கணம் வாக்குத் தவறும் எனவும் விருத்தர் கு பொருந்தச் சிவமூர்த்தியை ககர 2 ரால் வருத்துவர் என எண்ணியும் பெரிய எண்ணித் தம்மை அடிமையாக் சோலார் வர்க்குத் தீங்கு செய்தவன் ஆகிறேன் என திருவாய்மலர்ந்த சட்டளைக் கலித்துறை நினைத்தும் தாய் ஆடைவெளக்கும் கருங் இதற்கு உசையாளர் நச்சினர் இனி உற்பாக நாவல் தமது தொடை மோகத் உரையியற்றினர் சிலர் சிலர் கணிசெல்ல சிவசர்த்திடாலம்னே பராசிரியர் உரைன்ர ம் சம்