அபிதான சிந்தாமணி

திருக்கண்ணபுரத்தந்தாதி 828 திருக்குருகைப்பெருமாள்கவிராயர் தேவரீரி எனக்கு எப்பட்டு கண்ணமங்கயும் பெருமாளை வினவி அருளுக என அவ் எல்லாச் செல்வங்களையும் பெற்றிருந்த வாறே வினவிப் பாகவத பாதரேணுவால் தால் திருக்கண்ணமங்கையாண்டான் என் பதவியுண்டாமெனக் கூற வள்ளுவர் தேவ னப்பட்டு நாதமுனிகள் திருவடிகளில் ஈடு ரீர் திருவடிப் பிரபாவத்தாலிது எனக்கு பட்டுக் கைங்கர்யபரரா யிருக்கையில் ஒரு வாய்த்த தாசையால் தேவரீரிருக்குப் நாள் பல்லக்கிலேறி வருகையில் இரண்டு பேறு வாய்க்கும் காலம் வாய்ப்பதையும் சூத்திரர் நாய்கள் பொருட்டு மாய்ந்து கிட பெருமாளை வினாவிக் - கூறுவிரேல் அரு த்தலைக் கண்டு விரக்தி பூண்டு மௌனத் கிருந்து சேவித்திருப்பேனென அவ்வாறே துடனிருந்து பெருமாளது தீர்த்தபிரசாதம் பெருமாளைப் பேறு வாய்க்குங் காலம் ஸ்வீகரித்துச் சில நாட்களிருந்து பெரு கேட்க ஆசார்ய அபிமானத்தால் முத்தி மாள்மேல் வீடுதாப் பரமபதமடைந்தவர். சித்திக்குமெனக் கேட்டுப் பெரிய நம்பி திருக்கண்ணப்பதேவர்மறம் - நக்கீரர் கண் களிடம் உருமாறிச் சென்று மாடு மேய்ப்ண ப்பரது அன்பினை யெடுத்துப் பாடிய பலனைப்போல் கைங்கர்யம் செய்துகொண் பிரபந்தம். கல்லாடரும் ஒன்று இப் டிருக்கையில் ஒருநாள் பெரிய நம்பிகள் பெயராலியற்றினர். கிராமாந்தரஞ் சென்று மீள்கையில் மழை திருக்கண்ணபுரத்தாச்சான் - எழுபத்தி வெள்ளத்தில் வண்டி செலுத்திவந்து னாலு சிம்மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர். (குரு விளக்குக் கூட்டை ஒரு கையிலும் மாடு | பரம்பரை). களை ஒரு கையிலும் பற்றி வண்டி யழுந்து திருக்கலிகன்னிதாசர் - நம்பூர் வரதராஜரு மிடங்களில் வண்டியைத் தூக்கித் தாம் நம்பிகளைக் குருமாளிகையில் கொண்டு க்கு ஒரு பெயர். நம்பிள்ளைக்கும் பெய ராம், சேர்த்தனர். பிறகு திருக்கச்சி நம்பிகள் | திருக்களிற்றுப்படியார் - சைவ சித்தாந்த மழையால் வருந்தி மூலையில் தாம தரித் சாத்திரம் பதினான்கினுள் ஒன்று. திருக் திருந்த ஈரவுடை களைந்து பழைய வுடை கடவூர் உய்யவந்தார் அருளிச் செய்தது. யை உடுத்தித் திருமாளிகைப்புறத்தி லிருக் | திருக்காளத்தி புராணம் - திருக்காளத்தி கப் பெரியநம்பிகள் வேறு உடை கொண்டு மான்மியம் சொன்ன நூல், கருணைப்பிர மாட்டுக்காரனைத்தேடக் கச்சிநம்பிகள் எதிர் காசதேசிகர் செய்தது வாக்கண்டு திருக்கசிநம்பிகள் என வுணர் ந்து காரணம் வினவி அளவளாவி யிருந் * திருக்குருகூர்தாசர் - ஆளவந்தார் திருவடி சம்பந்தி. | தனர். நேக்கண்ணபுாத்தந்தர் - முயை தமாய திருக்குருகூரீப்பெருமாள் கவிராசர் இவர் ர்க்கு எழுதி விடுத்த செய்யுள். "இன்று பாண்டி மண்டலத்துத் திருக்குருகூரினர். வரிலென்னுயிரை பெறுவை யிற்றைக்கு, இவர் வைசிய வைணவர். இலக்கிய இல நின்றுவரிலதுவு நீயறிவை - வென்றி, கல க்கணங்களில் வல்லவர். மாறனலங்காரம், விமுயங்கியவா றெல்லாம், நினையாயோ மாறனகப்பொருள், குருகைமான்மியம், நெஞ்சத்து நீ.'' (தமிழ்நாவலர் சரிதை). மாறன் கிளவிமணிமாலை முதலிய இயற்றி திருக்கண்ணமங்கையாண்டான் - நாதமுனி யவர். களையாச்ரயித்த ஸ்ரீவைணவர். இவர் இர திருக்திருகை-தக்ஷிணபினாகினிக்குத் தென் ண்டு நாய்கள் சண்டை யிட்டு இறக்கக் கரையிலுள்ள விஷ்ணுத் தலம். கண்ட சொந்தக்காரர் ஒருவருக்கொருவர் திருக்குருகைப்பிரான் பிள்ளான் - பிரசண் சணடையிட்டு இறக்கக் கண்டு, அப்ராக்கி 'டாம்சரான இவர், கலி (சகசு உ)-க்குமேல் ருதநித்ய சம்பந்தியான பெருமாள் திருவ பிலவளு ஐப்பசிம் திங்கட்கிழமை திரு டிகளில் பாரியாசம் செய்தபின் ஒன்றும் மலையில் (திருவேங்கடம்) அவதரித்தவர். செய்யக்கூடாதெனப் பெருமாளை ஆராதி (குருபரம்பரை). த்து முத்தி யடைந்தவர். இவர் திருக் திருக்குருகைப்பிரான் பிள்ளானுக்கு உடை கண்ணமங்கையில் வாழ்க்கைப்பட்டிருந்த | யவர் இட்ட திருநாமம். பெரிய திருமலை ஸ்ரீமந் நாதமுனிகளின் உடன்பிறந்தாள் நம்பியின் குமரர் ; இவர் குமரர் புண்டா குமார். இவர் பராபவளும், ஆவணி திரு காகூர். வோண நக்ஷத்திரத்தில் அவத்ரித்து லமீதிருக்குருகைப்பெருமாள்கவிராயர் அல் / நாத் தாதாசார்யரென்கிற பெயர் பெற்று சடையன் - இவர் மாறனலங்காரமெம
திருக்கண்ணபுரத்தந்தாதி 828 திருக்குருகைப்பெருமாள்கவிராயர் தேவரீரி எனக்கு எப்பட்டு கண்ணமங்கயும் பெருமாளை வினவி அருளுக என அவ் எல்லாச் செல்வங்களையும் பெற்றிருந்த வாறே வினவிப் பாகவத பாதரேணுவால் தால் திருக்கண்ணமங்கையாண்டான் என் பதவியுண்டாமெனக் கூற வள்ளுவர் தேவ னப்பட்டு நாதமுனிகள் திருவடிகளில் ஈடு ரீர் திருவடிப் பிரபாவத்தாலிது எனக்கு பட்டுக் கைங்கர்யபரரா யிருக்கையில் ஒரு வாய்த்த தாசையால் தேவரீரிருக்குப் நாள் பல்லக்கிலேறி வருகையில் இரண்டு பேறு வாய்க்கும் காலம் வாய்ப்பதையும் சூத்திரர் நாய்கள் பொருட்டு மாய்ந்து கிட பெருமாளை வினாவிக் - கூறுவிரேல் அரு த்தலைக் கண்டு விரக்தி பூண்டு மௌனத் கிருந்து சேவித்திருப்பேனென அவ்வாறே துடனிருந்து பெருமாளது தீர்த்தபிரசாதம் பெருமாளைப் பேறு வாய்க்குங் காலம் ஸ்வீகரித்துச் சில நாட்களிருந்து பெரு கேட்க ஆசார்ய அபிமானத்தால் முத்தி மாள்மேல் வீடுதாப் பரமபதமடைந்தவர் . சித்திக்குமெனக் கேட்டுப் பெரிய நம்பி திருக்கண்ணப்பதேவர்மறம் - நக்கீரர் கண் களிடம் உருமாறிச் சென்று மாடு மேய்ப்ண ப்பரது அன்பினை யெடுத்துப் பாடிய பலனைப்போல் கைங்கர்யம் செய்துகொண் பிரபந்தம் . கல்லாடரும் ஒன்று இப் டிருக்கையில் ஒருநாள் பெரிய நம்பிகள் பெயராலியற்றினர் . கிராமாந்தரஞ் சென்று மீள்கையில் மழை திருக்கண்ணபுரத்தாச்சான் - எழுபத்தி வெள்ளத்தில் வண்டி செலுத்திவந்து னாலு சிம்மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர் . ( குரு விளக்குக் கூட்டை ஒரு கையிலும் மாடு | பரம்பரை ) . களை ஒரு கையிலும் பற்றி வண்டி யழுந்து திருக்கலிகன்னிதாசர் - நம்பூர் வரதராஜரு மிடங்களில் வண்டியைத் தூக்கித் தாம் நம்பிகளைக் குருமாளிகையில் கொண்டு க்கு ஒரு பெயர் . நம்பிள்ளைக்கும் பெய ராம் சேர்த்தனர் . பிறகு திருக்கச்சி நம்பிகள் | திருக்களிற்றுப்படியார் - சைவ சித்தாந்த மழையால் வருந்தி மூலையில் தாம தரித் சாத்திரம் பதினான்கினுள் ஒன்று . திருக் திருந்த ஈரவுடை களைந்து பழைய வுடை கடவூர் உய்யவந்தார் அருளிச் செய்தது . யை உடுத்தித் திருமாளிகைப்புறத்தி லிருக் | திருக்காளத்தி புராணம் - திருக்காளத்தி கப் பெரியநம்பிகள் வேறு உடை கொண்டு மான்மியம் சொன்ன நூல் கருணைப்பிர மாட்டுக்காரனைத்தேடக் கச்சிநம்பிகள் எதிர் காசதேசிகர் செய்தது வாக்கண்டு திருக்கசிநம்பிகள் என வுணர் ந்து காரணம் வினவி அளவளாவி யிருந் * திருக்குருகூர்தாசர் - ஆளவந்தார் திருவடி சம்பந்தி . | தனர் . நேக்கண்ணபுாத்தந்தர் - முயை தமாய திருக்குருகூரீப்பெருமாள் கவிராசர் இவர் ர்க்கு எழுதி விடுத்த செய்யுள் . இன்று பாண்டி மண்டலத்துத் திருக்குருகூரினர் . வரிலென்னுயிரை பெறுவை யிற்றைக்கு இவர் வைசிய வைணவர் . இலக்கிய இல நின்றுவரிலதுவு நீயறிவை - வென்றி கல க்கணங்களில் வல்லவர் . மாறனலங்காரம் விமுயங்கியவா றெல்லாம் நினையாயோ மாறனகப்பொருள் குருகைமான்மியம் நெஞ்சத்து நீ . ' ' ( தமிழ்நாவலர் சரிதை ) . மாறன் கிளவிமணிமாலை முதலிய இயற்றி திருக்கண்ணமங்கையாண்டான் - நாதமுனி யவர் . களையாச்ரயித்த ஸ்ரீவைணவர் . இவர் இர திருக்திருகை - தக்ஷிணபினாகினிக்குத் தென் ண்டு நாய்கள் சண்டை யிட்டு இறக்கக் கரையிலுள்ள விஷ்ணுத் தலம் . கண்ட சொந்தக்காரர் ஒருவருக்கொருவர் திருக்குருகைப்பிரான் பிள்ளான் - பிரசண் சணடையிட்டு இறக்கக் கண்டு அப்ராக்கி ' டாம்சரான இவர் கலி ( சகசு ) - க்குமேல் ருதநித்ய சம்பந்தியான பெருமாள் திருவ பிலவளு ஐப்பசிம் திங்கட்கிழமை திரு டிகளில் பாரியாசம் செய்தபின் ஒன்றும் மலையில் ( திருவேங்கடம் ) அவதரித்தவர் . செய்யக்கூடாதெனப் பெருமாளை ஆராதி ( குருபரம்பரை ) . த்து முத்தி யடைந்தவர் . இவர் திருக் திருக்குருகைப்பிரான் பிள்ளானுக்கு உடை கண்ணமங்கையில் வாழ்க்கைப்பட்டிருந்த | யவர் இட்ட திருநாமம் . பெரிய திருமலை ஸ்ரீமந் நாதமுனிகளின் உடன்பிறந்தாள் நம்பியின் குமரர் ; இவர் குமரர் புண்டா குமார் . இவர் பராபவளும் ஆவணி திரு காகூர் . வோண நக்ஷத்திரத்தில் அவத்ரித்து லமீதிருக்குருகைப்பெருமாள்கவிராயர் அல் / நாத் தாதாசார்யரென்கிற பெயர் பெற்று சடையன் - இவர் மாறனலங்காரமெம