அபிதான சிந்தாமணி

திரிவக்கிரன் - s27 திருக்கச்சி நம்பிகள் வீடடைந்து வளம் நோக்கி மனைவியை திருக்கச்சி நம்பிகள்- இவர் பிறப்பால் லைசி வினவ அவள் எல்லாம் நீ செய்திருக்க யர், ஆளவந்தார் திருவடி சம்பந்தி, சங்கு வினவுவ தென்னென வியந்து இது பெரு கர்ணாம்சம், இளையாழ்வாரைக் காணக் மாளின் விளையாட்டெனப் புறத்தில் வந்து காஞ்சிக்கு எழுந்தருளியபோது உடைய பின்றொடர்ந் தவரை நோக்கக் காணாது வர், வர்ணாச்சிரமம் தவறித் தம்மைத் தண் பெருமாள் தமக்காக வருந்தியதற்கு வரும் டன் சமர்ப்பிக்க வெண்ணுகையில் தடுத்து தித் துதித்திருந்தவர். அவர்க்கிருந்த ஐயப்பாடுகளைப் பெருமாள் திரிவக்கிரன் - ஒரு அரக்கன்; தேவி சுசீலை நியமனப்படி இளையாழ்வாருக் சறிவித்த கபாலபரணனைக் காண்க. வர். இவர் கச்சித் திருவருளாளனுக்கு திரிவக்கிரை - மதுராபுரியில் கண்ணபிரான் ஆலவட்ட கைங்கர்யம் செய்து வரும் நாட் ஒருவவதரித்துத் திருவிளையாடல் புரிந்த களில் பெருமாள் இவரிடம் அன்புடன் காலத்தில் அவர்க்குச் சந்தனம் பூசி அவரைக் வார்த்தை சொல்லி வருவர். இவர், ஒரு கூட எண்ணங்கொண்ட குப்சை; இவளைக் நாள் அருளாளன் என்னும் சிறுவனைத் கண்ணபிரான் தீண்டிக் கூனை நிமிர்த்தி தீவட்டி பிடிக்க என்று கூறிச் சங்கி திக்கு 'இவளிடம் உபசுலோகரைப் பெற்றனர். எழுந்தருளினர். நம்பி சந்நிதிக்கு எழுந் திரிவிக்ரமருபம் - இரண்டு முகம், நான்கு தருளிய பின் மழை பிடிக்கவே, அருளா தோள் மேலிரண்டு கைகளும் இரண்டு என் வீடுவந்து உறங்கினன். நம்பி ஆல கமலம் பிடித்தவராய் மற்ற இரண்டு கை வட்ட கைங்கர்யத்தை முடித்துச் சிறுவ களும் அஞ்சவியத்தராய் கறுப்பு ரத்னாபா னைத் தேடச் சிறுவனுக்குப் பதிலாகப் பெ ணம், கறுப்பு வஸ்திரம் உடையராயிருக் ருமாள் தீவட்டி பிடித்து வந்து நம்பியை குஞ் சூரியமூர்த்தி. வீட்டில் விட நம்பியின் மனைவியார் எதிர் திரிவிகிரமன் - வாமனவுருக்கொண்டு மாவ கொண்டு சிறுவன் முன்பே வீடு வந்து லிபாலடைந்து உலகளந்து தமது தரிசனம் சேர்ந்ததனால் தீவட்டி பிடிப்பவன் யார் - தந்த விஷ்ணு மூர்த்தியின் திருக்கோலம், என்றனர். நம்பி சிறுவனை நோக்கப் பெ திரிவுக்காட்சி - ஒரு பொருளை மற்றொரு ருமாள் மறைந் தனர். நம்பி பெருமாள் பொருளாக உணர்தல், (தரு.) எழுந்தருளியதைப்பற்றி வருந்தப் பெரு திரிவேணி - கங்கை யமுனை சரஸ்வதி கூடு மாள் உன தன்பைப் பலருமுணர்ந்து பிழை மிடம். க்க இவ்வகை செய்தனமென்றனர். தம்பி திரிவேணி சங்கமம் - கங்கை, யமுனை, சிலநாளிருந்து பரமபதமடைந்தனர். இவர் சரஸ்வதி முதலிய மூன்று நதிகள் கூடு 'ஸேநாபதியாழ்வராம்சம். இவர் திருமழி மிடம். பிரயாகை (அலகாபாத்) இவ்விடம் சைக்கடுத்த பூவிருந்தவல்லியில் வீரராகவ நீராடினோர் சுவர்க்கமடைவர். தேகத்தை செட்டியார்க்குக் கமலையார் என்கிற தேவி, விட்டோர் அமிர் தமாகிய மோக்ஷத்தைப் யாரிடம் சகu (கஙக)-க்குமேற் செல்லா பெறுவர். (இருக்கு). நின்ற சௌம்யவருஷம் மாசிய சுக்கில திரிஷதர் - ஒரு முனிவர், இவர் கார்த்தவீரி தசமி வியாழக்கிழமை அவதரித்தவர். யார்ச்சுனனுக்கு அக்னியை அஸ்திரமாக இவர் தமது சகோதரருடன் தமக்கு வை அருள் செய்தவர். த்த நிதிகள் எல்லாம் பெருமாள் விஷயத் திரிஃயு - யாயித புத்திரன் (2) சந்திரவம் தில் செலவிட்டுப் பெருமாள் நியமனப்படி சத்து மதிமான் புத்திரன். செங்கழுநீர் சிந்தியிருந்த வழி நோக்கிச் திரிஹாயாணி - வேதவதியைக் காண்க. சென்று கச்சிநகர் புகுந்து பெருமாளைக் திருஆடானை-துருவாசமுனிவர் பிருகு முனி சேவித்து நியமனப்படி திரு ஆலவட்ட வரது ஆச்ரமம் அடைந்த காலத்து பிருகு கைங்காய்ஞ் செய்திருந்தவர். இவர் காஞ்சி அவரை உபசரியாததால் துருவாசர் அவ புரத்தில் கைங்கர்யஞ் செய்துகொண்டிரு ரைத் தலை ஆடுருவாகவும் உடல் யானை வடி க்கையில் வள்ளுவர் ஒருவர் இவர் பாது வமாகவும் சபித்தனர். இச்சாப வடிவொ தூளிகளைத் தம் சிரசில் கொண்டுவருதலை மிய பிருகு பூசித்த தலம். (வீரசிங்-புரா) கண்டு அவரை யாது காரணமென் திருஆப்பனூர் - சோழாந்தகன் என்னும் கேட்க அவர் பாகவத பக்தியால் நன்ன பாண்டியனிமித்தம் சிவபெருமான் ஆப்பி உண்டாமென, கம்பிகள் இது தக்கது னிடம் தோன்றிய தலம். (வீரசிங் - புரா) றென வள்ளுவர் எது தக்கதோ அ
திரிவக்கிரன் - s27 திருக்கச்சி நம்பிகள் வீடடைந்து வளம் நோக்கி மனைவியை திருக்கச்சி நம்பிகள் - இவர் பிறப்பால் லைசி வினவ அவள் எல்லாம் நீ செய்திருக்க யர் ஆளவந்தார் திருவடி சம்பந்தி சங்கு வினவுவ தென்னென வியந்து இது பெரு கர்ணாம்சம் இளையாழ்வாரைக் காணக் மாளின் விளையாட்டெனப் புறத்தில் வந்து காஞ்சிக்கு எழுந்தருளியபோது உடைய பின்றொடர்ந் தவரை நோக்கக் காணாது வர் வர்ணாச்சிரமம் தவறித் தம்மைத் தண் பெருமாள் தமக்காக வருந்தியதற்கு வரும் டன் சமர்ப்பிக்க வெண்ணுகையில் தடுத்து தித் துதித்திருந்தவர் . அவர்க்கிருந்த ஐயப்பாடுகளைப் பெருமாள் திரிவக்கிரன் - ஒரு அரக்கன் ; தேவி சுசீலை நியமனப்படி இளையாழ்வாருக் சறிவித்த கபாலபரணனைக் காண்க . வர் . இவர் கச்சித் திருவருளாளனுக்கு திரிவக்கிரை - மதுராபுரியில் கண்ணபிரான் ஆலவட்ட கைங்கர்யம் செய்து வரும் நாட் ஒருவவதரித்துத் திருவிளையாடல் புரிந்த களில் பெருமாள் இவரிடம் அன்புடன் காலத்தில் அவர்க்குச் சந்தனம் பூசி அவரைக் வார்த்தை சொல்லி வருவர் . இவர் ஒரு கூட எண்ணங்கொண்ட குப்சை ; இவளைக் நாள் அருளாளன் என்னும் சிறுவனைத் கண்ணபிரான் தீண்டிக் கூனை நிமிர்த்தி தீவட்டி பிடிக்க என்று கூறிச் சங்கி திக்கு ' இவளிடம் உபசுலோகரைப் பெற்றனர் . எழுந்தருளினர் . நம்பி சந்நிதிக்கு எழுந் திரிவிக்ரமருபம் - இரண்டு முகம் நான்கு தருளிய பின் மழை பிடிக்கவே அருளா தோள் மேலிரண்டு கைகளும் இரண்டு என் வீடுவந்து உறங்கினன் . நம்பி ஆல கமலம் பிடித்தவராய் மற்ற இரண்டு கை வட்ட கைங்கர்யத்தை முடித்துச் சிறுவ களும் அஞ்சவியத்தராய் கறுப்பு ரத்னாபா னைத் தேடச் சிறுவனுக்குப் பதிலாகப் பெ ணம் கறுப்பு வஸ்திரம் உடையராயிருக் ருமாள் தீவட்டி பிடித்து வந்து நம்பியை குஞ் சூரியமூர்த்தி . வீட்டில் விட நம்பியின் மனைவியார் எதிர் திரிவிகிரமன் - வாமனவுருக்கொண்டு மாவ கொண்டு சிறுவன் முன்பே வீடு வந்து லிபாலடைந்து உலகளந்து தமது தரிசனம் சேர்ந்ததனால் தீவட்டி பிடிப்பவன் யார் - தந்த விஷ்ணு மூர்த்தியின் திருக்கோலம் என்றனர் . நம்பி சிறுவனை நோக்கப் பெ திரிவுக்காட்சி - ஒரு பொருளை மற்றொரு ருமாள் மறைந் தனர் . நம்பி பெருமாள் பொருளாக உணர்தல் ( தரு . ) எழுந்தருளியதைப்பற்றி வருந்தப் பெரு திரிவேணி - கங்கை யமுனை சரஸ்வதி கூடு மாள் உன தன்பைப் பலருமுணர்ந்து பிழை மிடம் . க்க இவ்வகை செய்தனமென்றனர் . தம்பி திரிவேணி சங்கமம் - கங்கை யமுனை சிலநாளிருந்து பரமபதமடைந்தனர் . இவர் சரஸ்வதி முதலிய மூன்று நதிகள் கூடு ' ஸேநாபதியாழ்வராம்சம் . இவர் திருமழி மிடம் . பிரயாகை ( அலகாபாத் ) இவ்விடம் சைக்கடுத்த பூவிருந்தவல்லியில் வீரராகவ நீராடினோர் சுவர்க்கமடைவர் . தேகத்தை செட்டியார்க்குக் கமலையார் என்கிற தேவி விட்டோர் அமிர் தமாகிய மோக்ஷத்தைப் யாரிடம் சகu ( கஙக ) - க்குமேற் செல்லா பெறுவர் . ( இருக்கு ) . நின்ற சௌம்யவருஷம் மாசிய சுக்கில திரிஷதர் - ஒரு முனிவர் இவர் கார்த்தவீரி தசமி வியாழக்கிழமை அவதரித்தவர் . யார்ச்சுனனுக்கு அக்னியை அஸ்திரமாக இவர் தமது சகோதரருடன் தமக்கு வை அருள் செய்தவர் . த்த நிதிகள் எல்லாம் பெருமாள் விஷயத் திரிஃயு - யாயித புத்திரன் ( 2 ) சந்திரவம் தில் செலவிட்டுப் பெருமாள் நியமனப்படி சத்து மதிமான் புத்திரன் . செங்கழுநீர் சிந்தியிருந்த வழி நோக்கிச் திரிஹாயாணி - வேதவதியைக் காண்க . சென்று கச்சிநகர் புகுந்து பெருமாளைக் திருஆடானை - துருவாசமுனிவர் பிருகு முனி சேவித்து நியமனப்படி திரு ஆலவட்ட வரது ஆச்ரமம் அடைந்த காலத்து பிருகு கைங்காய்ஞ் செய்திருந்தவர் . இவர் காஞ்சி அவரை உபசரியாததால் துருவாசர் அவ புரத்தில் கைங்கர்யஞ் செய்துகொண்டிரு ரைத் தலை ஆடுருவாகவும் உடல் யானை வடி க்கையில் வள்ளுவர் ஒருவர் இவர் பாது வமாகவும் சபித்தனர் . இச்சாப வடிவொ தூளிகளைத் தம் சிரசில் கொண்டுவருதலை மிய பிருகு பூசித்த தலம் . ( வீரசிங் - புரா ) கண்டு அவரை யாது காரணமென் திருஆப்பனூர் - சோழாந்தகன் என்னும் கேட்க அவர் பாகவத பக்தியால் நன்ன பாண்டியனிமித்தம் சிவபெருமான் ஆப்பி உண்டாமென கம்பிகள் இது தக்கது னிடம் தோன்றிய தலம் . ( வீரசிங் - புரா ) றென வள்ளுவர் எது தக்கதோ