அபிதான சிந்தாமணி

திரிபுராந்தகன் 826 திரிலோசனதாசர் தேராகவும் உபநிடதங்கள் குதிரைகளாக திரியம்பகன் - மூன்று கண்களுடைய சிவ வும், உமையவள் சாரதியாகவும் பிரணவம் மூர்த்தி, கணபதி, வீரபத்திரர் முதலியவ சவுக்காகவும் கால சக்கரம் வில்லாகவும், | ருக்குப் பெயர். மகாமாயை நாணாகவும், பாசுபதாத்திரம் திரியு - யயாதியின் புத்திரன், இவன் புத் பூட்டி அவ் வசுரனது வலி யடக்கினர், திரன் பப்புரு. 3. ஒருகாலத்து, சத்த தந்து வென்பான் திரிலிங்கதேசம் -- (தெலுங்க தேசமெனப் செய்த யாகத்தை அழித்தற் பொருட்டு படும்). காளேச்வரம், க்ஷிதி தரம், திரா அவி யுண்ண வந்த தேவர்களை ஆகாசமே க்ஷாராமம், அல்லது ஸ்ரீசைலம் காளேச்வ தேராகவும், வாயு குதிரையாகவும், அக்னி ரம் பீமேச்வரம் இவைகளுக்கு நடுவிலிருக் வில்லாகவும், சந்திரன் நாணாகவும், வரு கும் தேசம், இவர்கள் பேசும் பாஷை ணன் அம்பாகவும் குமாரக்கடவுள் தேர்ப் தெலுங்கு. பாகனாகச் சென்று தேவர்களை வென்றவர். திரிலோகசோழன் - இவன் சோழ ராஜாக் 4. ஒரு வித்யாதர நகரம். களில் ஒருவன், இவனைப் பிரமகத்தி பிடி திரிபுராநீதகன் - திரிபுரத்தை எரிக்க எழு க்க இவன் காஞ்சிந்தி மூழ்கிப் போக்கிக் ந்த சிவன் திருவுரு. கொண்டான். | திரிலோசநன் - மூன்று கண்களையுடைய திரிபுராரி -1. திரிபுரமெரித்த சிவமூர்த்தி. சிவமூர்த்தி . | '2. ஒரு வேதியன் கங்கை யாடச்சென்று திரிலோசநசிவாசாரியார் - இவர் சித்தாந்த வழியில் யமுனை, மணிகன்னிகை ஆடுக சாராவளி யென்னும் சிவாகமபத்ததி திரு எனக் கூறக் கேட்டுப் மறித்துச் சென்று வாய் மலர்ந்தவர். இவர் சிவாகமங்களையா காசி க்ஷேத்திரத்தினையும், கங்கையையும் ராயச் சிவமூர்த்தியை வேண்டி மூன்று காணாது அசரீரி யமுனை சொற்படி செய்க கண்கள் பெற்று இப் பெயர் பெற்றனர். எனக் கூறக்கேட்டுத் திரும்புகையில் பேய் இவர் சைவ ஆமர்த்தக மடத்தைச் சேர்ந்த கள் தங்கள் பாபம் ஒழிய மணிகன்னிகை சம்புசிவாசாரியரின் மாணாக்கர். ஆட வேண்ட அங்கனம் உடன்பட்டுத் தீர் திரிலோசனதாசர் - இவர் தட்டார் ஜாதி த்தம் ஆடி நலம் அடைந்தவன். (வேதா யைச் சேர்ந்தவர்; இவரை அரசன் அழை ரண்ய - புராணம்). த்து ஜேகிர் எனும் பணிசெய்து கொடுக திரிபுருஷ்டன் - வஸுதேவருக்குத் திருதி கும்படி பொன்மணி முதலிய வுதவி இதனை யிடம் பிறந்த குமான். மூன்று தினத்திற் செய்துகொடுக்கக் கட்ட - திரிபுவனதேவன் - வச்சணந்தி, குணவீர டளையிட்டனன். - தாசர் உடன்பட்டு வரு பண்டிதர் காலத்திலிருந்தவன். கையில் பாகவதர் எதிர்வரக் கண்டு அவர் திரிபுவன வீரதேவராயன் - ஒரு அரசன், களை உபசரித்து இரண்டு நாட்கள் வரையி 'பட்டரைத் தம்மிடம் அழைத்தவன் லும் வைத்திருந் தனுப்ப அரசன் தொழ நீரிபுஷ்கரம் - ஒரு மகா க்ஷேத்ரம், லைத் தட்டார் மறந்து அரசனுக்கு அஞ்சி தீரிமதி - ஆன கதுந்துபி குமரி, இவள் ஒரு காட்டிலொளித்தனர். இவருக்கு வருந் இயக்கனை மணந்தவள். இவள் குமார், துன்பத்தை நீக்கப் பெருமாள் இவரைப் சுகோன், சுக்ரீவன், வீரன், போசன், போல் உருக்கொண்டு ஜேகிர் எனும் பணி செய்துகொண்டு அரசனிடஞ் சென்று ஆவாகன். தீரிழர்த்தி - 1, பிரம்ம, விஷ்ணு , ருத்திரர் கொடுக்க, அரசன் மகிழ்ந்து கொடுத்த கள். வெகுமானங் கொண்டு தட்டாரது மனைவி '2. அஷ்டவித்தியேசுரரில் ஒருவர். யாரிடங் கொடுத்துப் பாகவதருக்கு உண வளிக்கச்செய்து தாம் அந்த உணவில் திரிழர்த்திவாசம் - காஞ்சிக்கு ஒரு பெயர்; சிறிது வஸ்திரத்தில் முடிந்து கொண்டு கா திரிமூர்த்திகளும் இத் தலத்தில் வசித்த டடைந்து தாசரைக் கண்டு தாம் திரிலோ லால் வந்த பெயராம். சனன் பாகவதருக்கிட்ட அன்ன மயக்கத் திரியதணன் - (சூ.) அரியச்வன் குமரன். தால் வழி தெரியாது ஈண்டடைந்தேன் நீ கிரியம்சன்-(தா.) விப்ரசித்திக்குப் புத்ரன். களைத்திருக்கிறாய் இல் வுணவில் சிறிது நீரியம்பகம் - சிவமூர்த்தியின் வில், இது அருந்துக என உண்பித்து அத் தாசர், தக்ஷயஞ்ஞ அதத்தில் எடுத்தது. தம்மை யுடனழைத்துவரப் பின்றொடர்ந்து
திரிபுராந்தகன் 826 திரிலோசனதாசர் தேராகவும் உபநிடதங்கள் குதிரைகளாக திரியம்பகன் - மூன்று கண்களுடைய சிவ வும் உமையவள் சாரதியாகவும் பிரணவம் மூர்த்தி கணபதி வீரபத்திரர் முதலியவ சவுக்காகவும் கால சக்கரம் வில்லாகவும் | ருக்குப் பெயர் . மகாமாயை நாணாகவும் பாசுபதாத்திரம் திரியு - யயாதியின் புத்திரன் இவன் புத் பூட்டி அவ் வசுரனது வலி யடக்கினர் திரன் பப்புரு . 3 . ஒருகாலத்து சத்த தந்து வென்பான் திரிலிங்கதேசம் - - ( தெலுங்க தேசமெனப் செய்த யாகத்தை அழித்தற் பொருட்டு படும் ) . காளேச்வரம் க்ஷிதி தரம் திரா அவி யுண்ண வந்த தேவர்களை ஆகாசமே க்ஷாராமம் அல்லது ஸ்ரீசைலம் காளேச்வ தேராகவும் வாயு குதிரையாகவும் அக்னி ரம் பீமேச்வரம் இவைகளுக்கு நடுவிலிருக் வில்லாகவும் சந்திரன் நாணாகவும் வரு கும் தேசம் இவர்கள் பேசும் பாஷை ணன் அம்பாகவும் குமாரக்கடவுள் தேர்ப் தெலுங்கு . பாகனாகச் சென்று தேவர்களை வென்றவர் . திரிலோகசோழன் - இவன் சோழ ராஜாக் 4 . ஒரு வித்யாதர நகரம் . களில் ஒருவன் இவனைப் பிரமகத்தி பிடி திரிபுராநீதகன் - திரிபுரத்தை எரிக்க எழு க்க இவன் காஞ்சிந்தி மூழ்கிப் போக்கிக் ந்த சிவன் திருவுரு . கொண்டான் . | திரிலோசநன் - மூன்று கண்களையுடைய திரிபுராரி - 1 . திரிபுரமெரித்த சிவமூர்த்தி . சிவமூர்த்தி . | ' 2 . ஒரு வேதியன் கங்கை யாடச்சென்று திரிலோசநசிவாசாரியார் - இவர் சித்தாந்த வழியில் யமுனை மணிகன்னிகை ஆடுக சாராவளி யென்னும் சிவாகமபத்ததி திரு எனக் கூறக் கேட்டுப் மறித்துச் சென்று வாய் மலர்ந்தவர் . இவர் சிவாகமங்களையா காசி க்ஷேத்திரத்தினையும் கங்கையையும் ராயச் சிவமூர்த்தியை வேண்டி மூன்று காணாது அசரீரி யமுனை சொற்படி செய்க கண்கள் பெற்று இப் பெயர் பெற்றனர் . எனக் கூறக்கேட்டுத் திரும்புகையில் பேய் இவர் சைவ ஆமர்த்தக மடத்தைச் சேர்ந்த கள் தங்கள் பாபம் ஒழிய மணிகன்னிகை சம்புசிவாசாரியரின் மாணாக்கர் . ஆட வேண்ட அங்கனம் உடன்பட்டுத் தீர் திரிலோசனதாசர் - இவர் தட்டார் ஜாதி த்தம் ஆடி நலம் அடைந்தவன் . ( வேதா யைச் சேர்ந்தவர் ; இவரை அரசன் அழை ரண்ய - புராணம் ) . த்து ஜேகிர் எனும் பணிசெய்து கொடுக திரிபுருஷ்டன் - வஸுதேவருக்குத் திருதி கும்படி பொன்மணி முதலிய வுதவி இதனை யிடம் பிறந்த குமான் . மூன்று தினத்திற் செய்துகொடுக்கக் கட்ட - திரிபுவனதேவன் - வச்சணந்தி குணவீர டளையிட்டனன் . - தாசர் உடன்பட்டு வரு பண்டிதர் காலத்திலிருந்தவன் . கையில் பாகவதர் எதிர்வரக் கண்டு அவர் திரிபுவன வீரதேவராயன் - ஒரு அரசன் களை உபசரித்து இரண்டு நாட்கள் வரையி ' பட்டரைத் தம்மிடம் அழைத்தவன் லும் வைத்திருந் தனுப்ப அரசன் தொழ நீரிபுஷ்கரம் - ஒரு மகா க்ஷேத்ரம் லைத் தட்டார் மறந்து அரசனுக்கு அஞ்சி தீரிமதி - ஆன கதுந்துபி குமரி இவள் ஒரு காட்டிலொளித்தனர் . இவருக்கு வருந் இயக்கனை மணந்தவள் . இவள் குமார் துன்பத்தை நீக்கப் பெருமாள் இவரைப் சுகோன் சுக்ரீவன் வீரன் போசன் போல் உருக்கொண்டு ஜேகிர் எனும் பணி செய்துகொண்டு அரசனிடஞ் சென்று ஆவாகன் . தீரிழர்த்தி - 1 பிரம்ம விஷ்ணு ருத்திரர் கொடுக்க அரசன் மகிழ்ந்து கொடுத்த கள் . வெகுமானங் கொண்டு தட்டாரது மனைவி ' 2 . அஷ்டவித்தியேசுரரில் ஒருவர் . யாரிடங் கொடுத்துப் பாகவதருக்கு உண வளிக்கச்செய்து தாம் அந்த உணவில் திரிழர்த்திவாசம் - காஞ்சிக்கு ஒரு பெயர் ; சிறிது வஸ்திரத்தில் முடிந்து கொண்டு கா திரிமூர்த்திகளும் இத் தலத்தில் வசித்த டடைந்து தாசரைக் கண்டு தாம் திரிலோ லால் வந்த பெயராம் . சனன் பாகவதருக்கிட்ட அன்ன மயக்கத் திரியதணன் - ( சூ . ) அரியச்வன் குமரன் . தால் வழி தெரியாது ஈண்டடைந்தேன் நீ கிரியம்சன் - ( தா . ) விப்ரசித்திக்குப் புத்ரன் . களைத்திருக்கிறாய் இல் வுணவில் சிறிது நீரியம்பகம் - சிவமூர்த்தியின் வில் இது அருந்துக என உண்பித்து அத் தாசர் தக்ஷயஞ்ஞ அதத்தில் எடுத்தது . தம்மை யுடனழைத்துவரப் பின்றொடர்ந்து