அபிதான சிந்தாமணி

- 825 - திரிபணி பனத தான் தவத்திலிருக்கையில் எவல் திரிதசீ- அகத்தியர் குமரர் ; தாய் உலோபா செய்யக் கட்டளையிட்டுப் பன்னிரண்டு முத்திரை. வருஷம் யோகத்திருந்தனர். அச் சமயத் தீரிதண்டி - சந்நியாசி இவன் வாக் தண்டம், தில் விசுவாமித்திரர் குடும்பத்தைக்காக்க கர்மதண்டம், மனோதண்டம் மூன்று உணவுகாணப்படாது வசிஷ்டதேனுவைக் முடைமை யினிப் பெயர் பெற்றான். கொன்று விசுவாமித்திர குடும்பத்திற்குக் (வாயு புராணம்) கொடுத்துத் தானும் புசித்தனன். இதனை கிரிதர் - கௌதம புத்திரர், இவர் வேதத் யறிந்த வசிட்டர் உன்னை இப்பொழுதே தில் வல்ல சாந்தர் இவர்க்கு எகதர், திவிதர் கொல்வேன் உன் தந்தைக்கு உன்னை அரச என இரண்டு சகோதரர் இருந்தனர். இவ ாைக்கு கிறேனென்று வாக்களித்ததால் ர்கள் யாகத்தின் பொருட்டுப் பொருள் சம் மனம் வரவில்லையாயினும், நீ பரஸ்திரீக பாதிக்க விரும்பித் திரிதரை முன்னிட்டுப் ளைப் புணர்ந்ததும், ஜீவ ஹிமசை செய்த பொருள்களும் பசுக்களும் சம்பாதித்து தும், பசுவைக் கொன்றதுமாகிய மூன்று வருகையில் திரிதர் முன் சென்றார். சென்ற குற்றங்களைச் செய்தனை உன் குற்றத்திற் திரிதருக்குச் செந்நாயொன்று காணப்பட் காக முன்னமே யுன் தலையில் சங்கினை டது. அதைக் கண்டு பயந்து திரிதர் கிண யடிக்கவேண்டும் ; அவை மூன்றினையுஞ் ற்றில் விழுந்தார். பின்வந்த சகோதரர்கள் சேர்த்து அடிக்கிறேனென்று அவன் தலை இவரால் நமக்கு லாபங் கிடையாதென்று யில் சங்கடிக்கச் சத்தியவதனன் எனும் கிணற்றிலேயே விட்டுச் சென்றனர். திரி பெயர் நீங்கித் திரிசங்காயினன். (சிவமகா தர் கிணற்றிலிருந்தபடி அடைந்த ஜலத் புராணம்). இவன் தேவி சத்யாதை. தைத் தோண்டித் தொங்கிய கொடியைச் (சங்கு - முளை.) சத்திய விரதனைக்காண்க. சோமரசமாகவும் நீரை நெய்யாகச் செய்து 3. அவிபூ குமரன் இவன் குமரன் சித்தி ஓமஞ் செய்தார். தேவர்கள் இவர் செய்த ராதன்; இவன் ஒருவேதியன் கிருத்திகா யஞ்ஞத்திற்கு வந்து பாகங்கொண்டு அவ விரதம் அநுஷ்டித்து அரசன் ஆயினன். ரைக் கிணற்றினின்றே சரஸ்வதியை திரிசடை - விபீஷணன் குமரி. சாநகி இலங் அக்கிணற்றில் பெருகச் செய்தனர். சரஸ் கையில் சிறையிருந்தகாலத்து அவளைத் வதி பெருகி யிவரை வெளிப்படுத்தினள். தேற்றியவள். பிரமாத்திரத்தால் மூர்ச் திரிதர் தேவர்களை நோக்கி இதில் எவர்கள் சித்த இராமலக்குமணரைக்கண்டு சீதா ஸ்நானஞ் செய்யினும் அவர்கள் எல்லா பிராட்டி துக்கித்தகாலத்து அவளைத் தேற் யாக பலன்களையுமடைய வரம் பெற்றனர். றியவள். இவர் தம்மைக் கிணற்றினின்று மீட்காத திரிசதசு - (ச.) புருகுச்சன் குமரன், (சூ.) உடன்பிறந்தாரைச் செந்நாய் குரங்குகளா * மாந்தாதாவுக்கு இந்திரன் இட்டபெயர். கச் சபித்தனர். பலராமர் தீர்த்தயாத்திரை திரிசந்ரிதிகை பீடம் - சத்தி பீடங்களில் யில் இதில் ஸ்நானஞ்செய்தார். (பா - சல்.) ஒன்று . | தீரீதன்வா - (சூ.) விசுமன் குமரன்; தண்டி திரிசஷ்டிசலாகாபுருஷர்கள் -சைநசமயங்யால் சிவநாமம் ஓதி அச்வமே தபல மடைந் காண்க. தவன். திரிசகன் - நாலாமன் வந்தாத் திந்திரன். திரிதன்வன் - திரையாரணி தந்தை. சுமநன் திரிசிரன் - 1. விசிரவசுவிற்குக் காலையிடத் குமான். | துதித்த குமான். இவன் சூர்ப்பநகையாற் திரிதன் -1. பிரமன் புத்திரன். றூண்டப்பட்டு இராமபிரானிடம் யுத்தத் 2. கௌதம புத்திரன். திற்குவந்து இரண்டு தலையிழந்து பிறகு திரிதிவை - ஒருநதி, இது பாரிபத்ர பர்வ ஒரு சிரத்துடன் மாயத்தால் யுத்தஞ் செய் தத்தில் உற்பத்தியாவது. கிறந்தவன். இவனுக்கு மூன்று சிரம். (தீரி தீனஸ் பிர்த்து ஒரு திதியாவது, ஒரு 2. சங்கராசனைக் காண்க. நக்ஷத்திரமாவது, ஒரு யோகமாவது மூன்று திரிசிரா - இராவணன் குமான் ; அதிகாயன் நாட்களிற் கலந்திருப்பது. -யக்கத்தில் அநுமனால் கொல்லப்பட்டவன். தீர்தூலழனி -ஒரு தவசி. சூல பீடம் - சத்தி பீடங்களில் ஒன்று. திரிபணி -1. அஃதாவது உபமானப்பொ கிரிசொல் - கற்றவர்க்கே பொருள் விளங் ருளானது அப்பொழுது நிகழ்கின்ற செய் கையிற் பயன்படுதற் பொருட்டு உபமே தஞ் சொல்,
- 825 - திரிபணி பனத தான் தவத்திலிருக்கையில் எவல் திரிதசீ - அகத்தியர் குமரர் ; தாய் உலோபா செய்யக் கட்டளையிட்டுப் பன்னிரண்டு முத்திரை . வருஷம் யோகத்திருந்தனர் . அச் சமயத் தீரிதண்டி - சந்நியாசி இவன் வாக் தண்டம் தில் விசுவாமித்திரர் குடும்பத்தைக்காக்க கர்மதண்டம் மனோதண்டம் மூன்று உணவுகாணப்படாது வசிஷ்டதேனுவைக் முடைமை யினிப் பெயர் பெற்றான் . கொன்று விசுவாமித்திர குடும்பத்திற்குக் ( வாயு புராணம் ) கொடுத்துத் தானும் புசித்தனன் . இதனை கிரிதர் - கௌதம புத்திரர் இவர் வேதத் யறிந்த வசிட்டர் உன்னை இப்பொழுதே தில் வல்ல சாந்தர் இவர்க்கு எகதர் திவிதர் கொல்வேன் உன் தந்தைக்கு உன்னை அரச என இரண்டு சகோதரர் இருந்தனர் . இவ ாைக்கு கிறேனென்று வாக்களித்ததால் ர்கள் யாகத்தின் பொருட்டுப் பொருள் சம் மனம் வரவில்லையாயினும் நீ பரஸ்திரீக பாதிக்க விரும்பித் திரிதரை முன்னிட்டுப் ளைப் புணர்ந்ததும் ஜீவ ஹிமசை செய்த பொருள்களும் பசுக்களும் சம்பாதித்து தும் பசுவைக் கொன்றதுமாகிய மூன்று வருகையில் திரிதர் முன் சென்றார் . சென்ற குற்றங்களைச் செய்தனை உன் குற்றத்திற் திரிதருக்குச் செந்நாயொன்று காணப்பட் காக முன்னமே யுன் தலையில் சங்கினை டது . அதைக் கண்டு பயந்து திரிதர் கிண யடிக்கவேண்டும் ; அவை மூன்றினையுஞ் ற்றில் விழுந்தார் . பின்வந்த சகோதரர்கள் சேர்த்து அடிக்கிறேனென்று அவன் தலை இவரால் நமக்கு லாபங் கிடையாதென்று யில் சங்கடிக்கச் சத்தியவதனன் எனும் கிணற்றிலேயே விட்டுச் சென்றனர் . திரி பெயர் நீங்கித் திரிசங்காயினன் . ( சிவமகா தர் கிணற்றிலிருந்தபடி அடைந்த ஜலத் புராணம் ) . இவன் தேவி சத்யாதை . தைத் தோண்டித் தொங்கிய கொடியைச் ( சங்கு - முளை . ) சத்திய விரதனைக்காண்க . சோமரசமாகவும் நீரை நெய்யாகச் செய்து 3 . அவிபூ குமரன் இவன் குமரன் சித்தி ஓமஞ் செய்தார் . தேவர்கள் இவர் செய்த ராதன் ; இவன் ஒருவேதியன் கிருத்திகா யஞ்ஞத்திற்கு வந்து பாகங்கொண்டு அவ விரதம் அநுஷ்டித்து அரசன் ஆயினன் . ரைக் கிணற்றினின்றே சரஸ்வதியை திரிசடை - விபீஷணன் குமரி . சாநகி இலங் அக்கிணற்றில் பெருகச் செய்தனர் . சரஸ் கையில் சிறையிருந்தகாலத்து அவளைத் வதி பெருகி யிவரை வெளிப்படுத்தினள் . தேற்றியவள் . பிரமாத்திரத்தால் மூர்ச் திரிதர் தேவர்களை நோக்கி இதில் எவர்கள் சித்த இராமலக்குமணரைக்கண்டு சீதா ஸ்நானஞ் செய்யினும் அவர்கள் எல்லா பிராட்டி துக்கித்தகாலத்து அவளைத் தேற் யாக பலன்களையுமடைய வரம் பெற்றனர் . றியவள் . இவர் தம்மைக் கிணற்றினின்று மீட்காத திரிசதசு - ( . ) புருகுச்சன் குமரன் ( சூ . ) உடன்பிறந்தாரைச் செந்நாய் குரங்குகளா * மாந்தாதாவுக்கு இந்திரன் இட்டபெயர் . கச் சபித்தனர் . பலராமர் தீர்த்தயாத்திரை திரிசந்ரிதிகை பீடம் - சத்தி பீடங்களில் யில் இதில் ஸ்நானஞ்செய்தார் . ( பா - சல் . ) ஒன்று . | தீரீதன்வா - ( சூ . ) விசுமன் குமரன் ; தண்டி திரிசஷ்டிசலாகாபுருஷர்கள் - சைநசமயங்யால் சிவநாமம் ஓதி அச்வமே தபல மடைந் காண்க . தவன் . திரிசகன் - நாலாமன் வந்தாத் திந்திரன் . திரிதன்வன் - திரையாரணி தந்தை . சுமநன் திரிசிரன் - 1 . விசிரவசுவிற்குக் காலையிடத் குமான் . | துதித்த குமான் . இவன் சூர்ப்பநகையாற் திரிதன் - 1 . பிரமன் புத்திரன் . றூண்டப்பட்டு இராமபிரானிடம் யுத்தத் 2 . கௌதம புத்திரன் . திற்குவந்து இரண்டு தலையிழந்து பிறகு திரிதிவை - ஒருநதி இது பாரிபத்ர பர்வ ஒரு சிரத்துடன் மாயத்தால் யுத்தஞ் செய் தத்தில் உற்பத்தியாவது . கிறந்தவன் . இவனுக்கு மூன்று சிரம் . ( தீரி தீனஸ் பிர்த்து ஒரு திதியாவது ஒரு 2 . சங்கராசனைக் காண்க . நக்ஷத்திரமாவது ஒரு யோகமாவது மூன்று திரிசிரா - இராவணன் குமான் ; அதிகாயன் நாட்களிற் கலந்திருப்பது . - யக்கத்தில் அநுமனால் கொல்லப்பட்டவன் . தீர்தூலழனி - ஒரு தவசி . சூல பீடம் - சத்தி பீடங்களில் ஒன்று . திரிபணி - 1 . அஃதாவது உபமானப்பொ கிரிசொல் - கற்றவர்க்கே பொருள் விளங் ருளானது அப்பொழுது நிகழ்கின்ற செய் கையிற் பயன்படுதற் பொருட்டு உபமே தஞ் சொல்