அபிதான சிந்தாமணி

திதித்யாசயம் 819 தித்தன் பக்கம் கிருஷ்ணபக்ஷம் எனவும் குகு என தமிக்கு - உக, தசமிக்கு - கூ, ஏகாத வும் பெயர் பெறும். இவற்றில் பிரதமை, சிக்கு - க, துவாதசிக்கு - கரு, திரயோத ஷஷ்டி, ஏகாதசி மூன்றும் தந்தை எனப் சிக்கு - உக, சதுர்த்தசிக்கு - எ, பூரணை படும். துவிதியை, சப்தமி, துவாதசி மூன் க்கு - உக, அமாவாசைக்கு-சு, இந்த நாழி றும் பத்திரை எனப்படும். திரிதியை, கைகளுக்குமேல் - ச நாழிகை த்யாஜ்யம் அஷ்டமி, திரயோதசி மூன்றும் சயை திதிதாயம் தீனத்ரயம் - ஒரு வாரத்தில் (கூ) எனப்படும். சதுர்த்தி, நவமி, சதுர்த்தசி திதிகள் (ங) நக த்ரங்கள் வருதல், இவ் மூன்றும் இருத்தை எனப்படும். பஞ்சமி, வகை நாட்களில் தேவ உற்சவாதி சுப தசமி, பௌர்ணமி மூன்றும் பூரணை எனப் ' காரியங்கள் கூடா. (விதானமாலை). படும். இவற்றுள் நந்தையும், பத்திரையும் திதி நக்ஷத்ரயோகங்களின் விருத்தி க்ஷயம் - சுபகாரியங்கள் செய்ய ஆகா. திதி அமுத - நக்ஷத்திரவர்த்தனை, நாழிகை ஆறரை, யோகங்களாவன - ஞாயிற்றுக்கிழமையில் க்ஷயம் - நான்கேகால். யோகவர்த்தனை பிரதமையும், ஷஷ்டியும் ; திங்கட்கிழமை | நாழிகை (க) கூயம் (அ) திதிவர்த்தனை யில் துவிதியையும், சப்தமியும்; செவ்வாய்க் | நாழிகை (ருவ) க்ஷயம் ஆறரை. கிழமையில் சதுர்த்தசியும்; புதன்கிழமை திதியமீர்தயோகம் -திதிகளைக் காண்க. யில் அஷ்டமியும், திரிதியையும், திரயோ திதியன் - நெடுஞ்செழியனால் தலையாலங்கா தசியும், வியாழக்கிழமையில் நவமியும் ; னத்துச் செருவெல்லப்பட்டவன். இவன் வெள்ளிக்மெமையில் எகாகசியம் : சனிக் குறுக்கை யென்னும் ஊர்ப்புறத்து அன்னி கிழமையில் சதுர்த்தசியும் வருவன. சுப யொடு பொருது அவனது நாவன்மரத்தை யோகங்கள் - ஞாயிற்றுக்கிழமையிற் அஷ்வெட்டியவன். -மியும், திங்களில் நவமியும், செவ்வாயில் திதியாதிபலம் - தத்தமுடைய நட்பாட்சி ஷஷ்டியும், புதனில் திரிதியையும், வியா உச்சத்தினும், வர்க்கோ தயத்தினும், வக் ழனில் ஏகாதசியும், வெள்ளியில் திரியோ | ரித்தகாலத்தினும் மும்மடி பலமுண்டாம். தசியும், சனியில் சதுர்த்த சியும் வருவன. அத்தமித்து நின்ற பொழுதும், நீச்சத்து நாச யோகங்கள் - ஞாயிறில் சதுர்த்தசியும், நின்ற பொழுதும் பாதிப் பலமுண்டாம். திங்களில் ஷஷ்டியும், செவ்வாயில் சப்தமி சத்ருபவனத்தில் நின்ற பொழுது காற்பல யும், புதனில் துவிதியையும், வியாழனில் முண்டாம். திதியில் வாரம் பலம்; இவ் அஷ்டமியும், வெள்ளியில் நவமியும், சனி விரண்டினும் நக்ஷத்திரம் பலம்; இம்மூன் யில் சப்தமியும் வருவன. ஞாயிறில் பஞ்ச றினும் உதயம் பலம்; இந் நான்கினும் உத மியும், கார்த்திகையும் ; திங்களில் துவிதி யத்து நின்ற பிரகஸ்பதியும், சுக்ரனும் பல யைபும், சித்திரையும் ; செவ்வாயில் பூர வான்கள். (விதான மாலை). ணையும், போகணியும்; புதனில் சப்தமியும், திதிராசிதோஷம் - திரிதியையில் சிங்கம், பரணியும், வியாழனில் திரயோதசியும், மகரம்; சப்தமியில் கர்க்கடகம், தனு; பஞ் அனுஷமும் ; வெள்ளியில் ஷஷ்டியும், சமியில் கன்னி, மிதுனம் ; திரயோதசியில் திருவோணமும் ; சனியில் அஷ்டமியும், இடபம், மீனம்; ஏகாதசியில் தனு, மீனம், ரேவதியும் வருவனவாம். அக்னி யோகங் நவமியில் விரிச்சிகம், சிங்கம் ; பிரதமையில் கள் - ஞாயிறில் துவாதசியும், திங்களில் மகரம், துலாம் இந்தத் திதிகளில் இந்த ஷஷ்டியும், செவ்வாயில் சப்தமியும், வெள் இராசிகளு தயமாகச் சுபம்கூடாது. (விதா.) ளியில் தசமியும், சனியில் ஏகாதசியும் வரு தீதீக்ஷ- மகா மனுவின் குமரன். இவன் வனவாம். தக்க யோகங்கள் - ஞாயிறில் குமரன் குருசத்திரன். துவாதசியும், திங்களில் ஏகாதசியும், செவ் திதிக்ஷப்தி - பிராதா இறந்தவன், தமயன வாயில் பஞ்சமியும், புதனில் துவிதியை மனைவி புத்திர உற்பத்திக்காகத் தர்மமாகத் யும், வியாழனில் ஷஷ்டியும், வெள்ளியில் தன்னிடத்தில் வந்திருந்தபோதிலும் அவ அஷ்டமியும், சனியில் நவமியும் வருவன ளிடத்துக் காமத்தினால் 'ஆலிங்கன முத வாம். விய சிருங்கார சேஷ்டை செய்கிறவன் நிதித்யாசியம் - பிரதமைக்கு - உச, அஷ்ட தீதீக்ஷை - தக்ஷகனுக்குப் பிரசூதியிடத் மிக்கு - 20, த்விதியைக்கு - கஉ, திரிதி | துதித்த குமரி, யமன் தேவி. யைக்கு - குரு, சதுர்த்திக்கும் நவமிக்கும் - தித்தன் - உறையூரிலிருந்த சோழன், சோ இ, பஞ்சமிக்கும் ஷஷ்டிக்கும் - செ, சப் முன் பிண்டநெல்லி நாட்டினன். கோர்
திதித்யாசயம் 819 தித்தன் பக்கம் கிருஷ்ணபக்ஷம் எனவும் குகு என தமிக்கு - உக தசமிக்கு - கூ ஏகாத வும் பெயர் பெறும் . இவற்றில் பிரதமை சிக்கு - துவாதசிக்கு - கரு திரயோத ஷஷ்டி ஏகாதசி மூன்றும் தந்தை எனப் சிக்கு - உக சதுர்த்தசிக்கு - பூரணை படும் . துவிதியை சப்தமி துவாதசி மூன் க்கு - உக அமாவாசைக்கு - சு இந்த நாழி றும் பத்திரை எனப்படும் . திரிதியை கைகளுக்குமேல் - நாழிகை த்யாஜ்யம் அஷ்டமி திரயோதசி மூன்றும் சயை திதிதாயம் தீனத்ரயம் - ஒரு வாரத்தில் ( கூ ) எனப்படும் . சதுர்த்தி நவமி சதுர்த்தசி திதிகள் ( ) நக த்ரங்கள் வருதல் இவ் மூன்றும் இருத்தை எனப்படும் . பஞ்சமி வகை நாட்களில் தேவ உற்சவாதி சுப தசமி பௌர்ணமி மூன்றும் பூரணை எனப் ' காரியங்கள் கூடா . ( விதானமாலை ) . படும் . இவற்றுள் நந்தையும் பத்திரையும் திதி நக்ஷத்ரயோகங்களின் விருத்தி க்ஷயம் - சுபகாரியங்கள் செய்ய ஆகா . திதி அமுத - நக்ஷத்திரவர்த்தனை நாழிகை ஆறரை யோகங்களாவன - ஞாயிற்றுக்கிழமையில் க்ஷயம் - நான்கேகால் . யோகவர்த்தனை பிரதமையும் ஷஷ்டியும் ; திங்கட்கிழமை | நாழிகை ( ) கூயம் ( ) திதிவர்த்தனை யில் துவிதியையும் சப்தமியும் ; செவ்வாய்க் | நாழிகை ( ருவ ) க்ஷயம் ஆறரை . கிழமையில் சதுர்த்தசியும் ; புதன்கிழமை திதியமீர்தயோகம் - திதிகளைக் காண்க . யில் அஷ்டமியும் திரிதியையும் திரயோ திதியன் - நெடுஞ்செழியனால் தலையாலங்கா தசியும் வியாழக்கிழமையில் நவமியும் ; னத்துச் செருவெல்லப்பட்டவன் . இவன் வெள்ளிக்மெமையில் எகாகசியம் : சனிக் குறுக்கை யென்னும் ஊர்ப்புறத்து அன்னி கிழமையில் சதுர்த்தசியும் வருவன . சுப யொடு பொருது அவனது நாவன்மரத்தை யோகங்கள் - ஞாயிற்றுக்கிழமையிற் அஷ்வெட்டியவன் . - மியும் திங்களில் நவமியும் செவ்வாயில் திதியாதிபலம் - தத்தமுடைய நட்பாட்சி ஷஷ்டியும் புதனில் திரிதியையும் வியா உச்சத்தினும் வர்க்கோ தயத்தினும் வக் ழனில் ஏகாதசியும் வெள்ளியில் திரியோ | ரித்தகாலத்தினும் மும்மடி பலமுண்டாம் . தசியும் சனியில் சதுர்த்த சியும் வருவன . அத்தமித்து நின்ற பொழுதும் நீச்சத்து நாச யோகங்கள் - ஞாயிறில் சதுர்த்தசியும் நின்ற பொழுதும் பாதிப் பலமுண்டாம் . திங்களில் ஷஷ்டியும் செவ்வாயில் சப்தமி சத்ருபவனத்தில் நின்ற பொழுது காற்பல யும் புதனில் துவிதியையும் வியாழனில் முண்டாம் . திதியில் வாரம் பலம் ; இவ் அஷ்டமியும் வெள்ளியில் நவமியும் சனி விரண்டினும் நக்ஷத்திரம் பலம் ; இம்மூன் யில் சப்தமியும் வருவன . ஞாயிறில் பஞ்ச றினும் உதயம் பலம் ; இந் நான்கினும் உத மியும் கார்த்திகையும் ; திங்களில் துவிதி யத்து நின்ற பிரகஸ்பதியும் சுக்ரனும் பல யைபும் சித்திரையும் ; செவ்வாயில் பூர வான்கள் . ( விதான மாலை ) . ணையும் போகணியும் ; புதனில் சப்தமியும் திதிராசிதோஷம் - திரிதியையில் சிங்கம் பரணியும் வியாழனில் திரயோதசியும் மகரம் ; சப்தமியில் கர்க்கடகம் தனு ; பஞ் அனுஷமும் ; வெள்ளியில் ஷஷ்டியும் சமியில் கன்னி மிதுனம் ; திரயோதசியில் திருவோணமும் ; சனியில் அஷ்டமியும் இடபம் மீனம் ; ஏகாதசியில் தனு மீனம் ரேவதியும் வருவனவாம் . அக்னி யோகங் நவமியில் விரிச்சிகம் சிங்கம் ; பிரதமையில் கள் - ஞாயிறில் துவாதசியும் திங்களில் மகரம் துலாம் இந்தத் திதிகளில் இந்த ஷஷ்டியும் செவ்வாயில் சப்தமியும் வெள் இராசிகளு தயமாகச் சுபம்கூடாது . ( விதா . ) ளியில் தசமியும் சனியில் ஏகாதசியும் வரு தீதீக்ஷ - மகா மனுவின் குமரன் . இவன் வனவாம் . தக்க யோகங்கள் - ஞாயிறில் குமரன் குருசத்திரன் . துவாதசியும் திங்களில் ஏகாதசியும் செவ் திதிக்ஷப்தி - பிராதா இறந்தவன் தமயன வாயில் பஞ்சமியும் புதனில் துவிதியை மனைவி புத்திர உற்பத்திக்காகத் தர்மமாகத் யும் வியாழனில் ஷஷ்டியும் வெள்ளியில் தன்னிடத்தில் வந்திருந்தபோதிலும் அவ அஷ்டமியும் சனியில் நவமியும் வருவன ளிடத்துக் காமத்தினால் ' ஆலிங்கன முத வாம் . விய சிருங்கார சேஷ்டை செய்கிறவன் நிதித்யாசியம் - பிரதமைக்கு - உச அஷ்ட தீதீக்ஷை - தக்ஷகனுக்குப் பிரசூதியிடத் மிக்கு - 20 த்விதியைக்கு - கஉ திரிதி | துதித்த குமரி யமன் தேவி . யைக்கு - குரு சதுர்த்திக்கும் நவமிக்கும் - தித்தன் - உறையூரிலிருந்த சோழன் சோ பஞ்சமிக்கும் ஷஷ்டிக்கும் - செ சப் முன் பிண்டநெல்லி நாட்டினன் . கோர்