அபிதான சிந்தாமணி

திடவிரதன் 318 திதிகளாவன திடவீரதன் - ஒரு அரசன், வேட்டைமேற் | சென்று ஆதித்ய கிரியாவிசேஷங்களைக் சென்று தாகத்தால் விஷங்கலந்த நீரை கூறினவன். (பவிஷ்யத் - புரா.) யுண்டு சிவபூசையால் அதைப் போக்கிக் திண்டிமன் - வேதாந்ததேசிகரிடம் வாதிட் கொண்டவன். டுத் தோற்ற கவி. தீடன் -1. (சங்.) மதிவான் குமான், மனைவி தீண்டீரன் - ஒரு அசுரன், இவன் தேவர் காளிந்தி. களை வருத்தத் தேவர்கள் அரியைப் பிரார் 2. திரிகர்த்த ன் தம்பி. த்திக்க விஷ்ணு மூர்த்தி நாம் பூமியில் மல் திட்டத்துய்ம்ம ன் - துருபதன் குமரன். லிகார்ச்சுனனாய் அவதரித்து உமது துன் யாகத்தில் தேருடன் பிறந்தவன். திரௌ பத்தை நீக்குகிறோம் என்றபடி அவ்வாறு பதியின் சகோதரன். பாரதயுத்தத்தில் ஸ்ரீசந்திரன் என்பானுக்குக் குமரராய் அவ சேநாபதியாயிருந்தவன். இவனை அக்கி தரித்து அசுரனைக் கொன்றனர். மல்லி அம்சம் என்பர். இவன் குமரன் திருஷ்ட கார்ச்சுனனைக் காண்க. கேது, அக்கியும்சம். இரண்டாநாள் பாண் திதளாசுரன் - தேவர்களை வருத்தித் தெய்வ டவர் சேநாபதி: | லோகத்தை தன் வசப்படுத்தி யிருந்து சிவ திட்டிவிடம் - கண்களில் விடமுடையதோர் மூர்த்தியா லிறந்த அசுரன். பாம்பு. இது நஞ்சுவிழியாவெனும், அழற் |தீதி - 1. காச்யபர் தேவி, தக்ஷன் குமரிய கணாகம் எனவும் வழங்கப்படும். (Ep ரில் ஒருத்தி, தைத்தியரைப் பெற்றவள். graphia Indios, Vol. 3. Page. 232) திருப்பாற்கடல் கடைந்தகாலத்துத் தேவர் காண்க. செய்த வஞ்சனையால் சினங்கொண்டு காசி திணகன் - ஒரு க்ஷத்திரியன். பர் சொற்படி (க,000) வருஷம் தவஞ் திணை - 1. (உ) உயர்திணை, அஃறிணை, செய்கையில் இந்திரன், ஒருநாளுறங்குகை (ரு) குறிஞ்சி, பாலை, முல்லை, மருதம், நெய் யில் வாயு வுருவமாக வயிற்றில் புகுந்து தல் இவை முறையே மலை, மணற்காடு, பிண்டத்தை (எ) கூராகச் செய்து நீங்கி காடு, ஊர், கடல்சார்ந்த நிலங்கள். னன், அவர்களே மருத்துக்கள். இரண்ய '2. (உ) அகத்திணை, புறத்திணை. னிரண்யாக்ஷனை (500) வருஷம் சுமந்து திணைமாலை நூற்றைம்பது.- மதுரைத் தமி பெற்றவள். | ழாசிரியர் மாக்காயனார் மாணாக்கர் கணி 2. இவள் அதிதி இந்திரனைப் பெற்றது மேதாவியர் இயற்றியது. அகப்பொருளை போல் தானும் ஒரு குமானைப் பெறக் காசி நதிணைக்கும் முப்பது முப்பதாகப் பாடிய பரை வேண்டிப் பெறுமளவில் வலிமை நூற்றைம்பது வெண்பாக்களை யுடையது. கண்ட அதிதி பொறாமை கொண்டு இந்தி திணைமொழி ஐம்பது -1. ஐந்திணையைப் ரனை நோக்கி உன் பகைவனைக் கொல்க பற்றிச் சாத்தாந்தையார் மகனார் கண்ணன் என இந்திரன் இவள் வயிற்றிற் புகுந்து 'சேந்தனாரா லியற்றப்பட்ட தமிழ் நூல். எழு கூறாகச் சிசுவைச் சேதித்தனால் திதி இது சங்கமருவிய நூல், ஐந்திணையிற் யுணர்ந்து அதிதியை வசுதேவர் தேவியா சேர்ந்தது. கப் பிறந்து எழு குமாரர்களைப் பெற்று 2. கண்ண ஞ்சேந்தனாரியற்றியது. ஒவ் அதனால் வருத்தமுறவும், இந்திரனைத் தன் வோர் அகப்பொருட்டிணைக்கும் பத்தாகப் பதமிழந்து துன்புறவும் சாப மளித்தவள். பாடிய ஐம்பது வெண்பாக்களை யுடையது. (தேவி - பாரதம்). தீண்டாமுண்டி - சிவகணத்தலைவரில் ஒரு திதிகளாவன - பிரதமை, துவிதியை, திரி வன். தியை, சதுர்த்தி, பஞ்சமி, ஷஷ்டி, சப் திண்டி - (டிண்டி) ஒரு வேடன். இவன் தமி, அஷ்ட மி, நவமி, தசமி, ஏகாதசி, அயோத்தி வந்து இருடிகளைக்கண்டு தவஞ் துவாதசி, திரயோதசி, சதுர்த்தசி, பௌர் செய்து கொண் டிருக்கையில் இவனைப் ணமி அல்லது அமாவாசியை ஆக (கரு). புற்று மூடிற்று. இராமர் அவதரித்தபின்) பதினைந்தாம் திதி கிருஷ்ண பக்ஷத்தின் லீலையாய் அப்புற்றைக் குத்த அதிலிருந்து இறுதியாயின் அமாவாசையும் சுக்கில வேடன் தோன்றி இராம மூர்த்தியைத் பக்ஷத்தின் இறுதியாயின் பௌர்ணமியம் தொழுது முத்தி பெற்றவன். வரும். இதில் சந்திரன் தோன்றும் முதல் 2. ஒரு தேவன். இவன் சூரியனிடம் பக்ஷம் சுக்கிலபக்ஷம் என்றும், சிவாவி ஞானோபதேசம் பெற்றுப் பிரமனிடஞ் என்றும் பெயர். சந்திரன் குறையும் பிற்
திடவிரதன் 318 திதிகளாவன திடவீரதன் - ஒரு அரசன் வேட்டைமேற் | சென்று ஆதித்ய கிரியாவிசேஷங்களைக் சென்று தாகத்தால் விஷங்கலந்த நீரை கூறினவன் . ( பவிஷ்யத் - புரா . ) யுண்டு சிவபூசையால் அதைப் போக்கிக் திண்டிமன் - வேதாந்ததேசிகரிடம் வாதிட் கொண்டவன் . டுத் தோற்ற கவி . தீடன் - 1 . ( சங் . ) மதிவான் குமான் மனைவி தீண்டீரன் - ஒரு அசுரன் இவன் தேவர் காளிந்தி . களை வருத்தத் தேவர்கள் அரியைப் பிரார் 2 . திரிகர்த்த ன் தம்பி . த்திக்க விஷ்ணு மூர்த்தி நாம் பூமியில் மல் திட்டத்துய்ம்ம ன் - துருபதன் குமரன் . லிகார்ச்சுனனாய் அவதரித்து உமது துன் யாகத்தில் தேருடன் பிறந்தவன் . திரௌ பத்தை நீக்குகிறோம் என்றபடி அவ்வாறு பதியின் சகோதரன் . பாரதயுத்தத்தில் ஸ்ரீசந்திரன் என்பானுக்குக் குமரராய் அவ சேநாபதியாயிருந்தவன் . இவனை அக்கி தரித்து அசுரனைக் கொன்றனர் . மல்லி அம்சம் என்பர் . இவன் குமரன் திருஷ்ட கார்ச்சுனனைக் காண்க . கேது அக்கியும்சம் . இரண்டாநாள் பாண் திதளாசுரன் - தேவர்களை வருத்தித் தெய்வ டவர் சேநாபதி : | லோகத்தை தன் வசப்படுத்தி யிருந்து சிவ திட்டிவிடம் - கண்களில் விடமுடையதோர் மூர்த்தியா லிறந்த அசுரன் . பாம்பு . இது நஞ்சுவிழியாவெனும் அழற் | தீதி - 1 . காச்யபர் தேவி தக்ஷன் குமரிய கணாகம் எனவும் வழங்கப்படும் . ( Ep ரில் ஒருத்தி தைத்தியரைப் பெற்றவள் . graphia Indios Vol . 3 . Page . 232 ) திருப்பாற்கடல் கடைந்தகாலத்துத் தேவர் காண்க . செய்த வஞ்சனையால் சினங்கொண்டு காசி திணகன் - ஒரு க்ஷத்திரியன் . பர் சொற்படி ( 000 ) வருஷம் தவஞ் திணை - 1 . ( ) உயர்திணை அஃறிணை செய்கையில் இந்திரன் ஒருநாளுறங்குகை ( ரு ) குறிஞ்சி பாலை முல்லை மருதம் நெய் யில் வாயு வுருவமாக வயிற்றில் புகுந்து தல் இவை முறையே மலை மணற்காடு பிண்டத்தை ( ) கூராகச் செய்து நீங்கி காடு ஊர் கடல்சார்ந்த நிலங்கள் . னன் அவர்களே மருத்துக்கள் . இரண்ய ' 2 . ( ) அகத்திணை புறத்திணை . னிரண்யாக்ஷனை ( 500 ) வருஷம் சுமந்து திணைமாலை நூற்றைம்பது . - மதுரைத் தமி பெற்றவள் . | ழாசிரியர் மாக்காயனார் மாணாக்கர் கணி 2 . இவள் அதிதி இந்திரனைப் பெற்றது மேதாவியர் இயற்றியது . அகப்பொருளை போல் தானும் ஒரு குமானைப் பெறக் காசி நதிணைக்கும் முப்பது முப்பதாகப் பாடிய பரை வேண்டிப் பெறுமளவில் வலிமை நூற்றைம்பது வெண்பாக்களை யுடையது . கண்ட அதிதி பொறாமை கொண்டு இந்தி திணைமொழி ஐம்பது - 1 . ஐந்திணையைப் ரனை நோக்கி உன் பகைவனைக் கொல்க பற்றிச் சாத்தாந்தையார் மகனார் கண்ணன் என இந்திரன் இவள் வயிற்றிற் புகுந்து ' சேந்தனாரா லியற்றப்பட்ட தமிழ் நூல் . எழு கூறாகச் சிசுவைச் சேதித்தனால் திதி இது சங்கமருவிய நூல் ஐந்திணையிற் யுணர்ந்து அதிதியை வசுதேவர் தேவியா சேர்ந்தது . கப் பிறந்து எழு குமாரர்களைப் பெற்று 2 . கண்ண ஞ்சேந்தனாரியற்றியது . ஒவ் அதனால் வருத்தமுறவும் இந்திரனைத் தன் வோர் அகப்பொருட்டிணைக்கும் பத்தாகப் பதமிழந்து துன்புறவும் சாப மளித்தவள் . பாடிய ஐம்பது வெண்பாக்களை யுடையது . ( தேவி - பாரதம் ) . தீண்டாமுண்டி - சிவகணத்தலைவரில் ஒரு திதிகளாவன - பிரதமை துவிதியை திரி வன் . தியை சதுர்த்தி பஞ்சமி ஷஷ்டி சப் திண்டி - ( டிண்டி ) ஒரு வேடன் . இவன் தமி அஷ்ட மி நவமி தசமி ஏகாதசி அயோத்தி வந்து இருடிகளைக்கண்டு தவஞ் துவாதசி திரயோதசி சதுர்த்தசி பௌர் செய்து கொண் டிருக்கையில் இவனைப் ணமி அல்லது அமாவாசியை ஆக ( கரு ) . புற்று மூடிற்று . இராமர் அவதரித்தபின் ) பதினைந்தாம் திதி கிருஷ்ண பக்ஷத்தின் லீலையாய் அப்புற்றைக் குத்த அதிலிருந்து இறுதியாயின் அமாவாசையும் சுக்கில வேடன் தோன்றி இராம மூர்த்தியைத் பக்ஷத்தின் இறுதியாயின் பௌர்ணமியம் தொழுது முத்தி பெற்றவன் . வரும் . இதில் சந்திரன் தோன்றும் முதல் 2 . ஒரு தேவன் . இவன் சூரியனிடம் பக்ஷம் சுக்கிலபக்ஷம் என்றும் சிவாவி ஞானோபதேசம் பெற்றுப் பிரமனிடஞ் என்றும் பெயர் . சந்திரன் குறையும் பிற்