அபிதான சிந்தாமணி

- தானியவகை 816 தாக்ஷாயண 2. இவள் ஒரு அப்சாசு. இவள் கைலை கோரைச்சம்பா, குறுஞ்சம்பா, தாளான் யில் சிவபிரான் சந்நதியில் நடிக்கச் சிவபி சம்பா, மைச்சம்பா, கோடைச்சம்பா, ரான் இவளுக்கு ஓர் விமானம் அளித்தனர்.) காடைச்சம்பா, குன்றிமணிசம்பா, அன்ன இதில் ஏறிவருகையில் வழியிலிருந்த தடா மழகி, சொர்ணவாரி. சத்தில் இறங்கி நீராடிக்கொண்டிருந்தனள். 2. இவ்வகையில் இந்தியாவில் பயிரா இவளது அழகைக்கண்டு காமுற்ற சாண் வன நெல் தானியமே யன்றி வேறுவகை உல்யமுனிவன் தன்னெண்ணத்தை இவ் 'களும் உண்டு. அவை உண்பனவற்றிற்கு ளுக்குத் தெரிவிக்க இவள் முனிவனை உதவியான முதற்காரண உணவுவகையி நோக்கி 3 நாட்கள் தீண்டா தவளாதலின் னும் அதற்குத் துணைக்காரணமான கதிர்த் நான்காம் நாள் வருகிறேனென நீங்கி நான் தானிய வகையினும் சேர்ந்தவை. முதற் காம் நாள் நீராடி வருகையில் திக்குவிஜயத் காரணவகையில் நெல்லைப்பற்றிக் கூறிய தின்பொருட்டு வந்துகொண்டிருந்த இரா தைக் காண்க. கதிர்த்தானியவினத்தில் வணன் இவளை வலியப் புணர்ந்தனன். சவ்வரிசி, மூங்கிலரிசி, கோதுமை, கேழ் அப்போதிவளிடம் அதிகாயன் பிறந்தான். வாகு, கம்பு, சாமை, தினை, செஞ்சோளம், பின் இவள் முனிவனிடம்வர, முனிவன் கருஞ்சோளம், குறுவரகு, வரகு முதலிய. நீ ஒருவனுக்கு முதலில் வார்த்தைகொடு காய்த்தானிய வகையில் கொடியிலும் த்து அதைக் கடந்து வேறொருவனைச் செடியிலும் பயிராவன ; துவரை, உளு சேர்ந்தாயாதலால் நீ முதலையாக என்று ந்து, கடலை, மொச்சை, பருங்காராமணி, சபித்தனன். இச்சாபத்தால் பயந்து இவள் பனிப்பயறு, பச்சைப்பயறு, தட்டைப் தீர்வுகேட்க இராமகாரியத்தின் பொருட்டு பயறு, வெண்பயறு, கரும்பயறு, கொள்ளு, வரும் அநுமனால் தீரும் என்று போயினர். | எள், அவரை, பீன்ஸ்விதை முதலிய பல. இவள் சஞ்சீவியின் பொருட்டு வந்த அது தானை - (சு) தேர், கரி, பரி, வாள், வில், மன் காலைத் தடாகத்தில் பற்றி அவனால் வேல், சாபம் நீங்கினள். | தானை நிலை - இரண்டு சேனையும் மறத்தை தானியவகை -1. நெல்வகை அறுபதாம். எத்தப் போர்க்களத்துச் சிறப்பெய்தியது. குருவை, ஆனைக்கொம்பன், இலுப்பைப் (புறவெண்பா.) பூச்சம்பா, ஈர்க்குச்சம்பா, கருடன் சம்பா, தானைமறம் - 1. வேற்படையின தி தறு கம்பம்சம்பா, கறுப்புக்கார், கோணற்குரு | கண்மையைச் சொல்லிப் பகைவருடைய வை, கல்குருவை, கருங்குருவை, குத் கேட்டிற்கு நோவினும் முறைமையாக தாலை, காட்டுக்குத்தாலை, காட்டழிவா விசாரித்துரைப்பின் அதுவேயாம். (புற ணன், சிவப்புச்சிறு மணியன், சடைச்சம் வெண்பா ) பா, சிவப்புச்சம்பா, சீரகச்சம்பா, சன்ன '2. பொர எதிர்ந்த இருவகைச் சேனை சம்பா, சுகதாஸ்சம்பா, சிவப்பு ஒட்டன், தாம் பொருதுமடியாமை பரிகரித்த ஆத் செப்புலிப்பிரியன், செங்கார், செங்குரு றலினது உயர்ச்சியைச் சொல்லியது வை, சாம்பல்வாரி, செம்பாளை, தங்கச் (புறவெண்பா .) சம்பா, தட்டைச்செம்பாளை, தில்லைநாய 3. பொலிவுபெற்ற பூமி காவலற்கு கம், நறுக்குச்சம்பா, நீலன் சம்பா, பக்கிரி உறுதிகூறுதற்கும் பெறும் அதுவென்று சம்பா, பழையபவுன்சம்பா, பொடித்தில் சொல்லுவர். லை, பிசாணம், புனுகுச்சம்பா, பூங்கார், தான் மிகபாண்டியன் - ஒரு பாண்டியன்; பெருங்கார், பொன் கம்பிச்சம்பா, மல்லி இவன் தேவி வித்துருவதை, கைச்சம்பா, மணல்கார், மருதூர்வாசனை, தான் மிகன் - ஒரு அரசன். மிளகி, முத்துவெள்ளை, மொக்குமட்டை, தான்யாதிபதி - அரசனுக்கு நெல் முதலிய வாழைப்பூச்சம்பா, வால்குருவை, விராலிச் தான்யங்களின் சாதி, அளவு, விலை, உறுதி சம்பா, வெள்ளைச்சிறு மணி, வெள்ளைச் கூறுகொள்ளுமுறை, தூய்மை ஆக்கு சம்பா, வெற்றிலைச்சம்பா, வெள்ளை ஒட் முறையறிந்து கூறுவோன். (சுக்சநீதி.) டன், வெள்ளைகபிஸ்தலம், வெள்ளைக்குரு தாக்ஷாயணி - தக்கன் மகளாய்ப் பிறந்த வை, வெள்ளைக்கூம்பாளை, மணக்கத்தை, பார்வதிபிராட்டி, சிவபெருமானை மதிக் வாலான், நவரைச்சம்பா, கல்லுண்டைச் காது செய் தயாகத்தில் வீழ்ந்துடல் வி.. சம்பா, குண்செம்பா, வளை தடிச்சம்பா, உவள், வாகை முத்துவெள்ள மருசார்வாசலை இவன் தேவன்
- தானியவகை 816 தாக்ஷாயண 2 . இவள் ஒரு அப்சாசு . இவள் கைலை கோரைச்சம்பா குறுஞ்சம்பா தாளான் யில் சிவபிரான் சந்நதியில் நடிக்கச் சிவபி சம்பா மைச்சம்பா கோடைச்சம்பா ரான் இவளுக்கு ஓர் விமானம் அளித்தனர் . ) காடைச்சம்பா குன்றிமணிசம்பா அன்ன இதில் ஏறிவருகையில் வழியிலிருந்த தடா மழகி சொர்ணவாரி . சத்தில் இறங்கி நீராடிக்கொண்டிருந்தனள் . 2 . இவ்வகையில் இந்தியாவில் பயிரா இவளது அழகைக்கண்டு காமுற்ற சாண் வன நெல் தானியமே யன்றி வேறுவகை உல்யமுனிவன் தன்னெண்ணத்தை இவ் ' களும் உண்டு . அவை உண்பனவற்றிற்கு ளுக்குத் தெரிவிக்க இவள் முனிவனை உதவியான முதற்காரண உணவுவகையி நோக்கி 3 நாட்கள் தீண்டா தவளாதலின் னும் அதற்குத் துணைக்காரணமான கதிர்த் நான்காம் நாள் வருகிறேனென நீங்கி நான் தானிய வகையினும் சேர்ந்தவை . முதற் காம் நாள் நீராடி வருகையில் திக்குவிஜயத் காரணவகையில் நெல்லைப்பற்றிக் கூறிய தின்பொருட்டு வந்துகொண்டிருந்த இரா தைக் காண்க . கதிர்த்தானியவினத்தில் வணன் இவளை வலியப் புணர்ந்தனன் . சவ்வரிசி மூங்கிலரிசி கோதுமை கேழ் அப்போதிவளிடம் அதிகாயன் பிறந்தான் . வாகு கம்பு சாமை தினை செஞ்சோளம் பின் இவள் முனிவனிடம்வர முனிவன் கருஞ்சோளம் குறுவரகு வரகு முதலிய . நீ ஒருவனுக்கு முதலில் வார்த்தைகொடு காய்த்தானிய வகையில் கொடியிலும் த்து அதைக் கடந்து வேறொருவனைச் செடியிலும் பயிராவன ; துவரை உளு சேர்ந்தாயாதலால் நீ முதலையாக என்று ந்து கடலை மொச்சை பருங்காராமணி சபித்தனன் . இச்சாபத்தால் பயந்து இவள் பனிப்பயறு பச்சைப்பயறு தட்டைப் தீர்வுகேட்க இராமகாரியத்தின் பொருட்டு பயறு வெண்பயறு கரும்பயறு கொள்ளு வரும் அநுமனால் தீரும் என்று போயினர் . | எள் அவரை பீன்ஸ்விதை முதலிய பல . இவள் சஞ்சீவியின் பொருட்டு வந்த அது தானை - ( சு ) தேர் கரி பரி வாள் வில் மன் காலைத் தடாகத்தில் பற்றி அவனால் வேல் சாபம் நீங்கினள் . | தானை நிலை - இரண்டு சேனையும் மறத்தை தானியவகை - 1 . நெல்வகை அறுபதாம் . எத்தப் போர்க்களத்துச் சிறப்பெய்தியது . குருவை ஆனைக்கொம்பன் இலுப்பைப் ( புறவெண்பா . ) பூச்சம்பா ஈர்க்குச்சம்பா கருடன் சம்பா தானைமறம் - 1 . வேற்படையின தி தறு கம்பம்சம்பா கறுப்புக்கார் கோணற்குரு | கண்மையைச் சொல்லிப் பகைவருடைய வை கல்குருவை கருங்குருவை குத் கேட்டிற்கு நோவினும் முறைமையாக தாலை காட்டுக்குத்தாலை காட்டழிவா விசாரித்துரைப்பின் அதுவேயாம் . ( புற ணன் சிவப்புச்சிறு மணியன் சடைச்சம் வெண்பா ) பா சிவப்புச்சம்பா சீரகச்சம்பா சன்ன ' 2 . பொர எதிர்ந்த இருவகைச் சேனை சம்பா சுகதாஸ்சம்பா சிவப்பு ஒட்டன் தாம் பொருதுமடியாமை பரிகரித்த ஆத் செப்புலிப்பிரியன் செங்கார் செங்குரு றலினது உயர்ச்சியைச் சொல்லியது வை சாம்பல்வாரி செம்பாளை தங்கச் ( புறவெண்பா . ) சம்பா தட்டைச்செம்பாளை தில்லைநாய 3 . பொலிவுபெற்ற பூமி காவலற்கு கம் நறுக்குச்சம்பா நீலன் சம்பா பக்கிரி உறுதிகூறுதற்கும் பெறும் அதுவென்று சம்பா பழையபவுன்சம்பா பொடித்தில் சொல்லுவர் . லை பிசாணம் புனுகுச்சம்பா பூங்கார் தான் மிகபாண்டியன் - ஒரு பாண்டியன் ; பெருங்கார் பொன் கம்பிச்சம்பா மல்லி இவன் தேவி வித்துருவதை கைச்சம்பா மணல்கார் மருதூர்வாசனை தான் மிகன் - ஒரு அரசன் . மிளகி முத்துவெள்ளை மொக்குமட்டை தான்யாதிபதி - அரசனுக்கு நெல் முதலிய வாழைப்பூச்சம்பா வால்குருவை விராலிச் தான்யங்களின் சாதி அளவு விலை உறுதி சம்பா வெள்ளைச்சிறு மணி வெள்ளைச் கூறுகொள்ளுமுறை தூய்மை ஆக்கு சம்பா வெற்றிலைச்சம்பா வெள்ளை ஒட் முறையறிந்து கூறுவோன் . ( சுக்சநீதி . ) டன் வெள்ளைகபிஸ்தலம் வெள்ளைக்குரு தாக்ஷாயணி - தக்கன் மகளாய்ப் பிறந்த வை வெள்ளைக்கூம்பாளை மணக்கத்தை பார்வதிபிராட்டி சிவபெருமானை மதிக் வாலான் நவரைச்சம்பா கல்லுண்டைச் காது செய் தயாகத்தில் வீழ்ந்துடல் வி . . சம்பா குண்செம்பா வளை தடிச்சம்பா உவள் வாகை முத்துவெள்ள மருசார்வாசலை இவன் தேவன்