அபிதான சிந்தாமணி

தானங்கள் 813 தானங்கள் கப்பட்டுச் சூரியவருண விமானத்தேறி 15. சப்தசாகாத்தானம் (ரு) முதற் (500) கல்பம் விஷ்ணுபதத்தில் இருப்பன். கொண்டு (க,000) பலம் அளவுள்ள பொ 8 கார்ப்பாஸதானம் - ஐந்து பாரம் ன்னால் சாண் அளவுள்ள (எ) கும்பங்கள் முதல் (20)பாரம் நிறையுள்ள பருத்தியைத் செய்வித்து முதற் கும்பத்தில் உப்பு நிறை தக்கவர்க்குத் தானஞ் செய்வதாம். இதைச் த்து அதில் சரஸ்வதியுடன் கூடிய பிரம செய்தவன் உருத்திரலோக மடைவன் தேவனையும், இரண்டாவதில் பால் நிறை 9 கிருதபர்வத தானம் - (ரு) கும்பம் த்து விஷ்ணுமூர்த்தியினையும், (க-வதில்) நெய்முதல் (20) கும்பம் நெய்யைத் தக்க நெய் நிறைத்துச் சிவமூர்த்தியையும் வர்க்குத் தானஞ் செய்வதாம். இப்படிச் (ச வதில் பெல்லம் நிறைத்துச் சூரியனை செய்தவன் சிவபதம் பெறுவன், 'யும், (ரு-வதில்) தயிர்நிறைத்துச் சந்திரனை '10. கிருஷ்ணாஜின தானம் - மாசி, ஆடி, யும், (சு-வதில்) சர்க்கரை நிறைத்து லக கார்த்திகை மாதங்களிலும், பௌர்ணி மியையும், (எ-வதில்) சுத்தோதகம் நிறை மை. சந்திரசூர்யகிரகணம், உத்தராயண த்துப் பார்வதியார் முதலியவர்களை யெழு துவாதசி புண்ணியகாலங்களில், ஆகிதாக் ந் தருளுவித்து விதிப்படி பூசித்துத் தானா னியாகிய வேதியனுக்கு விதிப்படி கிருஷ் திகளைச் செய்வது. இங்ஙனஞ் செய்தவன் ணாஜினம் (மான்தோல்) தானஞ் செய் விஷ்ணு பதமடைவன். தலாம். இவ்வகைப் புரிந்தவன் சிவசாயுச் 16. சுவர்ணபர்வத தானம் - (உடு) யம் அடைவன். | பலம் முதல் (க,000) பலம் பொன்னினால் 11. குடதேனு தானம் - நாலுபாரம் பர்வதம் செய்வித்து விதிப்படி தா ஞ முதல் கூடியவரையில் பெல்லத்தால் பசு செய்யின் பிரமபதம் அடைவன். வும் கன்றும் செய்வித்து ஆபரணங்களால் 17. சையாதானம் - நல்ல மரத்தில் கட் அலங்கரித்து விதிப்படி பூசித்துத் தானஞ் டில் செய்வித்து அதனைப் பலவிதமாக அல செய்வதாம். இவ்விதம், வெண்ணெய், ங்கரித்துப் பாயல்விரித்துத் தீர்த்தம், சந் எள், தான்யம், சர்க்கரை, உப்பு, ரத்னம் தனம், புஷ்பம், தாம்பூலம், மற்றும் ஸ்திரீ பொன் முதலியவற்றாலும் செய்வித்து மந் புருஷர்களுக்கு வேண்டியவும் அமைத்து திர ஆவாகனஞ்செய்து தானஞ் செய்யின் நவக்கிரக பூசைசெய்து சில விஷ்ணுக்கள் நெடுநாள் கோஉலகத்தில் சகல சௌபாக் இதனால் மகிழக் கடவர் என யோக்கிய கியங்களை அநுபவித்துப் பின் விஷ்ணு னுக்குத் தானஞ்செய்தல். இதனால் சுவர்க் பதம் அடைவன். கம் உண்டாம். 12. குடபர்வததானம் - மூன்று பாரம் 18. தராதானம்-(க00) முதல், (க,000) முதல் (10) பாரம்வரையில் பெல்லத்தால் பலமுள்ள பொன்னினால் ஜம்புத் தீவு பர்வதம் செய்வித்து விதிப்படி தானஞ் போல் நானாவித அநேக பர்வதசாகர நகர செய்வது. இவ்வகை செய்தவனுக்குப் கிராமங்கள், பாரதாதி நவவருஷங்களோடு பசுபதி சாந்நித்யமாவர். கூடிய பூமி, அவைகளைச் சுற்றிக் கடல் 13. கோசகஸ்திர தானம் - (ங) பலம் செய்வித்து விதிப்படி பூசித்துத் தானஞ் முதல்கொண்டு (1,000) பலமுள்ள பொன் செயவதாம். இவ்வகைத் தானஞ் செய் னால் (10) பசுக்கள் செய்வித்து அவற்றி தவன் தன் கோத்ரங்களுடன் (ங) கல்ப னிடையில் ஒரு பொன்விருக்ஷம் செய் காலம் வைகுண்டத்தில் வசிப்பன். வித்து நிறுத்திப் பின் (க,UUU) பசுக்களை, 19. தான்யபர்வததானம் - இந்தப பர் பொன், வெள்ளி முதலானவைகளா லலங் வததானம் , லவணத்தாலும், பெல்லத்தா கரித்து விதிப்படி பூசித்துத் தானஞ் செய் லும், பொன்னினாலும், வெண்ணெயா வதாம். இவ்வகைச் செய்தவன் பாபம் நீங் லும், எள்ளினாலும் இரத்தினத்தினாலும் கித் தன்னுடைய (101) கோத்திரத்துடன் வெள்ளியினாலும், சர்க்கரையாலும் மலை தானும் கைலையில் வசிப்பன். போற் செய்வித்து வியதிபாத முதலான 14. சர்க்கராபர்வததானம் - இரண்டு புண்ய காலங்களில் (க,000) மரக்கால் பாரம் முதல் எட்டுபபாரம் வரையில் சர்க் நெல்லை மேருவாக வைத்து நவமணிகளா நரையை மலைபோல் குவித்துத் தானஞ் லலங்கரித்து விதிப்படி பூசித்துத் தானஞ் செய்வது. இதைச் செய்தவர் சிவபத செய்வது. இத்தானஞ் செய்தவன் தெய்வ மடைவர். வுலகடைவன், பதம் - அகபலகத்தில் சன் செய்யின்
தானங்கள் 813 தானங்கள் கப்பட்டுச் சூரியவருண விமானத்தேறி 15 . சப்தசாகாத்தானம் ( ரு ) முதற் ( 500 ) கல்பம் விஷ்ணுபதத்தில் இருப்பன் . கொண்டு ( 000 ) பலம் அளவுள்ள பொ 8 கார்ப்பாஸதானம் - ஐந்து பாரம் ன்னால் சாண் அளவுள்ள ( ) கும்பங்கள் முதல் ( 20 ) பாரம் நிறையுள்ள பருத்தியைத் செய்வித்து முதற் கும்பத்தில் உப்பு நிறை தக்கவர்க்குத் தானஞ் செய்வதாம் . இதைச் த்து அதில் சரஸ்வதியுடன் கூடிய பிரம செய்தவன் உருத்திரலோக மடைவன் தேவனையும் இரண்டாவதில் பால் நிறை 9 கிருதபர்வத தானம் - ( ரு ) கும்பம் த்து விஷ்ணுமூர்த்தியினையும் ( - வதில் ) நெய்முதல் ( 20 ) கும்பம் நெய்யைத் தக்க நெய் நிறைத்துச் சிவமூர்த்தியையும் வர்க்குத் தானஞ் செய்வதாம் . இப்படிச் ( வதில் பெல்லம் நிறைத்துச் சூரியனை செய்தவன் சிவபதம் பெறுவன் ' யும் ( ரு - வதில் ) தயிர்நிறைத்துச் சந்திரனை ' 10 . கிருஷ்ணாஜின தானம் - மாசி ஆடி யும் ( சு - வதில் ) சர்க்கரை நிறைத்து லக கார்த்திகை மாதங்களிலும் பௌர்ணி மியையும் ( - வதில் ) சுத்தோதகம் நிறை மை . சந்திரசூர்யகிரகணம் உத்தராயண த்துப் பார்வதியார் முதலியவர்களை யெழு துவாதசி புண்ணியகாலங்களில் ஆகிதாக் ந் தருளுவித்து விதிப்படி பூசித்துத் தானா னியாகிய வேதியனுக்கு விதிப்படி கிருஷ் திகளைச் செய்வது . இங்ஙனஞ் செய்தவன் ணாஜினம் ( மான்தோல் ) தானஞ் செய் விஷ்ணு பதமடைவன் . தலாம் . இவ்வகைப் புரிந்தவன் சிவசாயுச் 16 . சுவர்ணபர்வத தானம் - ( உடு ) யம் அடைவன் . | பலம் முதல் ( 000 ) பலம் பொன்னினால் 11 . குடதேனு தானம் - நாலுபாரம் பர்வதம் செய்வித்து விதிப்படி தா முதல் கூடியவரையில் பெல்லத்தால் பசு செய்யின் பிரமபதம் அடைவன் . வும் கன்றும் செய்வித்து ஆபரணங்களால் 17 . சையாதானம் - நல்ல மரத்தில் கட் அலங்கரித்து விதிப்படி பூசித்துத் தானஞ் டில் செய்வித்து அதனைப் பலவிதமாக அல செய்வதாம் . இவ்விதம் வெண்ணெய் ங்கரித்துப் பாயல்விரித்துத் தீர்த்தம் சந் எள் தான்யம் சர்க்கரை உப்பு ரத்னம் தனம் புஷ்பம் தாம்பூலம் மற்றும் ஸ்திரீ பொன் முதலியவற்றாலும் செய்வித்து மந் புருஷர்களுக்கு வேண்டியவும் அமைத்து திர ஆவாகனஞ்செய்து தானஞ் செய்யின் நவக்கிரக பூசைசெய்து சில விஷ்ணுக்கள் நெடுநாள் கோஉலகத்தில் சகல சௌபாக் இதனால் மகிழக் கடவர் என யோக்கிய கியங்களை அநுபவித்துப் பின் விஷ்ணு னுக்குத் தானஞ்செய்தல் . இதனால் சுவர்க் பதம் அடைவன் . கம் உண்டாம் . 12 . குடபர்வததானம் - மூன்று பாரம் 18 . தராதானம் - ( க00 ) முதல் ( 000 ) முதல் ( 10 ) பாரம்வரையில் பெல்லத்தால் பலமுள்ள பொன்னினால் ஜம்புத் தீவு பர்வதம் செய்வித்து விதிப்படி தானஞ் போல் நானாவித அநேக பர்வதசாகர நகர செய்வது . இவ்வகை செய்தவனுக்குப் கிராமங்கள் பாரதாதி நவவருஷங்களோடு பசுபதி சாந்நித்யமாவர் . கூடிய பூமி அவைகளைச் சுற்றிக் கடல் 13 . கோசகஸ்திர தானம் - ( ) பலம் செய்வித்து விதிப்படி பூசித்துத் தானஞ் முதல்கொண்டு ( 1 000 ) பலமுள்ள பொன் செயவதாம் . இவ்வகைத் தானஞ் செய் னால் ( 10 ) பசுக்கள் செய்வித்து அவற்றி தவன் தன் கோத்ரங்களுடன் ( ) கல்ப னிடையில் ஒரு பொன்விருக்ஷம் செய் காலம் வைகுண்டத்தில் வசிப்பன் . வித்து நிறுத்திப் பின் ( UUU ) பசுக்களை 19 . தான்யபர்வததானம் - இந்தப பர் பொன் வெள்ளி முதலானவைகளா லலங் வததானம் லவணத்தாலும் பெல்லத்தா கரித்து விதிப்படி பூசித்துத் தானஞ் செய் லும் பொன்னினாலும் வெண்ணெயா வதாம் . இவ்வகைச் செய்தவன் பாபம் நீங் லும் எள்ளினாலும் இரத்தினத்தினாலும் கித் தன்னுடைய ( 101 ) கோத்திரத்துடன் வெள்ளியினாலும் சர்க்கரையாலும் மலை தானும் கைலையில் வசிப்பன் . போற் செய்வித்து வியதிபாத முதலான 14 . சர்க்கராபர்வததானம் - இரண்டு புண்ய காலங்களில் ( 000 ) மரக்கால் பாரம் முதல் எட்டுபபாரம் வரையில் சர்க் நெல்லை மேருவாக வைத்து நவமணிகளா நரையை மலைபோல் குவித்துத் தானஞ் லலங்கரித்து விதிப்படி பூசித்துத் தானஞ் செய்வது . இதைச் செய்தவர் சிவபத செய்வது . இத்தானஞ் செய்தவன் தெய்வ மடைவர் . வுலகடைவன் பதம் - அகபலகத்தில் சன் செய்யின்