அபிதான சிந்தாமணி

தாவரவகைகள் 81 தானம் புற இதழ் இதனைப் புட்பகோசம் என்று வெளித் தோலுக்கும் கொட்டைக்கும் கடு சொல்லுவார்கள். இது இண்ணத்தைப் வில் இருக்கும் தசை; மூன்வைதி மேல் போல் (4 அல்லது 5) இதழ் சேர்த்திருப் தோல், பழங்களின் மேல்தோலானது பது. புட்பங்களுக்கு அடியில் இருக்கும் கொட்டை முதிரும் வரையில் பசுமைகிற சில புட்பங்களுக்குப் புற இதழ்கள் தனித் மாக இருந்து முதிர்ந்தபின் நிறமும் ருசி தனியாய் இருக்கும். யும் வேறுபடுகின்றது. பழங்களில் சில அகஇதழ் - அக இதழ்களைப் புட்பதனம் சதைப்பற்றுள்ளனவாகவும், சில இல்லா என்று சொல்லுவார்கள். இவை பல வர் தனவாகவும் இருக்கும். பழங்களில் மாம் ணங்கள் உள்ளதும், மிருதுவாயும், அழகா பழம், இலந்தைப்பழம், அத்திப்பழம் முத யும் இருப்பன. இவற்றிற் சிலவற்றின் விய மிருதுவானவை. விளாம்பழம் வில் தளங்கள் அடுக்காகவும், சிலவற்றிற்குப் வப்பழம் ஓடு உள்ளவை. பலாப்பழம், சீத் பிரிவுபட்டும், சிலவற்றிற்கு ஒற்றையாக தாபழம், ஊமத்தங்காய் முன் உள்ளவை. வும் இருக்கும். பவா சீத்தா, மாதுளை, பிச்சிலி முதலிய 'மகாந்தக்காம்பு - இதனைக் கேசரம் பல வித்துக்களையுடையன. மா, முதலி என்றும், பூந்தான் என்றும் சொல்லுவார் யன ஒரு வித்து உள்ளவை, வாழை, பனை, கள். புட்பத்திற்குள் அகஇதழ்கள் எத் சத்து முதலிய பல பழங்களை யுடையவை, தனை இருக்கின்றனவோ, அத்தனை மகரக் விதைகள் பாவும் விதம் - விதைகள் தக்காம்புகள் உண்டு. மகரந்தக்காம்புகள் நிறைந்துள்ள பழங்கள் பழுத்துக் கீழே ஒன்னாய்ச் சேர்த்து குழையைப்போல் வீழ்ந்தால் மரத்தடியில் வீழ்ந்த விதைகள் காணப்படும். காம்புகளுக்கு இனியிலா கன்ய் முளைத்துப் பயிர் ஐகா. பக வது, பக்கத்திலாவது மகரந்தப்பை உண்டு. ளும், மிருகங்களும் பழங்களை உண்டு அந்தப்பை முழுதும் மஞ்சள் போன்ற மக விதையைப் பல இடங்களில் சிதறுகின் ரத்தப்பொடிகள் நிறைந்திருக்கும். றன. அவை சூரிய வெப்பமும், குளிர்ச்சி அண்டகோசம் - மகரந்தக் காம்புகள் பும் பரவின இடத்தில் கன்முக முளைச் ஒன்று சேர்ந்து குழைபோவிருந்தால் அண் இன்றன. சில செடிகளில் வாலையுடைய டகோசம். அக்குழைக்குள் இருக்கும் காம் விதைகள் காற்றில் பறந்து பல இடங்க புகள் தனித்திருப்பின் அண்டகோசமும் ளில் விழுந்து செடிகளாகின்றன. அவை தனித்திருக்கும். அண்டகோசத்தின் துனி எருக்கு முதலியவை போன்றவை. சற்றுத் தடித்து, சிறுத்து, அடிபெருத்து பூவில்லாத தாவங்கள் சில. கானான் இருக்கும். சுணையோடு தடித்து இருக் முதலிய போன்றவை. மற்ருெ வகை கும் துனிப்பாகத்திற்கு கீலாக்கியம் எனப் பாசி முதலியன. பெயர். கீலாக்கிரத்தில் எப்பொழுதும் வேரில் வித்துள்ளவை - வேர்க்கடலை பசை இருக்கும், மகரந்தத்தூளை இப்பசை முதலியன. பற்றிக் கொள்ளுகிறது. கீலாக்கிரத்தின் தாழம்பூ - சிவப்பிரீதியல்லாமை சீதையால் கீழும், அண்டாசயத்திற்கு மேலுமாய்க் வந்த சாபம். (சிவபுராணம்.) கம்பிபோலிருக்கும் பாகத்திற்குக் கீலம் தாளசங்கள் - கார்த்தவீரியன் பேரன்: என்று பெயர். இக்கீலம் தொளை கொண் தாளம் -கொட்டும், அசையும், தூக்கும், டது. கீலாக்கிரத்திலிருந்து வரும் மகரக் அளவும் பொருந்தும்படி புணர்ப்பதாம. தப்பொடி கீலத்தின் வழியாக விதைப்பைக் மேற்கூறியவை மாத்திரையின் பெயர்கள் குன் போகின்றது. விதைப் பையிற்கு வாம். அவற்றுள் கொட்டுக்கு மாத்திரை அண்டாசயம் என்று பெயர். இதில் தான் அரை, அதன் வடிவு க. அசைக்கு ஒரு விதை உண்டாகின்றது. மாத்திரை, வடிவு எ. தூக்குக்கு இரண்டு காய்கள் - புட்டங்கள் முற்றி இதழ்கள் மாத்திரை, வடிவு உ. அளவிற்கு மூன்று விழுந்ததும் பூவிலுள்ள அண்டாசயமே மாத்திரை, வடிவு ஃ. இவற்றின் தொழில் காயாக மாறுகிறது. இது நாடகள் செல் கொட்டு அமுக்குதல், அசைதாக்கி எழு லச் செல்ல விதை முதிர்ந்து பழமாகிறது. தல், சக்குத் தாக்கித் தூக்குதல், அனவு 'பழம் - பழத்தில் மூன்று பாகங்கள் உள் தாக்கின ஒசை மூன்று மாத்திரை பெறு என. ஒன்று பருபபை மூடிக்கொண்டி மளவும் வருதல். இத்தான வசையினைப் ருக்கும் உறுதியான கவசம்; இரண்டாவது பாதத்திற் கூறினம் ஆண்டுக் காண்க.
தாவரவகைகள் 81 தானம் புற இதழ் இதனைப் புட்பகோசம் என்று வெளித் தோலுக்கும் கொட்டைக்கும் கடு சொல்லுவார்கள் . இது இண்ணத்தைப் வில் இருக்கும் தசை ; மூன்வைதி மேல் போல் ( 4 அல்லது 5 ) இதழ் சேர்த்திருப் தோல் பழங்களின் மேல்தோலானது பது . புட்பங்களுக்கு அடியில் இருக்கும் கொட்டை முதிரும் வரையில் பசுமைகிற சில புட்பங்களுக்குப் புற இதழ்கள் தனித் மாக இருந்து முதிர்ந்தபின் நிறமும் ருசி தனியாய் இருக்கும் . யும் வேறுபடுகின்றது . பழங்களில் சில அகஇதழ் - அக இதழ்களைப் புட்பதனம் சதைப்பற்றுள்ளனவாகவும் சில இல்லா என்று சொல்லுவார்கள் . இவை பல வர் தனவாகவும் இருக்கும் . பழங்களில் மாம் ணங்கள் உள்ளதும் மிருதுவாயும் அழகா பழம் இலந்தைப்பழம் அத்திப்பழம் முத யும் இருப்பன . இவற்றிற் சிலவற்றின் விய மிருதுவானவை . விளாம்பழம் வில் தளங்கள் அடுக்காகவும் சிலவற்றிற்குப் வப்பழம் ஓடு உள்ளவை . பலாப்பழம் சீத் பிரிவுபட்டும் சிலவற்றிற்கு ஒற்றையாக தாபழம் ஊமத்தங்காய் முன் உள்ளவை . வும் இருக்கும் . பவா சீத்தா மாதுளை பிச்சிலி முதலிய ' மகாந்தக்காம்பு - இதனைக் கேசரம் பல வித்துக்களையுடையன . மா முதலி என்றும் பூந்தான் என்றும் சொல்லுவார் யன ஒரு வித்து உள்ளவை வாழை பனை கள் . புட்பத்திற்குள் அகஇதழ்கள் எத் சத்து முதலிய பல பழங்களை யுடையவை தனை இருக்கின்றனவோ அத்தனை மகரக் விதைகள் பாவும் விதம் - விதைகள் தக்காம்புகள் உண்டு . மகரந்தக்காம்புகள் நிறைந்துள்ள பழங்கள் பழுத்துக் கீழே ஒன்னாய்ச் சேர்த்து குழையைப்போல் வீழ்ந்தால் மரத்தடியில் வீழ்ந்த விதைகள் காணப்படும் . காம்புகளுக்கு இனியிலா கன்ய் முளைத்துப் பயிர் ஐகா . பக வது பக்கத்திலாவது மகரந்தப்பை உண்டு . ளும் மிருகங்களும் பழங்களை உண்டு அந்தப்பை முழுதும் மஞ்சள் போன்ற மக விதையைப் பல இடங்களில் சிதறுகின் ரத்தப்பொடிகள் நிறைந்திருக்கும் . றன . அவை சூரிய வெப்பமும் குளிர்ச்சி அண்டகோசம் - மகரந்தக் காம்புகள் பும் பரவின இடத்தில் கன்முக முளைச் ஒன்று சேர்ந்து குழைபோவிருந்தால் அண் இன்றன . சில செடிகளில் வாலையுடைய டகோசம் . அக்குழைக்குள் இருக்கும் காம் விதைகள் காற்றில் பறந்து பல இடங்க புகள் தனித்திருப்பின் அண்டகோசமும் ளில் விழுந்து செடிகளாகின்றன . அவை தனித்திருக்கும் . அண்டகோசத்தின் துனி எருக்கு முதலியவை போன்றவை . சற்றுத் தடித்து சிறுத்து அடிபெருத்து பூவில்லாத தாவங்கள் சில . கானான் இருக்கும் . சுணையோடு தடித்து இருக் முதலிய போன்றவை . மற்ருெ வகை கும் துனிப்பாகத்திற்கு கீலாக்கியம் எனப் பாசி முதலியன . பெயர் . கீலாக்கிரத்தில் எப்பொழுதும் வேரில் வித்துள்ளவை - வேர்க்கடலை பசை இருக்கும் மகரந்தத்தூளை இப்பசை முதலியன . பற்றிக் கொள்ளுகிறது . கீலாக்கிரத்தின் தாழம்பூ - சிவப்பிரீதியல்லாமை சீதையால் கீழும் அண்டாசயத்திற்கு மேலுமாய்க் வந்த சாபம் . ( சிவபுராணம் . ) கம்பிபோலிருக்கும் பாகத்திற்குக் கீலம் தாளசங்கள் - கார்த்தவீரியன் பேரன் : என்று பெயர் . இக்கீலம் தொளை கொண் தாளம் - கொட்டும் அசையும் தூக்கும் டது . கீலாக்கிரத்திலிருந்து வரும் மகரக் அளவும் பொருந்தும்படி புணர்ப்பதாம . தப்பொடி கீலத்தின் வழியாக விதைப்பைக் மேற்கூறியவை மாத்திரையின் பெயர்கள் குன் போகின்றது . விதைப் பையிற்கு வாம் . அவற்றுள் கொட்டுக்கு மாத்திரை அண்டாசயம் என்று பெயர் . இதில் தான் அரை அதன் வடிவு . அசைக்கு ஒரு விதை உண்டாகின்றது . மாத்திரை வடிவு . தூக்குக்கு இரண்டு காய்கள் - புட்டங்கள் முற்றி இதழ்கள் மாத்திரை வடிவு . அளவிற்கு மூன்று விழுந்ததும் பூவிலுள்ள அண்டாசயமே மாத்திரை வடிவு . இவற்றின் தொழில் காயாக மாறுகிறது . இது நாடகள் செல் கொட்டு அமுக்குதல் அசைதாக்கி எழு லச் செல்ல விதை முதிர்ந்து பழமாகிறது . தல் சக்குத் தாக்கித் தூக்குதல் அனவு ' பழம் - பழத்தில் மூன்று பாகங்கள் உள் தாக்கின ஒசை மூன்று மாத்திரை பெறு என . ஒன்று பருபபை மூடிக்கொண்டி மளவும் வருதல் . இத்தான வசையினைப் ருக்கும் உறுதியான கவசம் ; இரண்டாவது பாதத்திற் கூறினம் ஆண்டுக் காண்க .