அபிதான சிந்தாமணி

தாயர் 803 தாரகன தாயர் -(ரு). பாராட்டும் தாய், ஊட்டும் குப் பிரசவகாலம் வந்தது. இதையறிந்த தாய், முலைத்தாய், கைத்தாய், செவிலித் தாய் பெண்ணிடம் வர எண்ணி வந்து தாய், அன்றியும் அரசன் தேவி, குருவின் காவிரிப்பெருக்கால் அக்கரையில் நின்ற தேவி, அண்ணன் தேவி, தன் தேவியை னள். பெண் தாயையெண்ணி வருந்தச் ஈன்றாள், தன்னை ஈன்றாள். சிவமூர்த்தி அப்பெண்ணிட மிரக்கங்கொ தாயிசமதம் - சீனாதேசத்தில் முதல் முதல் ண்டு தாய்போல் திருமேனி தாங்கி மருங் கான்பீயூகஸ் மதமிருந்தது. அதன்பிறகு, தெண்ணெய் முதலிய கொண்டு வந்து தாயிஸமதம்; கான்பியூகஸ் காலத்திலிருந்த அப்பெண்ணுடனிருந்து பிரசவமானபின் தாயிசா வென்பவன் இம்மதத் தாபகன், ஏழாம் நாள் குழந்தையைத் தொட்டிலில் இவன் மனிதர், பூமி, ஆகாயம் என்பவை இட்டனர். ஆற்றின் வெள்ளம் வற்றியது. உண்டாதற்கு முதற் காரணம் ஒன்று பெண்ணின் தாய் மகளிடம்வரத் தாயான உண்டு எனவும், அக்காரணம் அநாதியெ சிவமூர்த்தி மறைந்து இடபாரூடராய்க் னவும், அந்தக் காரணப்பொருள் மூன்று காட்சி கொடுத்தனர். பெண் என் தாயு முறை மனுஷ்யாவதாரம் எடுத்ததென் மானாசோ என்ன அதுவே திருநாமமாய் றம், ஒவ்வொருவரும் யோகத்தை அநுட் வழங்கியது. (செவ்வந்திபுராணம்). டித்து இந்த ஜன்மத்தைப் போக்கடிக்க 2. இவர் ஊர் வேதாரண்யம் என்பர். வேண்டுமென்றுங் கூறுவன்; கி.மு. 1034 விஜயரகுநாத சொக்கலிங்க நாயகர் சமஸ் வருஷத்தில் பிறந்த சோதாஜ் என்னும் தானத்தில் சம்பிரதியாயிருந்த கேடிலியப் விஞ்ஞானியால் எழுதப்பட்ட அநேக பப் பிள்ளையின் கனிட்ட குமார். இவர் மான ஜட அஜடதத்துவக் கிரந்தங்கள் முக் இலக்கிய இலக்கணங்கள் கற்று வல்லவ யாம்சமான பிரமாணங்கள். சீனா தேசத் ராய்த் திருமூலர் மரபில் எழுந்தருளிய 'தில் மூன்றாவது மதம் பௌத்தமதம் மௌனதேசிகரிடம் தத்துவோப தேசம் இதுவே பெரும்பாலும் அத்தேசத்தில் பெற்று அப்பியாசியாயிருக்கையில், தந்தை வியாபித் திருக்கிறது. இதுவன்றியில் யிறக்க அவரது உத்தியோகத்தைத் தாம் கி. பி. 1833 இல் டேபிங் என்னும் கிறிஸ்து ஏற்றுத் தமது நிஷ்டையையும் விடாதிருந் மதமொன் றுண்டாயிற்று. ஹங்சாஸ்டியு தனர். அரசன் இவாது நிலைகண்டு பணி என்பவன் ஒரு சிறு கிரந்தத்தை ஆதார ந்து இவரைத் தமது உத்தியோகத்திருந்து மாகக்கொண்டு இந்தக் கிறிஸ்துமதத்தை - வேறாக்கி அவருக்கென வேறிட முதலிய விர்த்தி செய்தனன். சீனரின் சிருஷ்டி செய்வித்துக் காலஞ் சென்றனன். இவ்வா விர்த்தி செய்தனன். சீனரின் சிருஷ்டி சன் மனைவி தம்மீது காதல் கொண்டிருப் விஷயமான அபிப்பிராய மெவ்வாறெனின் பதை நாயனார் அறிந்து இராமநாதபுரஞ ஆதியில் ஜடபதார்த்த மாத்திரம் ஒரே சென்றிருந்தனர். - இவரது தமயனாராகிய பிண்டமாக இருந்து பிறகு அது இரண் சிவசிதம்பரம்பிள்ளை இவரது சந்ததி விர்த் டாய் அதிலொன்று பெண்ணாய்மற்றொன்று தியின் பொருட்டு இவரை வேண்டித் திரு ஆணாயிற்று ; பின்னும் சூக்ஷ்ம தேகம் மணஞ் செய்வித்தனர். அந்த அம்மையா மேலும், ஸ்தூலதேகம் கீழுமாய் அதினின் ரும் இவரைமணந்து கனகசபாபதிப்பிள்ளை றும் சமஸ்தமு முண்டாயின. ஆகையால் யென ஒரு குமரரைப் பெற்றுக் காலமா ஆகாசத்திற்கும் பூமிக்கும் சம்பந்த முண் யினள். பின் தாயுமானார் துறவடைந்து டென்பர். பின்னும் அனைத்தும் ஸ்திரி பல தோத்திரப்பாக்களைப் பாடிச் சிவபத புருஷரூபமாகவே இருக்கின்றன வென் மடைந்தனர். இவர் காலம் சற்றேறக் பது அவர்களின் அபிப்ராயம். குறைய (கரு) வருஷம் இருக்கலாம். தாயுமானூர் - 1 திரிசிராப்பள்ளியில் திருக் இவரது பரிபூரணத்தைக் கண்டிரங்கி கோயில் கொண்டிருக்கும் சிவமூர்த்தியின் அருளையர் இவரைத் துதித்தனர். (திருப் திருநாமம். காவிரிப்பூம்பட்டினத்திலிருந்த பாடற்றிரட்டு). | அர தனகுத்தனுக்கு ஒரு பெண் பிறந்தது. தாரகசித் - குமாரக்கடவுள். அவளைத் திரிசிராப்பள்ளியில் தனகுத்த தாரகன் -1. கிருஷ்ணன் தேர்ப்பாகன், னுக்கு விவாகஞ் செய்வித்துத் தந்தை 2. குமாரக்கடவுளால் கொல்லப்பட்ட இறந்தனன், தனகுத்தனும் மனைவியும் அசுரன். (இவன் புத்திரர் திரிபுரவாசிக திரிசிராப்பள்ளியி லிருக்கையில் மனைவிக் ளாகிய வித்துற்மாலி, கமலாக்ஷன், தார
தாயர் 803 தாரகன தாயர் - ( ரு ) . பாராட்டும் தாய் ஊட்டும் குப் பிரசவகாலம் வந்தது . இதையறிந்த தாய் முலைத்தாய் கைத்தாய் செவிலித் தாய் பெண்ணிடம் வர எண்ணி வந்து தாய் அன்றியும் அரசன் தேவி குருவின் காவிரிப்பெருக்கால் அக்கரையில் நின்ற தேவி அண்ணன் தேவி தன் தேவியை னள் . பெண் தாயையெண்ணி வருந்தச் ஈன்றாள் தன்னை ஈன்றாள் . சிவமூர்த்தி அப்பெண்ணிட மிரக்கங்கொ தாயிசமதம் - சீனாதேசத்தில் முதல் முதல் ண்டு தாய்போல் திருமேனி தாங்கி மருங் கான்பீயூகஸ் மதமிருந்தது . அதன்பிறகு தெண்ணெய் முதலிய கொண்டு வந்து தாயிஸமதம் ; கான்பியூகஸ் காலத்திலிருந்த அப்பெண்ணுடனிருந்து பிரசவமானபின் தாயிசா வென்பவன் இம்மதத் தாபகன் ஏழாம் நாள் குழந்தையைத் தொட்டிலில் இவன் மனிதர் பூமி ஆகாயம் என்பவை இட்டனர் . ஆற்றின் வெள்ளம் வற்றியது . உண்டாதற்கு முதற் காரணம் ஒன்று பெண்ணின் தாய் மகளிடம்வரத் தாயான உண்டு எனவும் அக்காரணம் அநாதியெ சிவமூர்த்தி மறைந்து இடபாரூடராய்க் னவும் அந்தக் காரணப்பொருள் மூன்று காட்சி கொடுத்தனர் . பெண் என் தாயு முறை மனுஷ்யாவதாரம் எடுத்ததென் மானாசோ என்ன அதுவே திருநாமமாய் றம் ஒவ்வொருவரும் யோகத்தை அநுட் வழங்கியது . ( செவ்வந்திபுராணம் ) . டித்து இந்த ஜன்மத்தைப் போக்கடிக்க 2 . இவர் ஊர் வேதாரண்யம் என்பர் . வேண்டுமென்றுங் கூறுவன் ; கி . மு . 1034 விஜயரகுநாத சொக்கலிங்க நாயகர் சமஸ் வருஷத்தில் பிறந்த சோதாஜ் என்னும் தானத்தில் சம்பிரதியாயிருந்த கேடிலியப் விஞ்ஞானியால் எழுதப்பட்ட அநேக பப் பிள்ளையின் கனிட்ட குமார் . இவர் மான ஜட அஜடதத்துவக் கிரந்தங்கள் முக் இலக்கிய இலக்கணங்கள் கற்று வல்லவ யாம்சமான பிரமாணங்கள் . சீனா தேசத் ராய்த் திருமூலர் மரபில் எழுந்தருளிய ' தில் மூன்றாவது மதம் பௌத்தமதம் மௌனதேசிகரிடம் தத்துவோப தேசம் இதுவே பெரும்பாலும் அத்தேசத்தில் பெற்று அப்பியாசியாயிருக்கையில் தந்தை வியாபித் திருக்கிறது . இதுவன்றியில் யிறக்க அவரது உத்தியோகத்தைத் தாம் கி . பி . 1833 இல் டேபிங் என்னும் கிறிஸ்து ஏற்றுத் தமது நிஷ்டையையும் விடாதிருந் மதமொன் றுண்டாயிற்று . ஹங்சாஸ்டியு தனர் . அரசன் இவாது நிலைகண்டு பணி என்பவன் ஒரு சிறு கிரந்தத்தை ஆதார ந்து இவரைத் தமது உத்தியோகத்திருந்து மாகக்கொண்டு இந்தக் கிறிஸ்துமதத்தை - வேறாக்கி அவருக்கென வேறிட முதலிய விர்த்தி செய்தனன் . சீனரின் சிருஷ்டி செய்வித்துக் காலஞ் சென்றனன் . இவ்வா விர்த்தி செய்தனன் . சீனரின் சிருஷ்டி சன் மனைவி தம்மீது காதல் கொண்டிருப் விஷயமான அபிப்பிராய மெவ்வாறெனின் பதை நாயனார் அறிந்து இராமநாதபுரஞ ஆதியில் ஜடபதார்த்த மாத்திரம் ஒரே சென்றிருந்தனர் . - இவரது தமயனாராகிய பிண்டமாக இருந்து பிறகு அது இரண் சிவசிதம்பரம்பிள்ளை இவரது சந்ததி விர்த் டாய் அதிலொன்று பெண்ணாய்மற்றொன்று தியின் பொருட்டு இவரை வேண்டித் திரு ஆணாயிற்று ; பின்னும் சூக்ஷ்ம தேகம் மணஞ் செய்வித்தனர் . அந்த அம்மையா மேலும் ஸ்தூலதேகம் கீழுமாய் அதினின் ரும் இவரைமணந்து கனகசபாபதிப்பிள்ளை றும் சமஸ்தமு முண்டாயின . ஆகையால் யென ஒரு குமரரைப் பெற்றுக் காலமா ஆகாசத்திற்கும் பூமிக்கும் சம்பந்த முண் யினள் . பின் தாயுமானார் துறவடைந்து டென்பர் . பின்னும் அனைத்தும் ஸ்திரி பல தோத்திரப்பாக்களைப் பாடிச் சிவபத புருஷரூபமாகவே இருக்கின்றன வென் மடைந்தனர் . இவர் காலம் சற்றேறக் பது அவர்களின் அபிப்ராயம் . குறைய ( கரு ) வருஷம் இருக்கலாம் . தாயுமானூர் - 1 திரிசிராப்பள்ளியில் திருக் இவரது பரிபூரணத்தைக் கண்டிரங்கி கோயில் கொண்டிருக்கும் சிவமூர்த்தியின் அருளையர் இவரைத் துதித்தனர் . ( திருப் திருநாமம் . காவிரிப்பூம்பட்டினத்திலிருந்த பாடற்றிரட்டு ) . | அர தனகுத்தனுக்கு ஒரு பெண் பிறந்தது . தாரகசித் - குமாரக்கடவுள் . அவளைத் திரிசிராப்பள்ளியில் தனகுத்த தாரகன் - 1 . கிருஷ்ணன் தேர்ப்பாகன் னுக்கு விவாகஞ் செய்வித்துத் தந்தை 2 . குமாரக்கடவுளால் கொல்லப்பட்ட இறந்தனன் தனகுத்தனும் மனைவியும் அசுரன் . ( இவன் புத்திரர் திரிபுரவாசிக திரிசிராப்பள்ளியி லிருக்கையில் மனைவிக் ளாகிய வித்துற்மாலி கமலாக்ஷன் தார