அபிதான சிந்தாமணி

தாம்பிரதீபம் 80 தாயங்கண்ணியர் தாம்பிரதீபம் - ஒரு தீவு. சகதேவன் திக் சேர்த்தால் சரியாக மலங் கழியும், மத்தி விஜயத்தில் வென்றது. யான்னத்தில் சுண்ணத்தை அதிகப்படுத்த தாம்பிராருணம் - இது ஒரு தீர்த்தம். நல்ல பசி யுண்டாகும். மாலையில் வெற் தாம்பூலம் - இது மங்கலப் பொருள்களில் மிலையை அதிகப்படுத்த வாய் மணந்தரும். ஒன்று. பரத கண்டத்தவரால் கொண் தாம்பூல ாசத்தில் முதல் சுரக்கும் வாய்நீர் டாடப்பட்ட பொருள், - தாம்பூல ரசத்தி நஞ்சு, 2-வது நீர் மிகுபித்தம், 3-வது நீர் னால் கிருமி கபம் தாகம், பல் நோய், அமிர்தம், 4-வது அதியினிப்பு, 5, 6-வது விடாய் இவைகள் நீங்கும். பசி, பெண்க பித்தம் அக்நிமந்தம் பாண்டுரோகம் இவ ளுறவு, நாவுரிசை, மலசுத்தி, நுண்ணறிவு, ற்றை யுண்டாக்கும். சுக்ல விருத்தி, தருமகுணம், அழகு முத காம்போதியார் - லிய உண்டாம். தாம்பூலத்தில் முதலில் வர். (அக - று.) வெறும் பாக்கினை வாயிலிடலாகாது, என் னெனின் அப் பாக்கில் அதி துவர்ப்பு, தாயங்கண்ணனார் - சோழநாட்டு எருக்கா சொக்கு, மூர்ச்சை , புழு உளுத்தல், பசை 'ட்டூர்த் தாயங்கண்ணனாரென்பவர் இவரே, ப்பு இவை முதலிய குற்றங்களுளவாய்த் எருக்காட்டூர் தஞ்சாவூர்ஜில்லா, நன்னிலம் தேகத்திற்குக் கெடுதி தரும். ஆதலின் தாலுக்காவில் காவாலங்குடிக்குக் கீழ்ப்பா முதலில் குற்றமில்லாத வெற்றிலையை லுள்ளது. இவர் பெயர் ஏடெழுதுவோ மென்று அதன் சாரத்தினை யருந்திப் பின் 'ரால் பிறழ்ந்தெழுதப்பட்டுத் தையங்கண் பாக்கினை யருந்தின் அப் பாக்கிலுள்ள ணனாரெனவும், கதையங்கண்ணனாரென தோஷங்கள் போம், பாக்குகளில் கொட் வும் காணப்படும். காடு வாழ்த்தும் பாடி டைப்பாக்கு கோழை, மலம், மலக்கிருமி யவர் இவரொருவரே. “மலர் செலச்செல், களை நீக்கும். அதிகமாகத் தின்றால் சோ) லாக்காடு வாழ்த்துக்கு நச்சினார்கினியர் பாசோகத்தை விளைக்கும், களிப்பாக்கு இவர் பாடலையே உதாரணமாகக் கொண் நெஞ்சிற் கோழையும் அதிசாரத்தையும் டார். (புறம் கூடுசு) பிற்பகுதி. இவர் சேர மனமகிழ்ச்சியைத் தரும். பித்த அருசி லாது சுள்ளியாற்றில் யவனர் வந்து யைப் போக்கும். வெறும் பாக்கினை மாத் பொன் கொடுத்து மிளகுப்பொதி வாங்கி திரம் தின்னலாகாது. பாக்குகளில் மிக்க யேகும் வியாபாரச் சிறப்பையும் சேரல இளம்பிஞ்சு அதிக முதிர்ச்சி, மிகப்புதிது, னிடத்திருந்த பொற்பிரதிமையைப் பாண் பச்சை, புழுவாடல், சோருதல், இவ்வித டியன் போர்புரிந்து பெற்றதையும் பரங் துர்க்குணமுள்ளவைகளை நீக்கவேண்டும்.) குன்றத்தின் சிறப்பையும் விளங்கக் கூறி வெற்றிலைகளில் சாதாரணமானதை யருந் யுள்ளார் ; அகம் கசக. தொண்டையர் தில் கபம், சீதளம், காணாக்கடியின் தூர்க் வேங்கடமும், சோர்கொல்லியும், சோழர் குணம், திரிதோஷம் விலகும். கம்மாறு) காவிரியும், உறையூரும் இவராற் பாராட் வெற்றிலை சிரோபாரம், சலதோஷம், டப்பட்டுள்ளன. அகம் உக, உ எ. சந்நி, மந்தாக்கி வயிற்றுப்பிசம், வலி முத எழினியென்பான் இவராற் பாடப்பெற் லிய நீங்கும். வெற்றிலையை யருந்துகை றுள்ளான். அகம் காரு. இவர் நெய்தல், யில் சுண்ணந் தடவுதற்கு முன் காம்பு, 1 பாலை, குறிஞ்சிகளின் வளங்களைச் சிறப் நுனி, நீண்ட நரம்பு, பின்புறத் தோல் பித்துப் பாடும் ஆற்றலுடையார். குராவ இவைகளை நீக்க வேண்டும். இவற்றை ரும்பைப் பாம்பின் பல்லோடு உவமித்துள் நீக்கா தருந்துவரேல் சக்கிரவர்த்தியாயி ளார். அகம் உங. எ . இதனையே எடுத்தாண் னும் செல்வத்தை இழந்து வறியராவர். டனர் கம்பரும் "குசாவரும் பனைய கூர்வா சுண்ணத்தில் கற்சுண்ணம் அன்ன த்தைச் ளெயிற்று வெங்குருளை நாகம்" - கார் சீரணப்படுத்திக் குடலிற் பற்றிய நெய்ச் காலப் படலம் செய்யுள் நசு. இவர் பாடி சிக்கல், பேதி, வாதகிரிச்சரம், புழுவின் யனவாக நற்றிணையில் உகசும் பாட கடி முதலிய சில் விஷங்கள் காயங்களி லொன்றும் குறுந்தொகையி லொன்றும் னிரத்தம், களைநோய், சந்தி இவைகளை அகத்திலேழும் புறத்திலொன்று மாகப் பத் நீக்கிச் சுக்கில விருத்தியையும் தந்து வன் துப் பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. மையையுந் தரும். தாம்பூலத்தை யருந்து தாயங்கண்ணியார் - ஒரு தமிழ்க் கவி. கையில் காலையிற் பாக்கை அதிகமாகச் (புற - நா.) சுண்ணத்தம் குடலிற் பறமலின் மன்றும் குறு
தாம்பிரதீபம் 80 தாயங்கண்ணியர் தாம்பிரதீபம் - ஒரு தீவு . சகதேவன் திக் சேர்த்தால் சரியாக மலங் கழியும் மத்தி விஜயத்தில் வென்றது . யான்னத்தில் சுண்ணத்தை அதிகப்படுத்த தாம்பிராருணம் - இது ஒரு தீர்த்தம் . நல்ல பசி யுண்டாகும் . மாலையில் வெற் தாம்பூலம் - இது மங்கலப் பொருள்களில் மிலையை அதிகப்படுத்த வாய் மணந்தரும் . ஒன்று . பரத கண்டத்தவரால் கொண் தாம்பூல ாசத்தில் முதல் சுரக்கும் வாய்நீர் டாடப்பட்ட பொருள் - தாம்பூல ரசத்தி நஞ்சு 2 - வது நீர் மிகுபித்தம் 3 - வது நீர் னால் கிருமி கபம் தாகம் பல் நோய் அமிர்தம் 4 - வது அதியினிப்பு 5 6 - வது விடாய் இவைகள் நீங்கும் . பசி பெண்க பித்தம் அக்நிமந்தம் பாண்டுரோகம் இவ ளுறவு நாவுரிசை மலசுத்தி நுண்ணறிவு ற்றை யுண்டாக்கும் . சுக்ல விருத்தி தருமகுணம் அழகு முத காம்போதியார் - லிய உண்டாம் . தாம்பூலத்தில் முதலில் வர் . ( அக - று . ) வெறும் பாக்கினை வாயிலிடலாகாது என் னெனின் அப் பாக்கில் அதி துவர்ப்பு தாயங்கண்ணனார் - சோழநாட்டு எருக்கா சொக்கு மூர்ச்சை புழு உளுத்தல் பசை ' ட்டூர்த் தாயங்கண்ணனாரென்பவர் இவரே ப்பு இவை முதலிய குற்றங்களுளவாய்த் எருக்காட்டூர் தஞ்சாவூர்ஜில்லா நன்னிலம் தேகத்திற்குக் கெடுதி தரும் . ஆதலின் தாலுக்காவில் காவாலங்குடிக்குக் கீழ்ப்பா முதலில் குற்றமில்லாத வெற்றிலையை லுள்ளது . இவர் பெயர் ஏடெழுதுவோ மென்று அதன் சாரத்தினை யருந்திப் பின் ' ரால் பிறழ்ந்தெழுதப்பட்டுத் தையங்கண் பாக்கினை யருந்தின் அப் பாக்கிலுள்ள ணனாரெனவும் கதையங்கண்ணனாரென தோஷங்கள் போம் பாக்குகளில் கொட் வும் காணப்படும் . காடு வாழ்த்தும் பாடி டைப்பாக்கு கோழை மலம் மலக்கிருமி யவர் இவரொருவரே . மலர் செலச்செல் களை நீக்கும் . அதிகமாகத் தின்றால் சோ ) லாக்காடு வாழ்த்துக்கு நச்சினார்கினியர் பாசோகத்தை விளைக்கும் களிப்பாக்கு இவர் பாடலையே உதாரணமாகக் கொண் நெஞ்சிற் கோழையும் அதிசாரத்தையும் டார் . ( புறம் கூடுசு ) பிற்பகுதி . இவர் சேர மனமகிழ்ச்சியைத் தரும் . பித்த அருசி லாது சுள்ளியாற்றில் யவனர் வந்து யைப் போக்கும் . வெறும் பாக்கினை மாத் பொன் கொடுத்து மிளகுப்பொதி வாங்கி திரம் தின்னலாகாது . பாக்குகளில் மிக்க யேகும் வியாபாரச் சிறப்பையும் சேரல இளம்பிஞ்சு அதிக முதிர்ச்சி மிகப்புதிது னிடத்திருந்த பொற்பிரதிமையைப் பாண் பச்சை புழுவாடல் சோருதல் இவ்வித டியன் போர்புரிந்து பெற்றதையும் பரங் துர்க்குணமுள்ளவைகளை நீக்கவேண்டும் . ) குன்றத்தின் சிறப்பையும் விளங்கக் கூறி வெற்றிலைகளில் சாதாரணமானதை யருந் யுள்ளார் ; அகம் கசக . தொண்டையர் தில் கபம் சீதளம் காணாக்கடியின் தூர்க் வேங்கடமும் சோர்கொல்லியும் சோழர் குணம் திரிதோஷம் விலகும் . கம்மாறு ) காவிரியும் உறையூரும் இவராற் பாராட் வெற்றிலை சிரோபாரம் சலதோஷம் டப்பட்டுள்ளன . அகம் உக . சந்நி மந்தாக்கி வயிற்றுப்பிசம் வலி முத எழினியென்பான் இவராற் பாடப்பெற் லிய நீங்கும் . வெற்றிலையை யருந்துகை றுள்ளான் . அகம் காரு . இவர் நெய்தல் யில் சுண்ணந் தடவுதற்கு முன் காம்பு 1 பாலை குறிஞ்சிகளின் வளங்களைச் சிறப் நுனி நீண்ட நரம்பு பின்புறத் தோல் பித்துப் பாடும் ஆற்றலுடையார் . குராவ இவைகளை நீக்க வேண்டும் . இவற்றை ரும்பைப் பாம்பின் பல்லோடு உவமித்துள் நீக்கா தருந்துவரேல் சக்கிரவர்த்தியாயி ளார் . அகம் உங . . இதனையே எடுத்தாண் னும் செல்வத்தை இழந்து வறியராவர் . டனர் கம்பரும் குசாவரும் பனைய கூர்வா சுண்ணத்தில் கற்சுண்ணம் அன்ன த்தைச் ளெயிற்று வெங்குருளை நாகம் - கார் சீரணப்படுத்திக் குடலிற் பற்றிய நெய்ச் காலப் படலம் செய்யுள் நசு . இவர் பாடி சிக்கல் பேதி வாதகிரிச்சரம் புழுவின் யனவாக நற்றிணையில் உகசும் பாட கடி முதலிய சில் விஷங்கள் காயங்களி லொன்றும் குறுந்தொகையி லொன்றும் னிரத்தம் களைநோய் சந்தி இவைகளை அகத்திலேழும் புறத்திலொன்று மாகப் பத் நீக்கிச் சுக்கில விருத்தியையும் தந்து வன் துப் பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . மையையுந் தரும் . தாம்பூலத்தை யருந்து தாயங்கண்ணியார் - ஒரு தமிழ்க் கவி . கையில் காலையிற் பாக்கை அதிகமாகச் ( புற - நா . ) சுண்ணத்தம் குடலிற் பறமலின் மன்றும் குறு