அபிதான சிந்தாமணி

தாமக்கிரந்தி - 303/ தாமிரபாண னன். அக்காலம் வந்தது நீர் தொட்டதால் டனர். பின் ஒரு ஷாமம்வா அப்புர ஜன கருவடைந்தேன். இதோ இப்புத்திரனைக் ஸ்கள் அன்ன விருப்புடையராய் அரசனது கொண்டுபோம் என ஒரு புத்திரனைப் தான்ய முழுதுங் கொள்ளையிட்டனர். இச் பெற்றுப் புண்ணிய உலகடைந்தது. அவ் செய்தி யறிந்த அரசன் இவரைத் தண் வனத்திலிருந்த இருடிகள் குமரனுக்குத் டிக்க எண்ணி வருவிக்கப் பெருமாள் ஒரு தாமசமது என்று பெயரிட்டனர், இவனை வெட்டியானைப்போல் வேடங் கொண்டு அகத்தியர் யானையாகச் சமிக்க முதலையால் அரசன் பொருள் முழுதுந் தாங்கிப் பண் பிடியுண்டு விஷ்ணு சக்கரத்தால் விடுபட் டிதர் தந்த திருமுகம் போல் ஒரு திருமுகம் டனன் என்பர். இவன் நாலாம் மது. கொடுத்து அரசனிடம் பண்டிதர் கொடுத்த தாமக்கிரந்தி - பாண்டு புத்திரனாகிய நகு பொருள் முழுதும் ஒப்புவித்து ரசீது பெ லன் மச்சநாட்டில் காந்துறைந்த காலத்து ற்று வரிசை பெற்று பண்டிதர் இருக்கு வைத்துக்கொண்ட பெயர். மாடம் வந்தனர். இதற்குள் பண்டிதர் தாமத்தர் - திருவள்ளுவர் குறளுக்கு உரை அரசனிடம் வா அரசன் எதிர்கொண்டு இயற்றியவர்களுள் ஒருவர். உரையாசிரியர், மரியாதை செய்து நடந்தவை கூறப் பண் தாமந்தை மகருஷிகோதரன் - குமாரக் 'டிதர் தம் பொருட்டுப் பெருமாள் வந்த கடவுள் சூரபன்மனை வென்ற காலத்து தற்கு விசனமடைந்து அரசனை விட்டு நீங் உதவி செய்து செந்தோன்றிமாலை பெற்ற கிக் கைங்கர்யபரரா யிருந்தனர். வணிகன். தாமிரபரணி - 1. திருநெல்வேலி சில்லாவி தாமப்பல் கண்ண னூர் - ஒரு தமிழ்ப் புல லுள்ள ஒரு நதி. வர்; வேதியர், மாவளத்தானைப் பாடிப் 2. அஞ்சனம் என்னும் திக்கு யானை பரிசு பெற்றவர். (புற, நா.) யின் பெண். தாமான் - கண்ணனால் கொல்லப்பட்ட தாமிரலிப்த் - கங்கைக் கருகலுளள ஒரு அரக்கன் ; முராசுரன் குமரன். நகரம், தாமரை- காசிபர் தேவி, தக்ஷன் குமரி, வல் தாமிரன் - முராசுரன் குமரன், கிருஷ்ண லூறு, கழுகு முதலியவற்றைப் பெற்றாள். னால் கொல்லப்பட்டவன். தாமலிப்தர் - ஒருவித அரசர். தாமோதரம்பிள்ளை - இவர் யாழ்ப்பாணத் தாமவித்தம் - ஒரு தேசம், துச் சிறுபிட்டி வைரவநாதம்பிள்ளை குமா தாமவியாளகடர் - சம்பான் சேநாபதியர். பர். குலம் வேளாளர் குலம். சமயம் தாமன் - 1. ஒரு கோபாலன், கண்ணனி சைவம், தமிழில் பயிற்சியுள்ளவர். தொல் டம் அந்தரங்க பக்தியுள்ளவன், ஒருமுறை காப்பியம் என்னும் இலக்கணத்தை முத கண்ணன் விளையாட்டாக இவனைத் தோ லில் அச்சிட்டு வெளியிட்டவர். சைவ ளில் தூக்கினர். மகத்துவம், கட்டளைக்கலித்துறை முதலிய - 2. திருஞான சம்பந்த சுவாமிகளைக் செய்தவர், காண்க. தாமோதரன் - 1. கிருஷணாவதாரத்தில் 3. தமயந்தியின் தமயன, விதர்ப்பன் தாம்பால் வயிற்றில் கட்டுண்ட விஷ்ணு குமரன். விற்கு ஒரு பெயர். தாமான் தோன்றிக்கோன் - ஒரு கொடை 2. இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவர்க யாளி ; இவன் தோன்றியென்னும் மலைக் ளில் ஒருவர். இவர் மருத்துவன் தாமோதா குத் தலைவன். ஐயூர் முடவனாராற் பாடப் ரின் வேறாக இருக்கலாம். குறு-கூஉ, ககடு. பெற்றவன். (புற - நா.) தாம்பாலிப்தம் - ஹூக்லிக்குச் சமீபத்தி தாமாஜிபண்டிதர் - இவர் பேதரி என்னும் லுள்ள ஒரு தேசம், பட்டணத்தில் வசித்த ஒரு வேதியர். இவர் Tamluk is on the river Salrai, just ஒரு மிலேச்ச அரசனிடம் உத்தியோகஞ் above the junotion with the river செய்துவருகையில், அவன் இவரை மங்கள Hugli. வேடு, என்னுங் கிராமத்திற்கு அதிகாரி தாமிரபரணி - இந்து தேசத்தின தென் யாக்கினன். இவர் அக்கிராமஞ் சென்று பாகத்தில் திருநெல்வெலி சில்லாவிலுள்ள பக்தி மேலிட்டவராய்ப் பாகவத கைங்கர் பொதிகை மலையிலுண்டாம் நீர்வீழ்ச்சி, யத்தி லீடுபட்டுத் தம் பொருள்கள் முழு The river Tamaraparapi is in Tiane- தும் அப் பாகவதர் பொருட்டுச் செலவிட்ட relly. (South India)
தாமக்கிரந்தி - 303 / தாமிரபாண னன் . அக்காலம் வந்தது நீர் தொட்டதால் டனர் . பின் ஒரு ஷாமம்வா அப்புர ஜன கருவடைந்தேன் . இதோ இப்புத்திரனைக் ஸ்கள் அன்ன விருப்புடையராய் அரசனது கொண்டுபோம் என ஒரு புத்திரனைப் தான்ய முழுதுங் கொள்ளையிட்டனர் . இச் பெற்றுப் புண்ணிய உலகடைந்தது . அவ் செய்தி யறிந்த அரசன் இவரைத் தண் வனத்திலிருந்த இருடிகள் குமரனுக்குத் டிக்க எண்ணி வருவிக்கப் பெருமாள் ஒரு தாமசமது என்று பெயரிட்டனர் இவனை வெட்டியானைப்போல் வேடங் கொண்டு அகத்தியர் யானையாகச் சமிக்க முதலையால் அரசன் பொருள் முழுதுந் தாங்கிப் பண் பிடியுண்டு விஷ்ணு சக்கரத்தால் விடுபட் டிதர் தந்த திருமுகம் போல் ஒரு திருமுகம் டனன் என்பர் . இவன் நாலாம் மது . கொடுத்து அரசனிடம் பண்டிதர் கொடுத்த தாமக்கிரந்தி - பாண்டு புத்திரனாகிய நகு பொருள் முழுதும் ஒப்புவித்து ரசீது பெ லன் மச்சநாட்டில் காந்துறைந்த காலத்து ற்று வரிசை பெற்று பண்டிதர் இருக்கு வைத்துக்கொண்ட பெயர் . மாடம் வந்தனர் . இதற்குள் பண்டிதர் தாமத்தர் - திருவள்ளுவர் குறளுக்கு உரை அரசனிடம் வா அரசன் எதிர்கொண்டு இயற்றியவர்களுள் ஒருவர் . உரையாசிரியர் மரியாதை செய்து நடந்தவை கூறப் பண் தாமந்தை மகருஷிகோதரன் - குமாரக் ' டிதர் தம் பொருட்டுப் பெருமாள் வந்த கடவுள் சூரபன்மனை வென்ற காலத்து தற்கு விசனமடைந்து அரசனை விட்டு நீங் உதவி செய்து செந்தோன்றிமாலை பெற்ற கிக் கைங்கர்யபரரா யிருந்தனர் . வணிகன் . தாமிரபரணி - 1 . திருநெல்வேலி சில்லாவி தாமப்பல் கண்ண னூர் - ஒரு தமிழ்ப் புல லுள்ள ஒரு நதி . வர் ; வேதியர் மாவளத்தானைப் பாடிப் 2 . அஞ்சனம் என்னும் திக்கு யானை பரிசு பெற்றவர் . ( புற நா . ) யின் பெண் . தாமான் - கண்ணனால் கொல்லப்பட்ட தாமிரலிப்த் - கங்கைக் கருகலுளள ஒரு அரக்கன் ; முராசுரன் குமரன் . நகரம் தாமரை - காசிபர் தேவி தக்ஷன் குமரி வல் தாமிரன் - முராசுரன் குமரன் கிருஷ்ண லூறு கழுகு முதலியவற்றைப் பெற்றாள் . னால் கொல்லப்பட்டவன் . தாமலிப்தர் - ஒருவித அரசர் . தாமோதரம்பிள்ளை - இவர் யாழ்ப்பாணத் தாமவித்தம் - ஒரு தேசம் துச் சிறுபிட்டி வைரவநாதம்பிள்ளை குமா தாமவியாளகடர் - சம்பான் சேநாபதியர் . பர் . குலம் வேளாளர் குலம் . சமயம் தாமன் - 1 . ஒரு கோபாலன் கண்ணனி சைவம் தமிழில் பயிற்சியுள்ளவர் . தொல் டம் அந்தரங்க பக்தியுள்ளவன் ஒருமுறை காப்பியம் என்னும் இலக்கணத்தை முத கண்ணன் விளையாட்டாக இவனைத் தோ லில் அச்சிட்டு வெளியிட்டவர் . சைவ ளில் தூக்கினர் . மகத்துவம் கட்டளைக்கலித்துறை முதலிய - 2 . திருஞான சம்பந்த சுவாமிகளைக் செய்தவர் காண்க . தாமோதரன் - 1 . கிருஷணாவதாரத்தில் 3 . தமயந்தியின் தமயன விதர்ப்பன் தாம்பால் வயிற்றில் கட்டுண்ட விஷ்ணு குமரன் . விற்கு ஒரு பெயர் . தாமான் தோன்றிக்கோன் - ஒரு கொடை 2 . இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவர்க யாளி ; இவன் தோன்றியென்னும் மலைக் ளில் ஒருவர் . இவர் மருத்துவன் தாமோதா குத் தலைவன் . ஐயூர் முடவனாராற் பாடப் ரின் வேறாக இருக்கலாம் . குறு - கூஉ ககடு . பெற்றவன் . ( புற - நா . ) தாம்பாலிப்தம் - ஹூக்லிக்குச் சமீபத்தி தாமாஜிபண்டிதர் - இவர் பேதரி என்னும் லுள்ள ஒரு தேசம் பட்டணத்தில் வசித்த ஒரு வேதியர் . இவர் Tamluk is on the river Salrai just ஒரு மிலேச்ச அரசனிடம் உத்தியோகஞ் above the junotion with the river செய்துவருகையில் அவன் இவரை மங்கள Hugli . வேடு என்னுங் கிராமத்திற்கு அதிகாரி தாமிரபரணி - இந்து தேசத்தின தென் யாக்கினன் . இவர் அக்கிராமஞ் சென்று பாகத்தில் திருநெல்வெலி சில்லாவிலுள்ள பக்தி மேலிட்டவராய்ப் பாகவத கைங்கர் பொதிகை மலையிலுண்டாம் நீர்வீழ்ச்சி யத்தி லீடுபட்டுத் தம் பொருள்கள் முழு The river Tamaraparapi is in Tiane தும் அப் பாகவதர் பொருட்டுச் செலவிட்ட relly . ( South India )