அபிதான சிந்தாமணி

தசேவரம் 800 தாசையர் தா ளிய சிவமூர்த்தியின் திருவுரு.- இந்தத் தப்பை சேமகலம் கொட்டிப் பிழைப்பவன். தக்ஷிணாமூர்த்தம் யோக தக்ஷிணாமூர்த்தம், இவன் சாத்தானியர் எனுஞ் சாதியரில் வீணாதக்ஷிணாமூர்த்தம் எனப்படும். ஒருவனாயிருக்கலாம். இவர்கள் ஜநப்பர், 2. திருஆவடுதுறை மடத்தைச் சார்ந்த பள்ளிகள், வள்ளுவர், கங்கதுல்லர், கொல் ஒரு தம்பிரான் சுவாமிகள். இவர் செய்த லர் எனப் பலவகைச் சாதியரில் சேர்ந்த நூல்கள் தசகாரியம், உபதேசப் பஃ வர்கள், (தர்ஸ்ட ன்.) ரொடை, தாசாரகர் - யது குலபேதம், கம்சன் பகை க்ஷேச்வாம் - குருக்ஷேத்திரத்தில் உள்ள - வர். சிவத்தலம். (பிரகன்னார தீய புராணம்.) | தாசி அம்மைச்சி - இவள் அந்தகக்கவி வீர தஸியூ -- அயோகவான் தக்ஷா சண்டாளன் ராகவ முதலியார் காலத்துக் காஞ்சீபுரத் இவர்களுக்குத் தம் சாதிப் பெண்களிடத் திற் கருகிலுள்ள திருப்பனங் காட்டிலிரு தும் நான்கு வருணப் பெண்களிடமும் ந்த வித்வாம். இவள் கவி வீரராகவ பிறந்தவன். (மது.) முதலியார் சந்திர வாணன் மீது கோவை பாடி அரங்கேற்றுகையில் அக்கோவையில் "பெருநயப் புரைத்தல்” என்னும் துறைப் பாற்படும் மாலேநிகராகுஞ் சந்திரவாணன் வரையிடத்தே, பாலேறிப்பாயச் செந்தேன் தாகரோகம் - இது பிரமை, நடுக்கம், தேக மாரிபெய்ய நற்பாகுகற்கண், டாலேயெரு எரிவு, காங்கை , தாகம், சோருதல், வாயுல விட முப்பழச்சேற்றின முதவயன், மேலே ரல், எவ்வளவு ஜலமருந்தினும் திருப்தி முளைத்தகரும்போ விம்மங்கைக்கு மெய் பிலாமை, அன்ன த்வேஷம், குரல் கம்மல், யெங்குமே" எனும் பாடலைப் பிரசங்கிக் நெஞ்சு நா உதடு வறட்சி, நாவால் உதட் கையில் இவள் கரும்பு புன்செய்ப் பயிரா டைத் தடவல், பிரலாபம் முதலிய குணங் யிற்றே, சேற்றில் முளைத்த கரும்பென் களைத் தனக்குப் பூர்வ ரூபமாகப் பெற்றிருக் றீரே என ஆக்ஷேபிக்கக் கவிராயர் வேண்டு கும். இது வாத, பித்த, சிலேஷ்ம, தொந்த, மாயின் மாற்றிவிடலாம் என்று ஏடுவாசிப் ரஸக்ஷய, உபசர்க்க தாக சோகமென அறு பானை நோக்கிக் கொம்பைத் தூக்கிக் காலை வகைப்படும். இது மணல் கஷாயம், அமிர் நிறுத்து என்னலும் தாசி, தலைகுனிந்து தாதிச் சூர்ணம், கர்ப்பூரக்குளிகை முத நண்புபூண்டவள். இவளைக் காஞ்சிபுரத்து லியவற்றால் வசமாம். (ஜீவ.) வேதியர் கர்வபங்கப்படுத்த எண்ணி இவள் தாக்கர் - ஒரு முனிவர். அயன் என்பவன் வீட்டையிடித்து அவ்வழி இரதம் செலு குமரனாகிய துந்து என்பவனுக்குப் பிரம த்த எண்ணியிருத்தல் அறிந்த அம்மைச்சியி கத்தி நீங்க அருள் புரிந்தவர். னண்பராகிய அந்தகக்கவி வீரராகவ முத தாசமார்க்கம் - சிவபெருமா னெழுந் தருளி லியார் இவள் பொருட்டு பார்ப்பார் யிருக்குந் திருக்கோயிலில் திரு அலகிடுதல், குரங்காய்ப் படை யெடுத்து வந்தீரோ, திருமெழுகிடல், மலர்பறித்தல், மாலை தேப்பெருமாளே கச்சிச் செல்வரே - தொடுத்தணிதல், புகழ்ந்து பாடல், திரு கோப்பாகக், கொம்மைச் சிங்கார லங்கைக் விளக்கிடல், நந்தவன முண்டுபண்ணல், கோட்டை யென்று வந்தீரோ, அம்மைச்சி சிவனடியவரைக் கண்டு வழிபட்டு அவர்க்கு வாழுமகம்" என இரதம் திரும்பிச் சென்ற வேண்டிய பணிசெயல் முதலிய செய்தல், | தென்பர். இதை மேற்கொண்டவர் சாலோகபத தாசூரன் - சரலோமாவின் குமரன். இவன் மடைவர். உடலைவிட்டுத் தேவவடிவெடுத்து யாகஞ் தாசராசன்-1. நயினாசாரியரால் ஸ்ரீ வைஷ் | செய்தவன். ணவனாக்கப்பட்ட பிராமணன், இவனுக் தாசையர் - இவர் ஒரு வீரசைவர் ; இவர் குத் தாசரதி யென்றும் பெயர். ஓர் ஊர்க்குப் போகச் செல்கையில் இடை 2. பிரமன் சாபத்தால் மீனுருக்கொண் யில் ஒரு ஆற்றைக் கடக்கவேண்டியிருந்து டிருந்த அப்சாப் பெண்ணினைச் சாபம் படகிற்குச் செல்ல அங்கிருந்தவர் எல்லாம் நீக்கினவன். மச்சகந்திக்குத் தந்தை. தாரணமில்லாமை கண்டு படகேறச் சம்ம தாசரி - தா தன், இவன் வைஷ்ணவன். திக்காமல் ஆற்றைவற்றச் செய்து கடந்து விஷ்ணுவை ஆராதித்து வீடுகள்தோறும் சென்றவர்.
தசேவரம் 800 தாசையர் தா ளிய சிவமூர்த்தியின் திருவுரு . - இந்தத் தப்பை சேமகலம் கொட்டிப் பிழைப்பவன் . தக்ஷிணாமூர்த்தம் யோக தக்ஷிணாமூர்த்தம் இவன் சாத்தானியர் எனுஞ் சாதியரில் வீணாதக்ஷிணாமூர்த்தம் எனப்படும் . ஒருவனாயிருக்கலாம் . இவர்கள் ஜநப்பர் 2 . திருஆவடுதுறை மடத்தைச் சார்ந்த பள்ளிகள் வள்ளுவர் கங்கதுல்லர் கொல் ஒரு தம்பிரான் சுவாமிகள் . இவர் செய்த லர் எனப் பலவகைச் சாதியரில் சேர்ந்த நூல்கள் தசகாரியம் உபதேசப் பஃ வர்கள் ( தர்ஸ்ட ன் . ) ரொடை தாசாரகர் - யது குலபேதம் கம்சன் பகை க்ஷேச்வாம் - குருக்ஷேத்திரத்தில் உள்ள - வர் . சிவத்தலம் . ( பிரகன்னார தீய புராணம் . ) | தாசி அம்மைச்சி - இவள் அந்தகக்கவி வீர தஸியூ - - அயோகவான் தக்ஷா சண்டாளன் ராகவ முதலியார் காலத்துக் காஞ்சீபுரத் இவர்களுக்குத் தம் சாதிப் பெண்களிடத் திற் கருகிலுள்ள திருப்பனங் காட்டிலிரு தும் நான்கு வருணப் பெண்களிடமும் ந்த வித்வாம் . இவள் கவி வீரராகவ பிறந்தவன் . ( மது . ) முதலியார் சந்திர வாணன் மீது கோவை பாடி அரங்கேற்றுகையில் அக்கோவையில் பெருநயப் புரைத்தல் என்னும் துறைப் பாற்படும் மாலேநிகராகுஞ் சந்திரவாணன் வரையிடத்தே பாலேறிப்பாயச் செந்தேன் தாகரோகம் - இது பிரமை நடுக்கம் தேக மாரிபெய்ய நற்பாகுகற்கண் டாலேயெரு எரிவு காங்கை தாகம் சோருதல் வாயுல விட முப்பழச்சேற்றின முதவயன் மேலே ரல் எவ்வளவு ஜலமருந்தினும் திருப்தி முளைத்தகரும்போ விம்மங்கைக்கு மெய் பிலாமை அன்ன த்வேஷம் குரல் கம்மல் யெங்குமே எனும் பாடலைப் பிரசங்கிக் நெஞ்சு நா உதடு வறட்சி நாவால் உதட் கையில் இவள் கரும்பு புன்செய்ப் பயிரா டைத் தடவல் பிரலாபம் முதலிய குணங் யிற்றே சேற்றில் முளைத்த கரும்பென் களைத் தனக்குப் பூர்வ ரூபமாகப் பெற்றிருக் றீரே என ஆக்ஷேபிக்கக் கவிராயர் வேண்டு கும் . இது வாத பித்த சிலேஷ்ம தொந்த மாயின் மாற்றிவிடலாம் என்று ஏடுவாசிப் ரஸக்ஷய உபசர்க்க தாக சோகமென அறு பானை நோக்கிக் கொம்பைத் தூக்கிக் காலை வகைப்படும் . இது மணல் கஷாயம் அமிர் நிறுத்து என்னலும் தாசி தலைகுனிந்து தாதிச் சூர்ணம் கர்ப்பூரக்குளிகை முத நண்புபூண்டவள் . இவளைக் காஞ்சிபுரத்து லியவற்றால் வசமாம் . ( ஜீவ . ) வேதியர் கர்வபங்கப்படுத்த எண்ணி இவள் தாக்கர் - ஒரு முனிவர் . அயன் என்பவன் வீட்டையிடித்து அவ்வழி இரதம் செலு குமரனாகிய துந்து என்பவனுக்குப் பிரம த்த எண்ணியிருத்தல் அறிந்த அம்மைச்சியி கத்தி நீங்க அருள் புரிந்தவர் . னண்பராகிய அந்தகக்கவி வீரராகவ முத தாசமார்க்கம் - சிவபெருமா னெழுந் தருளி லியார் இவள் பொருட்டு பார்ப்பார் யிருக்குந் திருக்கோயிலில் திரு அலகிடுதல் குரங்காய்ப் படை யெடுத்து வந்தீரோ திருமெழுகிடல் மலர்பறித்தல் மாலை தேப்பெருமாளே கச்சிச் செல்வரே - தொடுத்தணிதல் புகழ்ந்து பாடல் திரு கோப்பாகக் கொம்மைச் சிங்கார லங்கைக் விளக்கிடல் நந்தவன முண்டுபண்ணல் கோட்டை யென்று வந்தீரோ அம்மைச்சி சிவனடியவரைக் கண்டு வழிபட்டு அவர்க்கு வாழுமகம் என இரதம் திரும்பிச் சென்ற வேண்டிய பணிசெயல் முதலிய செய்தல் | தென்பர் . இதை மேற்கொண்டவர் சாலோகபத தாசூரன் - சரலோமாவின் குமரன் . இவன் மடைவர் . உடலைவிட்டுத் தேவவடிவெடுத்து யாகஞ் தாசராசன் - 1 . நயினாசாரியரால் ஸ்ரீ வைஷ் | செய்தவன் . ணவனாக்கப்பட்ட பிராமணன் இவனுக் தாசையர் - இவர் ஒரு வீரசைவர் ; இவர் குத் தாசரதி யென்றும் பெயர் . ஓர் ஊர்க்குப் போகச் செல்கையில் இடை 2 . பிரமன் சாபத்தால் மீனுருக்கொண் யில் ஒரு ஆற்றைக் கடக்கவேண்டியிருந்து டிருந்த அப்சாப் பெண்ணினைச் சாபம் படகிற்குச் செல்ல அங்கிருந்தவர் எல்லாம் நீக்கினவன் . மச்சகந்திக்குத் தந்தை . தாரணமில்லாமை கண்டு படகேறச் சம்ம தாசரி - தா தன் இவன் வைஷ்ணவன் . திக்காமல் ஆற்றைவற்றச் செய்து கடந்து விஷ்ணுவை ஆராதித்து வீடுகள்தோறும் சென்றவர் .