அபிதான சிந்தாமணி

தலைக்கணை 793 தலையாலங் கேஞ்ேசெழிய தலைக்கணை - சயனிக்கும் அணையில் தலை தேவர் கேட்டுச் செய்யுளை முடித்தனர். படுக்கைச் மேனோக்கி யிருக்க உயர் தாசி திடுக்கிட்டு நீவிர் யார் எனத் தேவர் வாய்ச் சயனத்திற்குக் கூறிய உள்ளீடுடன் வரலாறு கூறித் தாசியிடம் பொன் பெற்று செய்யப்படுவது. மணமுடித்துக்கொண்டனர். இவர் மருது தலைக்காஞ்சி - வலியோங்க மாற்றார் தம் மாற்றுத்தந்தாதி இய சந்தாதி இயற்றினர். மறத்தொழிலைக் கடந்தவன். பசுந்தலை தலைமாராயம் - தலையைக் கொடுவந்தான் மிதிப்பைச் சொல்லியது. (பு -வெ.) மனமுவப்ப வில்லினையுடைய மன்னன் தலைக்கோட்டுத்தண்டு - ஒரு தமிழ் நூல். செல்வத்தைக் கொடுத்தது. (பு.வெ.) இன்னது கூறியதென்று தெரியாது. நூலி தலையணைவிதி - கழுத்திற்கும், தோளிற் றந்தது. கும் மத்தியிலிருக்கும் அளவான உயாமுன் தலைக்கோலமைதி - பொதியமலையின் மூங் ளதாகவும், நீளமுள்ள தாகவும் இலவம் பஞ் கிலால் கணுக்குக்கணு சாண் அளவு உள் சியினால் தைப்பித்த தலையணையின் மேல் ள தாய் எழுசாண் நீளம் உளதாய்ச் சயந்த சிரசு வைத்து நித்திரை கொண்டால் 'னைத் தெய்வமாகப் பெற்றது. பாதாதிகேசமட்டும் உள்ள எந்தப் பக் தலைச்செங்காடு - காவிரிப்பூம் பட்டணத் கத்து நரம்புகளும் பிசகாமல் இருக்கும், தருகிலுள்ளது; மாடலனிருந்தவூர். (சிலப் அன்றியும் சிரசைப் பற்றிய ஆவர்த்த பதிகாரம். | நோய்களும் நீங்கிவிடும். தலைத்தோற்றம் - வலியினை விரும்பினோன் தலையற்றநாள் - நக்ஷத்திரங் காண்க. ஆனினத்தைக் கைக்கொண்டு வருதலை தலையுதையராசி - இராசி காண்க யறிந்து உறவுமுறையார் மனமகிழ்ந்தது. தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற பாண் (பு - வெ.) | டியன் நெடுஞ்செழியன் - இவன் மதுரை தலைப்பாகை - இது தலையிலணியும் வஸ்யிற் பாண்டியன் மரபிலே தோன்றிக் கல்வி திரம். இது தேசங்கள் தோறும் பலவகைப் கேள்வி வீர முதலியவற்றாற் சிறந்து கவி படுகிறது. இந்து தேசத்தவர் வஸ்திரத் பாடுந் திறனுமுடையனாய் மாங்குடி மருத தைத் தலைக்கணிவர். மற்றவர் பலவித னார் முதலாகிய வித்வான்களாற் புகழ்ந்து குல்லாய்களும் தொப்பிகளும் அணிவர். பாடப்பெற்று இளமையிலேயே அரச வுரி தலைப்பெய்திலை - இனிய ஒளிநகையினை மை கைக்கொண்டு ஆட்சி புரிந்து வருவா யுடைய பிள்ளையென்னும் தான் கொடுக் னாயினான். அந்நாளில் சேரமான் யானைச் கக் கடவதனைக் கொடுத்த மாதா இறந்த சட் சேய்மாந்தரஞ் சேரலிரும் பொறை முறைமையைச் சொல்லியது. (பு. வெ. 'யும் சோழன் இராஜசூயம் வேட்ட பெரு பொது.) | நற்கிள்ளியும், திதியன், எழினி, எருமை தலைமலைகண்டதேவர் - இவர் ஊர் பாண்டி யூரன், இருங்கோவேண்மான், பொருநன் நாட்டு நயினார் கோயிலை யடுத்த காடடர்ந்த என்னும் வேளிர் ஐவரும் இந் நெடுஞ்செ குடி யென்பர். இவர் மறவர், அந்தகர், ழியனை இகழ்ந்து கூறிப் பாண்டி நாட்டைக் இவர் கல்வி வல்லவர். மணத்தில் விருப் கைப்பற்றக் கருதி மதுரையை முற்றுகை பங்கொண்டு கன்னிகையைக் கேட்க அம் யிட்டார்கள். அது கண்ட நெடுஞ்செழி மறவர் சாதி வழக்கப்படி மும்முறை களவு யன் சினமிகுத்து "நகுதக்கனரே. (புறம் செய்து அக்களவில் அகப்படாதவர்க்குப் 'எஉ) என்ற செய்யுளால் வஞ்சினங் கூறிப் பெண் கொடுப்பது போல் இவர் களவு போருக்கெழுந்து உழிஞைசூடிப் போர் செய்யாதவர் ஆதலால் மறவர் இவர்க்குப் செய்யத் தொடங்கினான் (புறம் எக.) பெண் தர மறுத்தனர். இவர் மணஞ் இவன் மிக்க இளையனாயிருந்தும் அஞ்சா செய்து கொள்ளப் பொன் வேண்டிக் கள மற் கடும்போர் புரிந்து அவ்வெழு வருங் வின் பொருட்டுத் திருப்பூவணத்திலுள்ள தோற்றோட வென்றான், புறம் எசு.) தாசி வீட்டில் அத் தாசியின் படுக்கை தோற்ற எழுவரும் ஓடிச் சென்று சோழ அறைக்கண் உள்ள கட்டிலடியில் ஒளித் நாட்டிற் புகும்போதும் இவன் விடாது திருந் தனர். தாசி தான் கட்டிலில் உறங்கு பின் தொடர்ந்து சென்று திருத்தலையா முன் திருப்பூவணநாதர்மேல் செய்யுள் லங்கானத்து மறித்து நின்று பெருஞ் சமர் பாடி முடிப்பது போல் கவிபாடச் செய்யுள் நடத்தி இடைக்குன் றூர்க்கிழாரால் பாடல் முடியாது மயங்குகையில் அடியிலிருந்த பெற்றவன். 100 கெப்படி தப்படாதது களவு
தலைக்கணை 793 தலையாலங் கேஞ்ேசெழிய தலைக்கணை - சயனிக்கும் அணையில் தலை தேவர் கேட்டுச் செய்யுளை முடித்தனர் . படுக்கைச் மேனோக்கி யிருக்க உயர் தாசி திடுக்கிட்டு நீவிர் யார் எனத் தேவர் வாய்ச் சயனத்திற்குக் கூறிய உள்ளீடுடன் வரலாறு கூறித் தாசியிடம் பொன் பெற்று செய்யப்படுவது . மணமுடித்துக்கொண்டனர் . இவர் மருது தலைக்காஞ்சி - வலியோங்க மாற்றார் தம் மாற்றுத்தந்தாதி இய சந்தாதி இயற்றினர் . மறத்தொழிலைக் கடந்தவன் . பசுந்தலை தலைமாராயம் - தலையைக் கொடுவந்தான் மிதிப்பைச் சொல்லியது . ( பு - வெ . ) மனமுவப்ப வில்லினையுடைய மன்னன் தலைக்கோட்டுத்தண்டு - ஒரு தமிழ் நூல் . செல்வத்தைக் கொடுத்தது . ( பு . வெ . ) இன்னது கூறியதென்று தெரியாது . நூலி தலையணைவிதி - கழுத்திற்கும் தோளிற் றந்தது . கும் மத்தியிலிருக்கும் அளவான உயாமுன் தலைக்கோலமைதி - பொதியமலையின் மூங் ளதாகவும் நீளமுள்ள தாகவும் இலவம் பஞ் கிலால் கணுக்குக்கணு சாண் அளவு உள் சியினால் தைப்பித்த தலையணையின் மேல் தாய் எழுசாண் நீளம் உளதாய்ச் சயந்த சிரசு வைத்து நித்திரை கொண்டால் ' னைத் தெய்வமாகப் பெற்றது . பாதாதிகேசமட்டும் உள்ள எந்தப் பக் தலைச்செங்காடு - காவிரிப்பூம் பட்டணத் கத்து நரம்புகளும் பிசகாமல் இருக்கும் தருகிலுள்ளது ; மாடலனிருந்தவூர் . ( சிலப் அன்றியும் சிரசைப் பற்றிய ஆவர்த்த பதிகாரம் . | நோய்களும் நீங்கிவிடும் . தலைத்தோற்றம் - வலியினை விரும்பினோன் தலையற்றநாள் - நக்ஷத்திரங் காண்க . ஆனினத்தைக் கைக்கொண்டு வருதலை தலையுதையராசி - இராசி காண்க யறிந்து உறவுமுறையார் மனமகிழ்ந்தது . தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற பாண் ( பு - வெ . ) | டியன் நெடுஞ்செழியன் - இவன் மதுரை தலைப்பாகை - இது தலையிலணியும் வஸ்யிற் பாண்டியன் மரபிலே தோன்றிக் கல்வி திரம் . இது தேசங்கள் தோறும் பலவகைப் கேள்வி வீர முதலியவற்றாற் சிறந்து கவி படுகிறது . இந்து தேசத்தவர் வஸ்திரத் பாடுந் திறனுமுடையனாய் மாங்குடி மருத தைத் தலைக்கணிவர் . மற்றவர் பலவித னார் முதலாகிய வித்வான்களாற் புகழ்ந்து குல்லாய்களும் தொப்பிகளும் அணிவர் . பாடப்பெற்று இளமையிலேயே அரச வுரி தலைப்பெய்திலை - இனிய ஒளிநகையினை மை கைக்கொண்டு ஆட்சி புரிந்து வருவா யுடைய பிள்ளையென்னும் தான் கொடுக் னாயினான் . அந்நாளில் சேரமான் யானைச் கக் கடவதனைக் கொடுத்த மாதா இறந்த சட் சேய்மாந்தரஞ் சேரலிரும் பொறை முறைமையைச் சொல்லியது . ( பு . வெ . ' யும் சோழன் இராஜசூயம் வேட்ட பெரு பொது . ) | நற்கிள்ளியும் திதியன் எழினி எருமை தலைமலைகண்டதேவர் - இவர் ஊர் பாண்டி யூரன் இருங்கோவேண்மான் பொருநன் நாட்டு நயினார் கோயிலை யடுத்த காடடர்ந்த என்னும் வேளிர் ஐவரும் இந் நெடுஞ்செ குடி யென்பர் . இவர் மறவர் அந்தகர் ழியனை இகழ்ந்து கூறிப் பாண்டி நாட்டைக் இவர் கல்வி வல்லவர் . மணத்தில் விருப் கைப்பற்றக் கருதி மதுரையை முற்றுகை பங்கொண்டு கன்னிகையைக் கேட்க அம் யிட்டார்கள் . அது கண்ட நெடுஞ்செழி மறவர் சாதி வழக்கப்படி மும்முறை களவு யன் சினமிகுத்து நகுதக்கனரே . ( புறம் செய்து அக்களவில் அகப்படாதவர்க்குப் ' எஉ ) என்ற செய்யுளால் வஞ்சினங் கூறிப் பெண் கொடுப்பது போல் இவர் களவு போருக்கெழுந்து உழிஞைசூடிப் போர் செய்யாதவர் ஆதலால் மறவர் இவர்க்குப் செய்யத் தொடங்கினான் ( புறம் எக . ) பெண் தர மறுத்தனர் . இவர் மணஞ் இவன் மிக்க இளையனாயிருந்தும் அஞ்சா செய்து கொள்ளப் பொன் வேண்டிக் கள மற் கடும்போர் புரிந்து அவ்வெழு வருங் வின் பொருட்டுத் திருப்பூவணத்திலுள்ள தோற்றோட வென்றான் புறம் எசு . ) தாசி வீட்டில் அத் தாசியின் படுக்கை தோற்ற எழுவரும் ஓடிச் சென்று சோழ அறைக்கண் உள்ள கட்டிலடியில் ஒளித் நாட்டிற் புகும்போதும் இவன் விடாது திருந் தனர் . தாசி தான் கட்டிலில் உறங்கு பின் தொடர்ந்து சென்று திருத்தலையா முன் திருப்பூவணநாதர்மேல் செய்யுள் லங்கானத்து மறித்து நின்று பெருஞ் சமர் பாடி முடிப்பது போல் கவிபாடச் செய்யுள் நடத்தி இடைக்குன் றூர்க்கிழாரால் பாடல் முடியாது மயங்குகையில் அடியிலிருந்த பெற்றவன் . 100 கெப்படி தப்படாதது களவு