அபிதான சிந்தாமணி

தருமபுத்ரர் 790 | தருமன் ந.க, கத்த துரோகாமா அதாறித் தகர்த்திதேவ வே! வசித்துப் பின் வெளிப்பட்டு முறையே கண்ணனையும் அவன் தேவியர் எண்மரை கூ, க, கஉ, கசு, கஎ, கஅ ஆம் நாட்க ளில் யும் கண்டு பணிந்தவர். யுத்தம் புரிந்து துரோணருடன் யுத்தஞ் தருமபுத்திரன் - இவன் ஓராசன். கோ தம செய்கையில் அசுவத்தாமா அதாகுஞ்சானாரால் பாடல் பெற்றவன், (புற-நா.) ரம்” எனக் கண்ணன் சொற்படி கூறித் தருமப்பிரஜாபதி - ஓர் பிரசாபதி, பாரி துரியோதனாதியரை வென்று கர்ணனைத் | மூர்த்திதேவி, குமார் நரநாராயணர். தம் தமயனென்று துக்கித்துத் தன் தாயி தருமழர்த்தி - சிவ பூசையால் உயர்நிலை டம் விசனமடைந்து இனிப் பெண்கள் யடைந்த முனிச்சிரேட்டர். (சிவரகசியம் ) எந்தரகஸ்யத்தையும் மனத்தில் கொள்ளா தருமவர்மா - நிஷ்களாபுரி யாண்ட சோ திருக்க எனச் சபித்து அரசேற்று முடி | முன் தசரதன் காலத்தவன். திருவரங்கத் சூடி ஆண்டுகொண் டிருந்தவர், மேருசா தில் கோபுர முதலிய திருப்பணிகள் செய் வர்ணி, வியாசர், நாரதர், பரசிராமர், அசி வித்தவன். | தர் முதலியவர்களால் தருமம் உபதேசிக் தருமவியாதன் - ஒரு வேடன் கௌசிக கப்பட்டவர். சௌநகர் கூறிய மந்திர னென்னும் வேதியனுக்கு அறமுரைத்த பலத்தினால் சூரியனிடமிருந்து அக்ஷயபாத் வன், இவன் பூர்வம் வேதியன். ஒரு திரம் பெற்றவர். உசோமசன்மரிடத்து 'இருடி மான்றோலிட்டுப் போர்த்துத் தவஞ் நளன் அகத்தியர் முதலியோரது கதை ' செய்ய அவரை மானென்று எய்து அவ கேட்டறிந்தவர். அரணியவாசத்தில் அருச் ரால் வேடகைச் சாபமடைந்தவன். சுநனைக் காணாது அவலமடைந்து உரோம தருமன் -1. வருணன் குமான், மனைவி சன்மரால் தேறியவர். மருத்து மகாராசன் ' நிருதி, குமார் மகாபயன், பயன் மிருத்யு புதைத்து வைத்த பொருளைக் கொண்டு குமரிகள் காக்கை, சேனை, பரிசினி, திரு யாகஞ் செய்தவர். இவர் தவத்திற்குச் தராஷ்டரை, சுகி. செல்கையில் இரண்டு வேதியர், நிலவழக் 2. திரேதா யுகத்தில் விஷ்ணுவுக்கு கிட்டு இவனிடத்தில் நிலம் வாங்கினேன். ஒரு பெயர். அதில் ஒரு பொற்குவை இருந்தது. அதை 3. ஒரு அரசன், பாரி, சூனிறுதை. நிலம்விற்றவன் கேட்கிறான் இதற்கென்ன 4. ஓர் வணிகன், தாய் தந்தையரிறக்கக் நீதி யென்றனர். தருமர் இவ்வழக்கை குட்டநோய் கொண்டு பசியால் வருந்தி வீமனுக்குக் காட்ட வீமன், இவர்களுள் | நாகைக் காரோகணத்துப் பலிபீடத்திருந்த வாங்கினவன் நேற்று என்னிடம் வந்து அன்னத்தைப் புசிக்கச் சிவமூர்த்தி யிவ அவனிட மிருந்து வாங்கியநிலத்திலிருந்த னிடம் கருணை புரிந்து பெருஞ் செல்வ தை அவனுக்கே கொடுக்கவேண்டு மென்று மளிக்கப்பெற்று வாழ்ந்தவன். கூறினன். இன்றைக்கு மறுக்கிறான் ஆத 5. காந்தாரன் குமரன், இவன் குமரன் லால் இன்றைக்கே கலி பிறந்தது, நாம் கிருதன். தவத்திற்குப் போவோமென் றனன். தரு ' 6.போஹயன் குமரன், இவன் குமரன் மர் வழக்காளிகளைப் பரிசித்தினிடம் அனு நேத்திரன். ப்பிலிட்டுக் காட்டிற் கேகினர். இவர் ' 7. பிருது சிரவசுவின் குமரன், இவன் சுவர்க்கம் போகையில் யமன் நாயுருக்கொ குமரன் உசாசு, இவனுக்கே மறு பெயர் ண்டு பின் தொடரக் கண்டு இந்த நாய்க்கு என்ப ர். | நற்பதவி கொடுக்கின் நான் விமான மேறு ' 8. திருவள்ளுவர் திருக்குறளுக்கு உரை வேனென்று இந்திரனிடம் கூற யமன் யியற்றியவர்களில் ஒருவர். தன்னுருக்கொண்டு வாழ்த்தினன். இவர் 9. அருஷனுக்குத் தந்தை. விமானமேறிச் சுவர்க்கஞ சென்று நாரத 10. மாநந்தையைக் காண்க. இவன் ரைத் தரிசித்துச் சுற்றத்தவரைக் காண பன்னிரண்டு வயதில் இறப்பன் எனக் விரும்பித் துரியோதனன் கொலுக் கண்டு கேட்ட தந்தை, ஸ்ரீருத்திரத்தால் பதினாயி கர்ணன், வீமன், அருச்சுநன், தரௌபதி எம் வருஷம் இருக்கச் செய்யப்பெற்றவன். முதலிய பந்து மித்திரர்களை நரகத்திற் 11. ஒரு அரசன் கோதமனாரால் பாடல் கடுை விசனமுற்று ஆகாய கங்கையில் பெற்றவன், ஸ்நானஞ்செய்து திவ்ய தேகம் பெற்று யம 12. யமனுக்கு ஒரு பெயர். தரிசனம் செய்து அப்பால் பரமபதத்தில் 13. சுபுத்தன், விபுலன் இவ்விருவரும் நள்/ தட்டநோவணிகன்
தருமபுத்ரர் 790 | தருமன் . கத்த துரோகாமா அதாறித் தகர்த்திதேவ வே ! வசித்துப் பின் வெளிப்பட்டு முறையே கண்ணனையும் அவன் தேவியர் எண்மரை கூ கஉ கசு கஎ கஅ ஆம் நாட்க ளில் யும் கண்டு பணிந்தவர் . யுத்தம் புரிந்து துரோணருடன் யுத்தஞ் தருமபுத்திரன் - இவன் ஓராசன் . கோ தம செய்கையில் அசுவத்தாமா அதாகுஞ்சானாரால் பாடல் பெற்றவன் ( புற - நா . ) ரம் எனக் கண்ணன் சொற்படி கூறித் தருமப்பிரஜாபதி - ஓர் பிரசாபதி பாரி துரியோதனாதியரை வென்று கர்ணனைத் | மூர்த்திதேவி குமார் நரநாராயணர் . தம் தமயனென்று துக்கித்துத் தன் தாயி தருமழர்த்தி - சிவ பூசையால் உயர்நிலை டம் விசனமடைந்து இனிப் பெண்கள் யடைந்த முனிச்சிரேட்டர் . ( சிவரகசியம் ) எந்தரகஸ்யத்தையும் மனத்தில் கொள்ளா தருமவர்மா - நிஷ்களாபுரி யாண்ட சோ திருக்க எனச் சபித்து அரசேற்று முடி | முன் தசரதன் காலத்தவன் . திருவரங்கத் சூடி ஆண்டுகொண் டிருந்தவர் மேருசா தில் கோபுர முதலிய திருப்பணிகள் செய் வர்ணி வியாசர் நாரதர் பரசிராமர் அசி வித்தவன் . | தர் முதலியவர்களால் தருமம் உபதேசிக் தருமவியாதன் - ஒரு வேடன் கௌசிக கப்பட்டவர் . சௌநகர் கூறிய மந்திர னென்னும் வேதியனுக்கு அறமுரைத்த பலத்தினால் சூரியனிடமிருந்து அக்ஷயபாத் வன் இவன் பூர்வம் வேதியன் . ஒரு திரம் பெற்றவர் . உசோமசன்மரிடத்து ' இருடி மான்றோலிட்டுப் போர்த்துத் தவஞ் நளன் அகத்தியர் முதலியோரது கதை ' செய்ய அவரை மானென்று எய்து அவ கேட்டறிந்தவர் . அரணியவாசத்தில் அருச் ரால் வேடகைச் சாபமடைந்தவன் . சுநனைக் காணாது அவலமடைந்து உரோம தருமன் - 1 . வருணன் குமான் மனைவி சன்மரால் தேறியவர் . மருத்து மகாராசன் ' நிருதி குமார் மகாபயன் பயன் மிருத்யு புதைத்து வைத்த பொருளைக் கொண்டு குமரிகள் காக்கை சேனை பரிசினி திரு யாகஞ் செய்தவர் . இவர் தவத்திற்குச் தராஷ்டரை சுகி . செல்கையில் இரண்டு வேதியர் நிலவழக் 2 . திரேதா யுகத்தில் விஷ்ணுவுக்கு கிட்டு இவனிடத்தில் நிலம் வாங்கினேன் . ஒரு பெயர் . அதில் ஒரு பொற்குவை இருந்தது . அதை 3 . ஒரு அரசன் பாரி சூனிறுதை . நிலம்விற்றவன் கேட்கிறான் இதற்கென்ன 4 . ஓர் வணிகன் தாய் தந்தையரிறக்கக் நீதி யென்றனர் . தருமர் இவ்வழக்கை குட்டநோய் கொண்டு பசியால் வருந்தி வீமனுக்குக் காட்ட வீமன் இவர்களுள் | நாகைக் காரோகணத்துப் பலிபீடத்திருந்த வாங்கினவன் நேற்று என்னிடம் வந்து அன்னத்தைப் புசிக்கச் சிவமூர்த்தி யிவ அவனிட மிருந்து வாங்கியநிலத்திலிருந்த னிடம் கருணை புரிந்து பெருஞ் செல்வ தை அவனுக்கே கொடுக்கவேண்டு மென்று மளிக்கப்பெற்று வாழ்ந்தவன் . கூறினன் . இன்றைக்கு மறுக்கிறான் ஆத 5 . காந்தாரன் குமரன் இவன் குமரன் லால் இன்றைக்கே கலி பிறந்தது நாம் கிருதன் . தவத்திற்குப் போவோமென் றனன் . தரு ' 6 . போஹயன் குமரன் இவன் குமரன் மர் வழக்காளிகளைப் பரிசித்தினிடம் அனு நேத்திரன் . ப்பிலிட்டுக் காட்டிற் கேகினர் . இவர் ' 7 . பிருது சிரவசுவின் குமரன் இவன் சுவர்க்கம் போகையில் யமன் நாயுருக்கொ குமரன் உசாசு இவனுக்கே மறு பெயர் ண்டு பின் தொடரக் கண்டு இந்த நாய்க்கு என்ப ர் . | நற்பதவி கொடுக்கின் நான் விமான மேறு ' 8 . திருவள்ளுவர் திருக்குறளுக்கு உரை வேனென்று இந்திரனிடம் கூற யமன் யியற்றியவர்களில் ஒருவர் . தன்னுருக்கொண்டு வாழ்த்தினன் . இவர் 9 . அருஷனுக்குத் தந்தை . விமானமேறிச் சுவர்க்கஞ சென்று நாரத 10 . மாநந்தையைக் காண்க . இவன் ரைத் தரிசித்துச் சுற்றத்தவரைக் காண பன்னிரண்டு வயதில் இறப்பன் எனக் விரும்பித் துரியோதனன் கொலுக் கண்டு கேட்ட தந்தை ஸ்ரீருத்திரத்தால் பதினாயி கர்ணன் வீமன் அருச்சுநன் தரௌபதி எம் வருஷம் இருக்கச் செய்யப்பெற்றவன் . முதலிய பந்து மித்திரர்களை நரகத்திற் 11 . ஒரு அரசன் கோதமனாரால் பாடல் கடுை விசனமுற்று ஆகாய கங்கையில் பெற்றவன் ஸ்நானஞ்செய்து திவ்ய தேகம் பெற்று யம 12 . யமனுக்கு ஒரு பெயர் . தரிசனம் செய்து அப்பால் பரமபதத்தில் 13 . சுபுத்தன் விபுலன் இவ்விருவரும் நள் / தட்டநோவணிகன்