அபிதான சிந்தாமணி

அமங்கலநாள அமர் இரண்டு மார்த்தவ கவிகளை வருவித்து தோல்வியடைந்தனர். பின் ஜீஹால்கர் மத்தியஸ்தராக்கினன். தாதாசாரியர், சகீசன் எனும் இராஜபுத்ரனைச் சிக்க தீக்ஷிதருடன் எழுநாள் வாதித்துத் தோற் ருக்கு ரான ஆக்சிஜல் ராஜபுத்திரர் பிளவு றனர். இந்த வாதங்களை அறிந்த இரண்டு படுவரென்று அவனை அரசனாக்கினான். மார்த்தவரும் சைவராயினர். இதற்குப் அவன் ரஜபுத்ரன் ஆகையால் தங்கள் முன் பிறகு தீக்ஷிதர் இன்னும் பாராயினும் னோர் கோட்டையின் சீர்கெட்ட நிலை வாதத்திற்கு உனரோ என, வரநந்தி கண்டு பரிதபித்து அமரசிங்கிடம் கோட் யெனும் புத்தன் வா திட்டுத் தோற்றனன். டையை ஒப்புவித்து நீக்கினான் தோற்ற தல்ை வெட்கமடைந்த தாதாசாரி ஜிஹாங்கிர் இவனை யழைத்து என் இப்ப யர் தீக்ஷிதரைக் கொல்ல வகைதேடித் டிச் செய்தாய் என அவன் தன் வாளை தீக்ஷிதசுவாமிகள் ஒருநாள் ஆற்றிற்கு யுருவித் தற்கொலை செய்து கொண்டான் ஸ்நானத்திற்குப்போன சமய மறிந்து இவர்கள் மகம்மதியர்கள் வசமிருந்த ஒந்த கொன்றுவிட்டுவரச் சிலரையேவ அவர் லய் எனும் கோட்டையைப் பிடிக்கச் சண் கள் அந்தப்படி செல்லுகையில் தீமித டாவதரெனும் ராஜபுத்ரரும் சுக்தாவத ரிடம் பலர் சூலபாணிகளாய் நிக்கக்கண்டு சென்போரும் போட்டி போட்டுக்கொண் அஞ்சித் தாங்கள் வந்தசெய்தி கூறினர். டனர். கடைசியில் சண்டாவதரே பிடித்த தீக்ஷிதர் அச்செய்தி கேட்டு அந்த இடத் னர். இதனால் சோஷமடைந்த சுக்தரவத தில் சிவபிரானிடம் சிவனடியவர்க்குத் ரின் தலைவன், யானையைத் தன் மீது பாயச் தீங்கு செய்பவரைப்பற்றி முறையிடத் செய்திறந்தான். அமாசிங்கின் பலம்குறை தாதாசாரியர் இடி விழுந்தி றந்தனர் என் யும் காலம் வந்தது. இராஜபுத்ர சேனாபலம் பது தீக்ஷி தவைபவம். குறைவடைந்தது. துருக்கியரின் பலம் அமங்கலநாள்-நக்ஷத்திரம் காண்க. வளர்ந்து வரத்தலைப்பட்டது. இதனால் அமணமலை-சைனர்களிருந்த மலை ; இது மனக்கலக்கமடைந்த அமரசிங் தன் கும மதுரைக்குமேற்கே யுள்ளது ; இதிற் ரனை டெல்லி சக்ரவர்த்தியிடம் அனுப்பி சைனர்களிருந்த குகைகள் பல காணப்படு னான். பிறகு தான் தன் குமரனுக்குப் பட்ட கின்றன. (திருவிளையாடல்.) மளித்துத் துருக்கியனைப் பணியாது நவ அமணன்-ஒப்பிலாமணிப் புலவரைக் சோகி யென்னுமிடத்தில் தனித்திருந்து காண்க. இவன் ஒரு வள்ளல். காலத்தைப் போக்கினான். அமநஸ்கர்-ஆன்மாக்களின் மனதிற் கெட் அமாசிங்கமகாராஜா - இவன் தஞ்சாவூர் டாது சோதி சுவரூபமாக விளங்குஞ் சிவ ராஜா என்பர். இவன் தன் பெண்கள் மூர்த்தி . இருவரையும் ஸ்ரீரங்கத்தில் அரங்கநாயக அமாகம் - காமகலை உணர்த்தும் வடதால். | ருக்கு விளக்கெடுக்கச் செய்வித்தவன். சங்கராசாரியரால் இயற்றப்பட்டது. அமரசிங்கள் - விக்கிரமார்க்கன் காலத்திரு அமாகன் - ஒரு அரசன். இவனது உயிர்ந்த சைகபண்டி தன். வடமொழி நிகண்டு நீங்கிய உடலில் சங்கராசாரியார் புகுந்து - தன் பெயரால் செய்தவன். (அமரம்). இவன் தேவியிடம் காமகலை பயின்று அம் அமரசுந்தரி - பூமி சந்திரன் எனும் அரசன் ரகம் என ஒரு நூல் இயற்றினர். இவனை மனைவி. புண்ணியாசனை வளர்த்தவள் மன்மதன் அம்சம் என்பர். இவனுக்கு (மணிபோ - (மணி) தூறு மனைவியர். அமராபுரம் 5- வதயாதர நகரம். (சூளா அமரசிங்- இரசபுத்ர அரசனாகிய பிரதா: அமராவதி- இது தேவேந்திரன் முப்பத்து சிங்கின் குமரன் இவன் சற்று மந்த நிலை முக்கோடி தேவர்கள் சூழ அரம்பை முதலிய கொண்டவன். அக்பருக்குப் பின் பட்ட தேவமாதர்கள் எவல் செய்யக் கற்பகத்தரு மடைந்த ஜிஹாங்கர் இவன்மது படை சந்தானம், பாரிசாதம், காமதேனு, நவநிதி, யெடுத்து வருவதறிந்தும் சம்மாவிருக்க தன்வந்திரி, சசி, உச்சைச்சிரவம், ஐரா இரசபுத்திரத் தலைவனகிய ஸலம்ப்ர ராஜ வதம், தேவவிமான முதலிய செல்வங்க புத்ரத்தலைவன், பிரதாபசிங்கிடம் வாக்க ளுடன் அரசாளுமிடம். பூவுலகத்திற் புண் ளித்தபடி அமரசிங்கை வலிய சிங்காசனத் ரியஞ் சொய்தோர் அடையும் - கு. திருந்து இழுத்து யுத்தத்தை நடத்தினான். 1அமர் - திரேதாயுகத்தில் வந்து விற்கு இதில் முகம்மதியர்கள் இரண்டு முறை - டேயர்.
அமங்கலநாள அமர் இரண்டு மார்த்தவ கவிகளை வருவித்து தோல்வியடைந்தனர் . பின் ஜீஹால்கர் மத்தியஸ்தராக்கினன் . தாதாசாரியர் சகீசன் எனும் இராஜபுத்ரனைச் சிக்க தீக்ஷிதருடன் எழுநாள் வாதித்துத் தோற் ருக்கு ரான ஆக்சிஜல் ராஜபுத்திரர் பிளவு றனர் . இந்த வாதங்களை அறிந்த இரண்டு படுவரென்று அவனை அரசனாக்கினான் . மார்த்தவரும் சைவராயினர் . இதற்குப் அவன் ரஜபுத்ரன் ஆகையால் தங்கள் முன் பிறகு தீக்ஷிதர் இன்னும் பாராயினும் னோர் கோட்டையின் சீர்கெட்ட நிலை வாதத்திற்கு உனரோ என வரநந்தி கண்டு பரிதபித்து அமரசிங்கிடம் கோட் யெனும் புத்தன் வா திட்டுத் தோற்றனன் . டையை ஒப்புவித்து நீக்கினான் தோற்ற தல்ை வெட்கமடைந்த தாதாசாரி ஜிஹாங்கிர் இவனை யழைத்து என் இப்ப யர் தீக்ஷிதரைக் கொல்ல வகைதேடித் டிச் செய்தாய் என அவன் தன் வாளை தீக்ஷிதசுவாமிகள் ஒருநாள் ஆற்றிற்கு யுருவித் தற்கொலை செய்து கொண்டான் ஸ்நானத்திற்குப்போன சமய மறிந்து இவர்கள் மகம்மதியர்கள் வசமிருந்த ஒந்த கொன்றுவிட்டுவரச் சிலரையேவ அவர் லய் எனும் கோட்டையைப் பிடிக்கச் சண் கள் அந்தப்படி செல்லுகையில் தீமித டாவதரெனும் ராஜபுத்ரரும் சுக்தாவத ரிடம் பலர் சூலபாணிகளாய் நிக்கக்கண்டு சென்போரும் போட்டி போட்டுக்கொண் அஞ்சித் தாங்கள் வந்தசெய்தி கூறினர் . டனர் . கடைசியில் சண்டாவதரே பிடித்த தீக்ஷிதர் அச்செய்தி கேட்டு அந்த இடத் னர் . இதனால் சோஷமடைந்த சுக்தரவத தில் சிவபிரானிடம் சிவனடியவர்க்குத் ரின் தலைவன் யானையைத் தன் மீது பாயச் தீங்கு செய்பவரைப்பற்றி முறையிடத் செய்திறந்தான் . அமாசிங்கின் பலம்குறை தாதாசாரியர் இடி விழுந்தி றந்தனர் என் யும் காலம் வந்தது . இராஜபுத்ர சேனாபலம் பது தீக்ஷி தவைபவம் . குறைவடைந்தது . துருக்கியரின் பலம் அமங்கலநாள் - நக்ஷத்திரம் காண்க . வளர்ந்து வரத்தலைப்பட்டது . இதனால் அமணமலை - சைனர்களிருந்த மலை ; இது மனக்கலக்கமடைந்த அமரசிங் தன் கும மதுரைக்குமேற்கே யுள்ளது ; இதிற் ரனை டெல்லி சக்ரவர்த்தியிடம் அனுப்பி சைனர்களிருந்த குகைகள் பல காணப்படு னான் . பிறகு தான் தன் குமரனுக்குப் பட்ட கின்றன . ( திருவிளையாடல் . ) மளித்துத் துருக்கியனைப் பணியாது நவ அமணன் - ஒப்பிலாமணிப் புலவரைக் சோகி யென்னுமிடத்தில் தனித்திருந்து காண்க . இவன் ஒரு வள்ளல் . காலத்தைப் போக்கினான் . அமநஸ்கர் - ஆன்மாக்களின் மனதிற் கெட் அமாசிங்கமகாராஜா - இவன் தஞ்சாவூர் டாது சோதி சுவரூபமாக விளங்குஞ் சிவ ராஜா என்பர் . இவன் தன் பெண்கள் மூர்த்தி . இருவரையும் ஸ்ரீரங்கத்தில் அரங்கநாயக அமாகம் - காமகலை உணர்த்தும் வடதால் . | ருக்கு விளக்கெடுக்கச் செய்வித்தவன் . சங்கராசாரியரால் இயற்றப்பட்டது . அமரசிங்கள் - விக்கிரமார்க்கன் காலத்திரு அமாகன் - ஒரு அரசன் . இவனது உயிர்ந்த சைகபண்டி தன் . வடமொழி நிகண்டு நீங்கிய உடலில் சங்கராசாரியார் புகுந்து - தன் பெயரால் செய்தவன் . ( அமரம் ) . இவன் தேவியிடம் காமகலை பயின்று அம் அமரசுந்தரி - பூமி சந்திரன் எனும் அரசன் ரகம் என ஒரு நூல் இயற்றினர் . இவனை மனைவி . புண்ணியாசனை வளர்த்தவள் மன்மதன் அம்சம் என்பர் . இவனுக்கு ( மணிபோ - ( மணி ) தூறு மனைவியர் . அமராபுரம் 5 - வதயாதர நகரம் . ( சூளா அமரசிங் - இரசபுத்ர அரசனாகிய பிரதா : அமராவதி - இது தேவேந்திரன் முப்பத்து சிங்கின் குமரன் இவன் சற்று மந்த நிலை முக்கோடி தேவர்கள் சூழ அரம்பை முதலிய கொண்டவன் . அக்பருக்குப் பின் பட்ட தேவமாதர்கள் எவல் செய்யக் கற்பகத்தரு மடைந்த ஜிஹாங்கர் இவன்மது படை சந்தானம் பாரிசாதம் காமதேனு நவநிதி யெடுத்து வருவதறிந்தும் சம்மாவிருக்க தன்வந்திரி சசி உச்சைச்சிரவம் ஐரா இரசபுத்திரத் தலைவனகிய ஸலம்ப்ர ராஜ வதம் தேவவிமான முதலிய செல்வங்க புத்ரத்தலைவன் பிரதாபசிங்கிடம் வாக்க ளுடன் அரசாளுமிடம் . பூவுலகத்திற் புண் ளித்தபடி அமரசிங்கை வலிய சிங்காசனத் ரியஞ் சொய்தோர் அடையும் - கு . திருந்து இழுத்து யுத்தத்தை நடத்தினான் . 1அமர் - திரேதாயுகத்தில் வந்து விற்கு இதில் முகம்மதியர்கள் இரண்டு முறை - டேயர் .