அபிதான சிந்தாமணி

தமிழ்நாட்டு விளையாட்கேள் 783 தமிழ்நாட்டு விளையாட்டுகள் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 1400 வருடங்களு காரர்களில் ஒருவ கோடுகளைத் தாண்டிச் க்குமுன் நடந்ததாம். இப் போரில் பதி செல்கையில் மற்றவர் தாண்டிவருவோன் னெட்டு நாளும் அவ்விரு பெருஞ் சேனை வராதிருக்கத் தடித்து அவனைத் தீண்டல், கட்கும் பெருஞ் சோறளித்தவன் பெருஞ் மாக்குரங்கு - மரத்தின் மேலேறிக்கொண்டு சோற்றுதியன் சேரலாதன், என அக்கால விளையாடும் விளையாட்டு வைக்கப்பிரி - த்து அவ் வரசனுடனிருந்த முரஞ்சியூர் ஒருவனை முதுகின் மேல் போட்டிழுத்துச் முடிநாகராயர் எனும் புலவர் கூறி யிருக் செல்லும் விளையாட்டு, கண்ணாம்பூச்சி - கின்றனர். சோழன் ஒருவன் பாரதப் ஒருவனை மற்றக்கக்ஷயார் ஒளியும்வரை போர் முடியுமளவும் தருமன் படைக்குப் யில் கண்ணை மூடிவிட்டு ஒளிந்தவரைப் போர்த் துணையாக இருந்தான் எனக் கலி பிடிக்கச் செய்தல், குருட்டுக்கண்ணாம் ங்கத்துப்பாணி " தங்கள் பாரத முடிப்பள பூச்சி - ஒருவன் கண்ணை இறுகக் கட்டிப் வும் நின்று தருமன் தன் கடற்படை தனக் போட்டுத் தீண்டினோன் பெயர்கேட்டல் குதவி செய்த அவனும் எனக் கூறும். உண்மைகூறின் அப்பெயசோன் கண்ணைக் பாண்டவர்களில் ஒருவனான சகதேவன் கட்டிக்கொள்ளல். பேய்ப்பந்து - வேட்டி தெக்கணஞ் சென்று பாண்டியர்களை வெ யைப் பந்து போல் செய்து வட்டமாய் உட் ன்றான் எனச் சபாபர்வம் (31)-ஆம் அத்தி கார்ந்திருப்போர்பின் தெரியாது வைத்து யாயத்திலும், அர்ச்சுனன் ஓர் பாண்டியன் அவனறியாதிருக்கின் அவனைப் பந்தால் மகளை மணந்தான் என்பதையும் பாரதம் எறிதல் குண்டாடல் - (கோலி) இது கூறும். இனி இராமாயண காலம் பார சிறு குண்டுகளைப் பள்ளத்திலெறிந்து பல தத்திற்கு முற்பட்ட காலமா தலை பாரதத் வகையாக விளையாடல், பந்தாடல் - பூமி தில் இராமன் கதை கூறு மாற்றால் விளங் மீது பந்தெறிந்தும், குதிரைமீதிருந்தும் கும். இராமாயண காலத்தில் இராமன் பந்தெறிந்து விளையாடல். சீட்டாடல் - அகத்தியராச்சிரமஞ் சென்றதாகக் கூறப் பல சீட்டுகளைக் கணக்கிற்கேற்றபடி எறிந் பட்டிருக்கிறது. அந்த அகத்தியர் கட்ட தாடல், இது பலவகை, தாயகட்டம் - ளையை மேற்கொண்டு ஒரு சோழன் ஆகா சில கொட்டைகளைக்கொண்டு கிழித்த யத்தில் அசைந்துகொண்டிருந்த கோட் கோடுகளில் வைத்து ஆடல், ஏழாங்காய் . டையைத் தகர்த்தான் ஆதலின் அவன் சில பந்துகளைக் கையிலிருந்து மேலெறி தூங்கெயிலெறிந்த தொடித்தோட் செம்பி ந்து அவை கீழ்விழாது கையாற்பிடித்தல், யன் எனப்பட்டனன். பின்னும் வானா சொக்கட்டான் - நான்கறைகீறி அதில் ரைச் சுக்ரீவன் சானகி யைத் தேடவிட்ட உள்ள வீடுகளில் பாய்ச்சிகையில் விழுந்த ஞான்று அவர்கள் தமிழ்நாட்டினுஞ் சென் கணக்கின்படி காய்களை அமைத்தாடல், மனர் எனக் கூறப்படு தலாம் தமிழும் சோழி - மேற்கூறியது போன்ற விளையா தமிழாசரும் இராமாயண பாரத காலத் ட்டு, சதுரங்கம் - சதுரமாக அறைகள் திற்கு முற்பட்டவர் என்பது தெரிகிறது. அமைந்த பலகையில் சதுரங்க சேனை ஆதலால் தமிழ் நாடே பரத கண்டத் அமைத்தல்போல் காய்களமைத்து ஆடல், திற் தொன்று தொட்டதெனவும் அதனை பல்லாங்குழி - ஒரு குழிகளமைத்த பல யாண்ட அரசரே பழையர் எனவும் அவர் கையில் கொட்டைகளிட்டு ஆடல், இவை கள் வழங்கும் பாஷையே முதலிலிருந்த யன்றி மூலைபந்தம், கொண்டிவிளையாட்டு, தெனவும் அறியக் கிடக்கின்றது. பாண்டி, கிறுக்கி, கிட்டிபில்லி, காவட்டி தமிழ்நாட்டு விளையாட்டுகள் - சுக்குச்சுக்கு - கூவேகூ, பன்றி ஆட்டம், காற்றாடி, பம்ட இதனைப் பலிசப்ளான் என்பர். இது இர ரம், மாவலி, தட்டாமாலை, தும்பிவிளை ண்டுகக்ஷியார் நிலத்தில் ஒரு கோடுகிழித்து யாட்டு, கிள்ளாபுரண்டி, கோலாட்டம், அக்கோட்டிற் குள்ளும் புறம்பும் ஒவ் மல்லுவிளையாட்டு (குஸ்தி), கொம்மையடி வொரு குக்காரர் இருந்து கொண்டு த்தல், நிலாச்சோறு, நீந்தல், ஓடம், சாய்ந் கோடுதாண்டி வந்தவனைத் தீண்டின் தாடல், சிறுதேருருட்டல், ஊசலாடல், தீண்டப்பட்ட கக்ஷி தோல்வித்தானத்தை குதிரை, எருது, ஆடு, சேவல், காடை, அடைவது. கிளியாந்தட்டு - இதனை உப் 'கௌதாரி, புறா முதலிய பந்தயம் விடல், புக்கோடு என்பர். சதுரங்கமாய்ப் பல பாரதிவிருத்தி விலக்கியற்கூத்து, கானக் கோடுகள் நிலத்தில் கீறி இரண்டுகணிக் கூத்து, கழாய்க்கூத்து, பலகறையாடல்,
தமிழ்நாட்டு விளையாட்கேள் 783 தமிழ்நாட்டு விளையாட்டுகள் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 1400 வருடங்களு காரர்களில் ஒருவ கோடுகளைத் தாண்டிச் க்குமுன் நடந்ததாம் . இப் போரில் பதி செல்கையில் மற்றவர் தாண்டிவருவோன் னெட்டு நாளும் அவ்விரு பெருஞ் சேனை வராதிருக்கத் தடித்து அவனைத் தீண்டல் கட்கும் பெருஞ் சோறளித்தவன் பெருஞ் மாக்குரங்கு - மரத்தின் மேலேறிக்கொண்டு சோற்றுதியன் சேரலாதன் என அக்கால விளையாடும் விளையாட்டு வைக்கப்பிரி - த்து அவ் வரசனுடனிருந்த முரஞ்சியூர் ஒருவனை முதுகின் மேல் போட்டிழுத்துச் முடிநாகராயர் எனும் புலவர் கூறி யிருக் செல்லும் விளையாட்டு கண்ணாம்பூச்சி - கின்றனர் . சோழன் ஒருவன் பாரதப் ஒருவனை மற்றக்கக்ஷயார் ஒளியும்வரை போர் முடியுமளவும் தருமன் படைக்குப் யில் கண்ணை மூடிவிட்டு ஒளிந்தவரைப் போர்த் துணையாக இருந்தான் எனக் கலி பிடிக்கச் செய்தல் குருட்டுக்கண்ணாம் ங்கத்துப்பாணி தங்கள் பாரத முடிப்பள பூச்சி - ஒருவன் கண்ணை இறுகக் கட்டிப் வும் நின்று தருமன் தன் கடற்படை தனக் போட்டுத் தீண்டினோன் பெயர்கேட்டல் குதவி செய்த அவனும் எனக் கூறும் . உண்மைகூறின் அப்பெயசோன் கண்ணைக் பாண்டவர்களில் ஒருவனான சகதேவன் கட்டிக்கொள்ளல் . பேய்ப்பந்து - வேட்டி தெக்கணஞ் சென்று பாண்டியர்களை வெ யைப் பந்து போல் செய்து வட்டமாய் உட் ன்றான் எனச் சபாபர்வம் ( 31 ) - ஆம் அத்தி கார்ந்திருப்போர்பின் தெரியாது வைத்து யாயத்திலும் அர்ச்சுனன் ஓர் பாண்டியன் அவனறியாதிருக்கின் அவனைப் பந்தால் மகளை மணந்தான் என்பதையும் பாரதம் எறிதல் குண்டாடல் - ( கோலி ) இது கூறும் . இனி இராமாயண காலம் பார சிறு குண்டுகளைப் பள்ளத்திலெறிந்து பல தத்திற்கு முற்பட்ட காலமா தலை பாரதத் வகையாக விளையாடல் பந்தாடல் - பூமி தில் இராமன் கதை கூறு மாற்றால் விளங் மீது பந்தெறிந்தும் குதிரைமீதிருந்தும் கும் . இராமாயண காலத்தில் இராமன் பந்தெறிந்து விளையாடல் . சீட்டாடல் - அகத்தியராச்சிரமஞ் சென்றதாகக் கூறப் பல சீட்டுகளைக் கணக்கிற்கேற்றபடி எறிந் பட்டிருக்கிறது . அந்த அகத்தியர் கட்ட தாடல் இது பலவகை தாயகட்டம் - ளையை மேற்கொண்டு ஒரு சோழன் ஆகா சில கொட்டைகளைக்கொண்டு கிழித்த யத்தில் அசைந்துகொண்டிருந்த கோட் கோடுகளில் வைத்து ஆடல் ஏழாங்காய் . டையைத் தகர்த்தான் ஆதலின் அவன் சில பந்துகளைக் கையிலிருந்து மேலெறி தூங்கெயிலெறிந்த தொடித்தோட் செம்பி ந்து அவை கீழ்விழாது கையாற்பிடித்தல் யன் எனப்பட்டனன் . பின்னும் வானா சொக்கட்டான் - நான்கறைகீறி அதில் ரைச் சுக்ரீவன் சானகி யைத் தேடவிட்ட உள்ள வீடுகளில் பாய்ச்சிகையில் விழுந்த ஞான்று அவர்கள் தமிழ்நாட்டினுஞ் சென் கணக்கின்படி காய்களை அமைத்தாடல் மனர் எனக் கூறப்படு தலாம் தமிழும் சோழி - மேற்கூறியது போன்ற விளையா தமிழாசரும் இராமாயண பாரத காலத் ட்டு சதுரங்கம் - சதுரமாக அறைகள் திற்கு முற்பட்டவர் என்பது தெரிகிறது . அமைந்த பலகையில் சதுரங்க சேனை ஆதலால் தமிழ் நாடே பரத கண்டத் அமைத்தல்போல் காய்களமைத்து ஆடல் திற் தொன்று தொட்டதெனவும் அதனை பல்லாங்குழி - ஒரு குழிகளமைத்த பல யாண்ட அரசரே பழையர் எனவும் அவர் கையில் கொட்டைகளிட்டு ஆடல் இவை கள் வழங்கும் பாஷையே முதலிலிருந்த யன்றி மூலைபந்தம் கொண்டிவிளையாட்டு தெனவும் அறியக் கிடக்கின்றது . பாண்டி கிறுக்கி கிட்டிபில்லி காவட்டி தமிழ்நாட்டு விளையாட்டுகள் - சுக்குச்சுக்கு - கூவேகூ பன்றி ஆட்டம் காற்றாடி பம்ட இதனைப் பலிசப்ளான் என்பர் . இது இர ரம் மாவலி தட்டாமாலை தும்பிவிளை ண்டுகக்ஷியார் நிலத்தில் ஒரு கோடுகிழித்து யாட்டு கிள்ளாபுரண்டி கோலாட்டம் அக்கோட்டிற் குள்ளும் புறம்பும் ஒவ் மல்லுவிளையாட்டு ( குஸ்தி ) கொம்மையடி வொரு குக்காரர் இருந்து கொண்டு த்தல் நிலாச்சோறு நீந்தல் ஓடம் சாய்ந் கோடுதாண்டி வந்தவனைத் தீண்டின் தாடல் சிறுதேருருட்டல் ஊசலாடல் தீண்டப்பட்ட கக்ஷி தோல்வித்தானத்தை குதிரை எருது ஆடு சேவல் காடை அடைவது . கிளியாந்தட்டு - இதனை உப் ' கௌதாரி புறா முதலிய பந்தயம் விடல் புக்கோடு என்பர் . சதுரங்கமாய்ப் பல பாரதிவிருத்தி விலக்கியற்கூத்து கானக் கோடுகள் நிலத்தில் கீறி இரண்டுகணிக் கூத்து கழாய்க்கூத்து பலகறையாடல்