அபிதான சிந்தாமணி

- அப்பையதீக்ஷிதசுவாமிகள் அப்பு- இது அம்புத்தன்மை சாமான்யத் முன் எல்லாருக்கும் விபூதி பிரசாதிக்க தோடுகூடியது. இரசனேர்திரியம், சரீரம், மனத்தில் எதோ கவலை கொண்டு உமது ஆக, கடல், பனி,ஆலி, முதலிய உருவ மூத்தகுமான் எங்கேயென, இருகுரவரும் முடையது. நித்தம்; பரமாணுரூபம். (தரு) அவன் இப்போது தேவரீர்க்கு உதவான்; அப்புறசால்ழனி - ஓர் இருடி. 'தேவரீர் அமுது கொள்க என, நாயனார் அப்புள் ளார் - கிடாம்பி. ஸ்ரீரங்கராஜருக்குக் உண்மை கூறுகவெனக் கேட்டு அறிந்து 'குமார். இவர் கல்வி கேள்விகளில் வல்ல சிவசந்நிதானத்துச் சென்று விஷம் நீங்க வராய் இருந்தது பற்றி அங்கிருந்தார் இவர் "ஒன்று கொலாம்" எனும் திருப்பதிகம் க்கு இப்பெயரிட்டனர். நடாதூரம்மாளை பாடி உயிர்ப்பித்து அமுதுண்டு சென் ஆச்ரயித்தவர். அம்மாளிடத்தில் காலகே றனர். இதற்குப் பிறகு சிலகாலம் அப் பஞ் சேவித்திருக்கையில் புறமதத்தவர் பூதியடிகள் திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் திரு வாதத்திற்கு வர அவர்களை வென்று வாதி வடியைத் தியானித்திருந்து பரமசிவன் ஹம்ஸாம்புதர் என விருதுபெற்றவர். திருவடி யடைந்தனர். (பெரியபுராணம்.) (குருபரம்பரை). அப்பைய தீக்ஷிதசுவாமிகள் - இவர், வட அப்பூதியடிகணாயனர் - இவர் சோழமண் மொழியில் வல்ல மகாவித்வான். சிவ டலத்தில் திங்களூரில் பிராமணகுலத்தில் பக்திமான். இவரிடங் காஞ்சியிலிருந்த திருவவதரித்தவர். இவர் திருநாவுக்கரசு தாதாசாரியார் என்பவர் உட்பகை சுவாமிகளைச் காணாதிருந்தும் அவரிடத் கொண்டு இவரைக் கொல்ல வகைதேடிச் தில் மிகுந்த அன்புபூண்டு அவர் பெயரை சிவன் விஷமுண்டது நீரும் உண்ணும் யே எல்லாருக்கும் வைத்தழைத்து அவர் பார்ப்போமென விஷமுண்பிக்க அதனை பெயரால் தண்ணீர்ப்பந்தல் வைத்திருக் வாங்கிச் சிவார்ப்பணஞ்செய்து உண்டு சலி தனர். இவர் செய்திகளைத் திங்களூருக்கு யாதிருந்தவர். அரசன் தீக்ஷிதருக்கும் வந்த திருநாவுக்கரசுசுவாமிகள் கேள்வி தாதாசாரியாருக்கும் சால்வைகள் மரியா 'யுற்று அவ்விடத்திலுள் ளாரை இடம் தை செய்விக்கத் தாதாசாரியர் அதனை வினவி அவர் சமீபத்திற் சென்று நீர் உம் வாங்கித் தாம் அலங்கரித்துக்கொண்டிருந் முடைய பெயரால் தண்ணீர்ப்பந்தல் முத தனர். தீக்ஷிதர் அதனைச் சிவாக்னி வளர் லிய அறச்சாலைகள் வையாமல் வேருெ த்தி அதிலிட்டனர். இச்சால்வையைத் ருவர் பெயரால் வைத்தற்குக்காரணம், தீயிலிட்ட செயலைக் கேள்வியுற்ற தாதா என்ன என, அப்பூதியடிகள் சமணசம சாரியர் அரசனிடம் நீர் தீக்ஷிதருக்குக் யத்தினின்று நீங்கிக் கல்லைத் தெப்பமாகக் கொடுத்த சால்வையை அவர் அவமதித் கொண்டு கடந்த அத்திருப்பெயரினும் துத் தீயில் இட்டுக் கொளுத்தினர் என்று மற்றப்பெயர் விசேடமோ நீர் சைவரா கூறி அரசனுக்குத் தீக்ஷிதர் விஷயத்தில் யிருந்தும் அறியாது கேட்கிறீர் நீர் யார் சற்று மனவெறுப்பு உண்டாக்கினர். அர என்றார்? அதற்குத் திருநாவுக்கரசு சுவாமி சன், தீக்ஷி தரைநோக்கி நாம் கொடுத்தசால் கள நான் பரமசிவம், சூலைகொடுத்து ஆட் வை எவ்கே இருக்கிறதென, அதனை நாப் கொண்டவன் என்று கூறக்கேட்டு ஆனந் வைக்குமிடத்தில் வைத்தோ மென்றன. தக்கடலில் வீழ்ந்து எழுந்து அடிபணிந்து ஆயின் அதனை நான் பார்க்கவேண்டு திருவமுது செய்ய வேண்டினர். அரசுகள் மெனத் தீக்ஷிதர் உடன்பட்டு அரசனைச் உடன்பட்டு இருக்கையில் அப்பூதியடிகள் சிவமூர்த்தியின் சந்நிதானத்து அழைத்துச் திருநாவுக்கரசுகளுக்கு அன்னம் பரிமாறத் சென்று சிவமூர்த்தி அணிந்திருக்கக் காட் தமது குமாரரையழைத்து வீட்டின் புறத் டினர். அரசன் தீக்ஷிதர் விஷயத்தில் தில் இருக்கும் வாழையில் ஒரு இலை முன்னிலும் அதிக பக்தியுமச்சமுமுடை கொண்டுவர ஏவினர். குமார் வாழை யவனா யிருந்தனன். தீக்ஷிதர் விஷயத்தில் யிலை யறுக்கையில் நாகமொன்று தீண்ட அரசன் அன்புகொண்டிருத்தலைத் தாதா இலையை அறுத்துத் தந்தையாரிடங் சாரியர் அறிந்து தீக்ஷிதரை வாதத்திற்கு கொடுத்து நடந்ததைக்கூறி மரணமூர்ச் அழைக்க அரசனுக்குக் குறிப்பிக்க, அரசன் சையடைந்தனர். அப்பூதியடிகள் சவத் அதைத் தீக்ஷிதருக்குத் தெரிவித்தனன். தை மறைத்துத் திருநாவுக்கரசுகளுக்கு தீஷிதர் மத்தியஸ்தர் வேண்டுமென, அர அமுது பரிமாற, அரசுகள் உண்ணு சன் வியாஸபட்டர், பராசபட்டர், எனும்
- அப்பையதீக்ஷிதசுவாமிகள் அப்பு - இது அம்புத்தன்மை சாமான்யத் முன் எல்லாருக்கும் விபூதி பிரசாதிக்க தோடுகூடியது . இரசனேர்திரியம் சரீரம் மனத்தில் எதோ கவலை கொண்டு உமது ஆக கடல் பனி ஆலி முதலிய உருவ மூத்தகுமான் எங்கேயென இருகுரவரும் முடையது . நித்தம் ; பரமாணுரூபம் . ( தரு ) அவன் இப்போது தேவரீர்க்கு உதவான் ; அப்புறசால்ழனி - ஓர் இருடி . ' தேவரீர் அமுது கொள்க என நாயனார் அப்புள் ளார் - கிடாம்பி . ஸ்ரீரங்கராஜருக்குக் உண்மை கூறுகவெனக் கேட்டு அறிந்து ' குமார் . இவர் கல்வி கேள்விகளில் வல்ல சிவசந்நிதானத்துச் சென்று விஷம் நீங்க வராய் இருந்தது பற்றி அங்கிருந்தார் இவர் ஒன்று கொலாம் எனும் திருப்பதிகம் க்கு இப்பெயரிட்டனர் . நடாதூரம்மாளை பாடி உயிர்ப்பித்து அமுதுண்டு சென் ஆச்ரயித்தவர் . அம்மாளிடத்தில் காலகே றனர் . இதற்குப் பிறகு சிலகாலம் அப் பஞ் சேவித்திருக்கையில் புறமதத்தவர் பூதியடிகள் திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் திரு வாதத்திற்கு வர அவர்களை வென்று வாதி வடியைத் தியானித்திருந்து பரமசிவன் ஹம்ஸாம்புதர் என விருதுபெற்றவர் . திருவடி யடைந்தனர் . ( பெரியபுராணம் . ) ( குருபரம்பரை ) . அப்பைய தீக்ஷிதசுவாமிகள் - இவர் வட அப்பூதியடிகணாயனர் - இவர் சோழமண் மொழியில் வல்ல மகாவித்வான் . சிவ டலத்தில் திங்களூரில் பிராமணகுலத்தில் பக்திமான் . இவரிடங் காஞ்சியிலிருந்த திருவவதரித்தவர் . இவர் திருநாவுக்கரசு தாதாசாரியார் என்பவர் உட்பகை சுவாமிகளைச் காணாதிருந்தும் அவரிடத் கொண்டு இவரைக் கொல்ல வகைதேடிச் தில் மிகுந்த அன்புபூண்டு அவர் பெயரை சிவன் விஷமுண்டது நீரும் உண்ணும் யே எல்லாருக்கும் வைத்தழைத்து அவர் பார்ப்போமென விஷமுண்பிக்க அதனை பெயரால் தண்ணீர்ப்பந்தல் வைத்திருக் வாங்கிச் சிவார்ப்பணஞ்செய்து உண்டு சலி தனர் . இவர் செய்திகளைத் திங்களூருக்கு யாதிருந்தவர் . அரசன் தீக்ஷிதருக்கும் வந்த திருநாவுக்கரசுசுவாமிகள் கேள்வி தாதாசாரியாருக்கும் சால்வைகள் மரியா ' யுற்று அவ்விடத்திலுள் ளாரை இடம் தை செய்விக்கத் தாதாசாரியர் அதனை வினவி அவர் சமீபத்திற் சென்று நீர் உம் வாங்கித் தாம் அலங்கரித்துக்கொண்டிருந் முடைய பெயரால் தண்ணீர்ப்பந்தல் முத தனர் . தீக்ஷிதர் அதனைச் சிவாக்னி வளர் லிய அறச்சாலைகள் வையாமல் வேருெ த்தி அதிலிட்டனர் . இச்சால்வையைத் ருவர் பெயரால் வைத்தற்குக்காரணம் தீயிலிட்ட செயலைக் கேள்வியுற்ற தாதா என்ன என அப்பூதியடிகள் சமணசம சாரியர் அரசனிடம் நீர் தீக்ஷிதருக்குக் யத்தினின்று நீங்கிக் கல்லைத் தெப்பமாகக் கொடுத்த சால்வையை அவர் அவமதித் கொண்டு கடந்த அத்திருப்பெயரினும் துத் தீயில் இட்டுக் கொளுத்தினர் என்று மற்றப்பெயர் விசேடமோ நீர் சைவரா கூறி அரசனுக்குத் தீக்ஷிதர் விஷயத்தில் யிருந்தும் அறியாது கேட்கிறீர் நீர் யார் சற்று மனவெறுப்பு உண்டாக்கினர் . அர என்றார் ? அதற்குத் திருநாவுக்கரசு சுவாமி சன் தீக்ஷி தரைநோக்கி நாம் கொடுத்தசால் கள நான் பரமசிவம் சூலைகொடுத்து ஆட் வை எவ்கே இருக்கிறதென அதனை நாப் கொண்டவன் என்று கூறக்கேட்டு ஆனந் வைக்குமிடத்தில் வைத்தோ மென்றன . தக்கடலில் வீழ்ந்து எழுந்து அடிபணிந்து ஆயின் அதனை நான் பார்க்கவேண்டு திருவமுது செய்ய வேண்டினர் . அரசுகள் மெனத் தீக்ஷிதர் உடன்பட்டு அரசனைச் உடன்பட்டு இருக்கையில் அப்பூதியடிகள் சிவமூர்த்தியின் சந்நிதானத்து அழைத்துச் திருநாவுக்கரசுகளுக்கு அன்னம் பரிமாறத் சென்று சிவமூர்த்தி அணிந்திருக்கக் காட் தமது குமாரரையழைத்து வீட்டின் புறத் டினர் . அரசன் தீக்ஷிதர் விஷயத்தில் தில் இருக்கும் வாழையில் ஒரு இலை முன்னிலும் அதிக பக்தியுமச்சமுமுடை கொண்டுவர ஏவினர் . குமார் வாழை யவனா யிருந்தனன் . தீக்ஷிதர் விஷயத்தில் யிலை யறுக்கையில் நாகமொன்று தீண்ட அரசன் அன்புகொண்டிருத்தலைத் தாதா இலையை அறுத்துத் தந்தையாரிடங் சாரியர் அறிந்து தீக்ஷிதரை வாதத்திற்கு கொடுத்து நடந்ததைக்கூறி மரணமூர்ச் அழைக்க அரசனுக்குக் குறிப்பிக்க அரசன் சையடைந்தனர் . அப்பூதியடிகள் சவத் அதைத் தீக்ஷிதருக்குத் தெரிவித்தனன் . தை மறைத்துத் திருநாவுக்கரசுகளுக்கு தீஷிதர் மத்தியஸ்தர் வேண்டுமென அர அமுது பரிமாற அரசுகள் உண்ணு சன் வியாஸபட்டர் பராசபட்டர் எனும்