அபிதான சிந்தாமணி

தந்துவர்த்தன சோழன் 778 தமயந்தி தந்துவர்த்தன சோழன் -1. ஒரு சோழன். தபுதாரநிலை - அணிந்த ஆபரணத்தினை இவன் புத்திரப்பேறிலாது பவாநிகூடலை யுடையாளை இழந்தபின் தனிமையுடனே யடைந்து சங்குகன்னரால் தீர்த்தஸ்நான தங்கி இல்லிடத்து அவதரிக்கும் ஆண் முதலிய செய்து இலந்தைக்கனி பெற்றுக் மகன் முறைமையைச் சொல்லியது. (புற குலவர்த்தன சோழனைப் பெற்றான். | வெண்பா பொது.) தந்தோற்பவரோகம் - பாலரோகங்களில் தபோழர்த்தி - பன்னிரண்டாம் மன்வந் ஒன்று. பிள்ளைகள் பஞ்சினூல் சரடு, தரத்து ருஷி. கயிறு முதலியவற்றை விழுங்குதலால் தப்தகும்பம் - ஒரு நரகம், உருக்கெண் உண்டாவது. இதனால் சுரம், பேதி, இரு ணெய் நிரம்பியது. மல் முதலிய உண்டாம். (ஜீவ.) தமகோஷன் - சேதிதேசத்தரசன், இவன் தந்தை -(சங்.) புருகுமரனாகிய சனமோ மனைவி சாத்வதி. யன் மனைவி. | தமசாதீரம் - அயோத்தியின் வட கோடி தந்தையர் - () பிறப்பித்தோன், கற்பித் யெல்லை. தோன், மணமுடிப்பித்தோன், அன்னந் தமசு - ஒரு குளிர்ந்த இருள் சூழ்ந்த நாகு. தந்தோன், ஆபத்திற்கு தவினோன். தமசை-1. ருக்ஷபர்வதத்திலுள்ள ஒருநதி, தந்தையின் ஆணையைக்கடந்து துன்பமடை 2. The river Tonse between the நீதோர் - யயாதியின் புதல்வர், விசுவா Saraju and the Goomti, which flowing மித்சரின் புதல்வர். through Azambarh, falls into the தபங்கமுனிவர் - இவர் தவத்திலிருக்கை Ganges. தமசைக் காண்க. யில் இவரை ஒரு புலி பாயப்போயிற்று. தமநழனிவர் - குண்டினபுரத் தாசனாகிய சளன் என்கிற அரசன் அப்புலியைக் கொள் வீமராசனுக்குப் புத்திரப்பேறளித்த முனி ன்று விஜயன் எனப் பெயர் பெற்றனன். வர். இவர் அநுக்கிரகத்தாற் பிறந்ததால் தபசி - சமவர்ணன் தேவி, சூரியன் குமரி. தமயந்தி என்ன அரசன் குமரிக்குப் பெய தபசு - பன்னிரண்டாமன்வந்தாத்து ருஷி.! ரிட்டனன். தபதி -1. ஓர் மது, சூர்யபுத்ரன். தமநீகை - மேனகையென்னுந் தேவதாசி 2. யயாதியின் பெண். யின்பெண், இவளுக்கு மதனிகை யென 3. சம்வர்ணனை மணந்தவள், சூர்யவும்பெயர் ; இவள் வித்யுத்துருவனால் கவ புத்ரி. சப்பட்டு அவன் இறா தபறகு கந்தரன் 4. குருவின் தாய், சவ்வருணன் தேவி. எனும் பக்ஷியரசனை மணந்து தாக்ஷியைப் 5. பிரகஸ்பதிஸவனமென்கிற யாகஞ் பெற்றாள். தருமபுகளைக் காண்க. செய்தவன். தமப்பிரசாதன் - மனத்திலிருந்து குரோத - 6. ஸ்தல நிர்மாணம் முதலியவைகள் முண்டாக்குவோன். செய்யும் சாஸ்திரி. தமயந்தி-1. தமாமுனிவர் வரப்பிரசாதத்தி தபதிதமரர் - யயாதி பெண்ணின் குமார். னால் வீமராசனுக்குப் பிறந்தவள். இவள், தபதிநாராயணர் - ஒரு இருடி. இவர் ஆச் சுயம்வரத்தில் மணமாலை சூட்டக் கொலு சிரமத்தில் பாண்டவர் தீர்த்தயாத்திரை வில் வந்தகாலத்தில் சரஸ்வதி தோழியாக யில் வசித்தனர். வந்து அரசர்களின் பெயரைக் கூறினள். தபநன் -- 1. ஒரு அரக்கன் கேசன் என் இவள், நளனை மணந்து கலி புருஷன் னும் வாநரரால் மாய்ந்தவன். கொடுமையால் கணவனைக் காட்டிற் 2. அமிர்தத்தைக் காப்பாற்றிய தேவன். பிரிந்து பாம்பின் வாய்ப்பட்டு வேடனால் (பார ஆதி.) நீங்கி அந்த வேடன் தன்னிடம் தீய எண் * 3. பாஞ்சாலதேசத்து அரசன், கர்ன ணம் கொண்டதனால் அவனைக் கற்பின் னால் கொல்லப்பட்டவன். வலியால் எரியச்செய்து சேதிதேசம் தபநாபி -வீமன் குமரன். சென்று அந்நாட்டாசியால் ஆதரிக்கப் தபந்தீ - ஒரு இருடி, இவனுக்குக் காதியா பெற்றுத் தாய் வீடடைந்து தந்தையால் யநன் எனவும் பெயர். தேடுவித்து வருவிக்கப்பட்ட நளமகாராச தபன் - ஒரு அக்கி, இவன் சவான, ஆங்கீரா னைக் கூடிச் சுகித்திருந்தவள். இவள் கும சன், வசிட்டன், பிராணன், சஸ்யபன்,ரன் இந்திரசேநன், குமரி இந்திரசேனை. என்பவர்க்குப் பிறந்தவன், 2. ஆகுகனைக் காண்க,
தந்துவர்த்தன சோழன் 778 தமயந்தி தந்துவர்த்தன சோழன் - 1 . ஒரு சோழன் . தபுதாரநிலை - அணிந்த ஆபரணத்தினை இவன் புத்திரப்பேறிலாது பவாநிகூடலை யுடையாளை இழந்தபின் தனிமையுடனே யடைந்து சங்குகன்னரால் தீர்த்தஸ்நான தங்கி இல்லிடத்து அவதரிக்கும் ஆண் முதலிய செய்து இலந்தைக்கனி பெற்றுக் மகன் முறைமையைச் சொல்லியது . ( புற குலவர்த்தன சோழனைப் பெற்றான் . | வெண்பா பொது . ) தந்தோற்பவரோகம் - பாலரோகங்களில் தபோழர்த்தி - பன்னிரண்டாம் மன்வந் ஒன்று . பிள்ளைகள் பஞ்சினூல் சரடு தரத்து ருஷி . கயிறு முதலியவற்றை விழுங்குதலால் தப்தகும்பம் - ஒரு நரகம் உருக்கெண் உண்டாவது . இதனால் சுரம் பேதி இரு ணெய் நிரம்பியது . மல் முதலிய உண்டாம் . ( ஜீவ . ) தமகோஷன் - சேதிதேசத்தரசன் இவன் தந்தை - ( சங் . ) புருகுமரனாகிய சனமோ மனைவி சாத்வதி . யன் மனைவி . | தமசாதீரம் - அயோத்தியின் வட கோடி தந்தையர் - ( ) பிறப்பித்தோன் கற்பித் யெல்லை . தோன் மணமுடிப்பித்தோன் அன்னந் தமசு - ஒரு குளிர்ந்த இருள் சூழ்ந்த நாகு . தந்தோன் ஆபத்திற்கு தவினோன் . தமசை - 1 . ருக்ஷபர்வதத்திலுள்ள ஒருநதி தந்தையின் ஆணையைக்கடந்து துன்பமடை 2 . The river Tonse between the நீதோர் - யயாதியின் புதல்வர் விசுவா Saraju and the Goomti which flowing மித்சரின் புதல்வர் . through Azambarh falls into the தபங்கமுனிவர் - இவர் தவத்திலிருக்கை Ganges . தமசைக் காண்க . யில் இவரை ஒரு புலி பாயப்போயிற்று . தமநழனிவர் - குண்டினபுரத் தாசனாகிய சளன் என்கிற அரசன் அப்புலியைக் கொள் வீமராசனுக்குப் புத்திரப்பேறளித்த முனி ன்று விஜயன் எனப் பெயர் பெற்றனன் . வர் . இவர் அநுக்கிரகத்தாற் பிறந்ததால் தபசி - சமவர்ணன் தேவி சூரியன் குமரி . தமயந்தி என்ன அரசன் குமரிக்குப் பெய தபசு - பன்னிரண்டாமன்வந்தாத்து ருஷி . ! ரிட்டனன் . தபதி - 1 . ஓர் மது சூர்யபுத்ரன் . தமநீகை - மேனகையென்னுந் தேவதாசி 2 . யயாதியின் பெண் . யின்பெண் இவளுக்கு மதனிகை யென 3 . சம்வர்ணனை மணந்தவள் சூர்யவும்பெயர் ; இவள் வித்யுத்துருவனால் கவ புத்ரி . சப்பட்டு அவன் இறா தபறகு கந்தரன் 4 . குருவின் தாய் சவ்வருணன் தேவி . எனும் பக்ஷியரசனை மணந்து தாக்ஷியைப் 5 . பிரகஸ்பதிஸவனமென்கிற யாகஞ் பெற்றாள் . தருமபுகளைக் காண்க . செய்தவன் . தமப்பிரசாதன் - மனத்திலிருந்து குரோத - 6 . ஸ்தல நிர்மாணம் முதலியவைகள் முண்டாக்குவோன் . செய்யும் சாஸ்திரி . தமயந்தி - 1 . தமாமுனிவர் வரப்பிரசாதத்தி தபதிதமரர் - யயாதி பெண்ணின் குமார் . னால் வீமராசனுக்குப் பிறந்தவள் . இவள் தபதிநாராயணர் - ஒரு இருடி . இவர் ஆச் சுயம்வரத்தில் மணமாலை சூட்டக் கொலு சிரமத்தில் பாண்டவர் தீர்த்தயாத்திரை வில் வந்தகாலத்தில் சரஸ்வதி தோழியாக யில் வசித்தனர் . வந்து அரசர்களின் பெயரைக் கூறினள் . தபநன் - - 1 . ஒரு அரக்கன் கேசன் என் இவள் நளனை மணந்து கலி புருஷன் னும் வாநரரால் மாய்ந்தவன் . கொடுமையால் கணவனைக் காட்டிற் 2 . அமிர்தத்தைக் காப்பாற்றிய தேவன் . பிரிந்து பாம்பின் வாய்ப்பட்டு வேடனால் ( பார ஆதி . ) நீங்கி அந்த வேடன் தன்னிடம் தீய எண் * 3 . பாஞ்சாலதேசத்து அரசன் கர்ன ணம் கொண்டதனால் அவனைக் கற்பின் னால் கொல்லப்பட்டவன் . வலியால் எரியச்செய்து சேதிதேசம் தபநாபி - வீமன் குமரன் . சென்று அந்நாட்டாசியால் ஆதரிக்கப் தபந்தீ - ஒரு இருடி இவனுக்குக் காதியா பெற்றுத் தாய் வீடடைந்து தந்தையால் யநன் எனவும் பெயர் . தேடுவித்து வருவிக்கப்பட்ட நளமகாராச தபன் - ஒரு அக்கி இவன் சவான ஆங்கீரா னைக் கூடிச் சுகித்திருந்தவள் . இவள் கும சன் வசிட்டன் பிராணன் சஸ்யபன் ரன் இந்திரசேநன் குமரி இந்திரசேனை . என்பவர்க்குப் பிறந்தவன் 2 . ஆகுகனைக் காண்க