அபிதான சிந்தாமணி

தத்தாத்ரேயர் 775 தத்வப்ரகாசர் A அவர்வர், செய்தி தத்தாத்ரேயர் - 1. அத்திரி குஷியின் புத் தத்துவதர்சி - பதின்மூன்றா மன்வந்தரத்து திரர். அத்திரி ருஷிக்கு அநசூயையிடம் ருஷி. அவதரித்து யோகத்திருக்க விரும்பிய தத்புருஷகல்பம் - பிரமன் ஒரு காலத்துச் போது இருடிச்சிறுவர் விடாது பின்பற்று 'சிவபெருமானைத் தத்பரமாகத் தியானிக்க வதை யெண்ணி இவர்களை விட்டுத் தனித் - அப்போது தத்புருஷ வுருவாகத் தோன் திருக்க (க00) வருஷம் சலத்தில் யோகஞ் றின கல்பம். (லிங்க - புரா.) செய்து கொண்டிருந்து அம் மடுவினின்றும் தத்புருஷழரீத்தி - இவர் மூன்று கண்கள், வெளி வருகையில் சிறுவர் விடாதது பொன்னிறம், மஞ்சள் பட்டு வஸ்திரம், எண்ணி ஒரு அழகுள்ள பெண்ணுடன் கரத்தில் ஜபமாலை யுடையவர். வந்தனர். அதைக் கண்ட முனிச் சிறுவர் தத்துவப்பிரகாசர் - 1. திருவொற்றியூர் அவரிடம் வெறுப்புக் கொள்ளாதிருக்கவும் ஞானப்பிரகாச தேசிகருக்கு மாணாக்கர். முனிவர், கள்ளருந்தல் முதலிய பஞ்சமகா சிவஞான சித்தியாருக்குப் பரபக்ஷ வுரை பாதகஞ் செய்து வெறித்திருப்பவராய் இயற்றியவர். அவர்களுக்குக் காட்ட இருடிச் சிறுவர்கள் 2. சிற்றம்பலநாடிகளுக்கு மாணாக்கர், விட்டு நீங்கினர். முனிவர், பற்றற்றவரா இவர் தத்துவப் பிரகாசமென்னும் சைவ யோகத்திருந்தனர். இவ்வாறு இருக்கை சித்தாந்த சாத்திரஞ் செய்தவர். யில் தேவர்களுக்கும் சம்பராசுரனுக்கும் தத்துவம் - (கசு) ஆன்மதத்துவம் (24), யுத்தம் நடந்தது. தேவர்கள், முனிவரிடம் நாடி (10), அவத்தை (5), மலம் (3), தம் குறை கூறினர். முனிவர் என் கண் குணம் (3), மண்ட லம் (3), பிணி (3), காண அசுரர் உங்களை வருத்துகையில் அசு விகாரம் (8), ஆதாரம் (6), தாது (7), பர் அழிவர் என்றனர். பின் சம்பராசுரன் மரபு (10), கோசம் (5), வாயில் (9). யுத்தத்திற்கு வந்து தேவரை வருத்துகை தத்துவராயர் - இவர் சோழநாட்டில் வீரை யில் தேவர் தத்தாத்திரேயரிருந்த ஆச்சிர - யென்னும் ஊரில் பிறந்த வேதியர். இவர் மத்தில் ஒளிந்தனர், சம்பான் முதலியோர் உபயகவி. இவருடன் சகபாடியா யிருந்த தத்தாத்திரேயரிடம் இருந்த இலக்ஷமி வர் சுவரூபாநந்தர். இவ்விருவரும் சந்தி யின் அவதாரமாகிய அவருடைய பத்தினி யாசிகளாய் ஞானாசாரியரைத் தேட ஒரு யைக் கண்டு தூக்கித் தலைமேல் வைத்துக் வர் தென்னாடும், மற்றவர் வடநாடும் செல் கொண்டு தேவரை வருத்தாமல் ஆச்சிர லப் புறப்படுகையில், அவ்விருவரும் நம் மத்தை விட்டு (எ) அடி சென்றனர். இல மில் யார் முதலில் ஆசாரியரைக் காண்கி க்குமி அவரிட மிருந்து மறைந்தனள். றோமோ அவர்கள் மற்றவருக்கு ஆசாரி முனிவர் தேவர்களை நோக்கி இலக்குமி யர் ஆகிறதென உடன்பட்டுப் புறப்பட்டுச் அவர்களிடமிருந்து நீங்கினள். இனி அசு சென்றனர். தென்னாடு சென்ற சுவரூபா ரர் உங்களுக்குத் தோற்பர். சென்று யுத் நந்தர் சிவப்பிரகாசரைத் தரிசித்து உண் தஞ் செய்யுங்களெனக் கூறித் தேவர்க மை யுணர்ந்தனர். முன் சொன்ன சங்கே ளுக்கு வெற்றி தருவித்தவர். அத்திரி தப்படி தத்துவராயர் இவாக்கு மாணாக்கர் தவஞ் செய்கையில் விஷ்ணு தரிசனங் ஆயினர். இவர் செய்த ஏல் தத்துவராயர் தந்து தம்மை அவருக்குத் தத்தஞ் செய்த சரித்திரம் அல்லது பாடுதுறை. இவராற் தால் இப் பெயர் பெற்றனர். இவரால் சசிவர்ண போதமும் சசிவர்ணன் என்னும் யதுக்கள், எயாள், ஞான சம்பந்தத்தை மாணாக்கன் பொருட்டுச் செய்யப்பட்டது. யடைந்தனர். சகோதரர் சோமன், துர் இவர் கலி மடலும் ஈசுரகீதை பிரமகீதை வாசன், (பாகவதம்) யும் செய்தனர். 2. வேதங்களைப் பரவச் செய்தவர், தத்தை -1. கண்ணப்ப நாயனார்க்குத் தாய், பாண்டவர் முற்பிறப்பில் இவரை ஆத 2. சம்பன் பெண். இரண்யகசிபின் ரித்து மறுபிறப்பில் சகல சாம்பிராச்சிய - தேவி. மும் பெற்றனர். கார்த்தவீர்யார்ச்சுநன் 3. பிரச்சோதனன் மகளாகிய வாசவ இவரை யடுத்து ஆயிரங் கைகளும் சகல தததை . (பெ .க.) சம்பத்தும் பெற்றனன். தத்வப்ரகாசர் - 1. இவரை ராயர் கூத்த 3. புலகருக்குப் பிரீதியிடம் பிறந்தவன். னூர் அப்பன் வால கோகிலர்கள் எப்படி கத்தியங்கர் - தத்தாத்திரயருக்கு ஒரு பெயர், யென்றபோது கூறியது. கட்டளைக்கலித் வாசிகளாய் ஞா மற்றவர் வடநாகம் நம் சென் இவர்கள் தப்படி இவர்
தத்தாத்ரேயர் 775 தத்வப்ரகாசர் A அவர்வர் செய்தி தத்தாத்ரேயர் - 1 . அத்திரி குஷியின் புத் தத்துவதர்சி - பதின்மூன்றா மன்வந்தரத்து திரர் . அத்திரி ருஷிக்கு அநசூயையிடம் ருஷி . அவதரித்து யோகத்திருக்க விரும்பிய தத்புருஷகல்பம் - பிரமன் ஒரு காலத்துச் போது இருடிச்சிறுவர் விடாது பின்பற்று ' சிவபெருமானைத் தத்பரமாகத் தியானிக்க வதை யெண்ணி இவர்களை விட்டுத் தனித் - அப்போது தத்புருஷ வுருவாகத் தோன் திருக்க ( க00 ) வருஷம் சலத்தில் யோகஞ் றின கல்பம் . ( லிங்க - புரா . ) செய்து கொண்டிருந்து அம் மடுவினின்றும் தத்புருஷழரீத்தி - இவர் மூன்று கண்கள் வெளி வருகையில் சிறுவர் விடாதது பொன்னிறம் மஞ்சள் பட்டு வஸ்திரம் எண்ணி ஒரு அழகுள்ள பெண்ணுடன் கரத்தில் ஜபமாலை யுடையவர் . வந்தனர் . அதைக் கண்ட முனிச் சிறுவர் தத்துவப்பிரகாசர் - 1 . திருவொற்றியூர் அவரிடம் வெறுப்புக் கொள்ளாதிருக்கவும் ஞானப்பிரகாச தேசிகருக்கு மாணாக்கர் . முனிவர் கள்ளருந்தல் முதலிய பஞ்சமகா சிவஞான சித்தியாருக்குப் பரபக்ஷ வுரை பாதகஞ் செய்து வெறித்திருப்பவராய் இயற்றியவர் . அவர்களுக்குக் காட்ட இருடிச் சிறுவர்கள் 2 . சிற்றம்பலநாடிகளுக்கு மாணாக்கர் விட்டு நீங்கினர் . முனிவர் பற்றற்றவரா இவர் தத்துவப் பிரகாசமென்னும் சைவ யோகத்திருந்தனர் . இவ்வாறு இருக்கை சித்தாந்த சாத்திரஞ் செய்தவர் . யில் தேவர்களுக்கும் சம்பராசுரனுக்கும் தத்துவம் - ( கசு ) ஆன்மதத்துவம் ( 24 ) யுத்தம் நடந்தது . தேவர்கள் முனிவரிடம் நாடி ( 10 ) அவத்தை ( 5 ) மலம் ( 3 ) தம் குறை கூறினர் . முனிவர் என் கண் குணம் ( 3 ) மண்ட லம் ( 3 ) பிணி ( 3 ) காண அசுரர் உங்களை வருத்துகையில் அசு விகாரம் ( 8 ) ஆதாரம் ( 6 ) தாது ( 7 ) பர் அழிவர் என்றனர் . பின் சம்பராசுரன் மரபு ( 10 ) கோசம் ( 5 ) வாயில் ( 9 ) . யுத்தத்திற்கு வந்து தேவரை வருத்துகை தத்துவராயர் - இவர் சோழநாட்டில் வீரை யில் தேவர் தத்தாத்திரேயரிருந்த ஆச்சிர - யென்னும் ஊரில் பிறந்த வேதியர் . இவர் மத்தில் ஒளிந்தனர் சம்பான் முதலியோர் உபயகவி . இவருடன் சகபாடியா யிருந்த தத்தாத்திரேயரிடம் இருந்த இலக்ஷமி வர் சுவரூபாநந்தர் . இவ்விருவரும் சந்தி யின் அவதாரமாகிய அவருடைய பத்தினி யாசிகளாய் ஞானாசாரியரைத் தேட ஒரு யைக் கண்டு தூக்கித் தலைமேல் வைத்துக் வர் தென்னாடும் மற்றவர் வடநாடும் செல் கொண்டு தேவரை வருத்தாமல் ஆச்சிர லப் புறப்படுகையில் அவ்விருவரும் நம் மத்தை விட்டு ( ) அடி சென்றனர் . இல மில் யார் முதலில் ஆசாரியரைக் காண்கி க்குமி அவரிட மிருந்து மறைந்தனள் . றோமோ அவர்கள் மற்றவருக்கு ஆசாரி முனிவர் தேவர்களை நோக்கி இலக்குமி யர் ஆகிறதென உடன்பட்டுப் புறப்பட்டுச் அவர்களிடமிருந்து நீங்கினள் . இனி அசு சென்றனர் . தென்னாடு சென்ற சுவரூபா ரர் உங்களுக்குத் தோற்பர் . சென்று யுத் நந்தர் சிவப்பிரகாசரைத் தரிசித்து உண் தஞ் செய்யுங்களெனக் கூறித் தேவர்க மை யுணர்ந்தனர் . முன் சொன்ன சங்கே ளுக்கு வெற்றி தருவித்தவர் . அத்திரி தப்படி தத்துவராயர் இவாக்கு மாணாக்கர் தவஞ் செய்கையில் விஷ்ணு தரிசனங் ஆயினர் . இவர் செய்த ஏல் தத்துவராயர் தந்து தம்மை அவருக்குத் தத்தஞ் செய்த சரித்திரம் அல்லது பாடுதுறை . இவராற் தால் இப் பெயர் பெற்றனர் . இவரால் சசிவர்ண போதமும் சசிவர்ணன் என்னும் யதுக்கள் எயாள் ஞான சம்பந்தத்தை மாணாக்கன் பொருட்டுச் செய்யப்பட்டது . யடைந்தனர் . சகோதரர் சோமன் துர் இவர் கலி மடலும் ஈசுரகீதை பிரமகீதை வாசன் ( பாகவதம் ) யும் செய்தனர் . 2 . வேதங்களைப் பரவச் செய்தவர் தத்தை - 1 . கண்ணப்ப நாயனார்க்குத் தாய் பாண்டவர் முற்பிறப்பில் இவரை ஆத 2 . சம்பன் பெண் . இரண்யகசிபின் ரித்து மறுபிறப்பில் சகல சாம்பிராச்சிய - தேவி . மும் பெற்றனர் . கார்த்தவீர்யார்ச்சுநன் 3 . பிரச்சோதனன் மகளாகிய வாசவ இவரை யடுத்து ஆயிரங் கைகளும் சகல தததை . ( பெ . . ) சம்பத்தும் பெற்றனன் . தத்வப்ரகாசர் - 1 . இவரை ராயர் கூத்த 3 . புலகருக்குப் பிரீதியிடம் பிறந்தவன் . னூர் அப்பன் வால கோகிலர்கள் எப்படி கத்தியங்கர் - தத்தாத்திரயருக்கு ஒரு பெயர் யென்றபோது கூறியது . கட்டளைக்கலித் வாசிகளாய் ஞா மற்றவர் வடநாகம் நம் சென் இவர்கள் தப்படி இவர்