அபிதான சிந்தாமணி

ததீசி 174 தத்தன் ததீசி-1. அதர்வ என்னும் ருஷிக்குச் உடலெல்லாம் வைகுண்டம் காட்டினர் சாந்தியிடமுதித்த குமார். இவர்க்குத் (தீர்த்த கிரிபுராணம்). தத்தியங்கர் எனவும் பெயர். இவர்க்குக் 2. சாரஸ்வதரைக் காண்க. குதிரைமுகம் என்று கூறுவர். மகாவிரத 3. இவர் பிருகுவம்சத்தவராகிய துந்து ஒழுக்கமுடையவர், துவட்டாவிற்கு நாரா முகர் குமார். இவருடன் சூர்யவம்சத்தரச யண கவசம் உபதேசித்தவர். இந்திரன், னாகிய சையாதியின் குமரன் க்ஷபன் விருத்திரன் முதலிய அசுரரை வெல்ல தனது தந்தையின் கட்டளையால் துந்து இவரிடம் வந்து முன்பு தேவரும் அசுரரும் முகரைச் சரணடைந்து வேதமுதலிய பாற்கடல் கடைகையில் இருதிறத்தவ சகல கலைகளையுங் கற்றுவருகின்ற நாட் ரும் ஆயுதங்களுடன்வர அவைகளை விஷ் களில் ததீசி க்ஷபனைநோக்கி நான் ஒரு ணுமூர்த்திவாங்கி இம்முனிவரிடத்து காலத்தில் உன்னிடம் தன தான்ய பசுக் வைத்தனர். அந்த ஆயுதங்களை நெடுநாள் களை வேண்டி வருவேனாயின் தருவை இவர் வைத்திருந்தும் அவற்றை யாரும் யோவென . அவ்வாறாகுக வென்றனன். கேளாததால் இவர் விழுங்கினர். அவை பின் க்ஷபன் தன்னாசையடைந்து ராஜ்ய கள் திரண்டு இம்முனிவரது முதுகந்தண் மாளுகையில் ததீசி செல்ல க்ஷபன் மற டைச்சேர்ந்திருந்தன. அம்முதுகந்தண்டை ந்து பேசுதலறிந்து கோபித் தவரா யுன் இந்திரன் கேட்கத் தமது உயிரை ஒரு செல்வத்தினும் மிக்க செல்வத்தை நான் பொருட்டாக எண்ணாமல் முதுகெலும்பு சிவபெருமானிடம் பெற்று வருகிறேனென கொடுத்த கருணாமூர்த்தி, குபன் என்னும் அவனை விட்டுச் சிவமூர்த்தியை யெண் அரசனை நண்புபூண்டு அவன் அரசர் பெரி ணித் தவம்புரிந்து பெற்றுத் தம் செல்வத் யர் என இவர் அந்தணர் பெரியர் என தைக் காணும்படி க்ஷபனுக்குக் கூற வாதிட்டு அரசனைமோத அரசன் வச்சிரத் க்ஷபனும் முனிவரை வச்சிரத்தால் எறி தால் எறிய உடலறுந்து சுக்கிரனை நினைக் ந்து முனிவர் செல்வத்தைக் கண்டு அவ் கச் சுக்கிரன் மிருதசஞ்சீவி மந்திரத் வாறு பெற எண்ணி விஷ்ணுவை நோக் தால் உயிர்தரப்பெற்றுச் சிவபூசைசெய்து கித் தவம்புரிந்து செல்வங்களையும் அஸ்தி வச்சிரயாக்கை பெற்றுக் குபனை முடியிடற ரங்களையும் பெற்று முனிவரது வீறடக்க வுதைத்தனர். இதனால் குபனுக்கு விஷ் யுத்தத்திற்கு வந்து அஸ்திரங்களைப் பிர ணுமூர்த்தி பரிந்துவந்து சக்கரத்தையும் யோகிக்க முனிவர் தருப்பையை அபிமந்தி அனேக விஷ்ணுக்களையும் ஏவினர். இருடி ரித்துச் சேனை முதலியவர்களைக் கொல்ல அவ்விஷ்ணுவின் மாயைகளைத் தமது கட் வும் விஷ்ணு உதவி செய்ய வந்து சக்ர டைவிரலில் உதித்த அனேக விஷ்ணுக் பரயோகஞ் செய்து, இளைத்து முனிவரை களையேவி மாற்றிச் சக்கரத்தைப் பின் வேண்டிச் செல்ல அரசனும் அடங்கிப் னிடச்செய்து பல பாணங்களைத் தருப் பணிந்து சென்றனன். இவர் தேவி கர்க்க பையி லாவாகித்துப் பிரயோகித்துப் பிர முனிவர் குமரியாகிய மித்ராணி. (சிவரஹ) மன் வேண்டுகோளால் நிறுத்திக் குபனு | தத்தனேரி - திருவிளையாடலிற் கூறப்பெற் க்கு அருள்புரிந்தவர். தக்கன் செய்த யாக அள்ள தத்தனென்னும் பாண்டியனுண் த்திற்குச் சென்று அவனுக்குச் சிவமூர்த் தியின் சிறப்புக்களைக்கூறிச் சிவமூர்த் 'டாக்கிய ஊரென்று தெரிகின்றது. குதி ரை வடிவமொழிந்த நரிகள் தத்திச் செ திக்கு அவிகொடுக்கப் போதித்தனர். ன்ற இடமாதலின் தத்து நரியென்று முத அவன் இவரது சொற்களைக் கேளாததால் செய்யும் யாகமழியவும் அந்த யாகத்திற்கு லில் வழங்கிய பெயர். அப்பால் இங்ஙனம் வந்த தேவர்கள் மாளவும் வேதியர் இரு ஆயிற்றென்று சொல்வதுமுண்டு; இவ்வூர் செல்லூர்க்கு மேற்கேயுள்ளது. (திருவிளை) பிறப்பாளராகத் தங்கள் நிலைதவறி வேறு தெய்வங்களைத் தொழுது முத்தியிழக்க தத்தன் -1. மெய்ப்பொருள் நாயனாருக்கு வும் சபித்தவர். இவரது மற்றசரிதங்களை மந்திரி. நாயனாரைக் கொன்றவனைக் இந்திரனைக்காண்க. ஒருமுறை முனிவர் கொலை செய வெழுத்து நாயனார் தடுக்கச் கள் வைகுண்டத்தை வாயினால் சிருட் சொற்கடவாது நின்றவன்- 'டித்தனர். இதனால் திருமால் கோபித்த 2. சீவகன் குமரருள் ஒருவன். சார். இதைக்கண்ட ததீசி முனிவர் தமது 3. பராச ருஷியின் புத்ரன்.
ததீசி 174 தத்தன் ததீசி - 1 . அதர்வ என்னும் ருஷிக்குச் உடலெல்லாம் வைகுண்டம் காட்டினர் சாந்தியிடமுதித்த குமார் . இவர்க்குத் ( தீர்த்த கிரிபுராணம் ) . தத்தியங்கர் எனவும் பெயர் . இவர்க்குக் 2 . சாரஸ்வதரைக் காண்க . குதிரைமுகம் என்று கூறுவர் . மகாவிரத 3 . இவர் பிருகுவம்சத்தவராகிய துந்து ஒழுக்கமுடையவர் துவட்டாவிற்கு நாரா முகர் குமார் . இவருடன் சூர்யவம்சத்தரச யண கவசம் உபதேசித்தவர் . இந்திரன் னாகிய சையாதியின் குமரன் க்ஷபன் விருத்திரன் முதலிய அசுரரை வெல்ல தனது தந்தையின் கட்டளையால் துந்து இவரிடம் வந்து முன்பு தேவரும் அசுரரும் முகரைச் சரணடைந்து வேதமுதலிய பாற்கடல் கடைகையில் இருதிறத்தவ சகல கலைகளையுங் கற்றுவருகின்ற நாட் ரும் ஆயுதங்களுடன்வர அவைகளை விஷ் களில் ததீசி க்ஷபனைநோக்கி நான் ஒரு ணுமூர்த்திவாங்கி இம்முனிவரிடத்து காலத்தில் உன்னிடம் தன தான்ய பசுக் வைத்தனர் . அந்த ஆயுதங்களை நெடுநாள் களை வேண்டி வருவேனாயின் தருவை இவர் வைத்திருந்தும் அவற்றை யாரும் யோவென . அவ்வாறாகுக வென்றனன் . கேளாததால் இவர் விழுங்கினர் . அவை பின் க்ஷபன் தன்னாசையடைந்து ராஜ்ய கள் திரண்டு இம்முனிவரது முதுகந்தண் மாளுகையில் ததீசி செல்ல க்ஷபன் மற டைச்சேர்ந்திருந்தன . அம்முதுகந்தண்டை ந்து பேசுதலறிந்து கோபித் தவரா யுன் இந்திரன் கேட்கத் தமது உயிரை ஒரு செல்வத்தினும் மிக்க செல்வத்தை நான் பொருட்டாக எண்ணாமல் முதுகெலும்பு சிவபெருமானிடம் பெற்று வருகிறேனென கொடுத்த கருணாமூர்த்தி குபன் என்னும் அவனை விட்டுச் சிவமூர்த்தியை யெண் அரசனை நண்புபூண்டு அவன் அரசர் பெரி ணித் தவம்புரிந்து பெற்றுத் தம் செல்வத் யர் என இவர் அந்தணர் பெரியர் என தைக் காணும்படி க்ஷபனுக்குக் கூற வாதிட்டு அரசனைமோத அரசன் வச்சிரத் க்ஷபனும் முனிவரை வச்சிரத்தால் எறி தால் எறிய உடலறுந்து சுக்கிரனை நினைக் ந்து முனிவர் செல்வத்தைக் கண்டு அவ் கச் சுக்கிரன் மிருதசஞ்சீவி மந்திரத் வாறு பெற எண்ணி விஷ்ணுவை நோக் தால் உயிர்தரப்பெற்றுச் சிவபூசைசெய்து கித் தவம்புரிந்து செல்வங்களையும் அஸ்தி வச்சிரயாக்கை பெற்றுக் குபனை முடியிடற ரங்களையும் பெற்று முனிவரது வீறடக்க வுதைத்தனர் . இதனால் குபனுக்கு விஷ் யுத்தத்திற்கு வந்து அஸ்திரங்களைப் பிர ணுமூர்த்தி பரிந்துவந்து சக்கரத்தையும் யோகிக்க முனிவர் தருப்பையை அபிமந்தி அனேக விஷ்ணுக்களையும் ஏவினர் . இருடி ரித்துச் சேனை முதலியவர்களைக் கொல்ல அவ்விஷ்ணுவின் மாயைகளைத் தமது கட் வும் விஷ்ணு உதவி செய்ய வந்து சக்ர டைவிரலில் உதித்த அனேக விஷ்ணுக் பரயோகஞ் செய்து இளைத்து முனிவரை களையேவி மாற்றிச் சக்கரத்தைப் பின் வேண்டிச் செல்ல அரசனும் அடங்கிப் னிடச்செய்து பல பாணங்களைத் தருப் பணிந்து சென்றனன் . இவர் தேவி கர்க்க பையி லாவாகித்துப் பிரயோகித்துப் பிர முனிவர் குமரியாகிய மித்ராணி . ( சிவரஹ ) மன் வேண்டுகோளால் நிறுத்திக் குபனு | தத்தனேரி - திருவிளையாடலிற் கூறப்பெற் க்கு அருள்புரிந்தவர் . தக்கன் செய்த யாக அள்ள தத்தனென்னும் பாண்டியனுண் த்திற்குச் சென்று அவனுக்குச் சிவமூர்த் தியின் சிறப்புக்களைக்கூறிச் சிவமூர்த் ' டாக்கிய ஊரென்று தெரிகின்றது . குதி ரை வடிவமொழிந்த நரிகள் தத்திச் செ திக்கு அவிகொடுக்கப் போதித்தனர் . ன்ற இடமாதலின் தத்து நரியென்று முத அவன் இவரது சொற்களைக் கேளாததால் செய்யும் யாகமழியவும் அந்த யாகத்திற்கு லில் வழங்கிய பெயர் . அப்பால் இங்ஙனம் வந்த தேவர்கள் மாளவும் வேதியர் இரு ஆயிற்றென்று சொல்வதுமுண்டு ; இவ்வூர் செல்லூர்க்கு மேற்கேயுள்ளது . ( திருவிளை ) பிறப்பாளராகத் தங்கள் நிலைதவறி வேறு தெய்வங்களைத் தொழுது முத்தியிழக்க தத்தன் - 1 . மெய்ப்பொருள் நாயனாருக்கு வும் சபித்தவர் . இவரது மற்றசரிதங்களை மந்திரி . நாயனாரைக் கொன்றவனைக் இந்திரனைக்காண்க . ஒருமுறை முனிவர் கொலை செய வெழுத்து நாயனார் தடுக்கச் கள் வைகுண்டத்தை வாயினால் சிருட் சொற்கடவாது நின்றவன் ' டித்தனர் . இதனால் திருமால் கோபித்த 2 . சீவகன் குமரருள் ஒருவன் . சார் . இதைக்கண்ட ததீசி முனிவர் தமது 3 . பராச ருஷியின் புத்ரன் .