அபிதான சிந்தாமணி

தண்டக்புரம் 772 தண்டி அறம், ராவி, வாள், பர்மா, பிரஷ், தண் மனால் சிருட்டிக்கப்பட்டு அரசனிடம்வைத் ணீர்த்தொட்டி, கரித்தொட்டி, பூட்டுசு, திருப்பது தண்ட புருஷன் என்பர். (மனு.) உருக்கு வார்க்கும் கல், மூசை, கதிர், தண்டலங்கிழவமகருஷிகோத்ரன் - காஞ்சி உமித் தொட்டி, சுத்தி பட்டறை தேய்க்யில் சோழன் சபையில் தலை வழக்கிட்டு கும் கல், விளக்கு குழை, பித்தளை கீர்த்தி பெற்றவன். பிரஷ், பாஷாதிம்மை, பேராதிம்மை, மெ தண்டன் - 1. மகதநாட்டரசன். ட்டச்சு, கடியச்சு, வெட்டறம்பு, மணி 2. (தண்டகன்) இக்ஷவாகுவின் குமரன், தேய்க்கும் அச்சு, கரசாணை, கைசாணை, 'இவன் கொடியவனாய்த் தண்டத்திற் குட் மெருபாளை முதலியன. படுவன் என அறிந்த தந்தையா லிடப் தண்டகபுரம் - தண்டகராசன் இத்தலத்து பட்ட பெயர். விந்தியத்திற்கும் சைவலத் விஷ்ணுவை யெண்ணித் தவமியற்றின திற்கும் இடைநாட்டை யாண்டவன். பார் தால் காஞ்சிக்கு இவன் பெயரால் ஒரு க்கவ புத்திரியாகிய அரசையை வலிதிற் பெயர் வந்தது. புணர்ந்த காரணத்தால் சாபம் பெற்றான். தண்டக நாட்டெல்லை - தென் திசைக்கண் இச் சாபத்தால் நாடு காடாகி மண்மாரி கன்யாகுமரி, வட திசைக்கண் விந்தியம், பொழியப் பார்க்கவரால் சாபமேற்றவன். கிழக்கு மேற்குக்கடல் எல்லையாகக் கொ 3. சண்முக சேநாவீரன். ண்ட நாடு. | 4. சூரபதுமன் மந்திரி. தண்டகன் -1. துரியோ தனன் தம்பி. 5. இவன் ஒரு அரசன், வேட்டைக்கு 'வந்து பார்க்கவ முனிவர் ஆச்சிரமத்தில் 2. ஒரு அரசன் திருக்காஞ்சியில் தவ அம் முனி பத்தினி உபசரிக்கக் கண்டு மியற்றினவன். மயல் கொண்டு கைப்பற்ற அதனைத் தருப் 3. சண்முக சேநாவீரன். பைப் பொருட்டுக் காட்டிற்குப் போன 4. இக்ஷவாகுவின் புதல்வன் விந்தியத் முனிவர் கண்டு கோபித்து அரசனை அலி திற்கும் சைவலத்திற்கும் இடையிலுள்ள ஆகவும் விலக்காத மந்திரியை வேடனாக நாட்டையாண்டவன். சுக்கிரன் புதல்வியா வும், சபித்தனர். இவன் மந்திரி சிந்துமே கிய அரசையை வலிதிற் புணர்ந்ததால் தன். இவ்வரசன் சாபம் கலிகாலனால் நீங் சபிக்கப்பட்டுத் தன்னாட்டில் கன்மாரி பொ கிற்று . ழிய அழிவெய்தினன். (சுக் - நீ.) தண்டாசுரன் - 1. ஒரு - சுரன், இவன் தண்டகாரண்யம் - தண்டனைக் காண்க. நாரதரால் வயிற்றில் உபதேசிக்கப் பெற்ற தண்டகேது - ஒரு க்ஷத்திரியன் தமிழ் நாட் வன். சில்லிகையின் குமரன். இவன் டரசன் பாண்டியன். (பா - துசோ.) பிரம விஷ்ணுக்களைத் தொந்தரை செய்யச் தண்டதான் - திருதராட்டிரன் புத்திரன். சிவமூர்த்தி இவனைச் சத்தியால் கொலை தண்டத்தலைவன் - குடிகள் அழிவெய்தா செய்வித்தனர். வாறு தண்டம் விதித்தல், மிக்கவன் கண் 2. (சூ.) துந்துமாரன் குமாரன், குமரன் இன்மை, மிக்க இரக்க மின்மையாகிய அரிய சுவன். இவனுக்குத் திருடாசுவன் குணங்களுடையான். (சுக் - நீ.) எனவும் பெயர். சந்திராசுவன் எனவும் தண்டநாதன் - திருதராட்டிரன் புத்திரன். பெயர். கண்டபாணி -- 1. அகநான் குமான், இவன் தண்டாயீனன் - காஞச யாண்ட அரசருள் குமரன் க்ஷேமகன். ஒருவன். 2. காசியிலுள்ள ஒரு தேவன். இவன் தண்டாரணி - பல தாபதர்கள் தங்கியிருக் - கவம் பரிந்து சிவமூர்த்தியிடம் கும் ஆச்சிரமங்களையுடையது. (பெ-கதை) கண்டம் பெற்றுக் காசியின் வளங்கள் தண்டி -1. பிரமன் புத்ரரில் ஒருவன் திரி வெளி போகாது காத்திருக்கும் சந்நியாசி, தன்வாவுக்குச் சிவநாம சங்கீர்த்தனஞ் செய் 3. சுப்பிரமண்ய சுவாமிகளின் ஆசார்ய யக் கற்பித்து அச்வமேத பலமுண்டாக் திருக்கோலத்துள் ஒன்று. கினவன். | - 4. வாமன மூர்த்தியின் முதுகெலும்பைக் - 4. கையில் மைக்கோல்கொண்டு ஜனங் கொண்ட சிவாவசரக்கோலம். கள் செய்யும் நன்மை தீமைகளைக் குறிக் தண்டம் - இது, அரசனிடமிருந்து தீமை கும் தேவன். செய்வோரைத் தண்டிக்கும் தெய்வம். பிரா 3. சூரியனுக்கு வாயிற் காவலன.
தண்டக்புரம் 772 தண்டி அறம் ராவி வாள் பர்மா பிரஷ் தண் மனால் சிருட்டிக்கப்பட்டு அரசனிடம்வைத் ணீர்த்தொட்டி கரித்தொட்டி பூட்டுசு திருப்பது தண்ட புருஷன் என்பர் . ( மனு . ) உருக்கு வார்க்கும் கல் மூசை கதிர் தண்டலங்கிழவமகருஷிகோத்ரன் - காஞ்சி உமித் தொட்டி சுத்தி பட்டறை தேய்க்யில் சோழன் சபையில் தலை வழக்கிட்டு கும் கல் விளக்கு குழை பித்தளை கீர்த்தி பெற்றவன் . பிரஷ் பாஷாதிம்மை பேராதிம்மை மெ தண்டன் - 1 . மகதநாட்டரசன் . ட்டச்சு கடியச்சு வெட்டறம்பு மணி 2 . ( தண்டகன் ) இக்ஷவாகுவின் குமரன் தேய்க்கும் அச்சு கரசாணை கைசாணை ' இவன் கொடியவனாய்த் தண்டத்திற் குட் மெருபாளை முதலியன . படுவன் என அறிந்த தந்தையா லிடப் தண்டகபுரம் - தண்டகராசன் இத்தலத்து பட்ட பெயர் . விந்தியத்திற்கும் சைவலத் விஷ்ணுவை யெண்ணித் தவமியற்றின திற்கும் இடைநாட்டை யாண்டவன் . பார் தால் காஞ்சிக்கு இவன் பெயரால் ஒரு க்கவ புத்திரியாகிய அரசையை வலிதிற் பெயர் வந்தது . புணர்ந்த காரணத்தால் சாபம் பெற்றான் . தண்டக நாட்டெல்லை - தென் திசைக்கண் இச் சாபத்தால் நாடு காடாகி மண்மாரி கன்யாகுமரி வட திசைக்கண் விந்தியம் பொழியப் பார்க்கவரால் சாபமேற்றவன் . கிழக்கு மேற்குக்கடல் எல்லையாகக் கொ 3 . சண்முக சேநாவீரன் . ண்ட நாடு . | 4 . சூரபதுமன் மந்திரி . தண்டகன் - 1 . துரியோ தனன் தம்பி . 5 . இவன் ஒரு அரசன் வேட்டைக்கு ' வந்து பார்க்கவ முனிவர் ஆச்சிரமத்தில் 2 . ஒரு அரசன் திருக்காஞ்சியில் தவ அம் முனி பத்தினி உபசரிக்கக் கண்டு மியற்றினவன் . மயல் கொண்டு கைப்பற்ற அதனைத் தருப் 3 . சண்முக சேநாவீரன் . பைப் பொருட்டுக் காட்டிற்குப் போன 4 . இக்ஷவாகுவின் புதல்வன் விந்தியத் முனிவர் கண்டு கோபித்து அரசனை அலி திற்கும் சைவலத்திற்கும் இடையிலுள்ள ஆகவும் விலக்காத மந்திரியை வேடனாக நாட்டையாண்டவன் . சுக்கிரன் புதல்வியா வும் சபித்தனர் . இவன் மந்திரி சிந்துமே கிய அரசையை வலிதிற் புணர்ந்ததால் தன் . இவ்வரசன் சாபம் கலிகாலனால் நீங் சபிக்கப்பட்டுத் தன்னாட்டில் கன்மாரி பொ கிற்று . ழிய அழிவெய்தினன் . ( சுக் - நீ . ) தண்டாசுரன் - 1 . ஒரு - சுரன் இவன் தண்டகாரண்யம் - தண்டனைக் காண்க . நாரதரால் வயிற்றில் உபதேசிக்கப் பெற்ற தண்டகேது - ஒரு க்ஷத்திரியன் தமிழ் நாட் வன் . சில்லிகையின் குமரன் . இவன் டரசன் பாண்டியன் . ( பா - துசோ . ) பிரம விஷ்ணுக்களைத் தொந்தரை செய்யச் தண்டதான் - திருதராட்டிரன் புத்திரன் . சிவமூர்த்தி இவனைச் சத்தியால் கொலை தண்டத்தலைவன் - குடிகள் அழிவெய்தா செய்வித்தனர் . வாறு தண்டம் விதித்தல் மிக்கவன் கண் 2 . ( சூ . ) துந்துமாரன் குமாரன் குமரன் இன்மை மிக்க இரக்க மின்மையாகிய அரிய சுவன் . இவனுக்குத் திருடாசுவன் குணங்களுடையான் . ( சுக் - நீ . ) எனவும் பெயர் . சந்திராசுவன் எனவும் தண்டநாதன் - திருதராட்டிரன் புத்திரன் . பெயர் . கண்டபாணி - - 1 . அகநான் குமான் இவன் தண்டாயீனன் - காஞச யாண்ட அரசருள் குமரன் க்ஷேமகன் . ஒருவன் . 2 . காசியிலுள்ள ஒரு தேவன் . இவன் தண்டாரணி - பல தாபதர்கள் தங்கியிருக் - கவம் பரிந்து சிவமூர்த்தியிடம் கும் ஆச்சிரமங்களையுடையது . ( பெ - கதை ) கண்டம் பெற்றுக் காசியின் வளங்கள் தண்டி - 1 . பிரமன் புத்ரரில் ஒருவன் திரி வெளி போகாது காத்திருக்கும் சந்நியாசி தன்வாவுக்குச் சிவநாம சங்கீர்த்தனஞ் செய் 3 . சுப்பிரமண்ய சுவாமிகளின் ஆசார்ய யக் கற்பித்து அச்வமேத பலமுண்டாக் திருக்கோலத்துள் ஒன்று . கினவன் . | - 4 . வாமன மூர்த்தியின் முதுகெலும்பைக் - 4 . கையில் மைக்கோல்கொண்டு ஜனங் கொண்ட சிவாவசரக்கோலம் . கள் செய்யும் நன்மை தீமைகளைக் குறிக் தண்டம் - இது அரசனிடமிருந்து தீமை கும் தேவன் . செய்வோரைத் தண்டிக்கும் தெய்வம் . பிரா 3 . சூரியனுக்கு வாயிற் காவலன .