அபிதான சிந்தாமணி

சோனகம் - 764 சௌபம் சோனகம் - ஆரிய நாட்டுக்கு மேற்கின் | சௌத்திராமணி - துருபதன் பாரியை. கணுள்ள நாடு. இவளுக்குக் கௌசவீத்தி என்று மற்றொரு சோனை - வச்சிர நாட்டைச் சார்ந்த ஆறு, பெயர். (சிலப்பதிகாரம்.) சௌநகர் - பிருரு முனிவர் மனைவியை அரக்கன் தூக்கிச்செல்லுகையில் அவன் சோஷணன் - இவன் பிரகலாதனைக் கொ 'தோளில் பிறந்தவர். இவர் தவமேற் ல்ல இரணியகசிபுவால் அனுப்பப்பட்ட கொண்டு புற்றிலிருந்தபோது, யயாதி அசுரன். இவன் மாயையால் பிரகலா தன் அல்லது சையாதியின் குமரியால் கண் உள்ளிற் புகுந்து வாட்ட விஷ்ணு அவன் குத்துண்டு யயாதியின் குலத்தவர்க்குக் உளத்தில் தேன் அமுதம் பொழிந்து அசு கண்போகச் சாபந் தந்து அக் கன்னிகை ரனை இளைக்கச் செய்தனர். (மச்சபுரா.) யைச் சையாதி தர மணந்து அவற்கு அநுக் கிரகித்தவர். இவர்க்குச் சநகன், இருசி கன் முதலிய நூறு குமார். இவர் சையா சேௗ திக்கு யாகஞ்செய்வித்து அச்வரிதேவர்க்கு அவிகொடுக்க இந்திரன் இவர்மேல் சௌகந்திகம் - குபேரனது உத்தியான சினந்து வச்சிரமெறிந்தனன். இதனால் வனத்திலுள்ள மடு. இதிலுள்ள பூவொன் முனிவர் கோபித்து இந்திரனைக் கை தம் றைத் திரௌபதி, நதியில் கண்டு விரும்பி பிக்கச் செய்து யாகத்தில் பூதமொன்றைச் வீமனைக்கேட்க வீமன் அவ்விடஞ் சென்று சிருட்டித்து எவ இந்திரன் பயந்து வேண் கொண்டுவந்து கொடுத்தனன். டப் பொறுத்தவர். குசன் வீட்டில் (சஉ) சௌகீஷவ்யன் - காசி க்ஷேத்திரத்தில் நாள் உறங்கிக் குசனுக்கு வரங்கொடுத்த நிஷ்காமிய தவஞ்செய்து அஷ்டமாசித்தி வர். பாகீரதியில் (கஉ) வருடம் தவஞ் யடைந்தவன். (சிவமகா புராணம்). செய்து செம்படவர் வலையில் அகப்பட்டுத் தன்னை விற்கச் சொல்லினர். செம்படவர் சௌதாசன் - இவன் ஓர் அரசன். வசிட்ட நகுஷனுக்கு விற்க நகுஷன் ஒரு பசு தந்த சாபத்தால் அரக்கனானவன் இவனே கல் னன். செம்படவர் பசுவை ருஷிக்குத் மாஷபா தன் இவனுக்கு மித்ரசகன் என தானஞ் செய்தனர் ; அதனால் அவர்களை மற்றொரு பெயர். இவன் கங்கா தீர்த்த யும் தம்மொடு வலையில்வந்த மீன்களையும் மாடிச் சுத்தனானான். பிரகந்நார தீய-புரா சுவர்க்கமடை வித்தவர். இவரைச் சுநகர் ணம். (பார - அச்.) புத்திரர் எனவுங் கூறுவர். இவர் மாணாக் சௌத்தராந்திகன் மதம் - புத்தரில் பேத கர் ஆசுவலாயநர். இவரை நாயினிடம் வாதி. இவன் உருவம், ஞானம், வேதனை, பிறந்தவர் என்பர். குறிப்பு, வாசனை என்பன தொடக்குறு சௌகந்தை தல் பந்தம் அவை முற்றும் அழிதல் செளந்த ர் மோக்ஷம் என்பன். - பெயர்த்த தோத்திரப்பா. சௌக்ராமணி - இந்திர பிரீதியாகச் செய் சௌந்தன முனிவர் - ஒர் இருடி. யப்படும் யாகங்களில் ஒன்று. இது மூலி சௌப்கன் - உருக்கிரமனுக்குக் கீர்த்த கைகளைக் கிள்ளுதலால் வடிந்த ஒருவித யிடம் பிறந்த குமரன். கள்ளை (கௌடீ, பைஷ்டீ, ஆவா, மதிரா, சௌபங்கம் - சிவாஞ்ஞையால் மயனால் மதயம்) எனும் கள்ளுகள் அல்லாத கள்ளை நிருமிக்கப்பட்டுச் சாளுவனுக்குக் கொடுக் கிரகா எனும் பாத்திரத்திற்கொண்டு ஓமஞ) கப்பட்ட விமானம். செய்து அந்தச் சேஷத்தை ஆசமனஞ் சௌபத்ர தீர்த்தம் - தென்கடற் கருகிலுள் செய்து முடிப்பது. சோமபானஞ் செய்வது ளது, சேமங்களைத் தரவல்லது. இதில் போல் சுராபானஞ் செய்தலாகாது. (பாரா வந்தை என்பவள் அநேகநாள் முதலையாக தம் மா.) | இருந்து அருச்சுநனால் அது நீங்கினள். செளத்தி - ரோமகிருஷ்ணர் புத்திரனாகிய சௌபத்திரன் -- சுபத்திரையின் புத்திரன். உக்கிரசிரவன். இவனால் நைமிசாரண்ய சௌபான் - ஒரு அக்னி. வாசிகளுக்கு மகாபாரதம் சொல்லப்பட் சௌபம் - சாளுவராஜனுடைய விமானம். --. (பந்ர - ஆதி.) நினைத்த இடம் செல்லும். (பாவ.) -
சோனகம் - 764 சௌபம் சோனகம் - ஆரிய நாட்டுக்கு மேற்கின் | சௌத்திராமணி - துருபதன் பாரியை . கணுள்ள நாடு . இவளுக்குக் கௌசவீத்தி என்று மற்றொரு சோனை - வச்சிர நாட்டைச் சார்ந்த ஆறு பெயர் . ( சிலப்பதிகாரம் . ) சௌநகர் - பிருரு முனிவர் மனைவியை அரக்கன் தூக்கிச்செல்லுகையில் அவன் சோஷணன் - இவன் பிரகலாதனைக் கொ ' தோளில் பிறந்தவர் . இவர் தவமேற் ல்ல இரணியகசிபுவால் அனுப்பப்பட்ட கொண்டு புற்றிலிருந்தபோது யயாதி அசுரன் . இவன் மாயையால் பிரகலா தன் அல்லது சையாதியின் குமரியால் கண் உள்ளிற் புகுந்து வாட்ட விஷ்ணு அவன் குத்துண்டு யயாதியின் குலத்தவர்க்குக் உளத்தில் தேன் அமுதம் பொழிந்து அசு கண்போகச் சாபந் தந்து அக் கன்னிகை ரனை இளைக்கச் செய்தனர் . ( மச்சபுரா . ) யைச் சையாதி தர மணந்து அவற்கு அநுக் கிரகித்தவர் . இவர்க்குச் சநகன் இருசி கன் முதலிய நூறு குமார் . இவர் சையா சேௗ திக்கு யாகஞ்செய்வித்து அச்வரிதேவர்க்கு அவிகொடுக்க இந்திரன் இவர்மேல் சௌகந்திகம் - குபேரனது உத்தியான சினந்து வச்சிரமெறிந்தனன் . இதனால் வனத்திலுள்ள மடு . இதிலுள்ள பூவொன் முனிவர் கோபித்து இந்திரனைக் கை தம் றைத் திரௌபதி நதியில் கண்டு விரும்பி பிக்கச் செய்து யாகத்தில் பூதமொன்றைச் வீமனைக்கேட்க வீமன் அவ்விடஞ் சென்று சிருட்டித்து எவ இந்திரன் பயந்து வேண் கொண்டுவந்து கொடுத்தனன் . டப் பொறுத்தவர் . குசன் வீட்டில் ( சஉ ) சௌகீஷவ்யன் - காசி க்ஷேத்திரத்தில் நாள் உறங்கிக் குசனுக்கு வரங்கொடுத்த நிஷ்காமிய தவஞ்செய்து அஷ்டமாசித்தி வர் . பாகீரதியில் ( கஉ ) வருடம் தவஞ் யடைந்தவன் . ( சிவமகா புராணம் ) . செய்து செம்படவர் வலையில் அகப்பட்டுத் தன்னை விற்கச் சொல்லினர் . செம்படவர் சௌதாசன் - இவன் ஓர் அரசன் . வசிட்ட நகுஷனுக்கு விற்க நகுஷன் ஒரு பசு தந்த சாபத்தால் அரக்கனானவன் இவனே கல் னன் . செம்படவர் பசுவை ருஷிக்குத் மாஷபா தன் இவனுக்கு மித்ரசகன் என தானஞ் செய்தனர் ; அதனால் அவர்களை மற்றொரு பெயர் . இவன் கங்கா தீர்த்த யும் தம்மொடு வலையில்வந்த மீன்களையும் மாடிச் சுத்தனானான் . பிரகந்நார தீய - புரா சுவர்க்கமடை வித்தவர் . இவரைச் சுநகர் ணம் . ( பார - அச் . ) புத்திரர் எனவுங் கூறுவர் . இவர் மாணாக் சௌத்தராந்திகன் மதம் - புத்தரில் பேத கர் ஆசுவலாயநர் . இவரை நாயினிடம் வாதி . இவன் உருவம் ஞானம் வேதனை பிறந்தவர் என்பர் . குறிப்பு வாசனை என்பன தொடக்குறு சௌகந்தை தல் பந்தம் அவை முற்றும் அழிதல் செளந்த ர் மோக்ஷம் என்பன் . - பெயர்த்த தோத்திரப்பா . சௌக்ராமணி - இந்திர பிரீதியாகச் செய் சௌந்தன முனிவர் - ஒர் இருடி . யப்படும் யாகங்களில் ஒன்று . இது மூலி சௌப்கன் - உருக்கிரமனுக்குக் கீர்த்த கைகளைக் கிள்ளுதலால் வடிந்த ஒருவித யிடம் பிறந்த குமரன் . கள்ளை ( கௌடீ பைஷ்டீ ஆவா மதிரா சௌபங்கம் - சிவாஞ்ஞையால் மயனால் மதயம் ) எனும் கள்ளுகள் அல்லாத கள்ளை நிருமிக்கப்பட்டுச் சாளுவனுக்குக் கொடுக் கிரகா எனும் பாத்திரத்திற்கொண்டு ஓமஞ ) கப்பட்ட விமானம் . செய்து அந்தச் சேஷத்தை ஆசமனஞ் சௌபத்ர தீர்த்தம் - தென்கடற் கருகிலுள் செய்து முடிப்பது . சோமபானஞ் செய்வது ளது சேமங்களைத் தரவல்லது . இதில் போல் சுராபானஞ் செய்தலாகாது . ( பாரா வந்தை என்பவள் அநேகநாள் முதலையாக தம் மா . ) | இருந்து அருச்சுநனால் அது நீங்கினள் . செளத்தி - ரோமகிருஷ்ணர் புத்திரனாகிய சௌபத்திரன் - - சுபத்திரையின் புத்திரன் . உக்கிரசிரவன் . இவனால் நைமிசாரண்ய சௌபான் - ஒரு அக்னி . வாசிகளுக்கு மகாபாரதம் சொல்லப்பட் சௌபம் - சாளுவராஜனுடைய விமானம் . - - . ( பந்ர - ஆதி . ) நினைத்த இடம் செல்லும் . ( பாவ . ) -