அபிதான சிந்தாமணி

சோழன் பெருந்திருமாவளவன் 763 'சோற்றில் எண்வகைக் தோஷங்கள் மான் மகன் திருக்கண்ணன். இவனுக்கு சோழிக ஏனாதி - நெடுமுடிக் கிள்ளியின் மந் நேர்ந்த ஆபத்தைச் செங்குட்டுவன் கேட்டு திரியரில் ஒருவன், (மணிமேகலை) விரைந்து வந்து பகைவர் ஒன்பதின்மரை சோழிய வேளாளர் - 1. இவர்கள் சோழ நேரிவாயிலில் வென்று தன்னம்மான் மக நாட்டு வேளாளர். இவர்கள் நற்குடி 4000 னாகிய இவனைப் பட்டத்திருத்தினன். பசுங்குடி 12000, 60000. இவர்க ள் இவன் பின்னர் இராஜசூயம் வேட்டு இரா சோழ நாட்டிலிருந்து நிலந்திருத்தியும் உழு ஜசூயம் வேட்ட பெருநற்கிள்ளியெனப் தும் உழுவித்தும் அரசர்க்கு அமைச்சு முத பட்டான். இவனும் கண்ணகிக்குக் கோ லிய தொழில் பூண்டும் இருந்தவர்கள், யில் கட்டுவித்து விழா நடப்பித்தான். 2. இவர்கள் வேளாளரில் ஒருவகையாக சோழன் பெருந்திருமாவளவன் - இவன் எண்ணப்படுகின்றனர் பண்டாரங்களும், குராப்பள்ளியி லிறந்தவன். காவிரிப்பூம் மடத்துத் தம்பிரான்களும், ஓதுவார்களும் பட்டினத்துக் காரிக்கண்ணனாரால் பாடப் இவர்களைச் சேர்ந்தவர்கள். (தர்ஸ்டன்.) பட்டவன். சோளசிம்மபுரம் - நூற்றெட்டுத்திருப்பதி சோழன் போர்வைக்கோப்பெருநற்கிள்ளி -1 களில் ஒன்று, இதில் எழுந்தருளிய பெரு இவன் தித்தன் என்னும் சோழன் மகன். மாள் அக்காரக்கனி அழகியசிங்கர் முக்காவனாட்டு ஆமூர்மல்லனைப் பொருது சே (சோளசூடாமணி பாண்டியன் - மதுரை வென்றான், சாத்தந்தையாரால் பாடல் யாண்ட 58 ஆம் பாண்டியன், பெற்றான். இவன் தன் தந்தையுடன் சோளீசர் - இராமதேவர் மாணாக்கர், பகைத்து நாடிழந்து வறுமையடைந்து புல் லரிசிக் கூழுண்டிருந்தவன். (புற, நா) சோளம் - இது ஒருவித தான்யம், பருத்து 'சோழன் மணக்கிள்ளி - சேரன் செங்குட் மஞ்சளாயும் செவந்தும் உருட்சியா யுள் டுவனுக்குத் தாய்ப் பாட்டன், இவன் ளது. இத் தானியங்கள் வரிசையாக முத் உறையூரிலிருந் தாட்சி புரிந்தவன். சோ துப் பதித்ததுபோல் ஒரு கதிரில் தோன்றி ழன் நெடுங்கிள்ளியின் தந்தை. அழகாயிருக்கும். இதன் மாவினை ஆகார சோழன் முடித்தலைக் கோப்பெருநற்கிள்ளி - மாகப் பதஞ்செய்து உண்பர். இது வட அமெரிக்கா, தென் ஜெர்மனி, இந்தியா, 'உறையூர் எணிச்சேரி முடமோசியாரால் ஆஸ்திரேலியா, அமெரிக்கா முதலிய இட பாடப் பெற்றவன். சேரமானந்துவஞ் சேரலிரும் பொறையோடு பகைமையுடை ங்களில் பயிரிடப்படுகிறது. யவன். (புற. நா) சோற்றில் எண்வகைத் தோஷங்கள் சோழன் வேற்பஃறடக்கைப் பெருநற் அஸ்திரிதம், பிச்சளம், அசுசி, குவதிதம், கிள்ளி - சேரமான் குடக்கோ நெடுஞ் சுஷ்மி தம், தக்தம், விரூபம், அநர்த்துசம், சேரலாதனுடன் பொருதுகழாத் தலையா (1) அஸ்திரிதம் - கஞ்சி சுற்றிக்கொண்ட ரால் பாடப்பெற்றவன். (புற. நா) அன்னம் இதைப் புசிக்கின் ஆமயரோகம் சோழன் - இச் சோழன் மேற் சொன்ன உண்டாம. (2) பிச்சனம் - அளிந்த அன் சோழநாட்டை ஆண்டவன், துஷ்யந்தன் னம், இதையுண்ணின் குன்மரோக முண் பேரனாகிய ஆச்சிரதன் குமரன். இவன் டாம். (3) அசுசி - புழு , மயிர் முதலிய முதலாகச் சோழவம்சம் உண்டாயிற்று, கூடிய அன்னம். இதைப் புசிக்கின் வாய் இந்த வம்சத்தில் கரிகாற் சோழன் செண்டு னீர் ஒழுகலுண்டாம். (4) குவதிதம் - சாத்தாவிடம் பெற்று இமயத்திலெறிந்து நருக்கரிசிபட்ட அன்னம் இதைப் புசிக் புலிக்குறி நாட்டினான். ஒரு சோழன் பசு தின் அசீரண சோகமுண்டாம். (5) சுஷ் வின் கன்றின் மேல் தேர்விட்டதற்காகத் மிதம் - சிறிது வெந்தும் மிகவேகாதது தன் குமரனைக் கொன்றான். இவர்களது மான அன்னம் இதனால் இரத்த பீடன கதைகளைத் தனித்தனி காண்க. ஒரு சோகமுண்டாம். (6) தக்தம - காந்தின சோழன் சிவமூர்த்திக்கு முந்நூற்றறுபது அன்னம் இதைப் புசிக்கின் இந்திரியநாச கலம் சம்பா அரிசி நிவேதித்து வேண்ட முண்டாம். (7) விரூபம் - விறைத்த அன் அவன் களிக்கச் சிவபெருமானுண்டனர். னம் இதையுண்ணின் ஆயுட்க்ஷணம். (8) சாழிய ஏனாதி திருக்குட்டுவன் - கோனாட்டு அநாத்துசம் - பழைய சாதம் இதையுண் எரிச்சலூர்மாடலன் மதுரைக்கு மரனாரால் டால் அதிநித்திரை சீதாதிரோகங்களுண் பாடப்பட்டவன். (புற. நா) டாம். எம் இசை - பழைய தோதிசே
சோழன் பெருந்திருமாவளவன் 763 ' சோற்றில் எண்வகைக் தோஷங்கள் மான் மகன் திருக்கண்ணன் . இவனுக்கு சோழிக ஏனாதி - நெடுமுடிக் கிள்ளியின் மந் நேர்ந்த ஆபத்தைச் செங்குட்டுவன் கேட்டு திரியரில் ஒருவன் ( மணிமேகலை ) விரைந்து வந்து பகைவர் ஒன்பதின்மரை சோழிய வேளாளர் - 1 . இவர்கள் சோழ நேரிவாயிலில் வென்று தன்னம்மான் மக நாட்டு வேளாளர் . இவர்கள் நற்குடி 4000 னாகிய இவனைப் பட்டத்திருத்தினன் . பசுங்குடி 12000 60000 . இவர்க ள் இவன் பின்னர் இராஜசூயம் வேட்டு இரா சோழ நாட்டிலிருந்து நிலந்திருத்தியும் உழு ஜசூயம் வேட்ட பெருநற்கிள்ளியெனப் தும் உழுவித்தும் அரசர்க்கு அமைச்சு முத பட்டான் . இவனும் கண்ணகிக்குக் கோ லிய தொழில் பூண்டும் இருந்தவர்கள் யில் கட்டுவித்து விழா நடப்பித்தான் . 2 . இவர்கள் வேளாளரில் ஒருவகையாக சோழன் பெருந்திருமாவளவன் - இவன் எண்ணப்படுகின்றனர் பண்டாரங்களும் குராப்பள்ளியி லிறந்தவன் . காவிரிப்பூம் மடத்துத் தம்பிரான்களும் ஓதுவார்களும் பட்டினத்துக் காரிக்கண்ணனாரால் பாடப் இவர்களைச் சேர்ந்தவர்கள் . ( தர்ஸ்டன் . ) பட்டவன் . சோளசிம்மபுரம் - நூற்றெட்டுத்திருப்பதி சோழன் போர்வைக்கோப்பெருநற்கிள்ளி - 1 களில் ஒன்று இதில் எழுந்தருளிய பெரு இவன் தித்தன் என்னும் சோழன் மகன் . மாள் அக்காரக்கனி அழகியசிங்கர் முக்காவனாட்டு ஆமூர்மல்லனைப் பொருது சே ( சோளசூடாமணி பாண்டியன் - மதுரை வென்றான் சாத்தந்தையாரால் பாடல் யாண்ட 58 ஆம் பாண்டியன் பெற்றான் . இவன் தன் தந்தையுடன் சோளீசர் - இராமதேவர் மாணாக்கர் பகைத்து நாடிழந்து வறுமையடைந்து புல் லரிசிக் கூழுண்டிருந்தவன் . ( புற நா ) சோளம் - இது ஒருவித தான்யம் பருத்து ' சோழன் மணக்கிள்ளி - சேரன் செங்குட் மஞ்சளாயும் செவந்தும் உருட்சியா யுள் டுவனுக்குத் தாய்ப் பாட்டன் இவன் ளது . இத் தானியங்கள் வரிசையாக முத் உறையூரிலிருந் தாட்சி புரிந்தவன் . சோ துப் பதித்ததுபோல் ஒரு கதிரில் தோன்றி ழன் நெடுங்கிள்ளியின் தந்தை . அழகாயிருக்கும் . இதன் மாவினை ஆகார சோழன் முடித்தலைக் கோப்பெருநற்கிள்ளி - மாகப் பதஞ்செய்து உண்பர் . இது வட அமெரிக்கா தென் ஜெர்மனி இந்தியா ' உறையூர் எணிச்சேரி முடமோசியாரால் ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா முதலிய இட பாடப் பெற்றவன் . சேரமானந்துவஞ் சேரலிரும் பொறையோடு பகைமையுடை ங்களில் பயிரிடப்படுகிறது . யவன் . ( புற . நா ) சோற்றில் எண்வகைத் தோஷங்கள் சோழன் வேற்பஃறடக்கைப் பெருநற் அஸ்திரிதம் பிச்சளம் அசுசி குவதிதம் கிள்ளி - சேரமான் குடக்கோ நெடுஞ் சுஷ்மி தம் தக்தம் விரூபம் அநர்த்துசம் சேரலாதனுடன் பொருதுகழாத் தலையா ( 1 ) அஸ்திரிதம் - கஞ்சி சுற்றிக்கொண்ட ரால் பாடப்பெற்றவன் . ( புற . நா ) அன்னம் இதைப் புசிக்கின் ஆமயரோகம் சோழன் - இச் சோழன் மேற் சொன்ன உண்டாம . ( 2 ) பிச்சனம் - அளிந்த அன் சோழநாட்டை ஆண்டவன் துஷ்யந்தன் னம் இதையுண்ணின் குன்மரோக முண் பேரனாகிய ஆச்சிரதன் குமரன் . இவன் டாம் . ( 3 ) அசுசி - புழு மயிர் முதலிய முதலாகச் சோழவம்சம் உண்டாயிற்று கூடிய அன்னம் . இதைப் புசிக்கின் வாய் இந்த வம்சத்தில் கரிகாற் சோழன் செண்டு னீர் ஒழுகலுண்டாம் . ( 4 ) குவதிதம் - சாத்தாவிடம் பெற்று இமயத்திலெறிந்து நருக்கரிசிபட்ட அன்னம் இதைப் புசிக் புலிக்குறி நாட்டினான் . ஒரு சோழன் பசு தின் அசீரண சோகமுண்டாம் . ( 5 ) சுஷ் வின் கன்றின் மேல் தேர்விட்டதற்காகத் மிதம் - சிறிது வெந்தும் மிகவேகாதது தன் குமரனைக் கொன்றான் . இவர்களது மான அன்னம் இதனால் இரத்த பீடன கதைகளைத் தனித்தனி காண்க . ஒரு சோகமுண்டாம் . ( 6 ) தக்தம - காந்தின சோழன் சிவமூர்த்திக்கு முந்நூற்றறுபது அன்னம் இதைப் புசிக்கின் இந்திரியநாச கலம் சம்பா அரிசி நிவேதித்து வேண்ட முண்டாம் . ( 7 ) விரூபம் - விறைத்த அன் அவன் களிக்கச் சிவபெருமானுண்டனர் . னம் இதையுண்ணின் ஆயுட்க்ஷணம் . ( 8 ) சாழிய ஏனாதி திருக்குட்டுவன் - கோனாட்டு அநாத்துசம் - பழைய சாதம் இதையுண் எரிச்சலூர்மாடலன் மதுரைக்கு மரனாரால் டால் அதிநித்திரை சீதாதிரோகங்களுண் பாடப்பட்டவன் . ( புற . நா ) டாம் . எம் இசை - பழைய தோதிசே